Thông báo mời thầu

Cung cấp đồng hồ thông minh Đo lưu lượng nước và thiết bị đọc, thu tín hiệu từ xa

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:24 18/11/2020
Số TBMT
20201127733-01
Công bố
19:00 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm, lắp đặt đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và các thiết bị, công nghệ kèm theo.
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Cung cấp đồng hồ thông minh Đo lưu lượng nước và thiết bị đọc, thu tín hiệu từ xa
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty và nguồn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm, lắp đặt đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và các thiết bị, công nghệ kèm theo.
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Cà Mau
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
22:21 10/11/2020
đến
08:30 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
34.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp đồng hồ thông minh Đo lưu lượng nước và thiết bị đọc, thu tín hiệu từ xa". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp đồng hồ thông minh Đo lưu lượng nước và thiết bị đọc, thu tín hiệu từ xa" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Dự toán: Mua sắm, lắp đặt đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và các thiết bị, công nghệ kèm theo.

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
CHƢƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I.
Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu
a. Mô tả khái quát về dự toán
- Tên dự toán: Mua sắm, lắp đặt đồng hồ thông minh đo lƣu lƣợng nƣớc và các thiết
bị, công nghệ kèm theo.
- Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Cà Mau;
- Mục tiêu đầu tƣ: Lắp đặt đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc thử nghiệm tại một số tuyến
đƣờng có cơ sở hạ tầng tƣơng đối hoàn thiện tại khu vực phƣờng 5, TP.Cà Mau, nhằm
mục đích đánh giá hiệu quả việc sử dụng đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc thông minh và
các ứng dụng công nghệ, thiết bị vào phục vụ sản xuát kinh doanh để tiến tới đƣa vào
lắp đặt đại trà cho các khu vực còn lại của TP.Cà Mau.
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty và nguồn hợp pháp khác.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.
- Quy mô dự toán mua sắm:
Stt

Tên thiết bị & Quy cách

ĐVT

Số lƣợng

bộ

700

2

Đồng hồ thông minh đo lƣu lƣợng nƣớc DN15 đa tia, có
tích hợp chức năng đọc số từ xa.
Van khóa từ DN25mm lắp trƣớc đồng hồ

cái

700

3

Van góc DN25mm lắp sau đồng hồ

cái

700

4

Thiết bị thu dữ liệu từ đồng hồ

cái

2

5

Thiết bị cấu hình cổng module truyền dữ liệu

cái

2

6

Phần mềm đọc số

cái

1

7

Bộ máy chủ Server

bộ

1

1

b. Mô tả khái quát về gói thầu
- Tên gói thầu: Cung cấp đồng hồ thông minh đo lƣu lƣợng nƣớc và thiết bị đọc, thu
tín hiệu từ xa.
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty và nguồn hợp pháp khác;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020;
- Thực hiện hợp đồng: 30 ngày
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;
- Phƣơng thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Quy mô gói thầu: Cung cấp 700 bộ đồng hồ thông minh đo lƣu lƣợng nƣớc và thiết bị
đọc, thu tín hiệu từ xa.
2.2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.2.1 Đồng hồ đo lưu lượng nước:
a. Mô tả:
- Là đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc cấp 2.
- Là đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc kiểu vận tốc, dạng cánh quạt - đa tia
+ Đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc kiểu vận tốc là loại đồng hồ đo đếm lƣu lƣợng nƣớc
Gói thầu: Cung cấp đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và thiết bị đọc, thu tín hiệu từ xa.

41

Dự toán: Mua sắm, lắp đặt đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và các thiết bị, công nghệ kèm theo.

-

-

b.
-

-

-

-

theo nguyên lý dòng nƣớc chảy qua đồng hồ tác động vào bộ phận đo nƣớc dạng
cánh quạt và đồng thời đo đếm đƣợc tổng số vòng qua bộ phận đo nƣớc và bộ phận
giảm tốc, từ đó truyền đến bộ phận ghi.
+ Đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc dạng cánh quạt - đa tia là kiểu tia nƣớc tác động đồng
thời lên nhiều điểm xung quanh chu vi của cánh quạt.
Đƣợc tích hợp sẵn thiết bị từ dùng để kết nối với các cổng truyền thông MBus và
xung, để chuyển đổi từ dạng đọc chữ số tại chỗ sang dạng đọc chữ số từ xa.
Đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc gồm 03 bộ phận chính:
+ Bộ phận đo nƣớc
+ Bộ phận giảm tốc
+ Bộ phận ghi chỉ số.
Nội dung thân đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc thể hiện rõ các thông số sau:
+ Tem kiểm định theo mẫu của cơ quan quản lý chức năng.
+ Cấp đo lƣờng và giá trị lƣu lƣợng danh nghĩa; nếu đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc sản
xuất theo các tiêu chuẩn khác thì phải ghi rõ giá trị và nhà sản xuất phải chứng minh
sự tƣơng đƣơng này bằng văn bản, số liệu và tài liệu đính kèm.
+ Số hiệu model đồng hồ
+ Số serial number của đồng hồ, năm sản xuất.
+ Lô gô hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất.
+ Thân đồng hồ phải thể hiện chiều nƣớc chảy.
+ Dây chì và chì niêm phong của cơ quan kiểm định là loại dây đồng xoắn.
Đặc tính kỹ thuật:
Tiêu chuẩn lắp đặt: EN ISO 228-1-2003 hoặc tƣơng đƣơng. Trƣờng hợp thể hiện tiêu
chuẩn tƣơng đƣơng phải có văn bản chứng minh sự tƣơng đƣơng của nhà sản xuất và
tài liệu kỹ thuật đính kèm.
Tiêu chuẩn chất lƣợng đồng hồ ngoại nhập: Có văn bản phê duyệt mẫu của Tổng Cục
Tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng Việt Nam còn hiệu lực.
Cam kết kiểm định của nhà thầu: Có giấy cam kết đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc đƣợc
kiểm định tại đơn vị có chức năng kiểm định đƣợc Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lƣờng
chất lƣợng Việt Nam cấp Chứng nhận.
Đƣờng kính: DN15
Cấp đo lƣờng: cấp 2, tỷ số Q3/Q1 = 100.
Phạm vi lƣu lƣợng của đồng hồ DN15: Q1 < 0,02 m3/h; Q3 > 2,0 m3/h.
Đồng hồ phải đƣợc vận hành theo phƣơng nằm ngang
Áp lực làm việc: 16 bar
Ngƣỡng độ nhạy (hoặc lƣu lƣợng khởi động): ≤ 6 lít/giờ.
Lắp đặt không yêu cầu đoạn thẳng trƣớc và sau đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc
Mặt số là loại khô, đạt chuẩn tối thiểu IP 67
Cơ cấu truyền động lên mặt số: truyền động bằng từ trƣờng
Đồng hồ đƣợc điều chỉnh độ chính xác bằng vít chỉnh bù lƣu lƣợng
Nhà sản xuất phải đƣa ra thiết kế sao cho tránh đƣợc các tác động từ bên ngoài làm
ảnh hƣởng đến sai số đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc, cụ thể:
+ Bảo vệ đƣợc vít chỉnh bù lƣu lƣợng (loại vận tốc - cánh quạt) đối với vít chỉnh nằm
bên ngoài.
+ Giữa nắp và thân phải là liên kết tháo ra không lắp lại đƣợc.
Chữ số thể hiện đo lƣờng:

Gói thầu: Cung cấp đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và thiết bị đọc, thu tín hiệu từ xa.

42

Dự toán: Mua sắm, lắp đặt đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và các thiết bị, công nghệ kèm theo.

+ Chữ số thể hiện m3 đƣợc thể hiện trên mặt số đồng hồ tối thiểu là 5 chữ số (thể hiện
tối thiểu là 99999), đơn vị tính là m3.
+ Đơn vị đọc nhỏ hơn m3 (min reading) là 0,00005m3 hay 0,05lít, có thể thể hiện
bằng chữ số hoặc dạng vòng quay có kim chỉ chữ số.
c. Đặc tính vật liệu:
- Thân đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc: hợp kim đồng với hàm lƣợng đồng nguyên chất
trung bình ≥ 55%.
- Toàn bộ phụ tùng, linh kiện bằng nhựa bên trong của đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc đƣợc
chế tạo bằng nhựa chống mài mòn
- Trục đỡ cánh quạt (pivot) đƣợc chế tạo bằng hợp kim thép không rỉ
- Ổ đỡ trục trong cánh quạt đƣợc chế tạo bằng vật liệu chống ma sát
- Mặt đồng hồ làm bằng hợp chất công nghệ cao chống va đập và chịu nhiệt cao tối đa
100oC
- Lƣới lƣợc bằng nhựa phải lắp tại ngõ vào (bên trong) đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc.
- Hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ thời tiết lên đến +50ºC.
- Toàn bộ thân đƣợc bọc kín, có vòng kháng từ với mức độ đƣờng sức ≥ 4000gauss.
- Trên thân hoặc nắp chụp thân đồng hồ có khắc chìm số series đồng hồ đo lƣu lƣợng
nƣớc, năm sản xuất sâu từ 0,5mm trở lên, cỡ chữ cao từ 4mm trở lên, ở vị trí dễ đọc.
- Thân đồng hồ phải đƣợc sơn tĩnh điện màu xanh dƣơng; đối với các loại đồng hồ
không sơn tĩnh điện thì phải sơn phủ Epoxy chiều dày tối thiểu ≥ 250m.
2.2.2 Cổng module truyền dữ liệu (được tích hợp trên đồng hồ):
a. Mô tả:
- Thiết bị ghi nhận lƣu lƣợng dùng nƣớc qua đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc loại đa tia mặt
số khô bằng công nghệ cảm ứng từ.
- Đƣợc sử dụng để đọc dữ liệu từ xa trong các hộ gia đình, các ứng dụng thƣơng mại và
công nghiệp, nó cho phép kết nối đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc với các mạng không dây
sử dụng giao thức W-MBUS tiêu chuẩn.
- Truyền dữ liệu thông tin đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc thông qua sóng radio loại không
dây
- Dữ liệu truyền về bao gồm: lƣu lƣợng nƣớc đi qua, tổng lƣu lƣợng chảy ngƣợc, dữ liệu
trong vòng 12 tháng, trạng thái pin, báo động.
- Có tích hợp nhiều chức năng báo động:
+ Trạng thái pin
+ Dừng đồng hồ
+ Thiết bị phát xung bị gỡ bỏ
+ Cảnh báo vƣợt lƣu lƣơng định mức.
+ Dòng chảy ngƣợc
+ Phát hiện từ trƣờng thay đổi nếu đặt nam châm hoặc các thiết bị từ tính.
b. Đặc tính kỹ thuật:
- Công suất truyền tải ≤ 25mW
- Tiêu chuẩn: Directive 2014/53/EU hoặc tƣơng đƣơng. Trƣờng hợp thể hiện tiêu chuẩn
tƣơng đƣơng phải có văn bản chứng minh sự tƣơng đƣơng của nhà sản xuất và tài liệu
kỹ thuật đính kèm.
- Khoảng cách phát sóng: lên đến 300m tùy vào môi trƣờng xung quanh.
- Nguồn cấp: Pin lithium 3.6V, tuổi thọ hoạt động của pin đến 10 năm (ở điều kiện sử
dụng và nhiệt độ hoạt động tiên chuẩn).
Gói thầu: Cung cấp đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và thiết bị đọc, thu tín hiệu từ xa.

43

Dự toán: Mua sắm, lắp đặt đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và các thiết bị, công nghệ kèm theo.

Nhiệt độ hoạt động: từ +1C đến +50C
Cấp bảo vệ: IP68, cho phép sử dụng tối đa 24 giờ chìm liên tục ở độ sâu 1m.
Giá trị tối thiểu của mức phát xung là 1 xung/lít.
Yêu cầu lập trình thiết bị: Thiết bị Android (điện thoại thông minh, máy tính bảng,...)
có giao diện NFC, máy tính.
- Kiểu kết nối với đồng hồ đa tia: dùng khớp nối nhanh kèm ốc định vị và tem bảo vệ.
2.2.3 Van khóa từ DN25mm
- Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu.
- Vị trí lắp đặt: trƣớc đồng hồ.
- Không tích hợp van một chiều.
- Vật liệu thân van: bằng đồng.
- Khóa từ bằng hợp kim kẽm.
2.2.4 Van góc DN25mm
- Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu.
- Vị trí lắp đặt: sau đồng hồ.
- Có tích hợp van một chiều.
- Vật liệu thân van: bằng đồng.
- Tay van: bằng Aluminium.
2.2.5 Thiết bị thu dữ liệu từ đồng hồ:
a. Mô tả:
Bộ thu thập tín hiệu M-BUS không dây có khả năng thu thập dữ liệu đọc đƣợc truyền
tải bởi các bộ phát sóng radio cài đặt trên đồng hồ nƣớc và có khả năng truyền đến
điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng (Android OS) bằng giao thức bluetooth
(chuẩn mạng không dây WPAN).
b. Đặc tính kỹ thuật:
- Tiêu chuẩn: Directive 1999/5/EC và Directive 2004/108/EC hoặc tƣơng đƣơng.
Trƣờng hợp thể hiện tiêu chuẩn tƣơng đƣơng phải có văn bản chứng minh sự tƣơng
đƣơng của nhà sản xuất và tài liệu kỹ thuật đính kèm.
- Khoảng cách thu sóng radio: lên đến 300 mét tùy vào môi trƣờng xung quanh.
- Phƣơng thức truyền dữ liệu đến điện thoại/máy tính bảng: Bluetooth Class 3
- Có tích hợp ăng-ten
- Cổng kết nối Micro USB (để sạc pin)
- Nguồn cấp: Pin 2xAA, có thể sạc lại
- Nhiệt độ hoạt động: từ +1oC đến +50oC
- Cấp bảo vệ: IP40 trở lên.
- Các thiết bị ghép nối phải đƣợc hỗ trợ Android OS 4.0 trở lên.
2.2.6 Thiết bị cấu hình cổng module truyền dữ liệu
a. Mô tả:
- Là thiết bị USB đƣợc sử dụng để cấu hình, ghép đôi đồng hồ bƣớc và bộ phát sóng
radio
- Thu thập dữ liệu đọc đƣợc truyền bởi các bộ phát sóng radio đƣợc cài đặt trên đồng hồ
nƣớc
- Máy thu đƣợc trang bị đầu nối SMA để dễ dàng tháo lắp và thay thế ăng-ten, có thể
xoay 360oC.
b. Đặc tính kỹ thuật:
-

Gói thầu: Cung cấp đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và thiết bị đọc, thu tín hiệu từ xa.

44

Dự toán: Mua sắm, lắp đặt đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và các thiết bị, công nghệ kèm theo.

- Tiêu chuẩn: Directive 1999/5/EC và Directive 2004/108/EC hoặc tƣơng đƣơng.
Trƣờng hợp thể hiện tiêu chuẩn tƣơng đƣơng phải có văn bản chứng minh sự tƣơng
đƣơng của nhà sản xuất và tài liệu kỹ thuật đính kèm.
- Khoảng cách thu sóng radio: lên đến 300m tùy thuộc môi trƣờng xung quanh.
- Cổng kết nối USB
- Cấp bảo vệ: IP40 trở lên.
- Hệ điều hành đƣợc hỗ trợ: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server
2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows
Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3.
- Máy tính kết nối phải đạt thông số cơ bản cụ thể là: CPU 1GHz RAM 512MB; dung
lƣợng ổ cứng trống: tối thiểu 10MB x86, hoặc 10MB x64.
2.2.7 Phần mềm đọc số:
a. Mô tả:
- Là bộ phần mềm cài đặt trên máy tính và điện thoại di động.
- Phần mềm cài đặt trên máy tính để quản lý hệ thống đọc số đồng hồ nƣớc bằng sóng
radio, khởi tạo lộ trình đọc số radio, phân tích dữ liệu đọc số radio thu đƣợc, trình xuất
dữ liệu tƣơng thích với các phần mềm hóa đơn hiện hữu (tính hóa đơn, giám sát phân
tích dữ liệu,...).
- Phần mềm cài đặt trên điện thoại di động để giao tiếp với thiết bị thu sóng radio, thu
nhận, giải mã tín hiệu radio từ bộ phát radio, tƣơng thích với hệ điều hành Android
trên điện thoại cầm tay.
+ Có giao thức truyền dữ liệu về máy chủ xác định thông qua địa chỉ IP tỉnh hoặc tên
miền trang web cố định, bằng định dạng JSON hoặc các định dạng tƣơng tự.
+ Có thể sao lƣu dữ liệu giá trị đọc hơn 1 năm sử dụng tùy vào dung lƣợng bộ nhớ
của điện thoại.
+ Có thể xuất dữ liệu sang file Excel.
b. Đặc tính kỹ thuật:
- Phần mềm cài đặt trên máy tính để quản lý hệ thống đọc số từ xa với chức năng nhƣ
sau:
+ Cài đặt địa chỉ của cổng module, phân tích và xuất dữ liệu tƣơng thích với phần
mềm tính hóa đơn nƣớc hiện hữu tại đơn vị sử dụng.
+ Cài đặt lịch trình ghi quét dữ liệu, tần số hoạt động của module, theo dõi hoạt động
của đồng hồ nƣớc.
+ Hệ điều hành tƣơng thích là: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows
Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2,
Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3 đối với phần mềm cài
đặt trên máy tính.
- Phần mềm cài đặt trên điện thoại di động để thu nhận, giải mã tín hiệu radio từ bộ thu
dữ liệu và chuyển giao dữ liệu qua phần mềm cải đặt trên máy tính.
+ Hệ điều hành Android OS 4.0 trở lên đối với phần mềm cài đặt trên điện thoại
+ Phần mềm quản lý có các thông tin về khách hàng, chỉ số tiêu thụ, phân tích tiêu thụ
theo nhiều đối tƣợng/ chu kỳ
+ Phần mềm cho phép khởi tạo lộ trình đọc số radio
+ Thu nhận và phân tích dữ liệu đọc số thu đƣợc từ radio
+ Thống kê tỷ lệ đọc số thành công và thời gian cho một lộ trình đọc số
+ Lƣu trữ các giá trị đọc số, thời điểm đọc số, có khả năng cảnh báo về việc sử dụng
đồng hồ nƣớc có tích hợp bộ phát sóng radio.
Gói thầu: Cung cấp đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và thiết bị đọc, thu tín hiệu từ xa.

45

Dự toán: Mua sắm, lắp đặt đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và các thiết bị, công nghệ kèm theo.

- Phần mềm cài đặt trên điện thoại di động cho phép kết nối từ xa với đồng hồ nƣớc có
tích hợp bộ phát sóng radio khi nhân viên đọc số cần kiểm tra tình trạng đồng hồ nƣớc
tại hiện trƣờng.
+ Thể hiện thời gian, thông tin đồng hồ nƣớc, lƣợng pin, lƣu lƣợng nƣớc tiêu thụ, địa
chỉ,... với giao diện thân thiện, đơn giản dễ sử dụng.
+ Phần mềm thể hiện trạng thái cảnh báo của đồng hồ nƣớc đang sử dụng thông qua
màu sắc để dễ dàng nhận biết, mỗi loại cảnh báo sẽ có từng màu sắc tƣơng ứng thể
hiện.
+ Khả năng tích hợp, làm việc với phần mềm đọc số hiện hữu của đơn vị sử dụng.
+ Phần mềm quản lý hỗ trợ đa ngôn ngữ (tiếng anh, tiếng Việt)
+ Phần mềm quản lý dữ liệu do hãng cung cấp thiết bị thu phát dữ liệu từ đồng hồ
thiết kế
+ Trƣớc khi triển khai hệ thống đồng hồ có tích hợp thiết bị đọc từ xa, nhà thầu phải
phối hợp với Chủ đầu tƣ kiểm tra phần mềm đảm bảo việc tính toán số lƣợng nƣớc
tiêu thụ hàng tháng đúng, đủ theo yêu cầu quản lý khách hàng của Chủ đầu tƣ.
+ Nhà thầu/nhà cung cấp phải có cam kết đảm bảo cung cấp miễn phí các bản cập
nhật, nâng cấp phần mềm cho Chủ đầu tƣ trong suốt thời gian bảo hành, bảo trì.
2.2.8 Bộ máy tính chủ Server:
- Processor: Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5 (8M Cache, 3.30GHz).
- Memory: RAM 16GB Single Rank x8 DDR4 C15 Unbuffered.
- Hard Drive: 4x1TB 7200rpm SATA 6GB/s (no tray).
- Màn hình máy tính 27 inch có các đặc tính kỹ thuật sau:
+ Cổng kết nối: HDMI, DisplayPort, VGA, USB.
+ Kèm phụ kiện: cáp nguồn, cáp DisplayPort.
+ Độ phân giải: Full HD (1920x1080).
2.3. Điều kiện kiểm tra thiết bị:
- Kiểm tra hồ sơ, thủ tục pháp lý, tài liệu của các thiết bị theo các tiêu chuẩn nêu trong
chỉ dẫn đối với nhà thầu, điều kiện kỹ thuật của hồ sơ mời thầu, các điều kiện của hợp
đồng.
a. Kiểm tra kiểu dáng, hình dáng, kích thƣớc bên ngoài, gồm:
- Phải đúng hiệu, chủng loại, điều kiện kỹ thuật và xuất xứ của thiết bị đã ghi trong hợp
đồng.
- Kiểm tra số Model và số serial number của các thiết bị.
- Kiểm tra các phụ tùng, linh kiện kèm theo.
- Không đƣợc xuất hiện các vết nứt, khuyết tật trên các thiết bị, phụ tùng kèm theo nếu
xét thấy có ảnh hƣởng đến tuổi thọ cũng nhƣ quá trình sử dụng của thiết bị. Thiết bị
phải đƣợc thao tác nhẹ nhàng, vận hành dễ.
b. Kiểm tra giấy tờ, chứng từ kèm theo khi giao hàng:
- Bản gốc giấy cam kết kết bảo hành sản phẩm của bên bán và của nhà sản xuất (có xác
lập thời gian bảo hành cụ thể).
- Bản chụp đƣợc chứng thực giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) nếu là hàng nhập
khẩu.
- Bản gốc giấy chứng nhận chất lƣợng của nhà sản xuất (CQ).
- Bản chụp tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu.
- Bản chụp vận đơn và bảng chi tiết hàng hóa nhập khẩu.
Gói thầu: Cung cấp đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và thiết bị đọc, thu tín hiệu từ xa.

46

Dự toán: Mua sắm, lắp đặt đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và các thiết bị, công nghệ kèm theo.

- Bản chụp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9001-2015 hoặc tƣơng
đƣơng của nhà sản xuất.
- Bản chụp packing list nếu là hàng nhập khẩu.
- Bản gốc thông báo kết quả kiểm định đồng hồ do đơn vị có chức năng cấp.
- Đồng hồ phải có phê duyệt mẫu của Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng Việt
Nam.
- Hóa đơn tài chính hợp lệ theo quy định.
- Các tài liệu kỹ thuật, tài liệu vận hành, bảo trì, bảo dƣỡng. Các tài liệu trên phải đƣợc
cung cấp 03 bộ: mỗi bộ gồm 01 cuốn (bản gốc) tiếng Anh và 01 cuốn bản tiếng Việt
có đƣợc chứng thực của văn phòng công chứng (hoặc bản tiếng Việt của nhà sản xuất
phát hành).
2.4. Yêu cầu về Tiến độ cung cấp hàng hóa
a. Tiến độ cung cấp hàng hóa
- Tổng thời gian thực hiện gói thầu: < 30 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn
thành hợp đồng.
- Cho phép Nhà thầu đề xuất và điều chỉnh tiến độ cung cấp hàng hóa chi tiết phù hợp
với năng lực và điều kiện cụ thể của gói thầu này, nhƣng phải đảm bảo tổng thời gian
thực hiện gói thầu < 30 ngày.
b. Yêu cầu về biện pháp huy động nhân lực và phƣơng tiện phục vụ cung cấp:
- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và phƣơng tiện phục vụ cung cấp để
đảm bảo đáp ứng tiến độ cung cấp hàng hóa cho gói thầu.
Mục 3. Yêu cầu khác
 Kiểm tra hồ sơ khi xét thầu:
- Nhà sản xuất phải có chứng nhận hệ thống quản lý chất lƣợng, trong đó có đề cập đến
sản xuất đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc điện từ còn hiệu lực đến thời điểm xét thầu.
Chứng minh bằng bản chụp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lƣợng còn hiệu lực
đến thời điểm xét thầu (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; nếu bằng ngôn ngữ khác phải
có bản dịch tiếng Việt).
- Tài liệu kỹ thuật hoặc catalogues của nhà sản xuất, trong đó có các bản vẽ thể hiện đầy
đủ các thông số, kích thƣớc, đặc tính kỹ thuật và cách lắp đặt đồng hồ đo lƣu lƣợng
nƣớc điện từ.
- Đề xuất nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa rõ ràng.

Gói thầu: Cung cấp đồng hồ thông minh đo lưu lượng nước và thiết bị đọc, thu tín hiệu từ xa.

47

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6165 dự án đang đợi nhà thầu
  • 94 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 87 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15445 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13544 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây