Thông báo mời thầu

Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công nội thất, hệ thống điều hòa thông gió (HVAC) và hệ thống nước sinh hoạt cho Shelter giàn BK19 (Gói thầu số VT-584/20-XL-DA-VTN)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:32 18/11/2020
Số TBMT
20201147645-00
Công bố
14:10 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công nội thất, hệ thống điều hòa thông gió (HVAC) và hệ thống nước sinh hoạt cho Shelter giàn BK19 (Gói thầu số VT-584/20-XL-DA-VTN)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công nội thất, hệ thống điều hòa thông gió (HVAC) và hệ thống nước sinh hoạt cho Shelter giàn BK19 (Gói thầu số VT-584/20-XL-DA-VTN)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kế hoạch tài chính của LDVN Vietsovpetro năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công nội thất, hệ thống điều hòa thông gió (HVAC) và hệ thống nước sinh hoạt cho Shelter giàn BK19 (Gói thầu số VT-584/20-XL-DA-VTN)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:10 18/11/2020
đến
09:00 10/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
500.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 10/12/2020
Mở thầu tại
Văn phòng tiếp nhận HSDT, tầng 2, số 105 đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
350.000.000 VND
Bằng chữ
Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công nội thất, hệ thống điều hòa thông gió (HVAC) và hệ thống nước sinh hoạt cho Shelter giàn BK19 (Gói thầu số VT-584/20-XL-DA-VTN)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công nội thất, hệ thống điều hòa thông gió (HVAC) và hệ thống nước sinh hoạt cho Shelter giàn BK19 (Gói thầu số VT-584/20-XL-DA-VTN)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 42

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

СП Вьетсовпетро
Коммерческий Отдел
No.3043/20-HST-PTM/BMĐH
От: 03/11/2020
“THỎA THUẬN”
“СОГЛАСОВАНО”

“PHÊ DUYỆT”
“УТВЕРЖДАЮ”

Phó Tổng giám đốc XDCB

Tổng giám đốc Vietsovpetro

Зам. Гендиректора по КС

Генеральный Директор

Signed by: Trần Xuân Hoàng
Date: 12/11/2020 16:03:57
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Nguyễn Quỳnh Lâm
Date: 13/11/2020 11:23:08
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Trần Xuân Hoàng

Nguyễn Quỳnh Lâm

“THỎA THUẬN”
“СОГЛАСОВАНО”

“PHÊ DUYỆT”
“УТВЕРЖДАЮ”

Phó Tổng giám đốc Dịch vụ

Phó Tổng giám đốc thứ nhất

Зам. Гендиректора по услугам

Первый Зам. гендиректора

Signed by: Vũ Mai Khanh
Date: 12/11/2020 17:48:48
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Бондаренко
Вячеслав Александрович
Date: 13/11/2020 06:57:57
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Vũ Mai Khanh

Bondarenko V.A

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
ПЛАН ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА
Đơn vị đặt hàng: Xí nghiệp Xây lắp
Заказчик: ПСОРОНГД

“KHẨN”
“СРОЧНО”

Đơn hàng số: VT-584/20-XL-DA phê duyệt ngày 16/10/2020
Заявка Nо.VT-584/20-XL-DA, Дата утверждения 16/10/2020
Ngày nhận đơn hàng: 20/10/2020
Дата получения заявки отделом исполнителем: 20/10/2020г
Ngày thực hiện: 02/11/2020
Дата начала релизации: 02/11/2020
Tên hàng hóa: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công nội thất, hệ thống điều hòa thông gió
(HVAC) và hệ thống nước sinh hoạt cho Shelter giàn BK19.
На приобретение: Постака материалов, оборудования и изготовление интерьева,
системы HVAC и системы питьевой водыдля укрытия (Shelter) - Проект: Строительство
Блока Кондуктора BK19.
Giá gói thầu đã có thuế GTGT 10% là: 549.177,41 USD/ 12.680.506.374 đồng, trong đó:
Стоимость тендерного пакета (включая НДС 10%)
- Giá trị dự toán chưa có thuế GTGT là 499.252,19 USD / 11.527.733.067 đồng
Стоимость товаров/услуг (без НДС):
- Giá trị thuế ước tính là 49.925,22 USD/ 1.152.773.307 đồng
Ориентировочная сумма налогов:

Trang 1/5

- Nguồn tài chính/ Источник финансирования: Lô 09-1 / Блок 09-1


Mục số A24 thuộc Phụ lục 10 của Kế hoạch XDCB các công trình biển LDVN
Vietsovpetro 2020-2021 / Пункты № A 24 Приложения 10 к плану капитального
строительства СП «Вьетсовпетро» на 2020г - 2021г.Mục / Пункт №: 03.01.20.19 - Phụ lục / Приложения 22.1

Mục / Пункт 22.00.00.00 «Thuế - Налоги» - Phụ lục / Приложение № 22.2 - Kế
hoạch tài chính của LDVN Vietsovpetro năm 2020 / Потребность в финансовых
средствах СП «Вьетсовпетро» на 2020г.
- Cơ sở, căn cứ pháp lý: Phù hợp với Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch
vụ phục vụ sản xuất trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, mã VSP-000-TM-222.
Юридическое обоснование: В соответствии Положением о порядке приобретения
товаров и услуг для роизводственных нужд сп «вьетсовпетро», код VSP-000-TM-222.
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
Вид тендерного пакета: На закупку товаров


1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (ĐTRRTN).
Форма выбора подрядчика: Расширенный внутрений тендер.
2. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một giai đoạn, hai túi hồ sơ
Способ проведения тендера: одно-этапный тендер, двух-пакетный
3. Tiến độ thực hiện:
График исполнения:
No

Các bước thực hiện
Этапы исполнения

Thời gian thực hiện
Срок исполнения

1.

Lập, trình ký tắt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Kế hoạch
LCNT), Hồ sơ mời thầu (HSMT)
Составление и визирование плана выбора подрядчика
и Документов приглашения на тендер

07 ngày làm việc

2.

Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) và
Hồ sơ mời thầu (HSMT)
Экспертиза плана выбора подрядчика и Документов
приглашения на тендер

05 ngày làm việc

3.

Trình Lãnh đạo Vietsovpetro Kế hoạch LCNT và HSMT
Утверждение руководством СП плана выбора
подрядчика и Документов приглашения на тендер

02 ngày làm việc

4.

Đăng tải thông tin và tổ chức mời thầu
Опубликование информации и приглашение
тендер.

03 ngày làm việc

5.

Phát hành Hồ sơ mời thầu và nhận Hồ sơ dự thầu
Выдача Документов приглашения на тендер и
получение тендерных предложений

на

20 ngày lịch

Mở Hồ sơ dự thầu phần Kỹ thuật, đánh giá kỹ thuật, trình
Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt KLKT

6.

Вскрытие тендерных предложений по технической
части,
техническая
оценка
предложений.
Утверждение руководством СП ВСП техзаключения
Trang 2/5

10 ngày làm việc

No
7.

Các bước thực hiện
Этапы исполнения
Trình phòng Luật để thẩm định Kết luận kỹ thuật
Представление Техзаключения в ЮО для экспертизы
Trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt KLKT

8.

Утверждение руководством СП ВСП техзаключения

Thời gian thực hiện
Срок исполнения
05 ngày làm việc
02 ngày làm việc

Mở Hồ sơ dự thầu Phần thương mại, đánh giá thương
mại, lập Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu

9.

Вскрытие тендерных предложений по коммерческой
части,
коммерческая
оценка
предложений.
Утверждение руководством СП ВСП отчета оценки
тендерных предложений
Thẩm định Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu

10.

Экспертиза отчета оценки тендерных предложений

Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt Báo cáo đánh giá
HSDT
11. Утверждение руководством СП отчета оценки
тендерных предложений
Đàm phán thương thảo hợp đồng với nhà thầu

12. Переговоры с поставщиками по про екту контрактов
13.

Lập, ký tắt Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu
Сотавление отчета о результатах выбора подрядчика
Thẩm định Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu

14.

Экспертиза отчета о результатах выбора подрядчика

Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt Báo cáo cáo kết quả lựa
chọn nhà thầu
15. Утверждение руководством СП отчета о результатах
выбора подрядчика

10 ngày làm việc

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

02 ngày làm việc
05 ngày làm việc
03 ngày làm việc

02 ngày làm việc

16.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu.
Уведомление о результатах выбора подрядчика.

01 ngày làm việc

17.

Hoàn thiện ký tắt hợp đồng và trình Lãnh đạo
Vietsovpetro ký tắt, ký chính thức dự thảo hợp đồng
Завершение проекта контракта и предоставление
Руководителям СП визировать и подписывать
контракт

04 ngày làm việc

18.

Ký kết hợp đồng với nhà thầu
Подписание контракта подрядчиком

02 ngày làm việc

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
Вид контракта: Контракт “под ключ”.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: dự kiến 133 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Срок выполнения контракта: Ориентировочно 133 день с дня заключения контра
Trang 3/5

6. Tổ chuyên gia của Vietsovpetro
Рабочая группа экспертов СП «Вьетсовпетро»:
6.1. Lãnh đạo Tổ chuyên gia:
Руководство рабочей группы:
- Tổ trưởng Tổ chuyên gia: Ông Trần Đại Hưng, Phó phòng Thương mại
Руководитель рабочей группы:
- Tổ phó Tổ chuyên gia phụ trách kỹ thuật: Ông Phạm Thanh Bình, Phó GĐ XNXL
Зам.руководителя рабочей группы по техническим вопросам:
6.2 Các chuyên gia về kỹ thuật, thương mại, tài chính, pháp lý:
Члены рабочей группы экспертов по техническим, финансовым, коммерческим,
правовым вопросам:
TT
No.

Đại diện Phòng ban / Đơn vị
Представитель Отдела/
подразделения

Họ và tên
Фамилия, имя

Chức danh
Должность

1.

Các thành viên về kỹ thuật:
Члены рабочей группы экспертов по техническим вопросам:

1.1

Đại diện XNXL
Представитель ПСОРОНГД

1.2
2.

Бородин Е.С

Phó phòng KTSX

Nguyễn Văn Trương

Kỹ sư phòng KTSX

Trương Anh Tuấn

Kỹ sư phòng KTSX

Đại diện phòng XDCB
Phạm Văn Quân
CV phòng XDCB
Представитель ОКС
Các thành viên tài chính và thương mại:
Члены рабочей группы экспертов по финансовым, коммерческим, правовым
вопросам:

2.1

Đại diện phòng Kế toán
Представитель БО

Trần Sơn Tùng

Kỹ sư phòng TM

2.2

Đại diện phòng Thương mại
Представитель КО

Vũ Trung Nam

Kỹ sư phòng TM

7. Tổ chuyên gia hoặc các thành viên các phòng, đơn vị được chỉ định chịu trách nhiệm
soạn thảo Hồ sơ mời thầu trên cơ sở dự thảo do phòng thực hiện lập để trình Lãnh đạo
Vietsovpetro và các cấp phê duyệt theo thẩm quyền.
Рабочая группa экспертов проводит рассмотрение и принятие подготовленного
отделом-исполнителем тендерного приглашения для представления руководству
СП «Вьетсовпетро» и уровни на утверждение по уполномочению.
8. Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong Hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia tổ chức
đánh giá Hồ sơ dự thầu và lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, Báo cáo kết quả lựa chọn
nhà thầu trình Lãnh đạo Vietsovpetro và các cấp phê duyệt theo thẩm quyền.
На основании утвержденных критериев в тендерном приглашении, рабочая группа
экспертов проводит рассмотрение тендерных предложений и дает оценку для
представления руководству СП «Вьетсовпетро» и уровни на утверждение по
уполномочению.
9. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm về tiến độ xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu. Phòng thực
hiện chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu.

Trang 4/5

Рабочая группа экспертов отвечает за своевременное рассмотрение тендерных
предложений и их оценку. Отдел-исполнитель несет ответственность за
осуществление контроля за выполнением проведения тендера.
Signed by: Bùi Thị Cẩm Nhung
Date: 05/11/2020 16:36:43
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Chánh kế toán VSP
Главный Бухгалтер СП

Signed by: Đặng Đức Phong
Date: 05/11/2020 11:19:08
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Giám đốc XNXL
Директор ПСОРОНГД
Trưởng phòng XDCB
Начальник ОКС СП

Signed by: Nguyễn Hồng Giang
Date: 05/11/2020 11:20:15
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority
Signed by: Phạm Nhân Nghĩa
Date: 05/11/2020 16:19:34
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Trưởng phòng Thương mại
Начальник КО СП
Ký tắt:
Phó phòng Thương mại:
Зам. Начальник КО СП

Signed by: Trần Đại Hưng
Date: 04/11/2020 10:20:14
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Phó Giám đốc XNXL:
Зам. Директор ПСОРОНГД
Người thực hiện:
(Ký và ghi rõ họ tên, chức danh)
-

XNXL / ПСОРОНГД:

Signed by: Phạm Thanh Bình
Date: 05/11/2020 10:49:01
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Phòng XDCB/ ОКС СП:

-

Phòng Kế toán / БО СП:

-

Phòng Thương mại / КО СП:

Đặng Đức Phong
Nguyễn Hồng Giang
Phạm Nhân Nghĩa

Trần Đại Hưng
Phạm Thanh Bình

Signed by: Бородин Евгений
Сергеевич
Date: 04/11/2020 10:32:22
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Бородин Е.С

Signed by: Nguyễn Văn Trương
Date: 04/11/2020 14:01:36
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Văn Trương

Signed by: Trương Anh Tuấn
Date: 04/11/2020 11:32:30
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

-

Lương Quốc Dân

Signed by: Phạm Văn Quân
Date: 04/11/2020 15:22:00
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Trần Sơn Tùng
Date: 05/11/2020 09:05:29
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Vũ Trung Nam
Date: 04/11/2020 09:41:44
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Trương Anh Tuấn

Phạm Văn Quân

Trần Sơn Tùng

Vũ Trung Nam
 2478

Tài liệu đính kèm:
Приложение:
- Đơn hàng số VT-584/20-XL ngày 16/10/2020 / Заявка VT-584/20-XL от 16/10/2020г
- Các tài liệu liên quan khác / Другие связанные документы.
Người thực hiện: Vũ Trung Nam - ĐT: 2478

Signed by: Vũ Trung Nam
Date: 11/11/2020 14:32:02
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Trang 5/5

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5985 dự án đang đợi nhà thầu
  • 631 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 824 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15799 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14243 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây