Thông báo mời thầu

Xây dựng phần mềm quản lý chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:17 18/11/2020
Số TBMT
20201153231-00
Công bố
17:11 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Xây dựng phần mềm quản lý chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng phần mềm quản lý chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng phần mềm quản lý chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thái Nguyên

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:11 18/11/2020
đến
09:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.000.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng phần mềm quản lý chuyên ngành Thông tin và Truyền thông". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng phần mềm quản lý chuyên ngành Thông tin và Truyền thông" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý chuyên ngành Thông tin và Truyền
thông.
Địa điểm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên – Số 5
đường Nha trang Phường Trưng vương Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên.
Quy mô: Phần mềm quản chuyên ngành Thông tin và Truyền thông được triển
khai tại các phòng ban của sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.
Thời gian thực hiện gói thầu là: 25 ngày.
1.1.
Số
TT

1

1.2.

Phạm vi cung cấp hàng hóa
Danh mục
hàng hóa
Xây dựng phần mềm
quản lý chuyên ngành
Thông tin và Truyền
thông

Mô tả dịch vụ
TT

Số
TT

PM

01

Đơn
vị
tính

Mô tả hàng hóa

Phần
mềm

Tham chiếu Mục
2.2. Yêu cầu về chức
năng phần mềm của
Chương V

Ghi
chú

Phạm vi và tiến độ cung cấp các dịch vụ liên quan

Số

1.3.

Ký mã
hiệu

Khối
lượng
mời
thầu

Khối
lượng
mời
thầu

Đơn vị
tính

Địa điểm thực
hiện dịch vụ

Ngày hoàn thành
dịch vụ

Tiến độ cung cấp hàng hóa
Danh mục
hàng hóa

Khối
lượng
mời
thầu

Đơn vị
tính

Địa điểm cung
cấp

Tiến độ cung cấp theo
yêu cầu của bên mời
thầu

1

Xây dựng phần mềm
quản lý chuyên
ngành Thông tin và
Truyền thông

01

Phần
mềm

Sở Thông tin và
Trong thời gian tối đa
Truyền thông
25 ngày kể từ ngày hợp
tỉnh Thái
đồng có hiệu lực
Nguyên

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung về kỹ thuật:
Mức độ đáp ứng

Số
Nội dung yêu cầu
TT
1

1.1

1.2

Đạt

Không đạt

Chủng loại hàng hóa cung cấp

Đúng chủng loại
hàng hóa và dịch vụ
được nêu tại Mẫu số
01A. Phạm vi cung
cấp và Mẫu số 01B.
Các dịch vụ liên
quan thuộc Chương
IV. Biểu mẫu mời
thầu và dự thầu

Không đúng chủng loại
hàng hóa và dịch vụ
được nêu tại Mẫu số
01A. Phạm vi cung cấp
và Mẫu số 01B. Các
dịch vụ liên quan thuộc
Chương IV. Biểu mẫu
mời thầu và dự thầu

Số lượng hàng hóa cung cấp và các
dịch vụ liên quan

Đầy đủ số lượng
hàng hóa được nêu
tại Mẫu số 01A.
Phạm vi cung cấp
và Mẫu số 01B. Các
dịch vụ liên quan
thuộc Chương IV.
BIểu mẫu mời thầu
và dự thầu

Không đầy đủ số lượng
hàng hóa được nêu tại
Mẫu số 01A. Phạm vi
cung cấp và Mẫu số
01B. Các dịch vụ liên
quan thuộc Chương IV.
Biểu mẫu mời thầu và
dự thầu

Phạm vi cung cấp

2

Yêu cầu kỹ thuật đối với hàng
hóa

2. 1

Yêu cầu về chức năng phần mềm

Đáp ứng đầy đủ các Không đáp ứng hoặc
yêu cầu được nêu tại không đáp ứng đầy đủ

Mục 2.2. Yêu cầu
về chức năng phần
mềm (Chương V)

các yêu cầu được nêu
tại Mục 2.2. Yêu cầu
về chức năng phần
mềm (Chương V)
Không đáp ứng hoặc
đáp ứng đầy đủ các
tính năng được nêu tại
Mục 2.3. Yêu cầu phi
chức năng (Chương V)

2.2

Yêu cầu phi chức năng

Đáp ứng đầy đủ các
tính năng được nêu
tại Mục 2.3. Yêu
cầu phi chức năng
(Chương V)

2.3

Nhà thầu phải có tối thiểu 12/25
giao diện thiết kế cho các chức
năng chính tại mục 2.2

Có trên 12 giao diện
thiết kế cho các
chức năng chính tại
mục 2.2

Không có hoặc có ít
hơn 12 giao diện thiết
kế cho các chức năng
chính tại mục 2.2

Hỗ trợ kỹ thuật

Đáp ứng đầy đủ các
yêu cầu được nêu tại
Mục 2.3 Yêu cầu về
hỗ trợ kỹ thuật
thuộc Chương V

Không Đáp ứng đầy đủ
các yêu cầu được nêu
tại Mục 2.3 Yêu cầu về
hỗ trợ kỹ thuật thuộc
Chương V

4

Đào tạo, hướng dẫn sử dụng

Nhà thầu có đề xuất
phương án đào tạo,
hướng dẫn sử dụng

Nhà thầu không có đề
xuất phương án đào
tạo, hướng dẫn sử dụng

5

Cam kết thời gian thực hiện gói
thầu

Có cam kết thực
hiện gói thầu trong
30 ngày

Không có cam kết tổ
chức và hoàn thành gói
thầu trong 30 ngày

3

2.2. Yêu cầu về chức năng phần mềm
STT

Chức năng

Mô tả chi tiết

1

Quản lý thuê bao truy cập
internet

Tổng hợp số lượng thuê bao theo địa bàn và doanh nghiệp.
Xem, sửa, cập nhật, xóa số lượng thuê bao băng rộng di
động, thuê bao băng rộng cố định

2

Quản lý số lượng thuê bao
điện thoại

Tổng hợp số lượng thuê bao theo địa bàn. Xem, sửa, cập
nhật, xóa số lượng thuê bao điện thoại theo loại thuê bao

3

Quản lý doanh nghiệp lĩnh
vực Bưu chính

Tổng hợp số lượng lao động của doanh nghiệp Bưu chính
theo giới tính; Tổng hợp doanh thu dịch vụ Bưu chính nộp
ngân sách; Xem, sửa xóa, tìm kiếm doanh nghiệp lĩnh vực
Bưu chính

4

Quản lý doanh nghiệp lĩnh
vực viễn thông, Internet

Tổng hợp số lượng lao động của doanh nghiệp viễn thông
theo giới tính, nộp ngân sách; Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet

5

Quản lý nhân lực cho ứng
dụng CNTT

Thêm đào tạo về CNTT cho CBCC chuyên trách CNTT;
Thêm, sửa, xóa số lượng CBCC chuyên trách về CNTT tại
CQNN cấp tỉnh, Huyện

6

Cơ chế chính sách và quy
định cho ứng dụng CNTT

Thêm mới cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng
CNTT

7

Quản lý cung cấp dịch vụ
công trực tuyến

Liệt kê thủ tục hành chính và cổng dịch vụ công theo mức
độ; Cập nhật số lượng Website/portal cung cấp dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh sử dụng giao thức https và số
lượng người dân tham gia sử dụng dịch vụ công; Thêm, sửa,
xóa mới thủ tục hành chính và cổng dịch vụ công

8

Quản lý trang thông tin
điện tử hoặc cổng thông tin
điện tử

Thêm, sửa, xóa số lượng tin bài, văn bản đăng trên trang
thông tin/cổng thông tin theo tiêu chí; Thêm, sửa, xóa trang
thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử

9

Quản lý ứng dụng CNTT
trong hoạt động của cơ
quan nhà nước

Thêm, sửa, xóa CBCC được cấp tài khoản thư điện tử, cơ
quan sử dụng hệ thống QLVBĐH, thông tin phục vụ đánh
giá hiệu quả sử dụng hệ thống QLVBĐH, đơn vị được cấp
chứng thư số, người có thẩm quyền được cấp chứng thư số,
thông tin hiện trạng triển khai hệ thống QLVBĐH, các ứng
dụng đã triển khai trên đại bàn tỉnh, phần mềm một cửa điện
tử của các CQNN, hệ thống phần mềm một cửa với cá hệ
thống khác, cuộc họp qua hệ thống truyền thình trưc tuyến,
hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, báo cáo
định kỳ được gửi, nhận qua hệ thống thông tin báo cáo quốc
gia.

10

Quản lý hạ tầng kỹ thuật
CNTT

Thêm mới, sửa, xóa số lượng máy tính (xách tay, máy tỉnh
để bàn, máy tính bảng) tại các CQNN cấp tỉnh, huyện, xã; số

lượng máy tính (xách tay, máy tỉnh để bàn, máy tính bảng)
được cài đặt phần mềm diệt Virus bản quyền có trả phí; đơn
vị có kết nối Mạng cục bộ (LAN- Local Area Network); cơ
quan nhà nước có kết nối mạng diện rộng của tỉnh; số lượng
máy tính (xách tay, máy tỉnh để bàn, máy tính bảng) có kết
nối mạng Internet; số lượng máy tính (xách tay, máy tỉnh để
bàn, máy tính bảng) có kết nối mạng truyền số liệu chuyên
dùng; trung tâm dữ liệu/phòng máy chủ của tỉnh; hạ tầng
triển khai mô hình điện toán đám mây.
Quản lý trang thông tin
điện tử

Thêm mới, xóa thông tin trang thông tin điện tử nội bộ;
Thêm, xóa mới thông tin trang thông tin điện tử do bộ cấp
phép; Thêm mới mạng xã hội do bộ cấp phép

12

Quản lý xuất bản

Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm hồ sơ thẩm định; Thêm, xóa giấy
phép xuất bản theo loại hình; Thêm, xóa giấy phép triển lãm,
hội chợ, triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc
tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ
chức, cá nhân do địa phương cấp phép; Thêm, xóa giấy phép
nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại địa phương;
Thêm, xóa giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy
phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các
cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của
pháp luật về xuất bản; Thêm mới, xóa cơ sở in, Photocopy,
cớ sở phát hành xuất bản phẩm; Thêm, xóa lưu chiểu xuất
bản phẩm; Tổng hợp doanh thu từ xuất bản phẩm và từ số
nộp ngân sách nhà nước

13

Quản lý báo chí

Thêm, sửa, xóa cơ quan báo chí trên địa bàn, báo chí nộp lưu
chiểu, cấp phép.

14

Quản lý hồ sơ xử phạt vi
phạm hành chính

15

Quản lý hồ sơ thanh tra,
kiểm tra

Thêm mới, xóa, sửa hồ sơ thanh tra, kiểm tra

16

Quản lý thông tin thực hiện
tiêu hủy tang vật VPHC

Thêm mới, xóa, sửa thông tin thực hiện tiêu hủy tang vật
VPHC

17

Quản lý hợp đồng

Tạo mới, xóa, sửa hợp đồng, đính kèm file hợp đồng. Hiển
thị thông báo hợp đồng gần đến hạn, quá hạn, tình hình thực
hiện hợp đồng.

18

Quản lý danh mục hợp
đồng

Tạo mới, xóa, sửa danh mục hợp đồng

11

Thêm mới,
sửa, xóa hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực;
Sửa, xóa hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực

19

Quản lý chương trình công
tác năm của toàn Sở

Tạo mới, xem, sửa, xóa chương trình công tác năm

20

Quản lý theo dõi, truy vết
người dùng

Xem những người dùng đang kết nối hệ thống, ngắt kết nối,
lịch sử truy cập phần mềm của người dùng.

21

Quản lý chức năng

Thêm mới, chỉnh sửa, xóa chức năng

22

Quản trị hệ thống

Người quán trị có thể cấu hình hệ thống, tạo lập quyền sử
dụng, chỉnh sửa quyền sử dụng, Xóa quyền sử dụng,
Mở/khóa quyền truy cập của người dùng, Quản trị, cán bộ,
người dùng có thể thay đổi mật khẩu của mình.

23

Sao lưu phục hồi dữ liệu

Hệ thống có thể sao lưu dữ liệu định kỳ theo tuần, tháng,
năm. Người quản trị có thể sao lưu, phục hồi dữ liệu

Tìm kiếm

Người dùng có thể tìm kiếm thông tin theo nội dung, lĩnh
vực. Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo đã xuất file theo
ngày, theo số báo cáo.

Báo cáo thống kê

Hệ thống có thể tổng hợp báo cáo thống kê theo lĩnh vực,
theo thời gian. Hệ thống có thể xuất file báo cáo theo form
định dạng quy định theo từng lĩnh vực và nội dung quản lý.
Người dùng có thể gửi file báo cáo đến các đơn vị

24

25

2.3. Yêu cầu phi chức năng
 Yêu cầu về Hiệu năng
Xây dựng phần mềm quản lý chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đảm bảo
các phân hệ vận hành thông suốt và không bị nghẽn mạng.
Đảm bảo phần mềm có thời gian phản hồi trung bình dưới 5 giây đối với mỗi luồng
công việc chính riêng rẽ và không bao gồm các luồng mang tính chất thống kê, báo cáo
(thời gian phản hồi được tính từ khi người dùng gửi yêu cầu đáp ứng tới phần mềm cho
đến khi nhận được dữ liệu phản hồi từ phần mềm).
Đảm bảo phần mềm có khả năng đáp ứng ít nhất 100 truy cập đồng thời.
Đảm bảo phần mềm có khả năng đáp ứng ít nhất 100 người dùng hoạt động đồng thời
(có thực hiện các tác vụ khác nhau phát sinh yêu cầu gửi đến phần mềm).
Đảm bảo phần mềm hoạt động liên tục 24/7.
 Yêu cầu về ràng buộc xử lý lôgic đối với việc nhập
Bố trí thứ tự nhập dữ liệu hợp lý, theo logic tư duy của người dùng, dựa vào thói
quen của người sử dụng làm nguyên tắc xây dựng.
Hạn chế tối đa cuộn trang và các chức năng yêu cầu có thanh cuộn.

 Yêu cầu về an toàn, bảo mật
Xây dựng phần mềm quản lý các chuyên ngành Thông tin và Truyền thông cần
đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật thông tin theo nhiều mức: mức mạng, mức xác thực
người dùng và mức cơ sở dữ liệu (CSDL).
Cho phép tự động cập nhật, hỗ trợ tra cứu các sự kiện (event log) diễn ra trong toàn
bộ phần mềm để phục vụ theo dõi, giám sát. (Lưu log thao tác người dùng)
- Phần mềm sử dụng các giải pháp công nghệ nhằm tăng cường bảo mật và đảm bảo
tính an toàn, toàn vẹn dữ liệu phần mềm.
- Các giải pháp sử dụng:
+ Mã hóa dữ liệu khi lưu trong CSDL, đặc biệt là các dữ liệu cá nhân, thông tin
chuyên ngành đặc thù, các dữ liệu quan trọng yêu cầu phải bảo mật cao;
+ Thực hiện cơ chế kiểm soát truy cập, từ chối các truy cập chưa được cấp quyền.
- Cơ chế tự động đăng xuất khi người dùng không sử dụng hoặc không tương tác
với phần mềm trong khoảng thời gian quy định do người quản trị phần mềm cấu hình;
- Quy định độ dài của mật khẩu, chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt và các cơ chế
kiểm tra độ phức tạp của mật khẩu.
 2.2.5. Yêu cầu về sao lưu, phục hồi dữ liệu
Phần mềm phải có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ, đột xuất đảm bảo nhanh chóng
đưa phần mềm hoạt động trở lại nhanh chóng trong trường hợp có sự cố xảy ra. (Xây
dựng các job tự động sao lưu trên máy chủ)
Các dữ liệu cần sao lưu:
- Dữ liệu cấu hình phần mềm (Quản lý người sử dụng; cấu hình thiết lập kênh thông
tin…).
- Cơ sở dữ liệu lưu trữ nội dung.
- Các dữ liệu liên quan khác.
Mục 3. Các yêu cầu khác: Nhà thầu gửi giao diện minh họa một số phần chức năng cho
phần mềm.
Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm: Các phần mềm thuộc gói thầu này sẽ được Sở Thông
tin và Truyền thông kiểm tra và chạy thử nghiệm trước khi tổ chức nghiệm thu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6211 dự án đang đợi nhà thầu
  • 834 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 898 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16063 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14107 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây