Thông báo mời thầu

Gói thầu số 8-Xây dựng khối 16 phòng học-12 phòng chức năng, hiệu bộ; nhà xe giáo viên-học sinh; nhà vệ sinh học sinh; bể chữa cháy; cổng hàng rào, sân đan; đường dẫn vào trường; san lấp mặt bằng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:47 19/11/2020
Số TBMT
20201155268-00
Công bố
10:44 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Trường Trung học cơ sở Tân Dương
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 8-Xây dựng khối 16 phòng học-12 phòng chức năng, hiệu bộ; nhà xe giáo viên-học sinh; nhà vệ sinh học sinh; bể chữa cháy; cổng hàng rào, sân đan; đường dẫn vào trường; san lấp mặt bằng
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn tỉnh hỗ trợ và vốn huyện đối ứng năm 2020-2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Trường Trung học cơ sở Tân Dương
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Xây dựng khối 16 phòng học-12 phòng chức năng, hiệu bộ; nhà xe giáo viên-học sinh; nhà vệ sinh học sinh; bể chữa cháy; cổng hàng rào, sân đan; đường dẫn vào trường; san lấp mặt bằng
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
10:44 19/11/2020
đến
14:00 30/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
280.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 8-Xây dựng khối 16 phòng học-12 phòng chức năng, hiệu bộ; nhà xe giáo viên-học sinh; nhà vệ sinh học sinh; bể chữa cháy; cổng hàng rào, sân đan; đường dẫn vào trường; san lấp mặt bằng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 8-Xây dựng khối 16 phòng học-12 phòng chức năng, hiệu bộ; nhà xe giáo viên-học sinh; nhà vệ sinh học sinh; bể chữa cháy; cổng hàng rào, sân đan; đường dẫn vào trường; san lấp mặt bằng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 54

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND HUYE. N LAI VUNG
BArr euAN r,f tgAx vL

pnAr rnrnN euY oAr

36: 237IQD-BQLDA-PTQD

cgNG HoA xA Hel cHU Ncnia vIET NAM
DOc lOp - TU do - H?nh phfc
LaiVung,ngdy 19thdng

II

ndm2020

QTTYET DINII
Vd viQc ph6 duyQt h6 str mli thAu, G6i thiu s6 08 - Xffy dUng Kh6i 16 phdng
hgc - 12 phdng chrfrc ning, hifu bQ; nhi xe gi6o viOn - hgc_sinh; nhi vQ sinh
hgc sinh; bG chira chdy; c6ng hirng rio, sffn dan; dudng dffn vho trudng; san
I6p m{t bnng thuQc c6ng trinh Truirng Trung hgc co sii Tffn Duong

crAM o6c BAN euAN Lf DUAN vn pHAr rRrEN euY oAr
Cdn

cdr

Ludt Dtiu thdu ngdy 26 thdng I I ndm 2013;

Cdn crh NShi dinh sii 63/2014/ND-CP ngay 26/6/2014 cila Chinh pht) vi viQc
quy dinh cht tti* thi hdnh mlt s6 diiu cila Luqt Diiu thdu ri t,1o chpn nhd thdu;
Cdn cdr Quy€t dinh s(i 391/QD-UBND-XDCB, ngay 30/10/2019 cua Liy ban
nhdn ddn lruyQn Lai Vtmg vA viQc: ph/ duyQt Dn dn dau tu'xdy d+rng cdng trinh
Trudng Trung hoc co' so Tdn Duong, hqng mtlc: Kh6i 16 phdng hqc - 12 phdng
chuc ndyg, hi€u b0; nhd xe gido viAn-hr2c sinh; nha v€ sinh hc2c s.inh; b€ chfi'a
chdy; ,6ng hdng rdo, sdn dan; dwdng ddn vdo trwd'ng; san ldp mQt bdng;
Cdn cu Qty€t dinh sci,427/QD-UBND-XDCB, ngdy I5/II/2019 cua (ty ban
nhdn ctan huy(n:Lai Vung vi viQc ph€ duyQt kd hoqch ht'q chpn nhd thdu c6ng trinh
Tru:dng Trung hoc co' sd Tdn Durmg, hgng muc; Kh6i 16 phdng hpc - 12 phdng
clurc ndng, hi€u b0; nhd xe gido vi€n-ltoc sinh; nhd v€ sinh hpc sinh; b€ chira
chdy; ,619 hdng rdYt, sdn dan; dudng ddn vdo tru:dng: san ldp rnfit bdng;
Cdn cth Qrryht dinh sti.327/QD-UBND-XPC+, ngdy 05/10/2020 crta Uy ban
nhdn ddn huy(n Lai Vung v€ vi(c ph€ duyQt thi€t kO ban vd thi c6ng vd (U todn xdy
dlmg c6ng trinh Trud'ng Trung hqc co srl Tdn Du'ong, hqng muc: Kh6i 16 phdng
hq" - 12 phdng chirc Tdng, hi€u bo; nhd xe gido vi€n-hpc sinh; nhd v€ sinh hpc
,sinh; b€ chfr'a
chdy; t6ng hdng rdo, sdn dan; du'ong ddn vdo truimg; san lap mcit
:
bang;
Cdn c{r Quy€t dinh sQ 357/QD-UBND-XDCB, ngdy,16/10/2020 cila Lly.ban,
nhdn ddn huyQn Lai Vung v€ viQc ph| duyQt &l totin gr5i thhu xay dqmg, G6i thdu s6
8 - Xhy d+mg Xnrii 16 phdng hoc -.12 phdng-chac.ndng, hi€u b0; nhd xe gido viAn hpc sinh; nhd vQ ;.iryh hgc sinh; b€ chfra chdy; c6ng hdng rdo, sdn dan; du'cmg ddn
vdo trwdng; san ldp mqt bdng thuQc c6ng trinh Tru'dng Trung hqc co s6' Tdn

Duong;
Cdn cw Quyh dinh s6.393/QD-UBND-XDCB, ngity 2g/10/2020 c'fia (Iy ban,
nhdn ddn huyfn Lai Vung vA viQc di2u chinh bi€u j, mtrc 4, DiAu I Quv,6t dinh s6

429/QD-UBND-XDCB _ngdy I5/l l/2019 cua UBND htlen vi viQc ph| duyft
hoqch lu'a c:hen nhd thdu cong trinh Tru'chtg Trung hoc Co'so Tdn Du,ong;

kA

Cdn c* Bdo cdo sii SOBC-TDHSMT, ngdy I8/I I/2020 ct)a tA fniim dinh vi
vi€c thiim dinh ho so mdi thiu, Goi thdu ta a - Xol, ,try"s rttijt 16 phdng hpc - 12
phdng ch{rc ndng, hi€u bQ; nhd xe gido vian - lpc sinh; nhd v€ sinh hoc sinh: be
chila chdy; c6ng hdng rdo, sdn dan; ducmg din tdo trudng: san ldp m\t bdng
thu)c c6ng trinlt Trtrd'ng Trztng hoc cc, so'Tdn Dro'ng;

Xdt Td trinh ti| t%/ffr-KHDT, ngdy 1g/11/2020 ctia fa fe hoach-Ddu tu
.
|
t
| )
..
^
' '
v€ viQc xin ph€^ duyQt
ho so mdi thdu,
G6i thau s6 B - Xdy dtgng Khdi 16 phdng hoc
- 12 phdng chrt'c ndng, hi€u bQ; nhd xe gido viAn - hqc sinh; nhdve sinh hr2c sinh;
bA chira chdy; cdng hdng rdo, sdn dctn; dud'ng dAn vdo trudng; san tdp m(t bdng
thuQc cong trinh Tra:rlng Trung hqsc ccr sct Tdn Dutng.
;

'-

QUVnr D[NH:
Didiu 1. PhC duygt h6 so mdi thAu, G6i thfiu sO S - Xdy ch,rng fnOi 16 phdng
phong chfrc ndng, hi6u b6; nhd xe gi6o vi€n - hoc sinh; nhd r'0 sinh hoc
hgc sinh;
chira chay; c6ng hdng rdo, sdn dan; duong d6n vdo truong; san l6p mflt
r J
,1
A
bdng thuQc c6ng trinh Truong Trung hgc co so TAn Ducnrg, vdi nhtrg n6i dung
nhu sau:

I
b

I. K6 ho4ch

lqra chgn nhir thAu dfl dugc ph6 duyQt:

-

TOn g6i thAu: Goi thAu sO S - XAy d;rng rcrOi 16 phdng hsc - t2 phdng
chfrc ndlg, hiQu bQ; nhd
- hec sinh; nhir vQ sinh hoc sinh; bo chtia
'vit.!\
chiry; c6ng hdng rio, sAn
n vio trudng; san ldp nit bdng.

xe
dan

- Gi6 g6i thdu: 19.400.685.000d.
- Gi6 tri dy tohn g6ithAu: 19.400.685.000il
(lvntdi chfn t!, b6n trdm triQu, sdu trdm tdm muoi ldm nghin d6ng)
I

t

- \rNgu6l v6n

dAu tu: V6n NgAn s6ch Tinh h6 trg c6 muc ti6u cho Huydn la
22.478 triQu ddng vd v6n ngdn s6ch Huypn d6i ung phdn cdn lpi ndm2020 - 202t.

- Hinh thric lga chgn nhd thAu: d6u thAu r6ng rf,i

'

- Phuong thfc d6u thAu: MQt giai do4n mQt tfii h6 so
- Thdi gian lga chgn nhd thAu: Quf IV ndm2020, cu th0:
+ Thoi gian ph6t hinh HSMT: 07 gid 30" ngdy 20 thdng

tl n1m2020
+ Thdi gian nQp HSDT: 14 gid 00" ngdy 30 thring rl n1m2020

.

- Lopi hqrp d6,ng: HQp d6ng trgn

g6i '

- Thdi gian thpc hiQn hgrp d6ng: 14 thirrrg

tr. Th6ng qua nQi dung hd so mdi thiu vi ti6u chuAn.I6nh gi6 hd sodgthiu:
I
-r
Th6ng

r A, ,r

,-\

, \

nhdt theo To trinh s6 193/TTr-KIIDT, ngiy l9llll2020 cria fO fO
hoach-DAu tu vd viQc xin ph6 duyQt hd so moi thAu COilhAu sO t - XAy dyng Khdi
16 phdng hqc - 12 phdng chirc ndng, hiQu bQ; nhi xe girio vi6n - hqc sinh; nhi v0
r

J

sinh hoc sinh; b6 chta ch6y; cdng hdng rdo, sdn dan; duong dfrn vdo trucmgi
ldp rn{t bdng thuQc c6ng trinh Trucrng Trung hgc co so Tdn Ducrng.

III. Didu

kiQn itugc xem x6t ttd nghi

san

trfng thiu

1. C6 HSDT hqp le;

2. C6 ndng lgc vd kinh nghiQm d6p img y6u cAu theo quy ctinh tai Muc 2
Chuong III - Ti6u chu6n d6nh ei6 HSDT;
xu6t vC ky thupt d6p ung y6u cAu theo quy dinh tai Mpc 3 Chuong
Ti6u chuAn ddnh gi6 HSDT;

3. C6

-

dO

III

4. C6 sai lQch thi6u kfi6ng qu5l0Yogi6 dU thdu;

5. Nhd thAu c6 girl dg thAu sau sria l5i, hiQu chinh sai lQch, tru
A ,,
gia (n6u c6) c6 gi6 thAp nhdt;

di giatri gihm

6. C6 gi5 dC nghi tning thAu kh6ng vugt dp to6n g6i thAu dugc duyQt.

Try*g

hgp vugt dg to6n dugc duyQt thi xri ly theo quy dfnh tqi c6c kho6n 7,
Di6u 117 Nghi dinh s6 63|20I41ND-CP.

8

Didu 2. C6c clcrn vi thap gia thyc.hiQn phni tuAn thri h6 so dugc duyQt trong
quri trinh thgc hiQn.Nhfrng di6u chinh b6 sung (n€u c6) thi phii thgc hi€n dirng c6c
thu tpc quy dlnh vO quAn ly dU 6n dAu tu x6y dWrg c6ng trinh.

K!

Didju 3. TO tru&ng c6c t6: Kti ho4ch-DAu tu, Hdnh chinh-Qu6n tr!, GiSm s6t
thuat vd cdc ilon vi c6 li6n quan chiu tr6ch nhiQrn thi henh Quy6t dinh ndy./

fy

Noi nhQn:
-Nhu DiAu

3;.

-Gi6m d5c, c6c P.Gi6m tltic Ban;

t#e

rnn

o6c

07 . e,^':, ..\ -r
:/ nil[H LY 0u Alt lA \'

"l,ui\

-Luu: VT, Trf.

ViQt

Hing

-,

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5921 dự án đang đợi nhà thầu
  • 720 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 821 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15294 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13252 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây