Thông báo mời thầu

San lấp mặt bằng, khối phòng học, phòng chức năng, công trình phụ

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:11 19/11/2020
Số TBMT
20201149138-00
Công bố
11:05 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3 (điểm kênh Cái)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
San lấp mặt bằng, khối phòng học, phòng chức năng, công trình phụ
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười. Địa chỉ: Đường 30/4, khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp, Số điện thoại: 02773.825963
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3 (điểm kênh Cái)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đồng Tháp

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:05 19/11/2020
đến
09:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
55.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "San lấp mặt bằng, khối phòng học, phòng chức năng, công trình phụ". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "San lấp mặt bằng, khối phòng học, phòng chức năng, công trình phụ" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 82

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phn 2. YEU CAU yE Kc THUAT
Chirong V. YEU CAU yE KS? THUAT
I. Gió'i thiu v gói thu:
1.Phim vi cong vic cüa gói thu:
- Ten cong trInh: Truôiig Tiu h9c D& Binh Kiu 3 (dim kênh Cái).
- Ten gói thu: San 1p mt bang, khi phông hoc, phông chüc näng, cong
trinh phii.
- Dja dim xây dirng: Xã M Hôa, huyen Tháp Mixôi, tinh Dng Tháp.
2. Quy mô gói thiu:
2.1. Xây drng 05 phông hçc + 02 phông chirc nàng:
- Tng din tIch 480,60 m2.
- Móng bang BTCT trên nn cat san 1ip. Khung BTCT toàn khSi. San mái,
san sê no, thành sé no bang BTCT, mái lçip ton. Tithng xây gch không flung,
chân lirông op dá ché.
- San nn các phông lát gch ceramic, nn khu v sinh lát gch ceramic
nhám, khu v sinh op gtch.
- Càa di khung nhôm kInh, ci'ra s lña khung nhôm kInh (co khung bong st
tráng kern bão v).
- Càa khu ye sinh, cfra dii nhôm kInh mi, ci.ra 1t khung nhôm kInh mi, cra
di có bong inox bão v.
- Tam cp, cu thang op dá mái màu yang và dO.
2.2. Các hang miic phii trçi:
- Cng hang râo: Cng song st, son cMng set 03 nuâc và hang rào cay xanh
kêt hcip kthi B40.
- San dan —bn hoa: San dan d be tong trên nn san 1p và lot trn ni lông
chông mat rnthc. Bôn hoa xây gch vâ trát vera.
- Thoát nuâc ngoài nhà: Toàn b rnthc thoát ra phIa tnrc muang hin trng
bang h thông rãnh Va ông PVC.
- Chip nuóc: Sir ding ng PVC, 1y nucc tr h théng cp lilac chung tuyn
cüa xâ.
- Nba bâo v: Din tich xây drng 9,0m2, sà diing khung BTCT, tithng xây
gch không nung.
- Nba Xe: Sir dvng khung thép tin ch, móng BTCT, nn d dan be tong,
khung kèo thép ma kern và mái lçip ton.
- Cot c: Ct c ben di.rri d dan BTCT trên nn xây gch, ct cô bang Jnox.
- San 1p mt bng: Tng din tIch san 1p 3.986m2 b.ng cat den dija phuong,
cao trinh b bao däp dat +2.800 và cao trinh san lap cat +2.600.
3. ThOi han hoàn thành: 180 ngãy.
53

II. Yêu câu ye k5 thutIchi dan k thi4t:
Yêu cu v rnt k5 thutJchi dn k5 thut bao gm các ni dung chü yu sau:
1. Quy trInh, quy phm áp thing cho vic thi công, nghim thu cong trInh.
Stt
I
1
2
3
4
5
6
7
8

10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
II
1
2
3
4
5

Ten tiêu chun

S hiêu tiêu chun

Quy trInh, quy phtm áp dyiig cho vic thi công, nghim thu các cong trInh
Quãn 1 chit hrçing xay 1p cong trInh xây d1rng.
TCVN 5637:1991
Nguyen täc cd bàn
TCXD 4055:20 12
Cong trInh xay d1rng — T chüc thi cong
TCVN 4085:1985
Kt cAu gch dá. Quy phm thi Cong và nghim thu
TCVN 4447:2012
Cong tác dt. Thi cong và nghim thu
TCVN 9361:2012
Cong tác nn móng — Thi cOng và nghim thu
Kt cu be tong và be tong c& thép 1p ghép — Thi
TCVN 9115:2012
cOng và nghim thu
TC\TN 4459:1987
Hiiâng dn pha trn và sü diing vta trong xây dirng
Hoàn thin mt bang xây dirng. Quy phm thi cong Va
TCVN 45 16:1988
nghiem thu
H thông cap thoát nuâc nhà và cong trInh. Quy phm
TCVN 4519:1988
thi cong va nghiem thu
TCVN 5640:199 1
Bàn giao cong trInh xây dirng. Nguyen tc Cd bàn
Cong tác hoàn thin trong xay dirng.Thi cOng V
TCVN 5674:1992
nghirn thu
Kêt câu be tong và be tong cot thép toàn khôi. Quy
TCVN 4453:1995
phm thi cong va nghiçm thu
TC\TN 9364:20 12
Cong tác nn móng — Thi cOng và nghirn thu
Kt cu thép. Gia cong 1p rap và nghim thu — Yêu
TCXD 170:1989
cau ky thut
TCXD234:1999
Noithépcog?
Nhà và cong trinh. Nguyen tc ca bàn xây d1rng cong
TCXDVN 264•2002
trinh dê dam bão ngithi tan tttiép cn sü diing
Luài thép han dung trong kêt câu be tong cot thép.
TC\TN 9391•2012
Tiêu chuân thiêt kê thi cong lap dt và nghim thu
H thông tiêu chun an toàn lao dng. Quy djnh co
TC\TN 2287:1987
ban
TCVN 4086:1985
An toàn din trong xây dimg. Yêu cu chung v an toãn
TCVN 3 146:1986
Cong vic han din. Yêu cu chung v an toàn
Quy phm k5 thut an toàn trong xây dirng
TC\TN 5308:1991
Tiêu chun k5 thut thi cong và nghim thu
46/20151ND-CP
Quy djnh v quãn l chit luçrng xây dirng
Nguyen tc Cd bàn quãn l chit hrçmg các cOng trmnh
TCVN 5637 — 1991
xay drng
TCVN 4091 — 1985
Nghim thu các cOng trInh xây dijng
TCVN 4447 — 1987
Quy phtm thi cOng và nghim thu cong trInh dAt
TCVN 4085:1985
Quy phim thi cong va nghim thu (Lát, trát, p)
54

Sit

Ten tiêu chun

6

Quy phrn thi côngvà nghirn thu k& cu BT V

7

BTCT
Hthngdien

S hiu tiêu chun
TCVN 4452 — 1987
TCVN-207-91

QUy phrn thi cong và nghim thu be tong và BTCT
toan khoi

TCVN 4453:1995

Quy phm thi cong và nghim thu h thong cp thoát
nuo'c trong cong trrnh

TC\TN 45 19:1998

10

Quyphm thi cong và nghim thu quy trinh 1p thiã
ke to chixc xay d?ng

TCVN 4252:1998

11

Nghiin thu thit bj d 1p dt xong

TCVN 5639 - 1991

12

Quy phrn thi cong và nghim thu cOng tác hoàn thin

TCVN 5674 - 1992

13

Quy phtm nghim thu hoàn thin mt bang xây dirng

TCVN 4516 - 1988

14

Hsthicong

TCVN5672-1992

15

Nguyen the c€ bàn bàn giao các cOng trinh xay dirng

TCVN 5640 - 1991

16

Thi cOng và nghim thu các cOng tác nn mOng

17

Thi cOng và nghim thu trát dã trang tn

18

Quy phm an toàn cho be tOng nng

19

Phông ching cháy cho rihà và cong trInh

TCVN 79- 1980

20

Quy phm an toàn lao dng trong XDCB

TC\TN 53089 - 1991

21

Nirâc trn be tong và vcta — Yêu cu k5 thut

TC\TN 4506 -2012

8

TCVN 79- 1980
TCXD 159 - 1986
TC\TN 5863 - 1995

2. Yêu can ye to chfrc k5 thut thi công, giám sat
a. Yêu cu:
-Thi cong dung h sci thit k k thut dà dixçic phê duyt cüa Chü du tu
bao gôm Ca phân bô sung süa dôi và mt so thông so khác, dam bão dung k
thut, m5 thut. Thirc hin ding quy djnh, quy phm, dung djnh mi1rc nhà nrnc
qui dljnh.
- Phài tin hành nghim thuiimg phnthe.o nghngmacvàdanh giá cht
luqng dung qui djnh.
- Nba thu phãi tuân thu sr giám sat chat che cüa Chü du tu - Tii vn giám
sat và các cci quan chirc näng ye các mt chat krçcng, k thut và các yêu câu ye an
toán lao dng, v sinh mi tnr&ng, phóng chông cháy no cüa cOng trInh. Thirc
hin ghi chép nht k cong trInh nghiêm tue thuông xuyên lien tçic và day dü.
- Kjp thô'i báo cáo Chü du tu khi phát hin nhffiig 51r c hoc sai phm có
the xáy ra trong qua trInh thi cong.
- Nha thu bang chi phI cüa mInh chju trách nhim thçrc hin các thI nghirn
vat lieu, câu kiên, các cong vic theo qui djnh k thut và cung cap báo cáo két
qua cho Chü dâu tu tnrc khi nghim thu 4t 1iu, câu kin, hng m11c cong trInh.
- Thc hin báo trI, bâo hành cOng trInh theo dáng qui djnh cüa nba nithc.
b. Yen cu các k5 thut thi cong và nghim thu:
b.1- Cong tác trc dja:
55

- Cong tác trc dja cn thirc hin theo mt trInh ttr thng nht, k& hçp thông
nMt vâi mt th?ii han hoàn thành 11mg b phn cong trInh và 11mg khâu cOng vic,
dam bâo vi trI, d cao cüa di tucmg xay lAp dung vói yêu câu thiêt kê
- Truâc khi tin hành cong tác trAc dja cn nghiên cIru bàn ye cong trInh,
kim tra kIch thrnc, toa d, d cao trên các bàn ye thrçyc sir diing.
- Thit bj do phài dam bào chInh xác và phâi duçic kiêm tra, kiêm nghim,
diu chinh truót khi sir ding.
- V trI mc dánh dAu các trçic cong trInh phài a v trI cO dnh.
- Khi xây dijng xong 11mg hang mic cong trIith phái do ye hoàn cong xác
djnh vi trI, kIch thuâc thirc cüa cong trInh. Các phân thirc hin chi tiêt phái tuân
theo TCVN3972-85.
b.2- Quy djnh cho be tong:
Các vt 1iu phài duçc 4n chuyên bâo quàn sao cho dam bào chat krçing
trong qua trInh thi cong. Vt 1iu tnróc khi do be tong phài dixçic sr dông 5i cüa tu
van giám sat.
Vt1iuchobêtông:
- Xi mäng: Xi mäng dng dê thi cong phâi dam bão diing yêu câu ghi trong ho
so thiêt kê.
- Tai mci thè'i diem, nhà thâu phâi xuât trinh các van bàn xác nhn nhà san
xuât v xi máng dam bão các tiCu chuân yCu câu trong th6i gian sir diing.
- Xi mäng phâi duçc gift tai hin trixang trong diêu kin không lam thay dôi
chat krçing. Bao xi mäng dtiçc d.t cách nuâc và thoáng khi trên mt san each mt
dat khoâng 30cm và can phài dixgc phông chông nuâc mua. Xi mäng khi xt diing
không diiqc von c11c, am uó't.
- Xi mäng km kho không dê lâu qua 28 ngày.
- Cot 1iu: Cat, sOi (dá darn) truac khi d be tong phãi dixcic v sinh sach e,
cot lieu dêu nhau, không duçic ln tp chat. T l thành phân cot 1iu dung quy
phm, dam bào dung tiêu chuân TCVN 1770-86; TCVN 177 1-86.
- Ni.thc: Nuó'c dung dê san xuât be tOng phài sach, không có dâu, muôi, axIt,
du&ng hay các tp chat và duçc thu nghirn theo tiêu chuân TCVN4453-87.
- Nha thâu phãi tun theo các chi djnh cüa K5r su giám sat ye nguOn nuac dung
cho san xuât và phài tiên hãnh bat cir thu nghim nào ma k six giárn sat thây can
cung cap thi ngbim. Thi nghim phãi tiên hành lien tijc, can thay dôi nguôn nuâc
nêu nguôn nithc su diing là không thich hop. Nba thâu phài chju rni phI tOn ye cung
cap nixâc cà tfr các l°ai be chua khi nguOn nuOc khOng dü ho.c không thich hçp.
- Phi,i gia: Nhà thãu có kiên nghj dung ph gia dêo và các loai phi gia khác.
Trithc khi dixa vào sfr diing phãi duçc sr dông cüa Chñ dâu tu.
- Chat luçmg van khuOn: Van khuOn thirc hin cOng tác dO be tOng phài darn
bão dO phang, khIt, khOng cong vênh, và phãi dü cu6ng dO chju lc và dO vOng
yêu câu klii do be tong và bão du6ng be tong.
- Cong tác bâo duOng be tong: Be tong phâi ducc bâo duoiig thuôiig xuyén
ngay tfr khi do be tOng den khi be tong dat cuang dO tiêu chuân. Dam bào be tong
khOng bj rô mit, n1rt do co ngót và nhit dO.
56

- ThI nghiêrn clx&ng do bêtông: Viêc kim djnh và thir nghim a cong truông
hoc trong phông thI nghiêm can clime thirc hin vai sir giám sat cüa K5 six giám
sat hoc ngixôi di din thrc u quyên.
Các chi phi thu nghim, nhà thu phài chju toàn b chi phi.
b.3- Cong tác ct thép:
Cot thép cüa két câu h be tong cot thép phài duçc gia cOng và lap dt theo
dung bàn ye thi cOng.
Cot thép dung trong kêt câu be tOng c& thép phài thoã man các yêu cu thit
kê. Dông thai phài tuân theo các quycflnh drn9i day:
+Khi thay dôi nhóm so lieu cOt thép khác, phâi cAn c1r vào cixang d tInh
toán cot thép trong vAn bàn thiêt kê và cithng d cot thép dLrçlc sà diing trong thirc
té dê thay din tich mt cAt cOt thép mt each thIch lmg.
+ Khi thay dôi chüng '°ai thép thI phái duçyc s1r dông cüa thiêt ké, k six
giám sat, ccr quan quyêt djnh dâu tu.
COt thép truac khi gia cong phái thoà mAn các yêu câu sau: Be mt sach,
khOng dinh bun dat, dâu mô', son dinh barn vâo, không vây sAt, không ri (Loai ri
phân yang duc phép dñng nêu thiêt ke khong co yêu câu gI dc bit).
- Cot thép bj vço, bj gim din tich mt cAt do cao Ii, lam sch be mt hoc do
nguyen nhãn khác gay nên không duc qua giói hn cho phép là 2% duang kinh.
- Cot thép can phâi du?c giü dixâi mái che và xep thành dOng phân bit theo
so lieu, duông kInh, chiêu dài và ghi mA hiu dê tin cho vic su ditng
- Khi gia cOng cot thép nhà thâu phâi có ching clii cüa thép. Tniang h9'p cO yêu
câu cla chü dâu tix do nghi nga ye chat luçing, nhà thâu phài tiên hành lay mâu và dii
nghim các tiêu chun co l clia thép và phài chju toàn b kinh phI thI nghirn.
b.4- Cong tác op Iát:
Gch Op, lát dam bâo dung ho s thiêt kê, dOng màu, không bj cong venh,
các chi tiêt hoa vAn sac net, mach gich phài dêu nhau dam bâo m quan.
b.5- Cong tác xây:
Các khOi xay phâi dc, chAc, khft, không duçic trüng mach, dt cithng d và
kich thuac theo yêu câu trong HSTK. Mt phAng cUa khôi xây ca 2 mt phài thAng
drng theo phucmg day d9i, không dixçc lôi lôrn, vn vO do hay nghiêng;
Vüa xây khi thi cong không duçic von cijc, dit d sit và cuang d ghi trong
h so thiet ké. Vüa duçic trn tuong lrng vói mac clii ra trong bàn ye thiêt ke cho
t&ng loai cOng viêc Cu the và phâi tuân theo cac quy djnh trong tiêu chuân TCVN
4459-87.

Gach xây phâi dung kich thithc, khOng duçc dInh dt bin, cixang d theo chi
dncuahOscythjetke.
b.6 — Cong tác trát: Trixac khi tràt phài lam stch be mt các kêt câu, c9 rua
lam sach các bji ban, rêu barn, tirang sau khi trát phài phAng, không cong vênh go
ghê. DQ dày lop trát va t l pha trn vüa theo dung hO so thiêt ké.
b.7 - Cong tác s0n: Vt 1iu son phãi dung chUng loai theo ho so dir thâu cUa
nhà thu, mu son phâi ducic sir thông nhât giCta Chü dau tu, don vj sü dyng và
don yj thiêt ké.
Tac khi tien hãnh cOng tác son phài dam bão lop tràt tuang cIA khô, phng
sach yà dixçic sir dOng cho phép cüa can b giam sat cüa chü dâu tir tai hin truang.
57

b.8 - Cong tác san xuât 1p diung vi kèo, xà g, lçrp mái: Vt 1iu 1çp phâi
dung chiing loai theo h so dr thu cüa nhà thâu và ho so thiêt kê dã duçic phê duyt.
TrirOc khi tin hành cong tác lçip mái phâi duçc nghim thu vi kèo, xà go và
duqc s11 dng cho phép cüa can b giárn sat cüa chü diâu tu tai hin trithng mâi
duoc lqp mái.
b.9 - Cong tác cü'a: Vt lieu gia cong cira phâi ding chüng 1oti theo ho so
d1r th.0 cüa nlià thu, và h so thit k d. ducic phé duyt.
TruOc khi tin hành cOng tác 1p dçmg cüa phâi dugc nghim thu và duqc sr
dng cho phép cüa can b giám sat cüa chü dâu tu ti hin tnrông.
b.1O - Cong tác nghim thu dánh giá các hng mite cong trInh:
Cong trInh duge nghim thu theo các quy djnh hin hành cüa nhà nuóc.
3. Yêu cu v chüng 1oi, cht hrçrng vt tir, may moe, thit b (kern theo
các tiêu chuânvê phtro'ng pháp thu');
3.1 .Yêu câu ye 4t sr diing xây dirng cong trInh:
- Phü hQp väi tiêu chuân dugc áp di.ing
- Tun theo the quy djnh ghi trong h so thit k bn ye thi cOng dirge phê duyt.
3.1.1.Ximäng
- Dirge nhà thâu hgp dông mua cüa nhà may, nhà phân phôi dung chüng loai
theo ho so và TCVN 2682:1999, TC\TN 6260:1997.
- Xi màng sà dicing cho cOng trinh là xi mäng dóng gói trong bao (5Okglbao).
- Xi mäng dua ye cong trInh darn bão bao không rách thüng, am uot, von cçic
và phâi cüng mt lô san phâm có ghi ngày tháng näm san xuât trên bao bI và phài
có phiêu kiêm tra chat lugng lô san phâm cüa nba may.
- Xi mäng phãi dirge dt trong kho kin, có giá d each dat It nhât 3 0cm, dt
each vách kho >30cm và dam bào thai gian km kho khOng qua 01 tháng kê tr
ngày nhpkho côngtrInh và 12 tháng kê tiir ngày san xuât.
- Truâc khi triên khai thi cOng nba thâu can cr vào chüng loai xi mãng dã
thông nhât vOi chü dâu tir Se cho lay mâu xi mäng dem kiêm tra chi tiêu co 1 bôi
cac co quan có chuc nAng. Trong qua trinh thi cOng, nêu chü dâu tu có yêu câu
kiêm tra chat lugng lô xi mäng mói nhp ye hoc dang 5ir diing nba thâu se tin
hành kiêm tra ngay.
3.1.2. Cat
- Cat sü diing cho be tong và xây trát lay ti nguOn dja phuong.
- Cat phài sach khOng lan tp chat nhuyên the và thOa man tiêu chun TCVN
1770:86, TC\TN 337:346:86.
3.1.3. Dá
- Dá dam dung cho be tong lay ti nguôn da phuong và các tinh lan can.
- Dá phài sach, khOng lan tp chat, darn bão chat lucmg chüng loai dt tiêu
chuânTCVN 1771:86.
3.1.4. Thép
- Thép sà diving cho cOng trmnh là thép CI, CII, dung chüng loai, nhãn hiu
thép dã thông nhât vói Chü dâu tu và phâi thOa man TCVN 6285/6286: 1997.

58

- Ct thép chrcc chuyn ti kho bãi cüa cong trinh bang xe tái và drçc gia
cong ngay tai kho bài. Cot thép duoc km trtr trong kho có mái che, kê cao khôi
mat dat It nhât 45cm.
- Thép dung de thi cOng dam báo không ri, không dInh bin, du, m hoc các
chat khác. Nhà thâu sê thu mau thI nghiêm dôi vâi cac lô thép theo quy djnh khi
dixa ye cong tnrmg.
- Cong tác nOi thép tuân theo clii dn cüa bàn ye thit k, cong tác han thép
duçic thirc hin dung theo TC\TN 5724 93.
3.1.5. Gach xây các loai
- Gach si.'r diing cho cong trhih là gch be tong khOng flung.
- Gach diva cê cong trInh phái thOa man các yêu câu sau:
+ Thó gch phâi dêu, không tách 11mg lOp.
+ Gach phái phäng, không ran n1'rt, dêu màu, canh phâi thang và sac.
+ Gach mâi, sach, không bj rêu môc và barn các chat ban.
3.1.6. Bt trét, san nuâc, san dâu các loai.
- Tat cã các loai bôt trét, scm nuóc, scm dâu các loai dieu thrçc nha thâu hçp
dông rnua cüa nhà may, nhà phân phôi dung chUng loai theo ho s thiêt kê, ho sa
mi thâu, ho sa d1r thâu
- San nithc:
+ Co nng dI chi phâi nhO han 0,06%.
+ Các sac d, d bong,... cuã san dêu phái tuân thñ theo yêu câu thiêt kê.
+ Màu cüa san lot phâi giông màu cüa san chInh.
-Sandâu:
+ The tIch chat ran: 52% ±2
+ Ti tr9ng: 1,2— 1,4
+ Diem bat h:ra: 36
- Vé tInh nàng cña 11mg lOt san, nhà thâu chüng tôi sê tuân thu theo dung
thiêt ké.
3.1.7.Nuâc
- Nhà thâu chüng tOi dam bâo së không dung nlxóc thai cüa các nba may,
nrnc ban tr h thông thoát nithc sinh hoat, rnrc ao ho chüa nhiéu bm, nilOc lan
tap cMt dâu m dê trn và bào dixO'ng be tong.
3.1.8. Coffa, giàn giáo
- S diing coffa nhra djnh hinh vi các tam có kich thixc da dng, có the tO
hçTp thành các máng ló'n. Ngoài ra con su diing go van và xà gO go dê lam coffa
cho nhftng clii tiêt kêt câu nhO, phuc tap.
- Sü d1ing h giàn giáo thép djnh hInh kêt hçp thanh chOng thép, xà go thép,
kit chân... lap dimg và tháo di thun tin, nhanh chong.
3.1.9. Thiêt bi dién, rnrO'c, chOng set, PCCC
- DuGc hçp dông mua cüa nhà may, nba phân phOi, dai l dung theo các tiêu
chuân quy djnh cüa hO sa và TC\TN 207-91
- Khi thxa day dan, thiêt bj din, Ong niic, thiêt bj v sinh, thiet bj chOng set,
PCCC v cOng trinh phai dam báo nguyen dai, nguyen kin và phài có phiêu kiêm
tra chat krqng lô San phâm di kern.
59

- Khi 4t tu nhp v phâi dtxcic CBKT, thu kho kim tra chüng 1oi, quy cách,
so lucmg tnrâc khi nhp kho cong trithng.
3.1.10. Các 1oti 4ttur, thiêtbj khác:
- Dam bâo dung theo thiêt kê, ho so' mô'i thâu.
- Nk có sçr thay di sê trInh Chü du tu phê duyt.
3.1.11 .Yêu cu v 4t sir ding xây dmg cong trInh:
- Phñ hqp vi tiêu chun duçc áp diing.
- Tun theo các quy djnh gbi trong h so thi& k bàn v thi cong ducc phê duyt.
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Loü vat 1iu

Quy cách —
Tiêu chuân

Nguôn gôc - Thuang hiu

Cat yang ht to An Giang "hoc tuo'ng throng"
Cat yang ht An Giang "hoc thong throng"
.
Cat xây to
mm
An Giang "hoc twmg throng"
Cat san 1p
Antraco — An Giang "hoc tuong
Dá các 1oi
throng" "hoc tiro'ng throng"
TC\TN 165 1-2: Min Nam "hoc trnmg throng"
Thép cãc 1oi
2008
TCVN
Vicem Ha Tiên "hoãc tucmg throng"
Xi mãng PCB 40
6260:2009
Taicera (màu nhat) "hoc thong
Gch lát, p các 1oui
throng"
Cong ty TNHH TIn Phãt Cao Lãnh
Gach be tong 10x19x39,
"hoc lirong throng"
19x19x39
An Giang "hoc thong throng"
Gch 4x8x19, 8x8x19
Cadivi "hoc tuong throng"
Day din các 1oi
Nano "hotc tuong throng"
Ong nhira bão h day dn
O crn din + hp din +
Panasonic "hoc tiro'ng throng"
cong tc am tixO'ng và CP —
MCP; automat các 1oi,...
Hoa Sen "hoc thong throng"
Ton song vuông
Xà g, thép hp rn km va
Hoa Sen "hoc tuong thiong"
các 1oti ông STK
BOSS CLEAN MAX "hoc tirong
Scm phñ trong nhà
throng"
BOSS SHELL SHiNE MT "hoc
Sonphüngoàinhà
tiro'ng throng"
BOSS EXT ALKALI "hoc thong
Son lOt cMng kim ngoài nhà
throng"
BOSS NT ALKALI "hoc tiro'ng
Son lOt chng kim irong nhà
throng"
BOSS EXT và INT "hoc thong
Matic
throng"
BInh Minh "hoc tuong throng"
Ong nhi:ra các 1oi

Cat d be tong

60

21 Phii kin ng nhira các loai
22 Ci:ra di nhôrn kInh h 1000,
Cira s nhôm kInh h 888.

23

Phu kién kern theo cfra di,
cüa s ( khOa, bàn M, ch&

Binh Minh "hoac tIIcng dirnng"
YNGHIJA "hoc tiio'ng dwmg"

Vit Tiêp "hoc tuong dirnng"

cai, ...)
Thit bj v

24

sinh (lavabo,
cháu xi, chu tiu,...) và các
loai phii kin (voi xã, vOi
tha, gllang soi nhà v
sinh...)

Caesar "hoc tuang dixong"

25

Inox 304 các 1oi

304 Hoà Phát "hoc ttwng dxcrng"

26

Cap các loai

Cadivi "hoc tuang duoiig"

27

Den các 1oti

Rang Dông "hoc t1zong dircng"

Kim thu set và b

28

dm set
(phii kiên kern theo, ...)

Ingesco "hoc tuong diwng"

29

O khóa

Vit Tip "hoac ttrcrng diwng"

30

Qutt các 1oti

M5 Phong "hoc tirnng dirang"

Ghi chü:

- Don vj 4 thuphái nêu rö ngun go'c, thtrong hiu czia v2t tw trongHSDT
- Gum tir "hoçc two'ng du'ong" nghia là có dc tInh kjY thuat ticong ty, Co
tInh náng si'r dyng là tu'ong du'ong vó'i các v42t tu', may móc, thiêt bj dâ nêu.
- Trong HSDT cuá nhà thu phái nêu ddy da V2t tu', Thié't bj, Hang hóa dwa
vào thi cong xáy dyiig cOng trInh bao gôm: Ten thu'o'ng hiu, Quy cách, Chthig
logi, N/man hiu;.. .Néu nhà tháu khóng nêu day dz, nêu thiêu hoc chung chung
các V2t tic, Thiêt bi, Hang hóa thI Ben mài tháu cO quyên quyêt d/nh tzr ly'a chQn
Vat tic, Thiét bj, Hang hóa dica vào thi cong xay c4cng cOng trInh ma Nhà thâu
khOng cO quyên khiêu ngi. Trithc k/u Vt t, Thiêt bj, Hang hóa du'a vào thi cong
xay dmg cOng trInliNhà thâuphái trInh mâu cho G/IÜ dáu tic kiêm tra mnáidu'crc
dica vào thi cOng xáy c4mg cOng trInh. MQi szc tz.tj du'a Vt t, Thiêt bj, Hànghóa
vào cOng trInh ma khOng ditcic C'hi dáu tic duyt và tr j thay dOi Vt tic, Thiêtbj,
Hang hóa khong d'u'çrc szc chap thu2n cia Chü dâu tic deu coi là viphgm hcip dOng
và n/ma thâu phái chiu trách nhiên di dO'i các Vat t, Thiêt bj, Hang hóa do ra khOi
cOng trInh trong thai hgn khOng qua 8 già kê tic khiphát hin viphgm.
3.2. Kim tra chüng loai và ch.t hrqng vt 1iu:
- Triróc khi cung cp vt lieu, nha thu phái d trInh các mu 4t 1iu do len
K5 six giám sat dê xác nhn cüng vói các chi tiêt ye nguôn vt lieu và tiêu chuân k
thut dôi vi các mau duçyc coi là phU hçrp.
3.3. Cung cp vt 1iu:
Nu chüng 1oi và ch.t hrçing 4t lieu giao dn hin tnrông không phü hçip
vói ho so thiêt ké duçc phé duyt thI phân 4t 1iu do se phâi mang di khôi hin
trirông trong vông 08 gRi dông ho.
61

3.4. Yêu cu v may moe thit bj:
- Nba thu b tn dy dü may móc, thit bj d thi cong cOng trInh nhm dam
bâo chat luong, tiên d và hiu qua cao.
- Nhà thu ehju trách nhim v an toàn, bâo v, di chuyn, bão duO'ng, bão
hiêm hoc rài ro tat ca the may móc, thiêt bj dua vào thi cong.
- NhUng may moe, thit bj chInh thng các thi& bj khác dua vào cong trinh
dêu ducic lira chQn dam bào dü cong suât, hot dng tot, cO day dü kiêm djnh cüa
co quan chüc näng.
- Trong qua tnmnh thi công, d dam bão tin dthi cong nba thu có th b
sung, thay the mt sO loai may moe thiêt bj nêu xét thây can thiêt.
4. Yêu cu v trInh tir thi công, 1p dt:
- Trong qua trInh thi cong các hang rniic cOng trmnh nhà thu phài tuân thu
các yêu câu k thut a day bao gôm yêu câu ye 4t 1iu xây dimg, tay nghê cOng
nhân, thiêt bj si1 dyng và thiêt bj xây lap.
- Nhà thu phài dam nhn thi cong theo dung h so thit k bàn ye thi cong
duçrc duyt, ho so m?yi thâu và các yêu câu sü 1 k5 thuât khác (nêu co)
- Nhà thu phài t chCrc thi cOng theo phuorig an tun tr và phrnmg pháp
xen kê két hqp vO'i các phân thi cOng cac thành phân cOng vic trong tüng hang
miic cong tnInh dê dam bão thai gian thi cOng cho phü h'p vài thçrc tê, bâo darn
các yêu câu k thut, giãm thiêu các khoàn thai gian nhàn rôi trên cong truang dê
dam bâo tiên d thi cOng.
- Nhà thu tuân thu các Quy chun, tiêu chun, quy trInh, quy phm, thi
cong hin hành cüa Nhà nuâc ban hành.
5. Yêu câu ye vn hành thfr nghim, an toàn:
Nhà thu phài chun bj dy dü h so truac khi nghim thu, bao gm : bàn
ye hoàn công, biên bàn nghim thu k thut, nht k cOng tntnh, Giây chimg nhn
chat luç'ng 4t lieu, các biên bàn sr i ton ti
6. Yen thu ye phông, chông cháy, nO:
Phâi có bin pháp v phông cMng cháy, n cho cong trInh thi cong.
7. Yen câu v v sinh môi tru?rng:
Nhà thu phái có bin pháp dam bào v sinh môi tru?mg cho cOng trInh và
khu v'çrc xung quanh.
8. Yen cu ye an toàn lao dng:
Nhà thu thi cOng cOng trInh phài chü dn cOng tác bào h lao dng, pM
bin an toàn lao dng cho cong nhân, biên bao hiu tai nhüng noi nguy hiêm.
Không cho nhctng nguäi không co phn sr vào cong tninh, 1p hang rào bao quanh
cOng triuh và bao quanh ho mOng sau khi dào. Khi thi cOng tnen cao yêu câu phài
có hthi báo hiêm cOng tninh.
9. Bin pháp huy dng nhân liuc và thiêt bi phiic vij thi công:
- Bin pháp huy dng nhân 1c:
62

Nhà thu phâi dam bâo nhân 1c chü cht ti thiu dáp i'rng theo yêu cAu
cüa HSMT thi cong xây dirng cong trmnh.
- Bin pháp huy dng thi&t bj phiic vii thi công:
Nba thu phâi dam bâo huy dng ti thiu may moe, thit bj dáp 1rng theo
yêu câu cüa HSMT phiic vii thi cOng xây dirng cOng trInh.
10. Yêu cu v bin pháp t chfrc thi cong tng th và các htng mic:
Nba thu phãi 1p thuyt minh bin pháp thi cOng t chirc thi cOng cOng trInh
a. Cong tác thi cong xây dçrng các hing mic chInh cüa cong trInh:
- Biên pháp thi cOng Cong tác djnh vj, trc dac.
- Biên pháp thi cong San 1p mt bang, khi phông hçc, phông chüc näng,
cong trInh phit.
b. Bin pháp t chfrc cong trirô'ng thi cOng:
- Bin pháp t chirc thi cOng tng th và các bin pháp thi cOng chi ti&
nhàm dam báo tiên do theo yêu câu.
- Bin pháp th ehirc b may chi buy cOng trInh
- Bin pháp quân nhân lirc, 4t tu, thit bj tti cOng truO'ng.
c. Các cOng trInh tm:
- Nba thu phâi chju trách nhim v thit k cOng trInh tm an toàn, n djrih
dé ph vii cho thi cOng. Vic xây dimg, tháo do', vn chuyên khOi cOng tnr&ng
dam bão khOng lam ãnh hu&ng den két câu và tiên d thi cOng cOng trInh chInh.
- Nu mun si.r dging mt bang xung quanh cong trmnh, lam mt bng thi
cOng, nba thâu phái ehju trách nhim thông báo, xin phép và den bü mQi thit hai
và thanh toán mi ton that CO lien quan.
- Nba thu phãi có giy phép cüa Chü du tu và chInh quyn dja phircing
cho phép sfr diing khOng gian xung quanh tnthc khi sü diing các phuang tin tam
cao dê thi cOng, chi phi thirc hin do nhà thâu chju.
d. Vic bão v nhà cfra, tài san cüa cong trInh hin có v các cOng trInh
xung quanh:
- Tai khu vvc cO sir 1uu thông di lai, nba thu phâi 1p bin báo d báo
hiu i các khu virc nguy hiêm. DOng thO'i phãi thông báo cho cong nhân cüa
mInh nhItng cOng trmnh xay dirng tai các khu vrc lan cn và phái dam bão rAng
së khOng gay trO' ngui hoc thit hai gI cho tai san, ngithi va hoat dng cüa các
cOng trInh xung quanh.
- Nhà thu phãi che chn, chng do' d cho các cOng trInh hin cO khOi bj
ânh hithng cña thOi tiêt vá ânh hi.r&ng vic thi cong cña nba thâu, nêu có nhrng
hu hông do liM cüa nab thu gay ra thI nhà thâu có trách nhim süa chüa bAng
kinh phi cüa minh.
e. Chat thai cOng trInh và nithc thai:

63

- Nhà thâu phâi cung cp, sira chQa và diu chinh lien tyc khi cn thi& và
bão quãn các kênh d.n nrnrc tarn, rãnh thoát nuó'c mua và các phucmg tin khác dê
thoát nu&c mt và các loai nuâc thai khác.
- Nba thu không d ntxâc inua nrnic thai chày trail ra dithng và các khu virc
xung quanh gay ãnh hu&ng xâu dn môi trumg xung quanh.
-Nhà thu phài lien h noi d d d.t thra, ph thai xây dirng, vj tn d phãi
duqc chInh quyên dja phucing cho phép.
- Mt bng thi cong luôn diugc d9n sach hang ngày tránh lam 0 nhim môi
trumg xung quanh.
f. Tiêng on và chân dng:
- Nhftng ting n và chn dng do vic thi cong trmnh gay ra phãi giàm ti
thiu trong gió'i hn cho phép. Các may móc cong c1I, thiêt bj gay on clii duçc sir
diing nhixng nth và trong khoâng th?yi gian cho phép.
- Nhà thu phâi chju trách thim hoàn toàn mi thit hai trnc chü du lit
nu nhu cong trInh bj dInh chi thi cong do vic gay ra tiêng on, chân dng hoc hu
hai dn mOi tru?mg xung quanh.
11. Yêu cu v h thng kiêm tra, giám sat chat hr9'ng cüa nhà thu;
- Nhà thiu phâi thirc hin vic tir kim tra, bão dtm cht luçmg theo tiêu chu.n
k5 thi4t, quy trInh, quy phrn thi cong theo quy djnh k5 thi4t thi cOng trong ho sci
môi thu và theo phuong an k thut chat Iuçing thi cong nêu trong ho so dir thâu.
- Chü du tu thu?mg xuyên hoc dt xut KSPTGS, dlôi khi Chü du lit hoc
tO chirc giám djnh, co quan quân l nhà nuó'c duçtc quyên có nhirn vit dii hem tra,
thanh tra li các ncii san xuât, chê to hoc ti kho bãi cüa Nba thâu ye chat luçrng
thi cOng và hot dng k thu.t cña Nhà thâu. Nhà thâu phài cung cap day dü ho so
k5 thut, chat luçmg, nhân hrc, trang thiêt bj, diing cii phiic vii cho vic kiêm tra,
thanh tra do theo yêu câu cüa ChU dâu lit và KSPTGS.63
Vic kim tra, thanh tra cüa các t chirc nói trén có th là kim tra vic th1rc
hin tr hem tra cüa giámdôc diêu hành, cüa KCS thuc Nba thâu qua các biên
bàn thI nghim, bien bàn kiêm tra, so nht k, so chat luqng thi cOng. Cüng có the
thçrc hin theo xác xuãt vic do dc d0i chirng vó'i so lieu cüa Nba thâu d dánh
giá d tin cy vic tir kiêm traKCS cüa Nba thâu diOi vói 4t lieu ban thành phâm,
thành phâm cong tninh hoc dôi vOi to chirc san xuât.
12. Mt so trách nhim cüa nhà thâu trong qua trInh thi công:
- Thc hin khOi cOng, thi cOng và bàn giao cOng trInh dung tin d ghi
trong ho so dir than dA duc Chü dâu lit chap thun. DOng thti tiên d thi cOng
phãi phñ hçip vói kê hoch tiên d cüa gói thâu xây lap.
- Di voi các b phn ngrn hoc bj che khut, truc khi che 1p hoc thi
cong phân tiêp theo nhà thâu phâi thông báo cho Chü dâu lit kim tra k sat nhn
khOi luqng và xác nhn vào nbt k cOng tnInh.
- Nba thu phài tr t chirc b phn giám sat và 1p h so kim tra chit
luqng die t kiêm tra, dánh giá các b phn dä hoàn thành, hoàn chinh các h so
64

k5 thut, cMt hang, khi lug, có biên bàn nghim thu sa b tri.thc khi mi Chü
dâu tu nghim thu. Toàn b chi phi cho các cong vic nay do Nhà thâu dam nhn.
- Trong E-HSDT cuã nhà thu phài nêu dy dü Vat tu, Thit bj, Hang hóa
thra vào thi cong xay dirng cong trmnh bao gôm: Ten thucing hiu, Quy cách,
Chüng loai, Nhãn hiu. . . .Nêu nhà thâu không nêu day dü, nêu thiêu hoc chung
chung các Vt tu, Thiêt bj, Hang hóa thI Ben miii thâu có quyên quyêt djnh tir lira
chn Vt tu, Thiêt bj, Hang hóa dua vào thi cOng xây dçrng cong trInh ma Nhà
thâu khOng có quyên kbiêu nai. Trithc khi Vt tu, Thiêt bj, Hang hóa dua vào thi
cong xây drng cOng trinh Nha thâu phãi trInh mâu cho Chü dâu tu hem tra mOi
dugc thra vào thi cong xây dung cong trInh. Mci s1r t1r dua Vt tu, Thiêt bj,
Hang hóa vào cong trInh ma không thrçic Chü dâu tu duyt và tçr thay dôi Vt tu,
Thiêt bj, Hang hóa không duçic sr chap thun cüa Chü dâu tu dêu coi là vi phim
hçp dông và nhà thâu phâi chju trách nhin di di các Vt tu, Thiêt bj, Hang hóa
ra khOi cOng trInh trong thô'i hn không qua 8 gi kê tir khi phát hin vi phm.
- Vic kim tra cht luqng xay dirng và thir nghim cht luqng 4t tu thit
bj ye cong tnthng sê duçc tlurc hin tai cong truô'ng hoc trong phông thI nghim
và phài có sir giám sat cüa Chü dâu tu. So luqng và quy cách thir mâu, phuang
pháp lay mâu phài tuân theo các quy dlnh hin hành.
- Nhà thu bng chi phi cüa mInh chju trách nhim các chi phi thi:r nghim,
kiêm tra djnh ki hoc dt xuât chat lisçmg cOng trInh theo qui djnh hin hành và
theo quy trIrth phuang an tr kiêm tra chat luçmg dã có kiên cüa thông nhât cüa
Chü dâu lii, các chi phI nay duc thra vào giá tn cüa cOng trinh và duçic tInh trong
giá trj trong dan dir thâu.
- Nhà thu phãi thirc hin ni dung bin báo ti cong trinh thi cong theo
dung hithng dn cüa Lust xy dçrng, trrnc khi dan biên báo tai cOng tru?mg nba
thâu phài trInh Chü dàu tu xem xét chap thun, chi phi nay do nhà thâu chju.
IV. Cäc bãnvë:
Liêt kê các bàn ye:
Stt

1

Ky hiu

Ten bàn ye

Phiên bàn
I ngày phát
hành

San 1p m.t bang, khi phông bce, phông chüc
nàng, cOng trinh phii

Nãm 2020

(Ghi chü: Ben môi thu dã dInh kern hi) so' thit k& các bàn ye là tp
tin PDF hoc file autoCad cling E-HSMT trên h thông ti file khác).

65

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6678 dự án đang đợi nhà thầu
  • 798 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 910 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16534 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14575 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây