Thông báo mời thầu

Gói thầu số 04 tại Ban Kon Plong- Bán nhựa Thông ba lá chưa khai thác tại rừng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:02 18/11/2020
Số TBMT
20201153406-00
Công bố
16:56 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Bán nhựa Thông ba lá chưa khai thác tại rừng
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 04 tại Ban Kon Plong- Bán nhựa Thông ba lá chưa khai thác tại rừng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn sản xuất của Công ty
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Quyết định v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Bán nhựa Thông ba lá chưa khai thác tại rừng
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
16:56 18/11/2020
đến
08:00 30/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 30/11/2020
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
39.829.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi chín triệu tám trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 04 tại Ban Kon Plong- Bán nhựa Thông ba lá chưa khai thác tại rừng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 04 tại Ban Kon Plong- Bán nhựa Thông ba lá chưa khai thác tại rừng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 14

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

tONG <;:ONGTY GIAy VI~T NAM
CONG TY NGUYEN L¢U GIAY MIEN NAM

S6:)gg/QD-NLGMN.2020

CONG HOA xA HOI cHiJ NGHiA VI~T NAM

DQc l~p - TV do - H~nh· phuc ·
Kon Tum, ngay 17thdng 11 niim 2020

QUYETDINH
V~ vi~c phe duy~t Quy ch~ diu thiu chao hang canh tranh
G6i thiu: Ban nhva Thong ba la chua khai thac tai rung
GIAM DOC CONG TY NGUYEN LI:E:UGIAy MIEN NAM

Can cir Lust D~u th~u s6 43/20 13/QH13 ngay 2611112013;
Can cir Nghi dinh s6 63/20141ND-CP-ngay 26/6/2014 cua Chinh phu quy
dinh chi tiSt thi hanh mot s6 diSu cua Luat DAuth~u vS Iva chon nha th~u; .
Can cir Quyet dinh s6 384/QD-GVN.HN ngay 17/12/2018 cua Chu tich Hoi
d6ng thanh vien Tfmg cong ty Gi~y Vi~t Nam vS viec ban hanh diSu l~ t6 chirc hoat
dQngcua Cong ty TNHH mot thanh vien nguyen lieu gi~y MiSn Nam;
Can cir Quyet dinh s6).8.6.1QD-NLGIv1N.2020
ngay 16/11/2020 cua Giam d6c
Cong ty nguyen Ii~ugi~yMiSnNam vS viec ban hanh gia ban nhira Thong chua khai
thac tai rirngva phuang tlnrcgiao khoankhai thac nhira kS hoach nam 2020;
Can cu QuySt djnh s6..J.5&QD-NLGMN.2020ngay 16/11/2020 cua Gifun d6c
Cong ty nguyen li~u gi~y MiSnNam vS vi~cph8 duy~tdv toan va kS ho~ch Iva chQn
nha th~u g6i th~u:ban nhVaThong ba la chua khai thac t~i rimg;
Xet ta trinh s6.U.lTTr-TCG ngay 17/1112020 cua T6 chuyen gia giup vi~c
d~u th~u vS vi~cxin phe duy~t Quy chS d~u th~u chao hang c~nh tranh G6i th~u:
ban nhva Thong ba la chua khai thac t~i rimg,
_
.
QUYET DINH:
Di~u 1. Phe duy~t Quy chSd~uth~u chao hang c~nh tranh G6i th~u: ban nhva
Thong ba la chua khai thac t~i rimg vOlcac nQidung nhu sau:
- Ten g6i th~u: Ban nhva Thong ba la chua khai thac t~i rimg (bao g6m 06
g6i th~u).
- Hinh thuc d~u th~u: Chao hang c~nh tranh trong nuac.
- Phuong thuc d~u th~u: MQtgiai do~n 01 rui h6 sa.
- Hinh thuc hQ'Pd6ng: HQ'Pd6ng theo dan gia diSu chinh.
- Thai gian Iva chQnnha th~u: Thang 11/2020.
- Thai gian thvc hi~n hQ'Pd6ng: 01 nam cho t~t cclcac g6i th~u.
- NQi dung va yeu c~u cua Quy chS d~u th~u: Theo Quy chS d~u th~u chao
hang c~ tranh G6i th~u ban nhVaThong ba la chua khai thac t~i rimg.
Di~u 2. T6 chuyen gia giup vi~c d~u th~u, KS toan truOng,cac Phong nghi~p
V\l va cac Ban tr6ng rirng c6 lien quan thuQcCong ty Nguyen li~u gi~y MiSn Nam
chiu trach nhi~mthi hanh QuyStdinh nay.!.
N(Ji nhgn:
- NhuDi€u 2;
- C.tjch Cty (B/c);
- KSV; TrQ' ly CT;
- LUll: VT.

CONG TY NGUYEN Ui;:U GIA Y MIEN NAM
TO CHUYEN GIA GlUP VI:E:CDT

S6:.6.,J....lTTr-TCG

CONG HOA

xA nor CHU NGHiA

VI:E:TNAM·

DQcl~p - T1}'do - H~nh plnic
Kon Tum, ngay 17thdng 11ndm 2020

TO TRINH

'

v~vi~c xin phe duyet

Quy ch~ diu thiu chao hang canh tranh
G6ithiu: Ban nh1}'aThong ba la chua khai thac t~i rung

Kinh giri: Giam d6c Cong ty nguyen lieu giayMien Nam.
Can ClILuat D§.u thAu s6 43/2013/QH13 ngay26/11/2013;
Can ClI Nghi dinh s6 63/2014/NI)-CP ngay 2616/2014 cua Chinh phu quy
dinh chi tiSt thi hanh mot s6 diSu cua Luat D§.uth~u vS Iva chon nha thau; .
Can ClI Quyet dinh s6).8.6.1QD-NLGMN.2020 ngay 16/1112020 cua Giam d6c
Cong ty nguyen li~u gi§.yMiSn Nam vS viec ban hanh gia ban nhua Thong chua khai
thac tai rirng va phuong thirc giao khoan khai thac nhua kS hoach nam 2020;
Can ClI Quyet dinh s6 174/QD-NLGMN.2020 ngay 26110/2020 cua Giam
d6c Cong ty nguyen lieu gi§.yMiSn Nam vS viec thanh l~p T6 chuyen gia giup viec
d§.uthAu chao hang canh tranh ban nhira Thong ba la chua khai thac tai nrng;
Can ClIQuyet dinh siJ..&1.IQD-NLGMN.2020 ngay 16/1112020 cua Gicim d6c
Cong ty nguyen li~u gi§.yMiSn Nam vS vi~c phe duy~t dv toan va kS hoc;tchIva chQn
nha thAug6i thAu:ban nh\la Thong ba la chua khai thac tc;tirUng;
- Can ClIBien ban hQp vS vi~c hoan thi~n Quy chS d§.u thAu chao hill.1gcc;tnh
tranh G6i thAu: ban nhva Thong ba la chua khai thac tc;tirimg ngay 17/1112020 cua
T6 chuyen gia giup vi~c d§.uthAu;
.
T6 chuyen gia giup vi~c d§.uthAu kinh trinh Giam d6c Cong ty xem xet, phe
duy~t Quy chS d§.uthAu chao hang Cc;tnhtranh G6i thAu: ban nhva Thong ba la chua
khai thac tc;tirUng vai cac nQi dung nhu sau:
- Ten g6i th~u: Ban nhva Thong ba la chua khai thac tc;tirUng (bao g6m 06
g6i thAu).
- Hinh thlIc d§.uth~u: Chao hang cc;tnhtranh trong nuac.
- Phuong thlIC d§.uthAu: MQt giai doc;tn01 tlii h6 sa.
- Hinh thlIC hqp d6ng: HQ'Pd6ng theo don gia diSu chinh.
- Thai gian Iva chQn nha thAu: Thang 1112020·.
- Thai gian thvc hi~n hQ'Pd6ng: 01 nam cho t§.tca cac g6i thAu.
- NQi dung va yeu cAu cua Quy chS d§.uthAu: Theo Quy chS d§.u thAu chao
hang quill tranh G6i thAu ban nhva Thong ba la chua khai thac tc;tirUng.
(Co b6 Quy chi iJ6u thdu do T6 chuyen gia giup vi¢c iJ6u thdu l(lp kern theo).
Tran trQng kinh trinh.l.
Nui nhp.n:
- Nhu tren;
-LuuVT.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6498 dự án đang đợi nhà thầu
  • 762 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 842 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16256 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14233 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây