Thông báo mời thầu

Kiểm định và hiệu chuẩn các máy thí nghiệm năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:36 18/11/2020
Số TBMT
20201152309-00
Công bố
16:23 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Kiểm định và hiệu chuẩn các máy thí nghiệm năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Kiểm định và hiệu chuẩn các máy thí nghiệm năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí sản xuất năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kiểm định và hiệu chuẩn các máy thí nghiệm năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:23 18/11/2020
đến
15:00 25/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 25/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
5.000.000 VND
Bằng chữ
Năm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Kiểm định và hiệu chuẩn các máy thí nghiệm năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Kiểm định và hiệu chuẩn các máy thí nghiệm năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 21

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

P

Yfi,U CAU VI KY THUAT
g v. YEU cAu vE
uru4r

N 2.

Ch

ri

Mgc 1: Gititi thiQu vd g6i thAu
1.1. Girit thiQu chung vd g6i thAu
-G6i thAu: Ki6m -Cht dAu tu: C6ng ty Dich
K! thuQt TruyOn Tni DiQn
-Don v! quin lj vi thgc hi g6i th6u: Trung t0m Dich vu K! thuQt 4
-Ngudn v6n: Chi phi sin
nirm2020
- Loai hqp d6ng: Theo don

cO

ai*r

1.2 Ti6n d6 vir dia di6m thuc ten
- Ti6n - Dia di6m thgc hiOn: tai
tdm Dich vu k! thu4t 4, s6 7, Qutic lQ 52, Phudng Trudng
Tho -QuAn Thri Dric-TP Hd Chi Minh hoac tai co sd cria nhd thAu

Mgc 2: Ph4m vi cung c6p dich
2.1.Ph4m vi cung c6p dich
Nhi thAu thuc hiQn ki6m kdm theo. C6c nQi dung c6ng
-

L{p k6 hoach thuc

hiQn, bao g

mpc thi6t bi thuc hiQn ki6m dinh,
cua nhd thAu dO thgc hiQn kiiSm

ki thuft vir yOu cAu vd ky thu6t
ki thuAt
chu6n thi 6t bi,
bao g6m:

tiQn theo

Bing l-Danh muc thi6t bi

thcri gian thuc hien d6i voi drng nh6m thitlt bi, khu vuc; danh
Qu chuAn

t4i ch5 vd danh muc thi& bi phai chuy6n vA co sd

hiCu chuAn

bao g6m t6t cA cdc chi phi li€n

phuo4

(ci6

chdo thAu cho ti.rng danh muc thi0t bi phai

: nhdn c6ng, cric lo4i thu6 phi,

v{n chuy6n..v.v..)

- Nhdn bdn giao tu BOn mcri thAu

b6 danh muc thi6t bi, m6y m6c c6 s6 luqng, dia di6m

n6i dung c6ng vitc nhu Bing 1-

muc thi6t bi kdm theo.

- Thuc hi6n kitlm dinn, hiQu ch
- Bdn giao cho B6n

theo quy tlinh hi6n hdnh.

moi thAu todn

thAu k6t qun ki6m
vi

thi6t bi sau ki€m thdng b6o l1y' do, mric d6 kh6ng pht hqp c6c tiOu chuAn, quy

chu6n (n6u c6).
- Cung c6p giSy chmg nhfln kiCm lln

hi6u chuAn; diin tem cho c6c thi6t bi sau khi ki€m
hi6u chuAn theo quy
2.2. Yda cAu d5i vrti ilon vi th+,lc hiQn dlch vg ki thugt
Nhd thAu grii kdm c6c tdi li€u sau giy ctng voi HSDT:
- cam ki5t thuc hiQn ki6m cho toe,n bo thict bi theo Bang l- Danl muc thict bi.
"huan
- Gi6y c6p phdp thuc hiQn kidm di$,, nie, chwin. thu nghiOm phuong ti6n do, chu6n do ludng
theo quy dinh cua ph6p lu4t.

-chrmg nhan

hQ

thiing quan

lj

phrl hqp voi ridu chuAn qutic gia

TC\N ISO/IEC

17025 d6i

v6i

hoat d6ng ki6m
- Danh muc mriy m6c, phuong fic{r, chuan cto luong dung d6 thuc hiQn ki6m d!nh, hi6u chuin
thi6t bi dap rmg E-HSMT.

I

- Danh s6ch nhdn su thUc hi€n ki6m tlinh, hiQu chuan *ritit

ti

- So dd ki6m tra, quy trinh ki€m dinh, hiOu chuAn thi6t bi
2.3. YGu ciu v6 quin tf vi gi6m sdt chdt lugng dlch vg
-Nhd thiu phdi chi dinh 01 Crin bQ phg tnich k! thuQt, c6 tr6ch nhi6m quin ly vd giiim s6t c6ng
vi6c kiOm dinh hiQu chu6n thi6t bi, c6 dir kinh nghiQm vd trinh <16 chuy6n m6n pht hqp dO gi6i
i,
.
:
.:..^
quy6t ciic vdn d6 li6n quan trong qua trinh thuc hi6n.
-Nhn thAu phAi th6ng b6o cho B€n mdi thiu bii5t tru6c it nh6t h 5 ngiy k€ tu ngiy ra vdn bin vA
thoi gian ti6n hdnh ki6m dinh, hiQu ch,r5n tl6 b6n moi thdu ctl ngucri ki6m tra thgc tO co sd vAt
ch6t phgc vg cho c6ng t6c ki6m d!nh, ki6m dinh hiQu chudn.

nhin thi6t b! ki6m dinh hiQu chuAn
nhin thi6t bi phai 16 ri,ng cg th€, phii lflp bi€n bin vd tinh trang k! thuat vir tinh t4ng

2.4. YOu cAu vd giao vir
-Gi.ao

thi6u dri c6c chi ti0t,bQ ph$n cta thi6t bi.

Mgc 3: Khio s6t hiQn truimg
Trong thdi gian chuAn bi E-HSDT, n6u Nhd thAu c6 v[n bAn y€u cAu khio srit hign truong, BOn
moi thiu sE tao tli€u kiQn cho Nhd thAu khto s6t hiQn truong dA chio dich vu kf thudt cho phr)
hqp v6i E-HSMT vd it6ng bQ vdi

hQ

th6ng thitit bi sEn c6 cua BCn moi thiu.

Th6ng tin li6n hQ:
+DQi Thi NghiQm diQn, s6 7, Qutic l$ 52, Phuong Trudng The -Qudn Tht Dric-TP HO Cni Uinfr,
di6n thoai: 090 6332322
+DQi sria chta thitit bi diQn, sti 7, Qui5c l0 52, Phuong Trudng Thg -Qufln Thri Dric-TP H6 Chi
Minh, diQn thoai: 096 3317132
+ D6i dich vr;

k!

+ D6i dich vU

k! thuit Mi€n D6ng

thu6t Thanh ph6 HO Chi Minh: E4/39llO, Qu6c l0 1A, Phuong Binh Tri Ddng
B, Quan Binh Tan, Thenh ph5 Hd Ctri lvlinfr, di6n thoai: 028.22176222,di dQng: 096.3969454

Bi6n Hda, Tinh D6ng Nai, tliQn

24, Khu c6ng nghiQp Bi€n Hda 2, Thanh ph6
thoai: 0251.2240294, di tlQng: 096.3954655
1: sti 18 dudng

+ DQi dich vu k! thuflt Mi6n TAy 1: sO 41, dudng3l2,Phudng Xu6n Kh6nh, QuQn Ninh KiAu,
Thanh phd Cin Tho, di6n thoai: 091.8543347

2

aANe s6 1: DANH MUc
Danh muc

STT

NOi

rHtfr

dung c6ng
vi6c

Bt

M6y cao th6 AC, HiQu HV, Kir5u
PFT-503CMF

HiQu chuAn

miry

I

2

M5y cao th6 DC, HiQu HV, kiiSu:
PTS-75F5

HiQu chuAn

miry

1

Mriy chgp s6ng, HiQu Megger,
KiiSu:

TM-I800

Hi€u chuAn

I

mdy

DOi Thi nghiQm l0 52, P. Trudmg Tho, Q.Tht
DQi Thi nghiQm l0 52, P. Trudmg Thq, Q.Tht
Dt?c, TPHCM

DQi Thi nghiQm di6n, 56 7 Qu6c

Mdy chqp s6ng, HiQu Programmar,
Ki6u TM 1600

HiQu chuAn

m6y

I

5

M6y da chric ndng, HiQu: Omicron,
Ki6u: CPC-100

Hi6u chuAn

m6y

I

l0 52,P. Trudng Thq, Q.Tht
Dfc, TPHCM
DQi Thi nghiQm 16 52, P.

Trudng Thg, Q.Thri

Dr?c, TPHCM

DOi

6

M6y diQn dung tu, HiQu YFE, Ki6u
YF - 150

HiQu chuAn

miy

1

7

M6y diQn dung tg, HiQu BK
Precision, Ki6u 8758

HiQu chuAn

mdy

I

8

M5y diQn trd c6ch diQn, Hi6u
Megger, Ki€u BM - 5200

Ki€m dinh

miry

I

rhi

nghiQm

did;s6 7 a"6;

l0 52, P. Trulng Thq, Q.Tht
Dric, TPHCM
DQi Thi nghiQm di€n, 56 7 Qudc
l0 52, P. Trucrng Tho, Q.Thri
Dric, TPHCM
DQi Thi nghiQm 16 52, P. Trudng Thq, Q.Thfi

Dric, TPHCM

M6y diQn trd crich tliQn, HiQu
Megger, Ki6u SL 2

Ki6m dlnh

Mriy di6n trd cilch tliQn, HiQu
Kyoritsu, Ki6u Kew 3123A

Ki6m dlnh

11

M6y tliQn tro c6ch diQn, Hieu
Kyoritsu, Kii5u Kew 3166

Ki6m dinh

miry

I

t2

M6y diQn trd cu6n dAy, Hi6u Ibeko
Power AB, ki6u RMO - 10W

HiQu chuAn

miry

1

13

M6y diQn trd cudn dAy, HiQu
Vanguard, ki6u TRM - 203

Hi6u chu6n

mdy

I

t4

M6y do diQn tro d6t, Higu Megger,
Ki6u DET - 3/2

Ki6m dinh

m6y

I

15

Mrly do diQn tro d6t, Higu LEM,
Ki6u GEO - X

Ki6m dinh

mriy

I

10

l0 52,P. Trudng Thq, Q.Tht
Dric, TPHCM

Dric, TPHCM

4

9

quin E tlridt b!

DOi Thi nghiQm tlicn, 56 7 Quiic

1

3

Ddn v!

lUdnq

mtry

1

EQi Thi nghiQm diQn, 56 7 Qu6c
l0 52, P. Trudng Thg, Q.Thri

Dric, TPHCM

mdy

I

DQi Thi nghiQm diQn, Si5 7 Qu6c
l0 52, P. Trucrng Thq, Q.Thri

Dric, TPHCM
Dqi Thi nghiQm diC.r, 557 a;6;
l0 52,P. Trudmg Tho, Q.Thri
Dric, TPHCM
DQi Thi nghiQm l0 52, P. Trudng Thg, Q.Thri
Dric, TPHCM
Dqi rhi nenigmtG', s6'J effic
l0 52, P. Trulng Thg, Q.Thi
Er?c, TPHCM
DQi Thi nghiQm rli6n, 56 7
l0 52, P. Truong Thg, Q.Thri
Dric, TPHCM
DOi Thf nghiQm dien, 367 a;6;
16 52, P. Truong Thg, Q.Thri
Dftc, TPHCM

16

M6y do diQn trd ti6p xric, HiQu
Ibeko Power AB, Ki6u RMO - 600

Hi€u chuAn

may

1

l7

M5y clo ttQ Am c6ch tliQn cimg,
HiQu Omicron, Kiliu Dirana

Hi6u chu6n

may

1

18

M6y do d0 Am khi SF6, HiQu
Alpha, Ki6u DSP - RM

Hi6u chu6n

may

I

Hi6u chuAn

may

1

19

ttri SrO,
Ki6u3-037-R001
M6y tto

dQ Am

HiQu

Dilo,

20

Mriy ilo ti s6 bi5n ap, HiQu Biddle

Hi4u chuin

may

1

27

M6y clo ti s5 bi6n ap, HiQu Biddle

Hi6u chuin

may

1

22

Mriy thrl relay, HiQu Omicron, Ki6u
cMC2s6 - 6

Hi6u chuin

may

1

23

B0 ngudn DC, Hi6u Megger, Kitiu
LTC - I35

Hi6u chuAn

B0

1

24

Kh6i cao rip, Hi6u Omicron, Ki6u
CP. TDl

Hi€u chuAn

B0

1

Higu chuin

may

I

Hi6u chuAn

may

1

M6y do g6c pha k! thuQt s6,
Hi6u:CHAUVIN ARNOUX

Higu chuin

m6y

1

28

M6y phAn tich cli6n ndng m5u,
HiQu:FUKE, Ki6u:FUKE-1 750

Hi€u chu6n

m6y

1

29

Mrly do diQn trd I chiAu, Hi6u:
IBEKO POWER, Ki6u:RMO 10W

Hi6u chuAn

m6y

I

30

M6y tlo

Ki6m dinh

m6y

1

31

M6y do di6n trd ti xric, Hi6u:
PROGRAMMAR, Ki6u: MOM

Hi6u chuAn

may

I

HQp bQ
25

26

thi nghi6m Relay b6o

vQ

SMRT 410, HiOu:MEGGER, Ki6u:
SMRT 4IO
M6y ki6m tra Realy (Relay test
Unit) 550KV- 1 500A/ABB,
Hi6u:PROGRAMMAR

600


trd ddt, HiOu: LEM

D6i Thi nghiQm clien, 56 7 Qu6c
lQ 52, P. Trucrng Tho, Q.Thri
Dric, TPHCM
DQi Thi nghiem tlign, ST- qu6i
16 52, P. Truong Tho, Q.Thri
Dric, TPHCM
DQi Thi nghiem rll9", S6i qu6"
lQ 52, P. Trurmg Thq, Q.Thrl
Dric, TPHCM
DQi Thi nghi6m di6n, 35 7 Qu6c
16 52, P. Truong Thq, Q.Thri
Dric, TPHCM
D6i Thi nghi6m dipn, SO Z qu6c
16 52, P. Truong Ths, Q.Thri
Dric, TPHCM
D6i Thi nghi€m ilien, 56 7 QuOc
16 52, P. Truong Thq, Q.Tht
Dric, TPHCM
D6i Thi nghiem rti6n, 35 7 Qu6c
l$ 52, P. Truong Tho, Q.Thri
Dric, TPHCM
DQi Thi nghi6m tli6n, 56 7 Qui5c
16 52, P. Trunng Thq, Q.Tht
Eirc, TPHCM
DQi Thi nghiQm tliQn, SO 7Qu6c
lQ 52, P. Truong Thg, Q.Thri
Dric, TPHCM
D6i DVKT Mi6n Ddng l, s6 18
iluong 24, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh Ddng Nai
D6i DVKT MiAn E6ng l, s6 18
eluong 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi€n Hda, Tinh Ddng Nai
D6i DVKT Mi6n D6ng 1, s6 I 8
tluong 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh Ddng Nai
DQi DVKT Mi6n D6ng I, s6 18
iluBi6n Hda, Tinh D6ng Nai
DQi DVKT Mi6n D6ng 1, stl 18
iludng 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh Ddng Nai
E6i DVKT Mi D6ng l,
l8
tluong 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh
Nai
DQi DVKT Midn D6ng l, sti t8
tludng 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh D6ng Nai

33

34

M6y tlo thoi gian d6ng, md MC,
HiOu: ISA, Ki€u: CBA2000

Hi6u chuAn

may

1

M6y tht AC ting cao, HiQu:
PHENIX, Ki€u: 6CPl 00/50-7.5

Hi6u chuAn

may

1

M6y

tht AC ting

cao, HiQu: HIGH

VOLTAGE, Ki6u: PFT-1003CMF

M6y thir ddng rd DC, HiQu: HIGH
35
VOLTAGE, Ki6u: PTS-100F

36

Mriy t4o ddng. Hi6u: ODEN, Ki6u:

N23

Hi6u chuAn

rnay

1

Hi€u chuAn

mey

1

Hi6u chuin

may

1

37

M6y tlo MEGGER, Ki6u: MIT 510

Ki6m dinh

m'y

1

38

M5y tlo tlign trd crich di€n, Hi0u:
MEGGER, Ki6u: MIT 510

Ki6m tlinh

miry

1

39

M6y tlo dipn trd crlch diQn, HiQu:
ABB, Ki6u: CBl0

Kiiim dinh

may

I

Hi6u chuAn

may

1

Hi6u chuAn

rniry

1

Mriy tlo ph6ng diQn dAu, HiQu:
BAUR, Ki6u: DPA 75C

Hi6u chuAn

may

1

43

M6y tto ti s6 bitin MBA, HiQu:
VANGUARD, Ki6u: ATRT 03

Hi0u chuAn

may

1

44

M6y ilo tang Delta, Hi€u:
MEGGER, Ki6u: DELTA 2000

Hi€u chuin

may

1

45

Mriy tto ili6n trd ti6p xric, Hi6u:
MEGGER, Ki6u: MJOLNER600

Hi6u chuAn

may

1

Ki6m dinh

may

1

Hi6u chuin

mtry

1

M6y tlo thoi gian d6ng md m6y cit,
40 Hi0u: PROGRAMMAR, Ki6u:
TM1600
M6y tto hdm lugng nu6c trong diu,
41 HiQu: AQUAMAX, Kiliu: KF
PLUS
42

46

47

Miy tlo MEGGER, Ki€u: 31 568
M6y do dQ Arn mi SrO, Hieu:
ALPHA MOISTURE, Ki6u: DSP-

RM

Doi DVKT Midn D6ng 1, s5 13
duong 24, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh D6ng Nai
D6i DVKT Midn D6ng 1, si5 t8
tluong 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi€n Hda, Tinh Ddng Nai
D6i DVKT Mi6n D6ng l, s6 l8
tludng 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh D6ng Nai
D6i DVKT Mi6n D6ng l, s6 l8
tludng 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh Ddng Nai
Doi DVKT Mi6n DOng 1, J 18
tludng 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh D6ng Nai
D6i DVKT Midn D6ng l, s6 18
tluong 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh D6ng Nai
Doi DVKT MiCn D6ng l, s6 l8
Bi€n Hda, Tinh Ddng Nai
D6i DVKT Mi€n D6ng 1, s6 l8
tluong 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi€n Hda, Tinh Ddng Nai
D6i DVKT Midn O6ng 1, s6 18
tlucrng 24, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh D6ng Nai
DQi DVKT Midn D6ng l, sii l8
eluong 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh D6ng Nai

DOiDVKrMianDdnsl;S l8

Bi6n Hda, Tinh E6ng Nai
D6i DVKT Mi6n D6ng l, s5 t 8
tluong 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh D6ng Nai
D6i DVKr Miin D-rsl.;6 I 8
tluong 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh D6ng Nai
D6i DVKT Midn E6ng 1, sr5 18
duong 24, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh Ddng Nai

oei

ovrr

Uien5ong

t.i6

rS

duong 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh D6ng Nai

D6i DVKT Mi6n D6ng l, sii

18

tluong 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh D6ng Nai

48

M6y tlo <1i0n dung, HiQu: FLUKE
Ki6u: 87v

HiQu chuAn

m6y

1

DQi DVKT Midn D6ns 1, s5 l8
cludng 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh D6ng Nai

49

M6y tlo cliQn dung, HiQu: FLUKE
KiiSu: 87v

Hi€u chuin

may

1

D6i DVKT Midn D6ng 1, si5 18
dudng 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh Ddng Nai

50

M6y tlo ph6ng diQn ddu, Higu:
MEGGER, Ki6u: OTS 100AI/2

HiQu chudn

m6y

1


M6y rut chdn kh6ng SF6, HiQu:
DIRLO, Ki6u: 3-001-2-R002

Hi6u chudn

m6y

1

Hi6u chuAn

m6y

1

HiQu chuin

m6y

1

51

52

53

M6y


V0M, HiQu: FLUKE, Ki6u:

t7B
M6y


trd I chi6u, HiQu:

CHAIIVIN, Kii5u:CA l0

Doi DVKT MiAn D6ng l, s6

54

M6y do diOn trd cu6n day MBT
hiQuRMOI0W

Hi€u chuin

m6y

1

55

M6y do di0n trd cu6n dAy, Hi0u:
Chauvin amoux, Ki6u: CA 10

Hi6u chudn

may

1

M6y do dign trd ti6p xirc BB-19072
56
X Megger

Hi€u chudn

may

1

HiQu chuin

m6y

1

M6y do tang denta HiQu: TETTEX
Ki6u:2816/5284U

Hi0u chuin

miry

1

59

M6y do itQ Am t
Hi6u chuAn

may

1

60

M6y phdn tich hdm lutrong diu Aquamax

Hi0u chuin

may

1

b1

Mrly tlo tj si5 m6y biiin 6p TRT63CIbeko Power AB

HiQu chu6n

may

1

62

M6y phAn tich di6n 6p ttinh thirng
ddu-OTS8OAF

Hi6u chu5.n

may

1

Thitit bi kiiSm tra dung lugng accuTorkel 840

HiQu chuAn

may

1

57

58

Miy chup s6ng OLTC

cria

MBA-

TM1800

18

Bi6n Hda, Tinh D6ng Nai
E6i DVKT MiAn D6ng 1, sii 18
tlucrng 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda" Tinh E6ng Nai
Doi DVKT Mi6n D6ng 1, s6 l8
tluong 2A, KCN Bi€n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh Ddng Nai
D6i DVKT Mi6n D6ng 1, s5 18
tludng 2A, KCN Bi6n Hda 2, Tp
Bi6n Hda, Tinh Ddng Nai
Doi DVKT Mi6n Tay 1, s5 41,
dudrg 3 /2, P. Xudn Kh6nh,
Q.Ninh KiAu, Tp Cin Tho
D6i DVKT Midn Tay l, s6 41,
tludng 3/2, P. Xudn Klr6nh,
Q.Ninh Ki6u, Tp Cin Tho

D6i DVKT Mi6n Tay l, s6 41,
duing3/2, P. XuAn ICr6nh,
Q.Ninh Ki6u, tp C6n tho
D6i DVKT Midn Tny l, s5 4t,
tludng 3/2, P. Xudn Khrinh,
Q.Ninh KiAu, Tp Cin Tho
Doi DVKT Mi6n Tey l, s6 41,

Q.Ninh Ki€u, Tp Cin Tho
E6i DVKT Midn Tiy t, sii at,

dudng3l2, P. Xuin Khrinh,
Q.Ninh Kidu, Tp Cin Thcr
Doi DVKT MiCn Tay t, s6 +t,
duimg 312, P. XuAn Kh6nh,
Q.Ninh Kidu, Tp Cin Tho
Doi DVKT MiCn Tay l, s6 41,
duang3l2, P. XuAn Khrinh,
Q.Ninh KiAu, Tp Cin tho
D6i DVKT Mi6n ray l, sO +t,
tludng 3/2, P. Xu6n Kh6nh,
Q.Ninh Ki6u, Tp Cen Tho
D6i DVKT Mi€n tny l, sii +1,
tlucrng 3/2, P. Xuin Khinh,
a Ninh Kidu, Tp Cin Tho

64

Mdy tht Relay, Hieu: OMICRON,
Ki6u: CMC 156

Hi0u chuin

m6y

1

65

M6y tht cao thi5 BAUR - PGK
1lOHB

HiQu chudn

may

I

M6y do 66 ki0n) Hi0u : SATURN GEO X Lem

HiQu chuAn

may

1

Ki6m tlinh

may

I

t

67

M6v do tliOn trd d

68

M6y do c5ch tli6n.

Ki€m tlinh

may

I

69

MAv do crich ditn.

Ki6m dinh

m6y

1

Hi6u chuin

B0

1

Hi€u chuAn

B0

I

Hqp bQ kii3m tra cham d6t DC
Ki6u: CD02-HMP

Hi€u chu6n

m6y

1

73

Hqp bQ ki6m tra cham dAt DC
Ki0u: HMP-CD2

Hi6u chu6n

may

1

74

Do diQn 6p choc thirng diu
BAUR DPA-75

HiQu chu6n

may

I

70

77

DET 3/2

B6 nap vd xd khi SF6, Hi6u: ABB

86 nap vd
03446-3

xi khi SF6 Ki6u : SG-

ftdm

dAu n4p)

Do t6n hao tli6n m6i vd di6n dung
75
DOBLE M41OO

76

ChUp s6ng OLTC

WIES SA-1OO

M6y do f! s6 m6y bi6n 6p, t! s5
77
bi6n ddng Vanguard ATRT-03

78

Do tli6n trd I chi6u TI, TU
IBEKO POWER AB RMO.IOW

Doi DVKT MiAn Tey l, s5 41,
dudng3/2, P. Xuin Khrinh,
Q.Ninh KiAu, Tp CAn Tho
DOi DVKT Midn Tay 1, s6 41,
dtdng3/2, P. Xuin Kh6nh,
Q.Ninh Kidu, Tp CAn Tho
D6i DVKT Midn Tiy t, stl +t,
Q.Ninh Ki6u, Tp Cen Tho
Doi DVKT MiCn Tay l, s6 4i,
duong 3/2, P. Xuin Kh6nh,
Q.Ninh Kidu, Tp Cin Tho
DQi DVKT Mi6n Tay l, s5 41,
duimg3/2, P. Xu6n Kh6nh,
Q.Ninh Ki6u, Tp Cdn Tho
Doi DVKT Mi6n Tny l, s6 +1,
dudng3/2, P. Xuin Khrinh,
Q.Ninh KiAu, Tp CAn Tho
Doi DVKT Mi6n Tdy 1, si5 4t,
duimg3l2, P. Xuin Khrinh,
Q.Ninh KiAu, Tp Cin Tho
Doi DVKT Mi6n Tay l, s6 41,
tluong 3/2, P. Xuin Khrinh,
Q.Ninh Ki6u, Tp Cin Tho
D6i DVKT Mi6n T6y l, stl 41,
dutmg3lZ, P. XuAn Kh6nh,
Q.Ninh Kidu, Tp Cdn Tho
D6i DVKT Mi6n Tay 1, si5 41,
tluong 3/2, P. Xudn Kh5nh,
Q.Ninh Ki6u, Tp Cin Tho
D6i DVKT TpHCM, 16
E4l39l10, Quiic 16 lA, P. Binh
Tri D6ng B, Q. Binh TAn,
TpHCM
DQi DVKT TpHCM,
F.4139/1O,Qu6c 16 lA, P. Binh
Tri E6ng B, Q. Binh Tin,
T HCM
DQi DVKT TpHCNI- s6
E4l39/10, Qu6c 16 lA, P. Binh
Tri D6ng B, Q. Binh TAn,
TpHCM

sil

Hi6u chuAn

may

1

Hi€u chuAn

may

1

DOiDVKritHaM.il
Hi6u chuAn

Hi6u chuAn

may

may

1

1

E4/39llO, Qu6c 16 lA, P. Binh
Tri D6ng B, Q. Binh Tdn,

TpHCM
D6i DVKT TpHCM, s6
E4/39/10, Qu6c 16 1A, P. Binh
Tri D6ng B, Q. Binh TAn,
TpHCM

79

80

Do di€n trd ti6p xric Megger
DLRO60O

Tht nghiQm diQn 6p xoay chidu
tIng cao High Voltages PFT

HiQu chuin

m6y

1

Hi6u chuAn

may

1

lOO3CMF

81

Do diQn trd 1 chi6u MBA
Vanguard LTCA-I0

Hi€u chuAn

m6y

I

82

Do dO Arn khi SF6
Dewsmart Alpha DSP RM

Hi0u chuin

may

1

83

M6y t4o ddng Raptor C-05

Higu chuin

may

1

a4

Chup s6ng m6y cdt Megger TM
1800

HiPu chuin

may

1

85

Thi nghi6m relay PONOVO
PW460

Hi6u chuin

m6y

1

86

Ki6m tra cldng vi pha, thri
Chauvin amoux CA8332

Hi0u chuin

may

1

87

Do tli6n trd tiiip xfc Megger
MJOLNER 600

Hi6u chuAn

may

1

88

M6y tlo hdm luong nu6c trong dAu,
Hi0u: Doble, Kii3u: USS - Mio

Hi6u chuAn

may

I

89

Mriy tto hdm luong nudc trong dAu,
Hi6u: Doble, Ki6u: No LVD - AL2

Hi6u chuAn

may

1

t.u

pha

D6i DVKT TpHCM, s6
lA, P. Binh
Tri D6ng B, Q. Binh Tdn,
TpHCM
D6i DVKT TpHCM, s5
E4l39ll\, Quiic 16 1A, P. Binh
Tri D6ng B, Q. Binh TAn,
TpHCM
D6i DVKT TpHCM, s6
84139/lO, Qu6c 16 lA, P. Binh
Tri D6ng B, Q. Binh Tdn,
TpHCM
D6i DVKT TpHCM, s6
F.4139/10, Qu6c l0 1A, P. Binh
Tri D6ng B, Q. Binh TAn,
TpHCM
DQi DVKT TpHCM, s6
E4l39l10, Qu6c IO lA, P. Binl
Tri D6ng B, Q. Binh Tdn,
TpHCM
D6i DVKT TpHCM, s6
E4l39l1O,Qu5c lQ lA, P. Binh
Tri D6ng B, Q. Binh Tdn,
TpHCM
D6i DVKT TpHCM, s6
E4l39/10, Quiic l0 1A, P. Binh
Tri D6ng B, Q. Binh Tin,
TpHCM
D6i DVKT TpHCM, s6
84139/10, Quilc lQ lA, P. Binh
Tri D6ng B, Q. Binh Tdn,
TpHCM
D6i DVKT TpHCM, si5
84139/10, Qu6c 16 lA, P. Binh
Tri D6ng B, Q. Binh T6n,
TpHCM
D6i sria chfia thi6t bi dien, 36 7
Qu6c 16 52, P. Truong Tho,
Q.Tht Duc, TPHCM
DQi sua chtra thiiit bi dien, 36 7
Quiic 16 52, P. Trutmg Tho,
Q.Tht Duc, TPHCM
E4/39110, Qu5c 16

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6533 dự án đang đợi nhà thầu
  • 741 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 906 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16441 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14508 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây