Thông báo mời thầu

Pig cho làm sạch đường ống ngầm BK19

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:13 18/11/2020
Số TBMT
20201150022-00
Công bố
16:40 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Kế hoạch mua sắm VTTB năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Pig cho làm sạch đường ống ngầm BK19
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kế hoạch mua sắm VTTB năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
XNXL-158/20-DA, Pig cho làm sạch đường ống ngầm BK19
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:40 18/11/2020
đến
10:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.500.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Pig cho làm sạch đường ống ngầm BK19". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Pig cho làm sạch đường ống ngầm BK19" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 56

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

DỰ ÁN XÂY DỰNG GIÀN ĐẦU GIẾNG BK19
Phê duyệt
Phó Tổng Giám đốc XDCB
“VIETSOVPETRO”
Signed by: Trần Xuân Hoàng
Date: 15/10/2020 18:24:45
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

TRẦN XUÂN HOÀNG

YÊU CẦU KỸ THUẬT
PIG CHO LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG NGẦM BK-19
Tài liệu số

: OCD-BK19-TR-49

Ngày

: 13 / 10 / 2020

Rev.

:0

PHÁT HÀNH CHO ĐẤU THẦU

HẠNG MỤC: ĐƯỜNG ỐNG NGẦM DỰ ÁN BK19
YÊU CẦU KỸ THUẬT
PIG CHO LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG NGẦM BK-19

OCD-BK19-TR-49

Tài liệu số

0

REV.

Trang 2 / 7

Thỏa thuận - XNXL:
Giám đốc XNXL
Phó Giám đốc XNXL
Thỏa thuận – P. XDCB:
Trưởng P. XDCB

Signed by: Đặng Đức Phong
Date: 15/10/2020 10:19:24
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority
Signed by: Phạm Thanh Bình
Date: 15/10/2020 08:46:00
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Đặng Đức Phong
Phạm Thanh Bình

Signed by: Nguyễn Hồng Giang
Date: 14/10/2020 17:06:38
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Hồng Giang

Signed by: Bùi Trọng Hân
Date: 14/10/2020 15:05:21
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Bùi Trọng Hân

Signed by: Nguyễn Thành Ngọ
Date: 13/10/2020 16:35:44
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Thành Ngọ

Thỏa thuận – Viện NIPI:
Viện phó Viện NIPI
Kiểm tra:
P. XDCB:
CVC P. XDCB
Viện NIPI:
Signed by: Nguyễn Công Trình
Date: 14/10/2020 10:42:16
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Công Trình

Trưởng P. KTSX

Signed by: Nguyễn Thế Văn
Date: 14/10/2020 13:53:38
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Thế Văn

Phó P.Thiết kế

Signed by: Nguyễn văn Sở
Date: 14/10/2020 09:27:49
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Văn Sở

Kỹ sư P. Vật tư

Signed by: Trần Trung Tuyến
Date: 13/10/2020 16:39:48
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Trần Trung Tuyến

Kỹ sư P. KTSX

Signed by: Nguyễn Văn Trương
Date: 13/10/2020 17:04:57
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Văn Trương

Chánh Thiết kế Viện NIPI
XNXL:

Kỹ sư P.Thiết kế

Signed by: Phạm Minh Quang
Date: 13/10/2020 17:08:09
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Phạm Minh Quang

Chuẩn bị - XNXL:
Kỹ sư P. Thiết kế
Kỹ sư P. Thiết kế

Signed by: Nguyễn Sỹ Han
Date: 13/10/2020 16:32:18
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority
Signed by: Nguyễn Hữu Định
Date: 13/10/2020 15:50:17
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Sỹ Han
Nguyễn Hữu Định

HẠNG MỤC: ĐƯỜNG ỐNG NGẦM DỰ ÁN BK19
YÊU CẦU KỸ THUẬT
PIG CHO LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG NGẦM BK-19

Tài liệu số

OCD-BK19-TR-49
0

REV.

Trang 3 / 7

 

MỤC LỤC
1.  Phạm vi cung cấp ............................................................................................................4 
2.  Yêu cầu kỹ thuật .............................................................................................................4 
2.1.  Yêu cầu kỹ thuật Pig ................................................................................................ 4 
2.2.  Yêu cầu về công tác thử nghiệm .............................................................................. 4 
2.3.  Vận chuyển, bàn giao và lưu kho............................................................................. 5 
2.4.  Các mâu thuẫn và thứ tự ưu tiên .............................................................................. 5 
3.  Thời hạn giao hàng .........................................................................................................5 
4.  Nguồn gốc xuất xứ .........................................................................................................5 
5.  Năm sản xuất ..................................................................................................................5 
6.  Bảo hành .........................................................................................................................5 
7.  Chứng chỉ........................................................................................................................5 
8.  Năng lực, kinh nghiệm ...................................................................................................6 
9.  Tài liệu kỹ thuật ..............................................................................................................6 
10.  Phụ lục ............................................................................................................................7 

 

HẠNG MỤC: ĐƯỜNG ỐNG NGẦM DỰ ÁN BK19
YÊU CẦU KỸ THUẬT
PIG CHO LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG NGẦM BK-19

Tài liệu số

OCD-BK19-TR-49
0

REV.

Trang 4 / 7

1. Phạm vi cung cấp
-

Phạm vi cung cấp bao gồm các loại Pig cho làm sạch đường ống ngầm (sau đây
gọi tắt là hàng hóa)

-

Mục đích sử dụng: phục vụ làm sạch các đường ống ngầm dự án BK19 (chỉ thực
hiện đối với tuyến ống ngầm, không bao gồm Riser và các spools). (chi tiết tham
khảo tài liệu MSP7.BK19-WI.1-001-PL8-PR-002_Pipeline Pre-commissioning
procedure).

-

Chi tiết về phạm vi cung cấp: xem bảng Danh mục hàng hóa – Phụ lục 1 đính
kèm.

2. Yêu cầu kỹ thuật
2.1. Yêu cầu kỹ thuật Pig
Pig được thiết kế và chế tạo tuân theo các tài liệu:
- BK19.MSP6-OL.1-001-PL8-SP-007, MSP7.BK19-GL.1-001-PL8-SP-005,
MSP7.BK19-WI.1-001-PL8-SP-005 (Specification for Pig for pre-commissioning
pipeline) for OL, GL, WI
- BK19.MSP6-OL.1-001-PL8-DS-007, MSP7.BK19-GL.1-001-PL8-DS-005,
MSP7.BK19-WI.1-001-PL8-DS-005 (Datasheet for Pig for Pre-Commissioning
Pipeline)
Chi tiết xem phụ lục 2 – Tài liệu kỹ thuật Pig
Nhà Thầu xem xét các bản vẽ pig launcher/pig receiver tạm của Vietsovpetro, có ý kiến
góp ý kịp thời để hoàn thiện đảm bảo công tác phóng Pig sau này được thuận lợi.
Sau khi nhận các tài liệu và thông số đầu vào thiết kế Pig, Nhà Thầu tính toán đưa ra
các vật liệu phù hợp với điều kiện làm việc của Pig cũng như phương án xử lý kẹt Pig
(nếu xảy ra sự cố).
2.2. Yêu cầu về công tác thử nghiệm
Công tác thử nghiệm và kết quả thử nghiệm sẽ tuân theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất
Pig.

HẠNG MỤC: ĐƯỜNG ỐNG NGẦM DỰ ÁN BK19
YÊU CẦU KỸ THUẬT
PIG CHO LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG NGẦM BK-19

Tài liệu số

OCD-BK19-TR-49
0

REV.

Trang 5 / 7

2.3. Vận chuyển, bàn giao và lưu kho
Các công việc về vận chuyển tuân theo quy định của Nhà sản xuất Pig. Công tác bàn
giao theo quy định của Vietsovpetro đảm bảo đầy đủ các chứng chỉ và giấy tờ kèm theo
sản phẩm.
Nhà Thầu hướng dẫn và đưa ra những khuyến cáo để bảo quản trong quá trình lưu kho.
2.4. Các mâu thuẫn và thứ tự ưu tiên
Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Yêu cầu kỹ thuật, Datasheet,
Specification và các tài liệu khác, mức độ ưu tiên như sau:
+ Bản yêu cầu kỹ thuật này.
+ Specification.
+ Datasheet.
+ Các tài liệu khác.
3. Thời hạn giao hàng
Thời hạn giao hàng: 60 ngày (bao gồm cả thời gian vận chuyển) tính từ ngày Nhà Thầu
nhận được thư thông báo trúng thầu (LOI).
4. Nguồn gốc xuất xứ
Nhà Thầu sẽ cung cấp toàn bộ các thông tin về Nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ của
các vật liệu trong Hồ sơ dự thầu để xem xét, đánh giá.
Việc đánh giá nguồn gốc, xuất xứ tham chiếu mục 2 trong bảng Tiêu chí đánh giá
OCD-BK19-TE-49
5. Năm sản xuất
Hàng mới, chưa qua sử dụng và được sản xuất trong hoặc sau năm 2020.
6. Bảo hành
Hàng hóa được bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.
7. Chứng chỉ
Nhà Thầu cung cấp đầy đủ các chứng chỉ sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

HẠNG MỤC: ĐƯỜNG ỐNG NGẦM DỰ ÁN BK19
YÊU CẦU KỸ THUẬT
PIG CHO LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG NGẦM BK-19

OCD-BK19-TR-49

Tài liệu số

0

REV.

Trang 6 / 7

- Chứng chỉ chất lượng, số lượng của nhà sản xuất (bản gốc hoặc bản sao có chứng
thực)
- Chứng chỉ xuất xứ cấp bởi phòng Thương Mại của nước sản xuất (bản gốc hoặc bản
sao có chứng thực)
- Chứng chỉ bảo hành (bản gốc)
- Các tài liệu liên quan: Bản vẽ, datasheet, Manufacture data book, các biên bản thử
nghiệm, chứng chỉ có cơ quan đăng kiểm chứng nhận (ABS, DNV and Lloyd’s…),
chứng chỉ hiệu chuẩn, sổ tay vận hành.
8. Năng lực, kinh nghiệm
Nhà sản xuất phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo Pig.
Nhà Thầu và nhà sản xuất có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự trong 03 năm trở lại đây.
9. Tài liệu kỹ thuật
Trong hồ sơ dự thầu, Nhà Thầu cung cấp các tài liệu cần thiết sau đây (nhưng không
giới hạn):
- Tài liệu chào kỹ thuật (danh mục hàng hóa chi tiết);
- Thư cam kết cung cấp hàng của nhà sản xuất Pig;
- Các bản vẽ thiết kế sơ bộ các loại Pig;
- Danh mục các dự án/ hợp đồng tương tự mà Nhà sản xuất và Nhà cung cấp đã thực
hiện trong tối thiểu 03 năm gần nhất (đề cập rõ đã cung cấp từng loại Pig);
- Toàn bộ các chứng chỉ liên quan (dự án tương tự);
- Các quy trình, biên bản, kết quả thử nghiệm (dự án tương tự);
- Sổ tay vận hành;
- Catalogue;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
Nhà Thầu cung cấp tất cả các tài liệu, bản vẽ trong hồ sơ chào thầu bao gồm: 01 bản
chính, 03 bản sao và 1 bản điện tử lưu trữ trong USB.

HẠNG MỤC: ĐƯỜNG ỐNG NGẦM DỰ ÁN BK19
YÊU CẦU KỸ THUẬT
PIG CHO LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG NGẦM BK-19

OCD-BK19-TR-49

Tài liệu số

0

REV.

Trang 7 / 7

Nếu Nhà Thầu trúng thầu, trong 7 ngày làm việc sau khi nhận LOI, Nhà Thầu sẽ trình
các bản vẽ và các tài liệu liên quan tới Pig cho Vietsovpetro xem xét. Trong 5 ngày làm
việc sau khi ký hợp đồng, Vietsovpetro sẽ phê quyệt các bản vẽ và tài liệu thiết kế của
Nhà Thầu để đưa vào sản xuất.
10. Phụ lục
-

Phụ lục 1:
o Danh mục hàng hóa
o BK19.MSP6-OL.1-001-PL8-RQ-004(Material requisition for Miscellaneous)
o MSP7.BK19-GL.1-001-PL8-RQ-004 (Material requisition for Miscellaneous)
o MSP7.BK19-WI.1-001-PL8-RQ-004 (Material requisition for Miscellaneous)

-

Phụ lục 2 – Tài liệu kỹ thuật
o BK19.MSP6-OL.1-001-PL8-SP-007, MSP7.BK19-GL.1-001-PL8-SP-005,
MSP7.BK19-WI.1-001-PL8-SP-005 (Specification for Pig for precommissioning pipeline).
o BK19.MSP6-OL.1-001-PL8-DS-007, MSP7.BK19-GL.1-001-PL8-DS-005,
MSP7.BK19-WI.1-001-PL8-DS-005 (Datasheet for Pig for Pre-Commissioning
Pipeline)
o BK19.MSP6-OL.1-001-PL8-RQ-001_Rev.0_Material requisition for line pipe
o MSP7.BK19-GL.1-001-PL8-RQ-001_Rev.0_Material requisition for line pipe
o MSP7.BK19-WI.1-001-PL8-RQ-001_Rev.0_Material requisition for line pipe
o MSP7.BK19-WI.1-001-PL8-PR-002_Pipeline Pre-commissioning procedure

DỰ ÁN XÂY DỰNG GIÀN ĐẦU GIẾNG BK19

“PHÊ DUYỆT”
PHÓ TỔ NG GIÁM ĐỐ C
LD VIỆT NGA VIETSO VPETRO
Signed by: Trần Xuân Hoàng
Date: 15/10/2020 18:24:45
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

TRẦN XUÂN HO ÀNG

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT
PIG CHO LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG NGẦM BK-19

Số tài liệu
Ngày phát hành
Rev.

: OCD-BK19-TE-49
:
13 / 10 / 2020
:0

PHÁT HÀNH CHO ĐẤU THẦU

Số tài liệu: OCD-BK19-TE-49

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT
Rev.:
PIG CHO LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG NGẦM BK-19
Page:

0
2 of 3

Thỏa thuận - XNXL:
Giám đốc XNXL
Phó Giám đ ốc XNXL

Signed by: Đặng Đức Phong
Date: 15/10/2020 10:19:25
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority
Signed by: Phạm Thanh Bình
Date: 15/10/2020 08:46:01
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Đặng Đức Phong
Ph ạm Thanh Bình

Thỏa thuận – P. XDCB:
T rưởng P . XDCB

Signed by: Nguyễn Hồng Giang
Date: 14/10/2020 17:06:38
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Hồng Giang

Thỏa thuận – Viện NIPI:
Viện phó Viện NIPI

Signed by: Bùi Trọng Hân
Date: 14/10/2020 15:05:21
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Bùi Trọng Hân

Signed by: Nguyễn Thành Ngọ
Date: 13/10/2020 16:35:43
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Thành Ngọ

Kiểm tra:
P. XDCB:
CVC P. XDCB
Viện NIPI:
Chánh T hiết kế Viện NIPI
XNXL:
Trư ởng P. KTSX

Signed by: Nguyễn Công Trình
Date: 14/10/2020 10:42:17
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Nguyễn Thế Văn
Date: 14/10/2020 13:53:37
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Công T rình

Nguyễn T hế Văn

Phó P. T hiết kế

Signed by: Nguyễn văn Sở
Date: 14/10/2020 09:27:48
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Văn Sở

Kỹ sư P . Vật tư

Signed by: Trần Trung Tuyến
Date: 13/10/2020 16:39:49
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

T rần Trung T uyến

Kỹ sư P. KTSX
Kỹ sư P . T hiết kế
Chuẩn bị - XNXL:
Kỹ sư P . T hiết kế
Kỹ sư P . T hiết kế

Signed by: Nguyễn Văn Trương
Date: 13/10/2020 17:04:57
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority
Signed by: Phạm Minh Quang
Date: 13/10/2020 17:08:10
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Nguyễn Sỹ Han
Date: 13/10/2020 16:32:17
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority
Signed by: Nguyễn Hữu Định
Date: 13/10/2020 15:50:17
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Văn Trương
Phạm Minh Quang

Nguyễn Sỹ Han
Nguyễn Hữu Định

Số tài liệu

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT
Rev.:
PIG CHO LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG NGẦM BK-19

OCD-BK19-TE-49
0
Trang 3 of 3

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật được lập trên cơ sở tài liệu OCD-BK19-TR-49_Yêu cầu kỹ thuật (YCKT)
Hồ sơ dự thầu được đánh giá thông qua 2 bước.
Bước 1: Hồ sơ dự thầu sẽ được thông qua bước 1 nếu đáp ứng tất cả các điều kiện như sau:
1. Thời gian giao hàng (Mục 3 - YCKT): Đáp ứng Yêu cầu Kỹ thuật.
2. Năm sản xuất (Mục 5 - YCKT): Đáp ứng Yêu cầu Kỹ thuật.
3. Bảo hành (Mục 6 - YCKT): Đáp ứng Yêu cầu Kỹ thuật.
Bước 2: Bước 2 sẽ được đánh giá trong trường hợp đề xuất kỹ thuật dự thầu đã qua ở bước 1
CHI TIẾT BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT
PIG CHO LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG NGẦM
Tiêu chí đánh giá
Mức điểm
I II
I
II
III Ghi chú
Yêu cầu kỹ thuật (mục 2 - YCKT)
1
30 100%
X Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
100% 100%
X Không đáp ứng hoàn toàn yêu cầu kỹ thuật, chấp nhận được
50% 100%
X Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
0% 100%
Nguồn gốc, xuất xứ (mục 4 - YCKT)
2
16 100%
EU,
G7,
Russia,
Korea
X
100% 100%
X Singapore, Malaysia, Indonesia, Australia
70% 100%
X Các nước khác
50% 100%
Chứng chỉ (mục 7 - YCKT)
3
25 100%
X Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
100% 100%
X Không đáp ứng hoàn toàn yêu cầu kỹ thuật, chấp nhận được
50% 100%
Không
đáp
ứng
yêu
cầu
kỹ
thuật
X
0% 100%
Năng lực, kinh nghiệm (mục 8 - YCKT)
4
14 100%
X Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
100% 100%
X Không đáp ứng hoàn toàn yêu cầu kỹ thuật, chấp nhận được
50% 100%
X Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
0% 100%
Tài liệu kỹ thuật (mục 9 - YCKT)
5
15 100%
X Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
100% 100%
X Không đáp ứng hoàn toàn yêu cầu kỹ thuật, chấp nhận được
50% 100%
X Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
0% 100%
Tổng
100
Hồ sơ đạt YCKT nếu đạt tất cả các yêu cầu sau
- Thông qua bước 1
- Tổng điểm không nhỏ hơn 80
Hồ sơ không đạt YCKT nếu vi phạm 1 trong các điều kiện sau:
- Không thông qua bước 1
- Một mục bị "0" điểm ở bảng điểm mức II
- Thông qua bước 1 nhưng tổng điểm nhỏ hơn 80

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПОРШНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОДВОДНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ BK-19

OCD-BK19-TE-49


Рев.

0
Стр. 3 из 3

Критерии технической оценки составлены на основании документа OCD-BK19-TR-49_Технические
требования (ТТ).
Техническое предложение будет оценено чеорез 02 этапы, следующим образом:
Этап 1: Техническое прдложение будет соответствовать шагу №1, если он удовлетворяет следующим условиям:

1

Время доставки (Пункт №3 в ТТ): Подрядчик должен соответствовать ТТ

2

Год производства (Пункт №5 в ТТ): Подрядчик должен соответствовать ТТ

3

Гарантия (Пункт №6 в ТТ): Подрядчик должен соответствовать ТТ

Этап 2: Этап №2 будет оцениваться, когда Техническое предложение удовлетворяет требования для шага №1

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ПОРШНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Критерии оценки
Уровень оценки
I

II

1

I
Требования к технике (Пункт №2 в ТТ)

Несовершено соответствует, существуют незначительные ошибки
но приемлемы

3

4

Происхождение товаров (Пункт №4 в ТТ)

50% 100%
0%
16 100%
100% 100%

X Singapore, Malaysia, Indonesia, Australia

70% 100%

X Другие страны

50% 100%
25 100%

X Совершено соответствует требованиям в ТТ

100% 100%

Несовершено соответствует, существуют незначительные ошибки
X
но приемлемы

50% 100%

X Не соответствует требованиям в ТТ

0%

Компетентность и опыт (Пункт №8 в ТТ)

100% 100%
50% 100%

X Не соответствует требованиям в ТТ
Технические документы (Пункт №9 в ТТ)

0%

100%

15 100%

X Совершено соответствует требованиям в ТТ
Несовершено соответствует, существуют незначительные ошибки
X
но приемлемы

100% 100%
50% 100%

X Не соответствует требованиям в ТТ
ИТОГ

100%

14 100%

X Совершено соответствует требованиям в ТТ
Несовершено соответствует, существуют незначительные ошибки
X
но приемлемы

5

100%

X EU, G7, Russia, Korea

Сертификат (Пункт №7 в ТТ)

Примечание

100% 100%

X Не соответствует требованиям в ТТ
2

III

30 100%

X Совершено соответствует требованиям в ТТ
X

II

0%

100%

100

Предложение оценивается как "УДОВЛЕТВОРИТЛЬНО" при соблюдении всех следующих требований
-Удовлетворительно на этапе 1
-Сумма баллов не менее 80 баллов
Предложение оценивается как "НЕУДОВЛЕТВОРИТЛЬНО" при нарушении одного из следующих условий:
-Неудовлетворительно на этапе 1
-Один предмет получил оценку «0» в уровне II степени.
-Удовл. На этапе 1 но суииа баллов менее чем 80 баллов

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6626 dự án đang đợi nhà thầu
  • 734 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 921 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16431 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14498 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây