2,0 tỷ đồng. + Giá trị tham gia về Thi công cống dưới đập kết cấu bằng ống thép của ít nhất 01 hợp đồng có giá trị: > 2,3 tỷ đồng Đạt các tiêu chí chính về năng lực tài chính: + Yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu (đối với Lô 1 và Lô 2): Nhà thầu nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc, báo cáo tài chính khác được Chủ đầu tư chấp nhận trong ba (03) năm trở lại đây (từ năm 2017-2019) để chứng minh tình hình tài chính hiện tại của Nhà thầu là lành mạnh. Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương. + Yêu cầu về Doanh thu xây dựng trung bình 03 năm (2017-2019): Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu: Lô số 1 là 141 tỷ VNĐ và Lô số 2 là 7,45 tỷ VNĐ tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng ba (03) năm qua. + Yêu cầu về Nguồn lực tài chính: Nhà thầu phải chứng minh mình có khả năng tiếp cận, có sẵn các tài sản lưu động, hạn mức tín dụng, và các phương tiện tài chính khác (không tính các khoản tiền tạm ứng theo hợp đồng) không ít hơn 18 tỷ VNĐ (cho Lô số 1) và 0,932 tỷ VNĐ (cho Lô số 2) để đáp ứng yêu cầu nguồn lực tài chính của Nhà thầu."> 2,0 tỷ đồng. + Giá trị tham gia về Thi công cống dưới đập kết cấu bằng ống thép của ít nhất 01 hợp đồng có giá trị: > 2,3 tỷ đồng Đạt các tiêu chí chính về năng lực tài chính: + Yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu (đối với Lô 1 và Lô 2): Nhà thầu nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc, báo cáo tài chính khác được Chủ đầu tư chấp nhận trong ba (03) năm trở lại đây (từ năm 2017-2019) để chứng minh tình hình tài chính hiện tại của Nhà thầu là lành mạnh. Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương. + Yêu cầu về Doanh thu xây dựng trung bình 03 năm (2017-2019): Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu: Lô số 1 là 141 tỷ VNĐ và Lô số 2 là 7,45 tỷ VNĐ tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng ba (03) năm qua. + Yêu cầu về Nguồn lực tài chính: Nhà thầu phải chứng minh mình có khả năng tiếp cận, có sẵn các tài sản lưu động, hạn mức tín dụng, và các phương tiện tài chính khác (không tính các khoản tiền tạm ứng theo hợp đồng) không ít hơn 18 tỷ VNĐ (cho Lô số 1) và 0,932 tỷ VNĐ (cho Lô số 2) để đáp ứng yêu cầu nguồn lực tài chính của Nhà thầu.">
Thông báo mời thầu

Gói thầu số 07: C1-LAMDONG-W1: Gói thầu xây lắp , gồm 02 lô: Lô 1: Thi công xây dựng công trình và Lô 2: Lắp đặt thiết bị công trình và xử lý mối

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:46 18/11/2020
Số TBMT
20201152889-00
Công bố
16:07 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Vốn ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Tên dự án
Tiểu dự án 2: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lâm Đồng thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập ( WB8)
Gói thầu
Gói thầu số 07: C1-LAMDONG-W1: Gói thầu xây lắp , gồm 02 lô: Lô 1: Thi công xây dựng công trình và Lô 2: Lắp đặt thiết bị công trình và xử lý mối
Bên mời thầu
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
Nguồn vốn
Vốn WB
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính

Đạt các tiêu chí chính về kinh nghiệm thi công:

Lô 1: Tham gia vào ít nhất một (01) hợp đồng hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng 5 (năm) năm (tính đến thời điểm đóng thầu) có tính chất tương tự như công việc đang mời thầu, trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu về việc thi công các hạng mục đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước lớn hơn 80 tỷ VNĐ. Tính tương tự của phần tham gia của Nhà thầu phải dựa trên quy mô, bản chất Công trình, độ phức tạp, phương pháp, công nghệ hoặc các đặc tính khác như mô tả trong Chương VII - Các yêu cầu về xây lắp; Trong đó có thi công làm mới hoặc sửa chữa nâng cấp tối thiểu đập đất có chiều cao Hmax ≥ 12,5m; Tràn xả lũ có B tràn ≥ 15m, lưu lượng xả Qtk max ≥ 152m3/s; Cống lấy nước có D ≥ 800mm hoặc BxH ≥ 0,5x0,5m.

Lô 2: Tham gia các công việc xử lý mối; Thi công cống dưới đập kết cấu bằng ống thép của các hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng (05) năm qua (tính đến thời điểm đóng thầu) và có tính chất công việc tương tự như phần việc được mời thầu. Tính tương tự của phần tham gia của Nhà thầu phải dựa trên quy mô, bản chất, độ phức tạp, phương pháp, công nghệ hoặc các đặc tính khác như mô tả trong Chương VII - Các yêu cầu về xây lắp trong đó:

+ Giá trị tham gia về thi công xử lý mối của ít nhất 01 hợp đồng có giá trị: > 2,0 tỷ đồng.

+ Giá trị tham gia về Thi công cống dưới đập kết cấu bằng ống thép của ít nhất 01 hợp đồng có giá trị: > 2,3 tỷ đồng

Đạt các tiêu chí chính về năng lực tài chính:

+ Yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu (đối với Lô 1 và Lô 2): Nhà thầu nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc, báo cáo tài chính khác được Chủ đầu tư chấp nhận trong ba (03) năm trở lại đây (từ năm 2017-2019) để chứng minh tình hình tài chính hiện tại của Nhà thầu là lành mạnh. Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương.

+ Yêu cầu về Doanh thu xây dựng trung bình 03 năm (2017-2019): Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu: Lô số 1 là 141 tỷ VNĐ và Lô số 2 là 7,45 tỷ VNĐ tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng ba (03) năm qua.

+ Yêu cầu về Nguồn lực tài chính: Nhà thầu phải chứng minh mình có khả năng tiếp cận, có sẵn các tài sản lưu động, hạn mức tín dụng, và các phương tiện tài chính khác (không tính các khoản tiền tạm ứng theo hợp đồng) không ít hơn 18 tỷ VNĐ (cho Lô số 1) và 0,932 tỷ VNĐ (cho Lô số 2) để đáp ứng yêu cầu nguồn lực tài chính của Nhà thầu.

Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tham dự thầu:

Hình thức
Không qua mạng
Nhận HSDT từ
07:30 19/11/2020
đến
08:00 18/12/2020
Mua hồ sơ
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 07: C1-LAMDONG-W1: Gói thầu xây lắp , gồm 02 lô: Lô 1: Thi công xây dựng công trình và Lô 2: Lắp đặt thiết bị công trình và xử lý mối". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 07: C1-LAMDONG-W1: Gói thầu xây lắp , gồm 02 lô: Lô 1: Thi công xây dựng công trình và Lô 2: Lắp đặt thiết bị công trình và xử lý mối" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 5 của DauThau.INFO.
Đã xem: 40

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Ký bởi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Email: snnptnt@lamdong.gov.vn
Cơ quan: UBND tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng
Thời gian ký: 18.11.2020 14:07:45 +07:00

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 617/QĐ-SNN

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp
Gói thầu số 07: C1-LAMDONG-W1: Gói thầu xây lắp,
gồm 02 lô (Lô 1: Thi công xây dựng công trình; Lô 2: Lắp đặt thiết bị
công trình và xử lý mối) thuộc tiểu dự án 02: Sửa chữa và
nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lâm Đồng.
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 16/11/2014
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh
Lâm Đồng về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án 02: Sửa
chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lâm Đồng, thuộc dự án Sửa chữa và
nâng cao an toàn đập;
Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh
Lâm Đồng V/v phê duyệt bổ sung một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự
án 02: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lâm Đồng thuộc dự án sửa
chữa sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8;
Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh
Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt
thiết kế - dự toán Tiểu dự án 02: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh
Lâm Đồng thuộc dự án sửa chữa sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8;
Căn cứ thư không phản đối của ngân hàng thế giới ngày 17/11/2020;
Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-SNN ngày 18/11/2020 của Sở Nông nghiệp
và PTNT về việc cập nhật giá gói thầu số 07: C1-LAMDONG-W1: Gói thầu xây
lắp, gồm 02 lô (Lô 1: Thi công xây dựng công trình; Lô 2: Lắp đặt thiết bị công
trình và xử lý mối) thuộc tiểu dự án 02: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8
tỉnh Lâm Đồng;
Xét tờ trình số 803/TTr-ĐTXDCT ngày 17/11/2020 của Ban QLDA Đầu
tư xây dựng công tình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt hồ sơ
mời thầu gói thầu số 07: C1-LAMDONG-W1: Gói thầu xây lắp, gồm 02 lô (Lô
1: Thi công xây dựng công trình; Lô 2: Lắp đặt thiết bị công trình và xử lý mối)
thuộc tiểu dự án 02: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lâm Đồng;
Báo cáo thẩm định số 57/TĐ-KH ngày 18/11/2020 của phòng Kế hoạch – Tài
Chính; kèm 01 bộ hồ sơ mời thầu; kèm 01 bộ hồ sơ mời thầu.

2
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 07: C1-LAMDONG-W1: Gói
thầu xây lắp, gồm 02 lô (Lô 1: Thi công xây dựng công trình; Lô 2: Lắp đặt thiết
bị công trình và xử lý mối) thuộc tiểu dự án 02: Sửa chữa và nâng cao an toàn
đập WB8 tỉnh Lâm Đồng, với nội dung cụ thể như sau:
1. Phần 1. Thủ tục đấu thầu.
- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và năng lực nhà thầu.
- Chương IV: Biểu mẫu dự thầu.
- Chương V: Các quốc gia hợp lệ.
- Chương VI: Gian lận và tham nhũng.
2. Phần thứ hai. Yêu cầu về xây lắp
- Chương VII: Yêu cầu về xây lắp.
3. Phần thứ ba. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
- Chương VIII: Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương IX: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương X: Biểu mẫu hợp đồng.
(Đính kèm bộ hồ sơ mời thầu ).
Điều 2. Ban QLDA Đầu tư xây dựng công tình Nông nghiệp và PTNT tỉnh
Lâm Đồng căn cứ nội dung tại Điều 1 triển khai thực hiện các bước tiếp theo
đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở, Giám đốc Ban QLDA Đầu
tư xây dựng công tình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng và thủ trưởng các
phòng ban, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;
- Lưu VT, KH(Hiệp).

Nguyễn Văn Sơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6180 dự án đang đợi nhà thầu
  • 818 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 887 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16038 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14089 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây