Thông báo mời thầu

Gói thầu: Mua sắm đèn Led Panel tiết kiệm điện phục vụ tòa nhà 12 tầng Trụ sở Công ty

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:28 19/11/2020
Số TBMT
20201151450-00
Công bố
08:25 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm đèn Led Panel tiết kiệm điện phục vụ tòa nhà 12 tầng Trụ sở Công ty
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu: Mua sắm đèn Led Panel tiết kiệm điện phục vụ tòa nhà 12 tầng Trụ sở Công ty
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
SXKD
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Gói thầu: Mua sắm đèn Led Panel tiết kiệm điện phục vụ tòa nhà 12 tầng Trụ sở Công ty
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hải Dương

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:25 19/11/2020
đến
10:00 27/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 27/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
5.000.000 VND
Bằng chữ
Năm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu: Mua sắm đèn Led Panel tiết kiệm điện phục vụ tòa nhà 12 tầng Trụ sở Công ty". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu: Mua sắm đèn Led Panel tiết kiệm điện phục vụ tòa nhà 12 tầng Trụ sở Công ty" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 48

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phn 2. YEU CAU VE Kc THUAT
Chirong V. Yêu cu v k5 thut

A. Giói thiu chung v dir an va gói thu
- Ten gói thu: Mua sm den Led Panel tiêt kim din phiic vi tôa nhà 12
tang Tri sâ Cong ty;
- Ngun van: Vn SXKD näm 2020
- Dja dim thirc hin: Cong ty TNHH MTV Din l?c Hái Diiong;
- GOi thu có quy mô nhó.
- Th?,i gian thc hin hçip dng: 30 ngày
- Loai hqp dng: Hçp dng trn gOi.
B. Thông s6 k5 thut
I. Yêu cu chung:
- Hang hoá phái mOi 100%, chxa qua sü ding. Di vâi hang hoá san xuAt tai
nuâc ngoài, dn vj cAp hang phãi cung cAp chng chi ngun gc xuAt xi (CO) và
chirng chi chAt krqng (CQ) kern theo hang boa khi giao hang.
II. Thông s k' thuát:
STT Mo tã
Thông s k5 thuãt
1
Nhà san xuAt
Nêu rO
2

Nuâc san xuAt

Nêu rO

3

Mahiu

NêurO

4

Nãm san xuAt

2020

5

Loi san phAm

Den Led Panel

6

KIch thithc (DxRxC):

7

Cong suât:

8

Diên áp dAu vào

9

He so tra mau

10

Nhit d màu

150±250V/50±601-jz
(CR1 >= 80Ra), ánh sang trung
thuc tu nhiên
.
.
Dap J.rng tieu chuan chieu sang Viçt
Nam TCVN 7114: 2008
3000kI6500K(TrAng)

11

Quang thông

4000Lrn - 4200Lm

12

Chip LED

Samsung

13

Tuitho

14

Tixang thich din tir trLrrng

15

Tr9ng hxçmg

16

LAp dt am trân, ni trân

600x600xH10mrn
40W

Korea

25.000(L70)
EMC/EMI
2,2Kg
Trn nhôm austrong

49

1ng diing cong ngh dn sang trén thm thüy tinh quang h9c bin nguôn sang
dim LED thãnh ngun sang phng, phân b ánh sang du trên b mtt den, h.n chê
chói lóa.
Dáp frng Tiêu chun Vit Nam (TCVN), Quc t (JEC)
TCVN 7722-1:2009/IEC 60598-1: 2008: v den din
TCVN 10885-2-1/IEC 62722-2-1: 2014
C. Các yêu cu khác:
- Khi duçic miii dn thi.rang thão hçTp dng, yeu cu nhà thâu cung cap 01 mâu
den LED d kim tra và dôi chMu so vth thông s6 k5 thut cüa E-HSYC.
D. Ban ye
- Nêu trong E-HSYC
E. Kiêm tra vã thur nghim
- Nêu trong E-HSYC

50

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6083 dự án đang đợi nhà thầu
  • 708 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 887 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16012 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14521 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây