Thông báo mời thầu

Sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện tàu thuyền tại đơn vị

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 07:01 19/11/2020
Số TBMT
20201152559-00
Công bố
06:59 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện tại đơn vị
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện tàu thuyền tại đơn vị
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách Quốc phòng khác năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện tàu thuyền tại đơn vị
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện tàu thuyền tai đơn vị
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
06:59 19/11/2020
đến
09:00 26/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 26/11/2020
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
3.500.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện tàu thuyền tại đơn vị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện tàu thuyền tại đơn vị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

TRUNG TAM NHI$T DOl
VI$T-NGA

.

.

.

CONG HOA :xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
IlQc l~p - T1,l' do - Hanh phuc

CHI NHANH VEN BIEN

sf>: 703/QD-CNVB

Khimh Hoa, ngay 09 thong 11 nam 2020

QUYETDJNH
V~ vi~c phe duy~t HSYC Chao hang canh tranh
goi thAu: "Sua chua, bao dU'O'ngcac phtfO'ng ti~n tau thuyen t~i don vi".
GIAMDOC
Can cu Ludt ddu thdu s6 43120131QH13 ngay 26 thang 11 nam 2013;
Can cu Nghi dinh s6 63120141ND-CP ngay 26 thang 6 ndm 2014 cua Chinh
phu quy dinh chi tiit thi hanh mot s6 di~u cua Ludt adu thdu v~lua chon nha thdu;
Can cu thong tu s6 11120151TT-BKHDT ngay 2711012015 cua B(>Ki hoach
va Ddu tu quy dinh chi tiit ldp h6 sa yeu cdu d6i voi chi dinh thdu, chao hang
canh tranh;
Can cu Quyit dinh s6: 699IQD-CNVB ngay 0611112020 cua Giam d6c Chi
nhanh Ven bidn v~ viec phe duyet danh muc sica chua, die toan va ki hoach lua
chon nha thdu goi thdu: "Sica chua, baa duiing cac phuang ti¢n tau thuy~n tqIidon
~ .";

,

, Can cu vao Baa cao v~ vi¢c xin phe duy¢t HSYC Chao, hang cqmh tranh g{fg
thdu: "Sua chua, baa duffng cac phuong ti¢n tau thuyen tc;zidon vi" ng~-i
0611112020cua Lien Ban HC-KT va Ban Tai chinh.
'~;~~~.e;;;.

II,.

't>;'';'f
',~.

QUYETDJNH:
Di~u 1. Phe duy~t HSYC Chao hang qmh tranh g6i th~u: "Sica chua, baa
duffng cac phuong ti¢n tau thuy~n tc;zidon vi" vai n9i dung nhu sau:
ChtfO'ng I. Chi d~n nha thAu
ChtfO'ng II. Tieu chuAn danh gia HSDX
ChtfO'ng III. Bi~u m~u
ChtfO'ng IV. Yeu cAu d8i vOi goi thAu
ChtfO'ng V. Dl}'thao hgp d8ng
(Co HSYC goi thdu: "Sica chua, baa duffng cac phuong ti¢n teLUthuy~n tc;zi
don vi" kem thea)

Di~u 2. Giao cho d6ng chi PT.TruOngban HC - KT chiu tnich nhi~m chi d?o,
ph6i hgp cling TruOng ban Tai chinh va cac dan vi co lien quan ti~n hanh phat
hanh HSYC Chao hang C?nh tranh, t6 chuc danh gia H6 sa dS xu~t (HSDX) cua
cac nha th~u, l~p Quy~t dinh phe duy~t k~t qua h,ra ch<;>n
nha thAu,thuang thao,
hoan thi~n Hgp d6ng trinh Giam d6c phe duy~t thea dung cac quy dinh hi~n hanh
cua Nha nuac va B9 Qu6c phong.

'~J ~

'~>l'~.~

,~

V'Il~

"'l'~

'.
2

f)i~u 3. Quyet dinh nay co hieu hrc thi hanh kS tir ngay ky. D6ng chi
P'LTnrong Ban He - KT, Tnrong
va cac don vi co lien quan chiu
trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay.',

Ban,I~lnh

'r/,

Nai nhQn:
- Nhu Di8u 2;
- Nhir Di8u 3;
- LUll: VT, HCKT. PA04.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6088 dự án đang đợi nhà thầu
  • 701 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 887 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16006 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14541 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây