Thông báo mời thầu

Mua giấy in vé số lần 1 2021 khổ (65x91) cm tại TP.HCM

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:10 18/11/2020
Số TBMT
20201153771-00
Công bố
19:50 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua giấy in vé số lần 1/2021 khổ (65x91) cm tại TP.HCM
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua giấy in vé số lần 1 2021 khổ (65x91) cm tại TP.HCM
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn lưu động
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua giấy in vé số lần 1/2021 khổ (65x91) cm tại TP.HCM
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
19:50 18/11/2020
đến
14:30 01/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 01/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
27.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua giấy in vé số lần 1 2021 khổ (65x91) cm tại TP.HCM". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua giấy in vé số lần 1 2021 khổ (65x91) cm tại TP.HCM" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phin 2. Ytu cAu vn

rY rnu4r

Chuong V. YGu cAu v6

ki thuflt

1. Gi6i thiQu chung vd Ag 6n vir g6i thAu:

chio hang cqnh tranh g6i thAu: "Mua
gi6y in v6 s5 ldn lDA21 khd (65x91) cm t4i TP.HCM".
BOn mdi thAu mdi nhd thAu tham gia

- Ph4m vi cung c6p gdm: 2.350 ram, kh6 (65x91) cm;Lo4i gi6y Couch6
Mqn, Dinh luqng ll5grlm2 (+l- 2); C6 bao bi d6ng g6i cho tirng ram cta nhd s6n
xu6t.

Tei tlia chi: LO 3, dudrng s5 8, khu c6ng nghiQp Tdn Tpo, guQn Binh Ttn,
TP. HO Chi Minh;
.-

- Thdi h4n cung c6p hing h6a:
+ Dqt 1: chQm nh6t ngdy

l}l3l2}2l

nhan 1.000 ram.

+ Dqt 2: chQmnh6t ngdy 251312021: nhAn s5 lugng cdn lpi.
2. YGu

ciu vd ki thugt:

TGn hirng

h6a

ci6y Couch6
Matt, kh6
gi6y (6sxe1)
cm.

S5

Dic tinh kf thu$t

lugmg

Bio hirnh

- Dinh tugng L1,5glm2 (+l-2);
- D0 tring tir 90-95;
- Ghi 16 nhdn hiQu, xu6t xir;
- C6 bao bi il6ng g6i cho
tirng ram cf,a nhi sin *r6t.

2.3s0
ram

Ttr ltic gi6y nhap kho
dtin Lhi in v6 sO hi5t 16
hang (31171202t)

Cic y6u cAu khic:
- U6i lo4i gi6y c6 cung c6p hing mfiu (bin cftng) gdm 02 m6u gi6y
gi6ng nhau, kf tGn il6ng dAu cfra nhir thAu, ni6m phong vir gfri vd trg sO C6ng
ty TNHH MTV X6 s5 Ki6n tni6t An Giang 1s5 OIC Nguy6n Th6i Hq", phuong
Binh, thirnh ph5 Long Xuy6n, tinh An Giang).
- Toin bQ chi phf v$n chuy6n, b5c x6p do nhi thAu chiu tl5n khi hoirn

t6t nnfp tno

tofn

- Di6u kiQn thanh toin: thanh
vir nh$n thi s5 lugng gi6y.

toin

mQt

\:

vrin )'

g
rHlETll
lG,/^-l.

3.

Mi

Q^\
\-z

Y

Bn sau khi nhfln dfr hd sothanh

37

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6832 dự án đang đợi nhà thầu
  • 279 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 277 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16494 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14203 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây