Thông báo mời thầu

Gói thầu số 02:Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:14 18/11/2020
Số TBMT
20201152090-00
Công bố
14:25 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đầu tư xây dựng công trình: Kè đường Tây An - Vũ Lăng ĐH.38. Hạng mục: Nâng cấp mặt đường và hệ thống chống sạt lở bờ sông
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 02:Thi công xây dựng
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đầu tư xây dựng công trình: Kè đường Tây An - Vũ Lăng ĐH.38. Hạng mục: Nâng cấp mặt đường và hệ thống chống sạt lở bờ sông
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công xây dựng công trình
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:25 18/11/2020
đến
14:30 08/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:35 08/12/2020
Mở thầu tại
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiền Hải - Thị trấn Tiền Hải huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
500.000.000 VND
Bằng chữ
Năm trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 02:Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 02:Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 58

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

try eAN unAx oAx
HUYTN rrru nAr

ceNG HoA xA uer cn0

xcuia vrpr NAM

Ddc Iflp - TE do - H4nh phric

so,4)04lQD-UBND

Tiin Hdi,

"sd.yrl{

thdng4/

ndm 2020

QUYET DTNII

hti scr mli thAu xiy lip cdng trinh: Ki dulng Tffy An - Vfr
Ling EH.38, h?ng mgc: N6ng c6p m{t tlu}ng vi ki chi5ng ra1 tO L} 16r,9

VG viQc ph6 duyQt

uy naN NrrAN oAN rilrYEN

TrEN

nAr

Cdn c{r Luqt t6 ch*c chinh quydn dla phuong ngdy 19/6/2015;
Cdn c{r LuQt Edu
c6ng rugdy 13/6/2019; Nghi dlnh sii 40/2020/ND-CP
ngdy 06/4/2020 cila Chinh phil Quy dinh cht tt€t thi hdnh m6t sd diiu ct)a Luqt
=) tff cong,'
clqu
Cdn c* LuQt Xdy &sng ngdy 1S/6/2014; Nghi dinh s6 59/201S/ND-CP ngdy
18/6/2015 cila Chinh phil vi qudn ty d,t dn ddu tu xdy d+mg;
Cdn c{r Qrryt dlnh sti 07/2016/QD-UBND ngdy 2I/7/2016 cila Uy baru nhdn
ddn tinh Thdi Binh, ban hdnh quy dlnh phdn cdp qudn ly hoqt dqng ddu nr xdy
dqmg tr€n dla bdn tinh Thdi Binh; Quyil dinh si| 1I/2017/QD-UBND ngdy
t2/10/2017 vi s*a aat, ui sung mdt s(i diiu cfia Quy dinh phdn ctip Qudn ly hoqt
dpng diu ta xdy dqmg tr€n dla bdn tinh Thdi Binh ban hdnh kdm theo Quy€t dinh
tii OZ|ZOI1/QE-UBND ngdy 2I/7/2016 cfia Uy ban nhdn ddn tinh;
Cdn cfi cdc Qtryiit dinh cfia rly bon nhdn ddn huyQn Tiin Hdi: Qrryiit dlnh sti
4243/QD-UBND ngay 21/7/2020 vi viQc ph| duyQt chrt ffaong ddu tu; Quyiit dinh
tii SOOZ\}O-UBND ngay l4/g/2020 vd viQc phA duyQt dr dn; Quydt dinh s6
S7SI/}E-UBND ngdy A5fi0/2020 vi vi€c phA duyQt thi& kA SVfC vd du todn
thuQc &g dn: Kd dudng Tdy An - Vil Ldng EH.38, hq.ng muc: Ndng cdp mfit dadng
vd kd ch6ng sqt 16 bd s6ng;
Cdn c{r NShi qryiir sa rctWg-nOwO ngdy 06/11/2020 cfia HQi d6ng nhdn
ddn huyQn Tiin Hdi vi viQc phA duyQt diiu chinh kd hoqch vtin ddu tu ndm 2020;
Cdn c* Q,ryiir dinh sd 6999/8E-UBND ngdy 10/tt/2020 cila uy ban nhdn
ddn huyQn vi viQc diiu chinh danh *t c kd hoqch viin ddu tu ndm 2020;Quy€t dinh
sii ZOOS\}O-UBND ngdy 11/11/2020 vi viec ph| duyQt kd hoqch hna chon nhd
thiu xdy d+rng c6ng trinh: Kd dudng Tdy An Vil L,dng DH.38, hgng muc: Ndng
.( -. cdp mfit
dudngvd kd ch6ng sqt 16 bd sdng;
Theo di nghi ctia Gidm ddc Ban qudn ty dw dn ddu tu xdy dwng hny€" tqi Td
trinh tii Sl9/ft -nQL ngdy 17/11/2020 vd Bdo cdo thdm dinh Hi so mdi thdu sti
99/TE- HSMT ngdy t7/t I/2020 cfia phdng Tdi chinh - Kd hoqch.

u

-

QUYTT EfhrH:
Didu 1. Phe duyQt hd so mdi thAu g6i thAu s5 x6y 18p c6ng trinh thuQc c6ng
trinh: Kd dudrng Tdy An - Vfi Ldng EH.38, hang muc: Ndng c6p m{t dudng vd kd
chiSng spt l& b& s6ng, vdi nhfrng nQi dung chri y5u sau:

I. NOi drrrg h6 so mdi thAu g6m:
1. Tht tpc d6u thAu.
-I v6i nhi th6u.
^,",xd6n d6i
- Chi
- Bing dfi liqu d6u thAu.
- Ti6u chuAn d6nh gi6 hO scr dy thAu.
- Bi6u m6u dg thdu.
).'
Z.Y€u cdu vC xdy ldp.
ve hqp d6ng .
3. Y6u
"A,
- Di6u kiQn chung cria hqrp d6ng.
- Ei6u kiQn cp th6 cria hqrp d6ng.
- Bi6u mdu Hgp d6ng.
II. Ti6u chuAn d6nh gi6 HO so dg thAu:
- Danh gi6 v€ mflt ndng l1rc theo ti6u chi "Dqt" hoflc "Kh6ng dqt';
- DAnh gi6 vA m{t ky thuflt: Ap dUrrg ti6u chf "d?t", "kh6ng dqt". Ddi vdi c6c
nQi dung kh6ng co bin, ngodLi ti6u chi "d{", "kh6ng d?t" 5p dUng th6m ti0u chi
"chdp nhfln dugc".
- Danh gi6 vO mflt tdi chinh theo phucrrg ph6p x6c dinh giSthep nhAt duoc quy
dinh trong H6 so mcri thAu.
Di6u 2. BCn moi thdu cdn cir nQi dung h6 scv moi thAu dugc duyQt, t6 chirc
lya chgn nhi thAu theo cdc quy dinh hiqn hdnh cria Nhd nu6c.

Di6u 3. Quy6t dinh ndy c6 hieu luc kO tu ngdy lqy.
Ch6nh Vin phong HOi d6ng nhdn ddn vd Uy ban nhAn ddn huyQn, Tru6mg
phong Tii chinh K6 hopch, Gi6m d6c Ban Quin ly dU 6n dAu tu x6y dpng, Thri
tru6rng e6c co quan, dcrn vi 1i0n quan chfu trSch nhiQm thi henh Quytit dfnh ndy./.
Noi nhQn:

NIITiN DAN HUYEN
TICTI

TM. UY

- Nhu Di6u 3;

,

- Chri tich, C6c PCT UBND huyPn;
- Luu VP.

,1

..1

;-

vl

I

Hdng

Ting

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6495 dự án đang đợi nhà thầu
  • 764 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 837 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16254 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14227 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây