Thông báo mời thầu

Gói thầu số 3: Xây dựng đơn giá sản xuất chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:03 18/11/2020
Số TBMT
20201153188-00
Công bố
16:56 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng đơn giá sản xuất chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 3: Xây dựng đơn giá sản xuất chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ kinh phí xây dựng đơn giá sản xuất chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng đơn giá sản xuất chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hải Phòng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:56 18/11/2020
đến
17:00 08/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:00 08/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 3: Xây dựng đơn giá sản xuất chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 3: Xây dựng đơn giá sản xuất chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

21
Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước
tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
TT

1
1.1

1.2

Nội dung

Điểm Điểm Điểm
tối
chi
tối
đa
tiết thiểu
Kinh nghiệm nhà thầu tư vấn
20
14
Đã thực hiện gói thầu tương tự: Hợp đồng tương tự trong 10
7
lĩnh vực tư vấn xây dựng định mức, đơn giá sản xuất
chương trình truyền hình, phát thanh có giá trị từ
257.000.000 đồng trở lên (đã và đang thực hiện từ
01/01/2015 đến thời điểm đóng thầu mà nhà thầu đã
hoàn thành toàn bộ hoặc ít nhất 80% khối lượng công
việc của hợp đồng với tư cách là nhà thầu chính (độc lập
hoặc liên danh) hoặc nhà thầu phụ.
Trong trường hợp liên danh tính tổng năng lực của liên
danh
> 03 hợp đồng
10
01-02 hợp đồng
7
< 01 hợp đồng
0
Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương tự: Đã
5
3,5
thực hiện gói thầu tương tự trên địa bàn tỉnh, Thành phố
trực thuộc Trung ương và đã hoàn thành từ 01/01/2015
đến thời điểm đóng thầu.
Trong trường hợp liên danh tính tổng năng lực của liên
danh
> 01 hợp đồng
5

22

1.3

1.4

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

01 hợp đồng
< 01 hợp đồng
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp
đồng tương tự trước đó (từ ngày 01/01/2015 đến thời
điểm đóng thầu).
Có cam kết không có hợp đồng tương tự bị Chủ đầu tư ra
quyết định phạt cảnh cáo hoặc phê bình bằng văn bản
hoặc phạt hợp đồng.
Không đáp ứng yêu cầu trên
Yếu tố khác: Số năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh
vực tư vấn xây dựng định mức, đơn giá tính từ hợp đồng
tư vấn đầu tiên (Trong trường hợp liên danh thì lấy điểm
của thành viên liên danh cao nhất)
Trên 05 năm kinh nghiệm
05 năm kinh nghiệm
Dưới 05 năm kinh nghiệm
Phương pháp luận và giải pháp
Hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ của gói thầu đã nêu trong
điều khoản tham chiếu
Hiểu rõ mục tiêu, phạm vi của gói thầu nêu trong điều
khoản tham chiếu
Không đạt các yêu cầu nêu trên
Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất giải pháp và phương pháp luận bao gồm tất cả
nội dung công việc quy định trong điều khoản tham
chiếu. Các công việc được phân chia thành những nhiệm
vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh
Đề xuất giải pháp và phương pháp luận bao gồm tất cả
nội dung công việc quy định trong điều khoản tham
chiếu nhưng không phân chia công việc thành những
nhiệm vụ cụ thể
Không đáp ứng yêu cầu trên
Sáng kiến cải tiến
Có sáng kiến cải tiến hợp lý để đẩy nhanh tiến độ và đảm
bảo chất lượng cho gói thầu
Không có sáng kiến cải tiến
Cách trình bày
Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách rõ ràng, hợp
lý, dễ theo dõi.
Đề xuất được kết cấu và trình bày chưa rõ ràng, chưa dễ
theo dõi.
Không đáp ứng 02 yêu cầu trên
Kế hoạch triển khai
Kế hoạch triển khai công việc bao gồm tất cả các nhiệm
vụ để thực hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải
được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và

3,5
0
1

1
1
0

4

2,5

4
2,5
0
30
5

21
5
5
0

12

8
12

8

0
2

0
2
0

2

1
2
1
0

5

3
5

23
rõ ràng
Kế hoạch triển khai bao gồm tất cả nội dung công việc
quy định trong điều khoản tham chiếu nhưng không phân
tích các nhiệm vụ
Không có kế hoạch triển khai
2.6 Bố trí nhân sự
Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của HSMT, trình độ
năng lực kinh nghiệm phù hợp với công việc (thể hiện
bằng danh sách nhân sự thực hiện công việc cụ thể)
Không đáp ứng yêu cầu trên
3
Nhân sự
3.1 Chuyên gia tư vấn mức 1: Tư vấn trưởng
a
Bằng cấp về chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật và Kinh
nghiệm tư vấn trong lĩnh vực xây dựng định mức, đơn
giá (Chứng minh qua Bằng tốt nghiệp và Lý lịch chuyên
gia có xác nhận của nhà thầu); Có chứng chỉ định giá.
Bằng Thạc sĩ trở lên và Thời gian làm công tác tư vấn >
8 năm hoặc
Bằng đại học và Thời gian làm công tác tư vấn > 15
năm
Bằng Thạc sỹ trở lên và Thời gian làm công tác tư vấn 8
năm hoặc
Bằng đại học và Thời gian làm công tác tư vấn 15 năm
Không đáp ứng các yêu cầu trên
b
Kinh nghiệm tư vấn các dự án về xây dựng định mức,
đơn giá sản xuất chương trình truyền hình, phát thanh
Đã làm Tư vấn trưởng > 02 hợp đồng tư vấn xây dựng
định mức, đơn giá sản xuất chương trình truyền hình,
phát thanh (Chứng minh bằng Bản sao y Hợp đồng tư
vấn có đính kèm danh sách nhân sự hoặc xác nhận của
Chủ đầu tư).
Đã làm Tư vấn trưởng 01 hợp đồng tư vấn xây dựng
định mức, đơn giá sản xuất chương trình truyền hình,
phát thanh (Chứng minh bằng Bản sao y Hợp đồng tư
vấn có đính kèm danh sách nhân sự hoặc xác nhận của
Chủ đầu tư).
Không đáp ứng các yêu cầu trên
3.2 Nhân sự khác: số lượng 7 người
3.2.1 Chuyên gia tư vấn mức 1. Số lượng 01 người
a
Bằng cấp về chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật và Kinh
nghiệm tư vấn trong lĩnh vực xây dựng định mức, đơn
giá (Chứng minh qua Bằng tốt nghiệp và Lý lịch chuyên
gia có xác nhận của nhà thầu)
Bằng Thạc sĩ trở lên và Thời gian làm công tác tư vấn >
8 năm hoặc
Bằng đại học và Thời gian làm công tác tư vấn > 15
năm

3
0

4

4
4

0

50
14
4

35
9,8
2,8

4

2,8
0
10

7
10

7

0
36
10
4

25,2
7
2,8

4

24
Bằng Thạc sỹ trở lên và Thời gian làm công tác tư vấn 8
năm hoặc
Bằng đại học và Thời gian làm công tác tư vấn 15 năm
Không đáp ứng các yêu cầu trên
b
Kinh nghiệm tư vấn xây dựng định mức, đơn giá sản
xuất chương trình truyền hình, phát thanh
Đã tham gia > 02 hợp đồng hợp đồng tư vấn xây dựng
định mức, đơn giá sản xuất chương trình truyền hình,
phát thanh (Chứng minh bằng Bản sao y Hợp đồng tư
vấncó đính kèm danh sách nhân sự hoặc xác nhận của
Chủ đầu tư).
Đã tham gia 01 hợp đồng tư vấn xây dựng định mức,
đơn giá sản xuất chương trình truyền hình, phát thanh
(Chứng minh bằng Bản sao y Hợp đồng tư vấn có đính
kèm danh sách nhân sự hoặc xác nhận của Chủ đầu tư).
Không đáp ứng các yêu cầu trên
3.2.2 Chuyên gia tư vấn mức 2. Số lượng 02 người
Tiêu chí đánh giá 01 nhân sự:
a
Bằng cấp về chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật và Kinh
nghiệm tư vấn trong lĩnh vực xây dựng định mức, đơn
giá (Chứng minh qua Bằng tốt nghiệp đại học và Lý lịch
chuyên gia có xác nhận của nhà thầu)
Bằng Thạc sĩ trở lên và Thời gian làm công tác tư vấn
> 8 năm hoặc
Bằng đại học và Thời gian làm công tác tư vấn > 15
năm
Bằng Thạc sỹ trở lên và Thời gian làm công tác tư vấn
Từ 5 năm đến dưới 8 năm hoặc
Bằng đại học và Thời gian làm công tác tư vấn từ 10
đến dưới15 năm
Không đáp ứng các yêu cầu trên
b
Kinh nghiệm tư vấn xây dựng định mức, đơn giá sản
xuất chương trình truyền hình, phát thanh
Đã tham gia > 02 hợp đồng hợp đồng tư vấn xây dựng
định mức, đơn giá sản xuất chương trình truyền hình,
phát thanh (Chứng minh bằng Bản sao y Hợp đồng tư
vấncó đính kèm danh sách nhân sự hoặc xác nhận của
Chủ đầu tư).
Đã thamgia 01 hợp đồng tư vấn xây dựng định mức, đơn
giá sản xuất chương trình truyền hình, phát thanh
(Chứng minh bằng Bản sao y Hợp đồng tư vấncó đính
kèm danh sách nhân sự hoặc xác nhận của Chủ đầu tư).
Không đáp ứng các yêu cầu trên
3.2.3 Chuyên gia mức 3. Số lượng 04 người
Tiêu chí đánh giá 01 nhân sự chuyên gia mức 3:

2,8
0
6

4,2
6

4,2

0
10
5
2

7
3,5
1,4

2

1,4

0
3

2,1
3

2,1

0
16
4

11,2
2,8

25
a

b

Bằng cấp về chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật và Kinh
nghiệm tư vấn trong lĩnh vực xây dựng định mức, đơn
giá (Chứng minh qua Bằng tốt nghiệp đại học và Lý lịch
chuyên gia có xác nhận của nhà thầu).
Bằng Thạc sĩ trở lên và Thời gian làm công tác tư vấn >
5 năm hoặc
Bằng đại học và Thời gian làm công tác tư vấn > 10
năm
Bằng Thạc sỹ trở lên và Thời gian làm công tác tư vấn
từ 3 năm đến dưới 5 năm hoặc
Bằng đại học và Thời gian làm công tác tư vấn công
nghệ thông tin từ 5 đến dưới 10 năm
Không đáp ứng các yêu cầu trên
Kinh nghiệm tư vấn xây dựng định mức, đơn giá sản
xuất chương trình truyền hình, phát thanh
Đã tham gia > 02 hợp đồng hợp đồng tư vấn xây dựng
định mức, đơn giá sản xuất chương trình truyền hình,
phát thanh (Chứng minh bằng Bản sao y Hợp đồng tư
vấncó đính kèm danh sách nhân sự hoặc xác nhận của
Chủ đầu tư).
Đã tham gia 01 hợp đồng tư vấn xây dựng định mức,
đơn giá sản xuất chương trình truyền hình, phát
thanh(Chứng minh bằng Bản sao y Hợp đồng tư vấncó
đính kèm danh sách nhân sự hoặc xác nhận của Chủ đầu
tư).
Không đáp ứng các yêu cầu trên
Cộng

1,4

2

2

1,4

0

1,4

2
2

1,4

0

100

70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự
chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
- E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100)]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;

26
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số
các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC
đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểmvề kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp,chiếm tỷ lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng
thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6518 dự án đang đợi nhà thầu
  • 769 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 847 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16264 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14238 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây