Thông báo mời thầu

Gói thầu số 6 - Thi công xây lắp công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:55 19/11/2020
Số TBMT
20201155106-00
Công bố
10:48 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước khu dân cư Bàu Trũng, khu phố 4
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 6 - Thi công xây lắp công trình
Chủ đầu tư
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ninh Phước. Địa chỉ: số 24 Nguyễn Huệ, thị trấn phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Theo Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước khu dân cư Bàu Trũng, khu phố 4
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Ninh Thuận

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:48 19/11/2020
đến
11:00 02/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 02/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
21.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi mốt triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 6 - Thi công xây lắp công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 6 - Thi công xây lắp công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 69

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước
khu dân cư Bàu Trũng, khu phố 4.
2. Thời hạn hoàn thành: 30 ngà , k t ngà h p ng có hiệu c n ngà các
n hoàn thành ngh a v theo qu
nh trong h p ng.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Trong DT, khi tr nh à các n i dung v giải pháp k thu t, iện pháp t ch c
thi công, ti n thi công, iện pháp ảo ảm chất ư ng, iện pháp ảm ảo vệ sinh
m i trường, ph ng chá , ch a chá , an toàn ao ng, iện pháp ảo hành công tr nh,
các nhà thầu phải căn c vào các u cầu n u trong m c u cầu và chỉ dẫn k thu t nà
tr nh à .
ầ ủ các n i dung theo u cầu à m t trong nh ng u tố cạnh tranh
quan trọng và à cơ sở xem xét v ti u chuẩn k thu t chất ư ng. Nh ng thông tin v
k thu t ư c nhà thầu tr nh à trong h sơ d thầu của m nh sẽ ư c coi à các cam
k t của nhà thầu v mặt k thu t thi công và à m t phần không th thi u ư c
h nh thành h p ng kinh t gi a Chủ ầu tư và nhà thầu.
Y u cầu v mặt k thu t/chỉ dẫn k thu t ao g m các n i dung chủ u sau:
1. Qu tr nh, qu phạm áp d ng cho việc thi công, nghiệm thu công tr nh:

 T ch c thi công

TCVN 4055 : 2012TCVN 4087:2012

ử d ng má xâ d ng . Y u cầu chung

 Nghiệm thu các công tr nh xâ d ng

TCVN 4091:1985

 Qu tr nh p thi t k t ch c xâ d ng và thi t k t
ch c thi công

TCVN 4252:2012

 Quản ý chất ư ng xâ
Ngu n tắc cơ ản

TCVN 5637:1991

 Công tác trắc
chung

ắp công tr nh xâ d ng.

a trong xâ d ng công tr nh . Y u cầu

TCVN 9398:2012

 Công tác ất. Thi công và nghiệm thu

TCVN 4447:2012

 Công tác n n móng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9361:2012

 K t cấu
tông và
tông cốt thép toàn khối. Qu
phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 4453:1995

 K t cấu tông và tông cốt thép. Đi u kiện tối thi u
thi công và nghiệm thu

TCVN 5724:1993

 Bê tông - Y u cầu ảo dưỡng ẩm t nhi n

TCVN 8828:2011

 Công tác hoàn thiện trong xâ d ng. Thi công và
TCVN 5674:1992
nghiệm thu.
 Nước tr n

tông và v a - Y u cầu k thu t

TCVN 4506 : 2012

 Xi măng Pooc- ăng - Y u cầu k thu t

TCVN 2682 : 2009

 Cốt iệu cho

TCVN 7570 : 2006

tông và v a - Y u cầu k thu t

 Thoát nước và mạng ưới
chuẩn thi t k


n ngoài công tr nh- Tiêu

TCVN 7957-2008

à m t số ti u chuẩn và văn ản khác có i n quan.
2. Y u cầu v t ch c k thu t thi công, giám sát:

- Bố trí các khu v c t p k t ngu n v t iệu, cấu kiện xâ d ng.
- Phân tu n thi công.
- Bố trí hệ thống cấp thoát nước thi công.
- Bố trí hệ thống cấp iện thi công.
- Phương án v n chu n ph thải, ất thải xâ d ng.
- Các iện pháp ảm ảo an toàn, ph ng chống chá n và vệ sinh môi trường
của giai oạn thi công.
- Giải pháp thi công phần ào n n ường.
- Giải pháp thi công phần hố thu nước.
- Giải pháp thi công phần mương thu nước.
- Giải pháp thi công phần cống.
- Giải pháp thi công công tr nh tr n tu n.
- ướng tu n cung cấp v t iệu xâ d ng và v n chu n trong công trường.
- Trích dẫn ti u chuẩn, qu phạm àm căn c .
Nhà thầu phải ch u trách nhiệm v k thu t và giải pháp thi công ảm ảo tuân
ủ và úng ắn các u cầu k thu t và giám sát của k sư.
Trong quá tr nh thi công phải thường xu n theo dõi và ki m tra chất ư ng. Tất
cả công tác theo dõi và ki m tra chất ư ng tại hiện trường của Nhà thầu phải ư c ghi
chép vào s nh t kí công tr nh. Đối với các tài iệu cơ ản, tài iệu thí nghiệm, i n ản
nghiệm thu … Nhà thầu phải p thành h sơ ưu gi cả ở công trường ẫn văn ph ng
của Nhà thầu cán
giám sát, cán
quản ý d án, Chủ ầu tư và ất k người nào
khác ư c Chủ ầu tư uỷ qu n có th tham khảo và xem xét vào ất c thời gian nào.
K sư (Giám sát k thu t A) hoặc Cán
Ban Quản ý d án có qu n u cầu
Nhà thầu ằng kinh phí của m nh xử í, phá ỏ hoặc thi công ại hạng m c công việc
mà k t quả ki m tra cho thấ không ảm ảo chất ư ng theo úng các u cầu k
thu t qui nh.
3. Y u cầu v chủng oại, chất ư ng v t tư, má móc, thi t :
Toàn
các v t iệu xâ d ng, thi t
XLD dùng cho Thi công xâ d ng
công tr nh phải úng qu cách, ti u chuẩn theo h sơ thi t k ản vẽ thi công – khối
ư ng ã ư c ph du ệt và không ư c t n d ng ại các v t iệu ã qua sử d ng. Thi t
phương tiện thi công ủ công suất, chất ư ng tốt.
Nhà thầu phải có ầ ủ h sơ ch ng t h p ệ ối với toàn
v t iệu xâ
d ng, thi t chính ch ng nh n ngu n gốc, xuất x úng u cầu.
Đ ngh Nhà thầu khi chào giá n u rõ chủng oại v t iệu của Nhà thầu sẽ áp
ng ưa vào xâ d ng.
thủ ầ

4. Y u cầu v tr nh t thi công, ắp ặt:
Đ ngh nhà thầu có thu t minh ầ ủ và h p ý v tr nh t thi công ắp ặt
t ng phần, hạng m c của công tr nh.
5. Y u cầu v v n hành thử nghiệm, an toàn;
Đ ngh nhà thầu n u ầ ủ công tác thử nghiệm với hầu h t các hạng m c của
công tr nh, công tác thử nghiệm phải ư c ti n hành thường xu n i n t c t khâu
chuẩn v t tư, v t iệu cho n khi k t thúc thi công hạng m c, ảm ảo an toàn.
Có Ch ng nh n hệ thống quản ý an toàn và s c khỏe ngh nghiệp
6. Y u cầu v ph ng, chống chá , n :
Nhà thầu phải có thu t minh ầ ủ v giải pháp ph ng, chống chá , n .
7. Y u cầu v an toàn ao ng vệ sinh môi trường:
Có iện pháp ảm ảo chất ư ng, an toàn ao ng, vệ sinh môi trường. Các
iện pháp n u tr n phải phù h p với ti u chuẩn, qu phạm hiện hành.
Có xuất giải pháp ảm ảo tốt an toàn ao ng và vệ sinh môi trường.
8. Biện pháp hu
ng nhân c và thi t ph c v thi công:
Ti n
hu
ng nhân c và cung cấp các thi t má móc thi công (hoặc ặt
thường xu n tại công tr nh) phải phù h p với ti n
thi công ã n u. Nhà thầu phải
t tính toán thi t má móc thi công cho phù h p với ti n
thi công của nhà thầu.
sơ d thầu phải có ầ ủ i u
ti n .
9. Y u cầu v iện pháp t ch c thi công t ng th và các hạng m c:
Giải pháp k thu t, iện pháp t ch c thi công phải úng qu tr nh qu phạm k
thu t hiện hành, có tính h p ý và khả thi khi áp d ng vào th c t của công tr nh nà ,
có ản vẽ k thu t thi công cho các hạng m c công tác.
sơ d thầu phải có ầ ủ thu t minh iện pháp thi công, ản vẽ mặt ằng
t ch c thi công, i u
ti n và i u
nhân c.
10. Yêu cầu v hệ thống ki m tra, giám sát chất ư ng của nhà thầu:
K hoạch ki m soát chất ư ng ư c mô tả chi ti t các ti n tr nh, hướng dẫn,
áo cáo sử d ng nhằm ảm ảo việc tuân thủ các tài iệu có trong h p ng.
Nhà thầu phải ố trí các
ph n ki m tra giám sát, ảng phân công trách nhiệm
và qu n hạn của t ng
ph n.
11. Y u cầu khác căn c qu mô, tính chất của gói thầu.
Nhà thầu phải
xuất ầ ủ iện pháp thi công ảm ảo chất ư ng cho tất cả
hạng m c của công tr nh.
III. Các bản vẽ
T p ản vẽ mời thầu Gói thầu số 06 – Thi công xây ắp công trình Đầu tư nâng
cấp, cải tạo hệ thống thoát nước khu dân cư Bàu Trũng, khu phố 4 ư c ính kèm theo
E-HSMT

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6412 dự án đang đợi nhà thầu
  • 779 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 819 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16234 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14180 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây