Thông báo mời thầu

Thí điểm ứng dụng theo dõi hành trình xe rác, xe cứu hỏa, cứu thương

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:42 18/11/2020
Số TBMT
20201151592-00
Công bố
13:41 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Thí điểm ứng dụng theo dõi hành trình xe rác, xe cứu hỏa, cứu thương
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thí điểm ứng dụng theo dõi hành trình xe rác, xe cứu hỏa, cứu thương
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn kinh phí sự nghiệp CNTT năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thí điểm ứng dụng theo dõi hành trình xe rác, xe cứu hỏa, cứu thương
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Đà Nẵng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
13:41 18/11/2020
đến
14:00 08/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 08/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thí điểm ứng dụng theo dõi hành trình xe rác, xe cứu hỏa, cứu thương". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thí điểm ứng dụng theo dõi hành trình xe rác, xe cứu hỏa, cứu thương" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói
thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh
sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư
số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên
danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh
giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành (nếu có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
Stt

1
1.1

Tiêu chuẩn

Điểm tối
đa

Thang
điểm chi
tiết

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

Kinh nghiệm và năng lực của
nhà thầu (Từ 10 đến 20% tổng
số điểm)

15

15

Đã chủ trì thực hiện gói thầu xây
dựng phần mềm về giao thông
công cộng trên bản đồ số có giá
trị không thấp hơn 70% so với
giá gói thầu trong vòng 02 năm
gần nhất.

5

5

1

1.2

- Đáp ứng yêu cầu

5

- Không đáp ứng yêu cầu

0

Uy tín của nhà thầu thông qua
việc thực hiện các hợp đồng
tương tự trước đó

5

5

-

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày
thời điểm đóng thầu, nhà thầu
không có hợp đồng không hoàn
thành

5

-

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày
thời điểm đóng thầu, nhà thầu có
hợp đồng không hoàn thành

0

1.3

Các yếu tố khác
Kết quả hoạt động tài chính:
- Nộp Báo cáo tài chính trong
năm tài chính gần nhất và bản
chụp được chứng thực của một
trong các tài liệu sau:
+ Biên bản kiểm tra quyết
toán thuế của nhà thầu trong
năm tài chính gần nhất;
+ Tờ khai quyết toán thuế có
xác nhận của cơ quan quản lý
thuế hoặc tờ khai quyết toán thuế
điện tử và tài liệu chứng minh
thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phù
hợp với tờ khai.
+ Văn bản xác nhận của cơ
quan quản lý thuế (xác nhận nộp
cả năm) về việc thực hiện nghĩa
vụ nộp thuế trong năm tài chính
gần nhất:

5

5

5

5

+ Báo cáo kiểm toán.
Theo đó, đáp ứng một trong các
yêu cầu sau:
- Lợi nhuận năm 2019: Dương.
- Nghĩa vụ nộp NSNN (thuế

2

GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN:
không nợ năm 2019.
-

Đáp ứng yêu cầu

5

-

Không đáp ứng yêu cầu

0

2

Giải pháp và phương pháp
luận (Từ 30 đến 40% tổng số
điểm)

35

35

Cách tiếp cận và phương pháp
luận

15

15

5

5

2.1

Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp
tổ chức cung cấp dịch vụ hợp lý,
đáp ứng với yêu cầu HSMT và
các quy định hiện hành
a

Nhà thầu có Bảng tuyên bố đáp
ứng đầy đủ các yêu cầu được nêu
tại MụcII. Phạm vi công việc
của Phần thứ tư: ĐIỀU KHOẢN
THAM CHIẾU

-

Đáp ứng yêu cầu

5

-

Không đáp ứng yêu cầu

0

b

Nhà thầu có cam kết bảo hành
tối thiểu 24 tháng.

-

Đáp ứng yêu cầu

5

-

Không đáp ứng yêu cầu

0

c

Bố trí nhân sự đáp ứng khả năng
tiếp nhận 24/7/365 và xử lý sự cố
trong vòng ngày (có nội dung bố
trí nhân sự bảo hành, bảo trì, xử
lý sự cố trong hồ sơ; có Call
center hỗ trợ người dùng) và
tuân thủ yêu cầu tại Mục 5
Chương V của HSMT

-

Đáp ứng yêu cầu

5

-

Không đáp ứng yêu cầu

0

5

5

5

5

3

Kế hoạch triển khai
2.2

Thời gian thực hiện không quá
150 ngày.

15

15

5

5

a

Có kế hoạch triển khai phù hợp để
đảm bảo tiến độ gói thầu và bố trí
nhân lực phù hợp cho từng nội dung;
bao gồm các nội dung công việc, lộ
trình/bước thực hiện, mốc thời gian
hoàn thành; nhận lực bố trí cho mỗi
công việc; cụ thể công việc và sự phối
hợp của đơn vị tư vấn của các ứng
dụng liên quan trong thực hiện Gói
thầu này

-

Đáp ứng yêu cầu

5

-

Không đáp ứng yêu cầu

0

Có đề xuất phương án tích hợp với các
hệ thống giám sát hành trình của
Trung tâm cấp cứu, Công ty môi
trường đô thị đã dược các đơn vị tự
đầu tư.

10

10

-

Đáp ứng yêu cầu

10

-

Không đáp ứng yêu cầu

0

Bố trí nhân sự:

2.3

Nhà thầu phải bố trí nhân sự đáp
ứng đầy đủ các yêu cầu được nêu
tại Mục IV. Kinh nghiệm và
nhân sự của nhà thầu của Phần
thứ tư: ĐIỀU KHOẢN THAM
CHIẾU.

5

5

-

Đáp ứng yêu cầu

5

-

Không đáp ứng yêu cầu

0

3

Nhân sự (Từ 50 đến 60% tổng
số điểm) (*)

50

38

30

24

Trưởng nhóm
3.1

- Tốt nghiệp Đại học chuyên
ngành CNTT hoặc tương đương

4

a

Kinh nghiệm làm việc

-

Từ 06 năm trở lên

10

-

Từ 04 năm trở lên

8

-

Dưới 4 năm

0

b

Kinh nghiệm quản lý dự án
tương tự

-

Quản lý từ 02 dự án tương tự và
có 02 năm kinh nghiệm quản lý
dự án

20

-

Quản lý từ 01 dự án tương tự và
có 02 năm kinh nghiệm quản lý
dự án

16

-

Không có kinh nghiệm

0

10

8

20

16

Cán bộ kỹ thuật:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên
ngành CNTT hoặc tương đương

10

7

a

Số lượng cán bộ kỹ thuật

5

3

-

Từ 05 người trở lên, mỗi người
tối thiểu 04 năm kinh nghiệm

3.2

5

Từ 04 người trở lên, gồm:
-

- Từ 02 người trở lên, mỗi người
tối thiểu 04 năm kinh nghiệm
- Từ 02 người trở lên, mỗi người
tối thiểu 01 năm kinh nghiệm

3

0

-

Không có

b

Kinh nghiệm xây dựng, phát
triển dự án tương tự (có ít nhất
02 người)

-

Xây dựng, phát triển từ 02 dự án
tương tự

5

-

Xây dựng, phát triển từ 01 dự án
tương tự

4

-

Không có

0

5

4

5

Cán bộ kiểm thử:
3.3

- Tốt nghiệp Đại học chuyên
ngành CNTT hoặc tương đương

10

7

5

3

- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm.
a

Số lượng cán bộ kỹ thuật

-

Từ 02 người trở lên

5

-

Có 01 người

3

-

Không có

0

b

Kinh nghiệm kiểm thử dự án
tương tự (có ít nhất 01 người)

-

Kiểm thử từ 02 dự án tương tự

5

-

Kiểm thử từ 01 dự án tương tự

4

-

Không có

0

Tổng cộng (100%)

5

100

4

88

(*) Đối với Mục 3. Nhân sự: Đề nghị nhà thầu đính kèm Bằng tốt nghiệp,
Hợp đồng lao động, tài liệu chứng minh kinh nghiệm quản lý của nhân sự trong
dự án tương tự như: Danh sách nhân sự tham gia các Hợp đồng tương tự của nhà
thầu trước đó, trong đó thể hiện rõ nhân sự mà nhà thầu đã đề xuất tại dự án này
đã từng chủ trì quản lý, xây dựng, phát triển các Hợp đồng tương tự trước đó.
Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động
dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một
số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với một trong các
tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự
được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính: Áp dụng phương pháp
giá cố định 1
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;
Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm kỹ thuật cao nhất và có giá dự
thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt giá gói thầu tại 13.3 ECDNT được xếp hạng thứ nhất.
1

Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá hoặc
phương pháp dựa trên kỹ thuật thì bỏ Khoản này.

6

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6518 dự án đang đợi nhà thầu
  • 769 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 847 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16264 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14238 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây