Thông báo mời thầu

Dịch vụ thuê nhân lực phục vụ Tổng kiểm tra 5 năm và đại tu 03 Cẩu Italgru giàn TAM ĐẢO 05 theo yêu cầu Đăng kiểm năm 2020 (CD-098 20)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:21 19/11/2020
Số TBMT
20201154112-00
Công bố
08:21 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Dịch vụ thuê nhân lực phục vụ Tổng kiểm tra 5 năm và đại tu 03 Cẩu Italgru giàn TAM ĐẢO 05 theo yêu cầu Đăng kiểm năm 2020 (CD-098/20)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Dịch vụ thuê nhân lực phục vụ Tổng kiểm tra 5 năm và đại tu 03 Cẩu Italgru giàn TAM ĐẢO 05 theo yêu cầu Đăng kiểm năm 2020 (CD-098 20)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kế hoạch mua sắm VTTB và thuê DV năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dịch vụ thuê nhân lực phục vụ Tổng kiểm tra 5 năm và đại tu 03 Cẩu Italgru giàn TAM ĐẢO 05 theo yêu cầu Đăng kiểm năm 2020 (CD-098/20)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:21 19/11/2020
đến
14:00 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
1.800.000 VND
Bằng chữ
Một triệu tám trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Dịch vụ thuê nhân lực phục vụ Tổng kiểm tra 5 năm và đại tu 03 Cẩu Italgru giàn TAM ĐẢO 05 theo yêu cầu Đăng kiểm năm 2020 (CD-098 20)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Dịch vụ thuê nhân lực phục vụ Tổng kiểm tra 5 năm và đại tu 03 Cẩu Italgru giàn TAM ĐẢO 05 theo yêu cầu Đăng kiểm năm 2020 (CD-098 20)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

 

  !
"#"$%&'()* +%,-./0&1
23456378
3494:;<=&'87* +>?@2;AB&1

 

''
%(

)*+,'-
./01

'23*''4%56789:8;3<8=>
?*@A, 38%<>B
CDEF.FE01%GHIGJ
?KLEM FJIN%OGHHNBC

((DE%%%FG HH 'IC
JK%L
23456MA5343N
AO834NPQ437
RHH 'ICS4TL

!"#$%&!

PQ)@AR%
S78@,@T,
0(UDO%
/EMI
'VWXU4Y>35%Z%

[7'\38P]'8R+,
0E^F_EHE^OMEOHM
'X783@7>`8>Y>7,XY@a,@7a

8;ab3cRd,
e./
(O../MEIL
>3Rf>7,RYXY

*'
/N
D
g3@,

h-i3<
.I .
jR>3,@,V 


U

VWT&&

LD VIỆT- NGA VIETSOVPETRO
XN CƠ ĐIỆN

YÊU CẦU KỸ THUẬT
Tên dịch vụ: Dịch vụ thuê nhân lực phục vụ Tổng kiểm tra 5 năm và đại tu 03
Cẩu Italgru giàn TAM ĐẢO 05 theo yêu cầu Đăng kiểm năm 2020
I.

MỤC ĐÍCH:
- Thuê nhân lực để thực hiện dự án “Tổng kiểm tra 5 năm và đại tu 03 Cẩu Italgru
(C1561, C1562& C1563) giàn TAM ĐẢO 05 theo yêu cầu Đăng kiểm năm 2020”.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG:
1. Yêu cầu đối với nhà thầu:
- Nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân lực phải đáp ứng các quy định tại Nghị định số
29/2019/ NĐ-CP của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của
Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động: có Giấy phép
hoạt động cho thuê lại lao động còn thời hạn.
- Nhà thầu đã có kinh nghiệm cung cấp nhân lực tối thiểu 3 năm.
2. Yêu cầu chung về nhân lực:
- Là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động có đủ khả năng lao động và năng lực
hành vi theo quy định của Pháp luật và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:
+ Có đủ sức khỏe để làm việc theo chức danh; có giấy khám sức khỏe do cơ sở y
tế có thẩm quyền cấp với thời điểm khám trong vòng 06 tháng trước khi cung cấp
dịch vụ.
+ Có trình độ chuyên môn/ học vấn phù hợp với yêu cầu;
+ Lý lịch nhân thân rõ ràng (không đang bị truy tố hoặc trong thời kỳ thi hành án
hình sự, không thuộc diện đối tượng không chấp hành Nghĩa vụ Quân sự hoặc
đang liên quan đến bất kỳ các vụ việc khiếu kiện);
+ Yêu cầu tất cả các ứng viên nhân sự đang được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế tại nhà thầu theo quy định của pháp luật

Page 1 of 4

+ Chấp hành nội quy lao động, kỷ luật lao động.
+ Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành sự phân công của người
giám sát – quản lý của Vietsovpetro/XNCĐ.
2.1. Yêu cầu đối với chức danh thợ nguội sửa chữa thiết bị làm việc trên biển.
- Số lượng: 01 người.
- Giới tính: Nam.
- Độ tuổi: Tuổi dưới 40.
- Được đào tạo và có chứng chỉ về chuyên ngành cơ khí sửa chữa thiết bị và được cơ
quan có thẩm quyền cung cấp.
- Có đầy đủ các chứng chỉ: T-Bosiet, ATVSLĐ nhóm 3 còn thời hạn, có chứng chỉ
giàn giáo level 3 (điều kiện tiên quyết)
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong nghề cơ khí sửa chữa thiết bị.
- Công nhân sửa chữa cơ khí thiết bị, biết tháo và lắp ráp các thiết bị cơ khí chi tiết
cụ thể: Tháo và lắp ráp các thiết bị thủy lực (motor thủy lực, xy lanh thủy lực), hộp
giảm tốc, tháo và lắp các chốt hình trụ tròn, biết sử dụng thành thạo bơm tay thủy
lực và các loại con đội thủy lực .... và theo yêu cầu tính chất của công việc theo
từng công trình.
- Ưu tiên các ứng viên biết: Các phương pháp kiểm tra phá hủy kim loại (MT,
PT,UT), đọc hiểu bản vẽ và các ký hiệu cơ khí trên bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành.
- Có khả năng làm việc độc lập.
- Có khả năng làm việc trên cao.
- Có tinh thần trách nhiệm với công việc cao.
- Giao tiếp cởi mở, vui vẻ, hòa đồng tác phong nhanh nhẹn.
- Sức khoẻ: Loại 1, đủ sức khoẻ và khả năng làm việc trên cao.
III. PHẠM VI CÔNG VIỆC & NHÂN LỰC CUNG CẤP :
1. Phạm vi công việc:
Nhà thầu cam kết thực hiện đúng và đầy đủ theo phạm vi công việc như sau:
- Cung cấp thợ nguội sửa chữa thiết bị có trình độ và kinh nghiệm phù hợp việc tháo
lắp thiết bị cơ khí, giàn giáo.

Page 2 of 4

- Thời gian cung cấp nhân lực vào tiến độ dự án theo yêu cầu của Xí nghiệp Cơ
điện. Dự kiến trong 78 ngày.
- Số lượng nhân lực 01 thợ nguội
2. Nhân lực cung cấp:
Nhà thầu cam kết sẽ cung cấp đầy đủ số lượng nhân công cho XNCĐ khi có yêu
cầu. Thời gian làm việc được thông báo cho nhà thầu trước khi thực hiện công việc.
Số lượng nhân công có khả năng cung cấp không ít hơn số lượng yêu cầu.
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm thực hiện các dự án của Vietsovpetro.
- Nhà thầu phải tự trang bị trang thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên của mình.
- Chi phí nhân công được tính thông qua bảng chấm công thực tế cho từng công
việc.
- Đối với chức danh thợ nguội sửa chữa thiết bị trên biển:
+ Thời gian yêu cầu làm việc trên công trình biển của VSP: 08 tiếng/ ngày, ngày
đi và ngày rời công trình biển được tính là 01 ngày làm việc. Nhân lực làm việc
vào thứ 7, chủ nhật hoặc ngày nghỉ tương đương được xem là ngày làm việc bình
thường.
+ Xí nghiệp Cơ Điện sẽ chịu chi phí và có trách nhiệm bố trí phương tiện vận
chuyển nhân lực ra giàn và về bờ, sắp sếp điều kiện ăn, ở trên công trình biển.
+ Trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động do lỗi của người lao động, thì Xí
nghiệp Cơ Điện đảm bảo vận chuyển bằng trực thăng đưa người của nhà thầu về
bờ, chi phí vận chuyển và trách nhiệm do nhà thầu chịu.
IV. HỒ SƠ DỰ THẦU:
Nhà thầu cung cấp trong hồ sơ dự thầu các hồ sơ sau:
- Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động còn thời hạn.
- Hồ sơ của các lao động dự kiến tham gia thực hiện các dịch vụ, bao gồm:
+ Danh sách lao động.
+ Hợp đồng lao động giữa nhà thầu và người lao động
+ Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp thực hiện các dịch vụ.
+ Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp với thời điểm khám trong
vòng 06 (sáu) tháng trước khi cung cấp dịch vụ.
+ Bảng sơ yếu lý lịch của người lao động có dán ảnh và đóng dấu của bên cung
cấp dịch vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền.
Page 3 of 4

- Đối với chức danh thợ nguội sửa chữa thiết bị trên biển: số lượng CV tối thiểu
phải cung cấp trong hồ sơ chào hàng không ít hơn 02 CV.
- Xí Nghiệp Cơ điện chỉ nhận những ứng viên có CV đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đã
cung cấp trong hồ sơ chào hàng của nhà thầu. Trong trường hợp có thay đổi phải
có sự chấp thuận của XNCĐ.

Page 4 of 4

LD VIỆT- NGA VIETSOVPETRO
XN CƠ ĐIỆN

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT
Tên dịch vụ: Dịch vụ thuê nhân lực phục vụ Tổng kiểm tra 5 năm và đại tu 03 Cẩu
Italgru giàn TAM ĐẢO 05 theo yêu cầu Đăng kiểm năm 2020
Bảng điểm đánh giá kỹ thuật cho hồ sơ dự thầu đối với chức danh thợ nguội sửa chữa thiết bị
làm việc trên biển:
Mục
I
1

Thang
Điểm

Tiêu chí đánh giá

1.2.1
1.2.2
1.2.3

YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG
Yêu cầu đối với nhà thầu :
Nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân lực phải đáp ứng
các quy định tại Nghị định số 29/2019/ NĐ-CP
của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành khoản
3 điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép
hoạt động cho thuê lại lao động: có Giấy phép
hoạt động cho thuê lại lao động còn thời hạn.
Có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động còn
thời hạn
Không có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao
động còn thời hạn hoặc cung cấp giấy phép đã hết
hạn.
Số năm kinh nghiệm của nhà thầu cung cấp nhân
lực trong:
Từ 03 năm trở lên
Từ 01-03 năm
Dưới 01 năm

2

Yêu cầu về nhân lực

2.1

Có đầy đủ các chứng chỉ: T-Bosiet, ATVSLĐ
nhóm 3, giàn giáo level 3 còn thời hạn do cơ quan
có thẩm quyền cấp

1.1

1.2.1
1.2.2
1.2

Điểm
Mức Mức Mức
1
2
3

40

25
Yêu cầu
tiên quyết
25
0
15
15
10
0
Đánh giá
cho từng
ứng viên

30

2.1.1 Nhân lực đáp ứng các yêu cầu chung mục 2
2.1.2 Đạt yêu cầu chung tại mục 2
2.1.3 Không đạt yêu chung tại mục 2
Yêu cầu đối với kinh nghiệm của ứng viên chức
danh thợ nguội sửa chữa thiết bị làm việc trên
2.2
biển:
2.2.1 Số năm kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên
1 of 2

Ghi chú

Yêu cầu
tiên quyết
10
10
0
20
10

Mục

Tiêu chí đánh giá

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.4.5
3

Số năm kinh nghiệm làm việc từ 01-02 năm
Số năm kinh nghiệm làm việc dưới 01 năm
Số dự án tương tự đã tham gia từ 01 dự án trở lên
Số dự án tương tự đã tham gia dưới 01 dự án
Phạm vi công việc & nhân lực cung cấp
Nhà thầu cam kết thực hiện đúng, đầy đủ theo
phạm vi công việc và đầy đủ số lượng nhân công
Số lượng: 01 ứng viên đã tham gia thực hiện dự án
về bảo dưỡng sửa chữa thiết bị cơ khí của VSP, có
chứng chỉ giàn giáo level 3.
Hồ sơ cung cấp
Hợp đồng lao động còn thời hạn pháp lý giữa
người lao động (ứng viên) với nhà cung cấp nhân
lực (nhà thầu) và giấy chứng nhận sức khỏe ứng
viên đủ khả năng làm việc do đơn vị y tế có thẩm
quyền cấp.
Tất cả các ứng viên đạt yêu cầu mục 4.1
Ít nhất 01 ứng viên không đạt yêu cầu mục 4.1
Cung cấp sơ yếu lý lịch (CV) của các ứng viên :
Số lượng: Từ 02 CV ứng viên trở lên đối với chức
danh thợ nguội sửa chữa thiết bị làm việc trên
biển, có chứng chỉ giàn giáo level 3.
Số lượng: Ít hơn 02 ứng viên đối với chức danh
thợ nguội sửa chữa thiết bị làm việc trên biển, có
chứng chỉ giàn giáo level 3.
Tổng số điểm: (1)+(2)+(3)+(4)=100 điểm

3.1
3.2
4

4.1

4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1

4.2.2

Thang
Điểm

x
x

Điểm
Mức Mức Mức
1
2
3
5
0
10
0

Ghi chú

10
5
5
20

10

10
0
10
10

4
100

Vietsovpetro/XNCĐ sẽ đánh giá phần kỹ thuật các hồ sơ dự thầu theo từng ứng viên.
Ứng viên được xem là đạt YCKT khi đáp ứng được điều kiện tiên quyết và có số điểm không
dưới 80 điểm;
x Chào hàng được xem là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật có ít nhất 02 ứng viên đạt YCKT.

2 of 2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6040 dự án đang đợi nhà thầu
  • 675 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 851 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15840 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14297 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây