Thông báo mời thầu

Tái bản cuốn sách Làng xã Bắc Ninh (Tập 1 + Tập 2)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:59 19/11/2020
Số TBMT
20201154411-00
Công bố
08:59 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Tái bản cuốn sách Làng xã Bắc Ninh (tập 1 + tập 2)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tái bản cuốn sách Làng xã Bắc Ninh (Tập 1 + Tập 2)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách Nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Tái bản cuốn sách Làng xã Bắc Ninh (tập 1 + tập 2)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:59 19/11/2020
đến
11:00 27/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 27/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.500.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tái bản cuốn sách Làng xã Bắc Ninh (Tập 1 + Tập 2)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tái bản cuốn sách Làng xã Bắc Ninh (Tập 1 + Tập 2)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 11

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần
túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá).
Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở
cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế
sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà
thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra
các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự
tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ
cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ
gây ra sự phân biệt đối xử.

Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật,
thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu,
catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ
thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ "hoặc tương đương" sau
nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với
hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công
nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong
quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án và về gói thầu như địa điểm thực
hiện dự án, quy mô của dự án, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói
thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính
chất và yêu cầu của gói thầu.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+
| **STT** | **Danh | **Mô tả | **Đơn vị | **Khối | **Yêu |
| | mục dịch | dịch | tính** | lượng** | cầu kỹ |
| | vụ** | vụ | | | thuật** |
| | | ^(\*)^** | | | |
+=========+==========+==========+==========+==========+==========+
| | \(1\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) |
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1 | Biên | Biên | Bản | 1 | Biên |
| | soạn | soạn, | | | soạn, |
| | sách | biên tập | | | biên tập |
| | | các nội | | | các nội |
| | | dung để | | | dung để |
| | | xây dựng | | | xây dựng |
| | | đề cương | | | đề cương |
| | | chi tiết | | | chi tiết |
| | | và nội | | | và nội |
| | | dung | | | dung |
| | | chính | | | chính |
| | | của bộ | | | của bộ |
| | | sách | | | sách |
| | | "Làng xã | | | "Làng xã |
| | | tỉnh Bắc | | | tỉnh Bắc |
| | | Ninh", | | | Ninh", |
| | | nạp text | | | nạp text |
| | | bông bài | | | bông bài |
| | | khoảng | | | khoảng |
| | | 1288 | | | 1288 |
| | | trang | | | trang |
| | | văn bản | | | văn bản |
| | | khổ A4; | | | khổ A4; |
| | | phân | | | phân |
| | | chia | | | chia |
| | | thành 02 | | | thành 02 |
| | | cuốn | | | cuốn |
| | | sách cho | | | sách cho |
| | | bộ sách. | | | bộ sách. |
| | | | | | |
| | | Đọc | | | Đọc |
| | | duyệt: | | | duyệt: |
| | | Đảm bảo | | | Đảm bảo |
| | | nội dung | | | nội dung |
| | | cuốn | | | cuốn |
| | | sách | | | sách |
| | | được | | | được |
| | | xuấtbản | | | xuấtbản |
| | | chính | | | chính |
| | | xác | | | xác |
| | | tuyệt | | | tuyệt |
| | | đối, | | | đối, |
| | | không có | | | không có |
| | | bất kỳ | | | bất kỳ |
| | | lỗi nào | | | lỗi nào |
| | | trong | | | trong |
| | | nội dung | | | nội dung |
| | | sách | | | sách |
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2 | Xuất | \- Tổ | Bộ | 1500 | \- Xuất |
| | bản, in | chức | | | bản: |
| | ấn | thiết kế | | | |
| | | chế bản | | | \+ Tổ |
| | | ruột và | | | chức cấp |
| | | bìa sách | | | Quyết |
| | | | | | định |
| | | \- Tổ | | | xuất bản |
| | | chức cấp | | | theo quy |
| | | phép | | | định của |
| | | xuất bản | | | Pháp |
| | | bộ sách | | | luật |
| | | **"Làng | | | |
| | | xã tỉnh | | | \+ Tổ |
| | | Bắc | | | chức |
| | | Ninh".** | | | biên |
| | | | | | tập, chế |
| | | \- In: | | | bản, đọc |
| | | Làng xã | | | kiểm |
| | | tỉnh Bắc | | | tra, đọc |
| | | Ninh | | | duyệt |
| | | (tập I): | | | một cách |
| | | khoảng | | | chính |
| | | 688 | | | xác, |
| | | trang | | | không để |
| | | khổ | | | xảy ra |
| | | 14 | | | lỗi. |
| | | ,5x20,5. | | | |
| | | Số lượng | | | \+ Thiết |
| | | 1.500, | | | kế kỹ |
| | | bìa | | | thuật, |
| | | cứng, | | | mỹ thuật |
| | | ruột | | | ruột, |
| | | BB60 | | | bìa đẹp, |
| | | | | | trang |
| | | Làng xã | | | nhã, |
| | | tỉnh Bắc | | | chính |
| | | Ninh | | | xác, |
| | | (tập | | | |
| | | II): | | | \- In: |
| | | khoảng | | | |
| | | 600 | | | \+ In |
| | | trang | | | bìa: Cân |
| | | khổ | | | đối, vị |
| | | 14 | | | trí đúng |
| | | ,5x20,5. | | | đảm bảo |
| | | Số lượng | | | mỹ, kỹ |
| | | 1.500, | | | thuật. |
| | | bìa | | | Màu sắc |
| | | cứng, | | | bìa đồng |
| | | ruột | | | đều, |
| | | BB60; | | | tươi |
| | | Công | | | sáng, |
| | | nghệ in: | | | chữ gáy |
| | | In | | | cân đối. |
| | | Offset. | | | Cán màu |
| | | | | | bìa mịn, |
| | | - Khổ | | | không |
| | | | | | phồng |
| | | > sách: | | | rộp. |
| | | | | | |
| | | > 14. | | | \+ In |
| | | 5x20.5cm | | | các |
| | | | | | trang |
| | | | | | ruột: |
| | | | | | Cân đối, |
| | | | | | vị trí |
| | | | | | đúng đảm |
| | | | | | bảo mỹ, |
| | | | | | kỹ |
| | | | | | thuật. |
| | | | | | In các |
| | | | | | phần từ |
| | | | | | rõ nét, |
| | | | | | đồng đều |
| | | | | | (không |
| | | | | | đúp nét, |
| | | | | | mất nét, |
| | | | | | nhòe, |
| | | | | | không |
| | | | | | lệch |
| | | | | | màu, sai |
| | | | | | tông |
| | | | | | màu) |
| | | | | | |
| | | | | | \+ Vào |
| | | | | | bìa: Gáy |
| | | | | | sách |
| | | | | | phải |
| | | | | | vuông, |
| | | | | | không |
| | | | | | nhăn, |
| | | | | | không |
| | | | | | rộp (bìa |
| | | | | | bế gáy 4 |
| | | | | | đường). |
| | | | | | Chữ gáy |
| | | | | | không |
| | | | | | chèn lên |
| | | | | | bìa sách |
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 3 | Phát | Phát | Bộ | 1500 | Người |
| | hành | hành | | | nhận tại |
| | sách | cuốn | | | địa chỉ |
| | | sách tại | | | chậm |
| | | địa chỉ | | | nhất vào |
| | | của Chủ | | | ngày thứ |
| | | đầu tư | | | 15 của |
| | | | | | hợp |
| | | | | | đồng. |
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

*Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ
thuật để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu,
nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản
xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm
bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng
"tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.*

3\. Các yêu cầu khác

- Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu Nhà thầu thay đổi tiêu chuẩn
kỹ thuật hàng hóa đã mô tả trong Hồ sơ yêu cầu (vì lý do khách quan)
thì Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản với bên mời thầu và phải
được sự đồng ý của chủ đầu tư.

\- Trong quá trình đánh giá E-HSDT, trong trường hợp cần thiết bên mời
thầu sẽ yêu cầu nhà thầu nộp hàng mẫu để xem xét, đánh giá. Trong thời
hạn 03 ngày kể từ ngày có thông báo của bên mời thầu, nhà thầu phải lắp
đặt hoàn chỉnh và bàn giao hàng mẫu cho bên mời thầu*.* Nếu hàng mẫu sai
khác so với tiêu chí đã chào trong E-HSDT và không đáp ứng yêu cầu về
mặt kỹ thuật thì E-HSDT sẽ bị đánh giá là không đáp ứng.

4\. Bản vẽ: Không có

5\. Kiểm tra và thử nghiệm: Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành
(Nếu có).

\- Nhà thầu cung cấp mẫu để chủ đầu tư kiểm tra đánh giá kỹ thuật so
sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu và E-HSDT của nhà thầu. Sản phẩm
mẫu 01 mẫu.

\- Trong quá trình bàn giao sản phẩm khi thực hiện gói thầu chủ đầu tư
sẽ kiểm tra thử nghiệm ngẫu nhiên, nếu từ 5 đến 10 sản phẩm nếu không
đạt yêu cầu chất lượng, không đúng chủng loại hàng mẫu đã cung cấp thì
toàn bộ lô hàng sẽ không được chấp nhận, nhà thầu phải giao nộp lại lô
hàng khác cho tới khi đạt yêu cầu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5892 dự án đang đợi nhà thầu
  • 272 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 282 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15404 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13475 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây