Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:27 18/11/2020
Số TBMT
20201151646-00
Công bố
11:50 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Phong
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Phong; địa chỉ: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. điện thoại: 02223.860.059
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện và các nguồn vốn khác (nếu có)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Phong
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bắc Ninh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:50 18/11/2020
đến
15:00 08/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 08/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐXKT
E-HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ
thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của
mình để tham dự thầu.
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu
kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn
cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm (thang 100), bao gồm các nội dung sau đây:
STT
1

1.1

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

Kinh nghiệm của nhà thầu

10

Đã thực hiện gói thầu tương tự (quy hoạch
hoặc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
trong 10 năm gần đây mà nhà thầu đã hoàn
thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn
(hoàn thành ≥ 80% khối lượng công việc
của hợp đồng) với tư cách là nhà thầu
chính (độc lập hoặc thành viên liên danh)
hoặc nhà thầu phụ (chỉ tính giá trị phần
việc do nhà thầu thực hiện) tính đến thời

3

Thang
điểm chi
tiết
(nếu có)

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu
7

điểm đóng thầu. Đối với gói thầu đã hoàn
thành, yêu cầu nhà thầu cung cấp bản sao
hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý.
Đối với gói thầu đã hoàn thành phần lớn,
yêu cầu nhà thầu cung cấp bản xác nhận
của chủ đầu tư hoặc các tài liệu có tính
tương đương khác. Kê khai theo mẫu số
03.
Số lượng hợp đồng là 3 hoặc khác 3 trong
đó tối thiểu có 1 hợp đồng có giá trị tối
thiểu là 1,5 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả
các hợp đồng ≥ 4,5 tỷ đồng.

1.2

1.3

1.4

Nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu trên
Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý
tương tự trong vòng 10 năm trở lại đây
(tính đến thời điểm đóng thầu). Đối với gói
thầu đã hoàn thành, yêu cầu nhà thầu cung
cấp bản sao hợp đồng, biên bản nghiệm
thu, thanh lý. Đối với gói thầu đã hoàn
thành phần lớn, yêu cầu nhà thầu cung cấp
bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc các tài
liệu có tính tương đương khác. Kê khai
theo mẫu số 03.
≥ 5 gói thầu
3-5 gói thầu
< 3 gói thầu
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực
hiện các hợp đồng tương tự
- Từ ngày 01/01/2010 tính đến thời điểm
đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng
tương tự bị chậm tiến độ hoặc bỏ dở do
lỗi của nhà thầu
- Từ ngày 01/01/2010 tính đến thời điểm
đóng thầu, nhà thầu có hợp đồng tương tự
bị trậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà
thầu
Số năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh
vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (tính
từ hợp đồng đầu tiên của nhà thầu về quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất)

3

0

3

3
1,5
0
2

2

0

2

2

2.1.

2.2.

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4

≥ 5 năm

2

3-5 năm

1

<3 năm

0

Giải pháp và phương pháp luận
Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của gói
thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu
Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của gói
thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu
nhưng đề xuất chưa rõ ràng
Nhà thầu không am hiểu về mục tiêu và
nhiệm vụ của gói thầu đã nêu trong điều
khoản tham chiếu
Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả về
vị trí, tuyến, đặc điểm của các công việc
hợp phần
Nhà thầu có đề xuất nhưng chưa rõ ràng
Nhà thầu không đề xuất
Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng
mục công việc quy định trong điều khoản
tham chiếu. Các hạng mục công việc được
phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể
một cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời
có phân công cho từng chuyên gia đề xuất
cho dự án.
Nhà thầu có đề xuất nhưng chưa rõ ràng
Nhà thầu không đề xuất
Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ
Nhà thầu không có Phương pháp luận
hoặc có Phương pháp luận nhưng không
phù hợp với nhiệm vụ
Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để
thực hiện tốt được công việc
Có đề xuất nhưng trình bày không rõ ràng
làm thế nào để thực hiện tốt được công
việc
Nhà thầu không đề xuất
Sáng kiến cải tiến

40
3
2

0

6
4
0
6

2

1
0
2
0
2
1
0
3

28

2.4.1

2.5

2.5.1.

2.5.2.
2.6.

2.6.1

2.6.2.

2.6.3.

2.7
2.7.1.

Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện
tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu
quả thực hiện gói thầu
Có đề xuất các sáng kiến cải tiến nhưng
không rõ ràng để thực hiện tốt hơn các
công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực
hiện gói thầu
Nhà thầu không đề xuất
Cách trình bày đề xuất
Đề xuất được kết cấu và trình bày một
cách hợp lý, dễ theo dõi
Đề xuất được kết cấu nhưng trình bày một
cách chưa hợp lý, khó theo dõi
Nhà thầu không đề xuất
Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục
Nhà thầu đề xuất không hoàn chỉnh và
không thuyết phục
Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các công
đoạn để thực hiện gói thầu. Mỗi một công
đoạn cụ thể phải được phân tích, mô tả một
cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng.
Có đề xuất kế hoạch nhưng không cụ thể,
mô tả không hoàn chỉnh, không phù hợp và
rõ ràng
Nhà thầu không đề xuất kế hoạch
Kế hoạch triển khai phù hợp với phương
pháp luận và tiến độ dự kiến
Không có kế hoạch triển khai hoặc có kế
hoạch triển khai nhưng không phù hợp với
phương pháp luận và tiến độ dự kiến
Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công
việc và tiến độ nộp báo cáo
Có các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện
công việc và tiến độ nộp báo cáo nhưng sơ
sài, không rõ ràng
Không có các bảng biểu mô tả kế hoạch thực
hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo
Bố trí nhân sự hợp lý
Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ
sơ mời thầu

3

1,5
0
4
2
1
0
2
0
6
2

1
0
2
0
2
1
0
6
3

2.7.2.

Nhân sự được bố trí không theo yêu cầu
của hồ sơ mời thầu

0

Thời điểm và thời gian huy động tư vấn
phù hợp với kế hoạch triển khai

3

Thời điểm và thời gian huy động tư vấn
không phù hợp với kế hoạch triển khai

0

Bố trí máy móc, thiết bị phù hợp với việc
thực hiện các nhiệm vụ của gói thầu

6

Bố trí máy móc, thiết bị không phù hợp với
việc thực hiện các nhiệm vụ của gói thầu

0

Nhân sự

50

a. Tư vấn trưởng, chủ nhiệm: 01 người
Bằng cấp chuyên ngành quản lý đất đai
hoặc địa chính, chứng minh thư nhân dân
hoặc thẻ căn cước công dân kèm theo Bản sao có chứng thực
Tiến sỹ hoặc các bằng cấp tương đương
khác (đạt 100% số điểm)
Thạc sỹ (đạt 70% số điểm)
Kỹ sư, cử nhân đại học (đạt 50% số điểm)
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp
tương đương khác (đạt 0 điểm)
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có
liên quan (căn cứ theo văn bằng tốt
nghiệp) - Kê khai theo Mẫu số 06: Lý lịch
chuyên gia tư vấn
>= 15năm (đạt 100% số điểm)
10- < 15 năm (đạt 70% số điểm)
5 - < 10 năm (đạt 40% số điểm)
< 5 năm (đạt 0 điểm)
Kinh nghiệm trong việc tư vấn trưởng/chủ
nhiệm thực hiện các gói thầu về quy
hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,
lập kế hoạch sử dụng đất (Bản xác nhận
của chủ đầu tư hoặc quyết định thành lập

10

2.8.

3
3.1.
3.1.1

3.1.2

3.1.3.

4

3

3

35

của nhà thầu có tên nhân sự huy động
hoặc tài liệu có tính pháp lý tương đương)
>= 8 dự án (đạt 100% số điểm)
5- < 8 dự án (đạt 70% số điểm)
1- < 5 dự án (đạt 40% số điểm)
3.2.
3.2.1

3.2.2

3.2.3.

3.2
3.2.1

0 dự án (đạt 0 điểm)
a. Phó chủ nhiệm: 01 người
Bằng cấp chuyên ngành quản lý đất đai
hoặc kinh tế, chứng minh thư nhân dân
hoặc thẻ căn cước công dân kèm theo Bản sao có chứng thực
Tiến sỹ hoặc các bằng cấp tương đương
khác (đạt 100% số điểm)
Thạc sỹ (đạt 70% số điểm)
Kỹ sư, cử nhân đại học (đạt 50% số điểm)
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp
tương đương khác (đạt 0 điểm)
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có
liên quan (căn cứ theo văn bằng tốt
nghiệp) - Kê khai theo Mẫu số 06: Lý lịch
chuyên gia tư vấn
>= 15 năm (đạt 100% số điểm)
10- < 15 năm (đạt 70% số điểm)
5 - < 10 năm (đạt 40% số điểm)
< 5 năm (đạt 0 điểm)
Kinh nghiệm trong việc tư vấn phó chủ
nhiệm hoặc cao hơn thực hiện các gói thầu
về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất (Bản
xác nhận của chủ đầu tư hoặc quyết định
thành lập của nhà thầu có tên nhân sự huy
động hoặc tài liệu có tính pháp lý tương
đương)
>= 8 dự án (đạt 100% số điểm)
5- < 8 dự án (đạt 70% số điểm)
1- < 5 dự án (đạt 40% số điểm)
0 dự án (đạt 0 điểm)
Chuyên gia tư vấn đất đai: 10 người
Bằng cấp chuyên ngành quản lý đất đai
hoặc địa chính - chứng minh thư nhân dân

10
4

3

3

14
5

3.2.2

3.2.3.

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

hoặc thẻ căn cước công dân kèm theo Bản sao có chứng thực
>= 50% Thạc sỹ (đạt 100% số điểm)
Kỹ sư, cử nhân đại học (đạt 50% số điểm)
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp
tương đương khác (đạt 0 điểm)
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có
liên quan (căn cứ theo văn bằng tốt
nghiệp) - Kê khai theo Mẫu số 06: Lý lịch
chuyên gia tư vấn
>= 3 năm (đạt 100% số điểm)
< 3 năm (đạt 0 điểm)
Kinh nghiệm trong việc thực hiện các Hợp
đồng quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, lập
kế hoạch sử dụng đất (Bản xác nhận của
chủ đầu tư hoặc quyết định thành lập của
nhà thầu có tên nhân sự huy động hoặc tài
liệu có tính pháp lý tương đương)
>= 3 dự án (đạt 100% số điểm)
< 3 dự án (đạt 0 điểm)
Chuyên gia đo đạc: 01 người
Bằng cấp chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa
– Bản đồ - chứng minh thư nhân dân hoặc
thẻ căn cước công dân kèm theo - Bản sao
có chứng thực
Thạc sỹ (đạt 100% số điểm)
Kỹ sư, cử nhân đại học (đạt 50% số điểm)
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp
tương đương khác (đạt 0 điểm)
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có
liên quan (căn cứ theo văn bằng tốt
nghiệp) - Kê khai theo Mẫu số 06: Lý lịch
chuyên gia tư vấn
>= 3 năm (đạt 100% số điểm)
< 3 năm (đạt 0 điểm)
Kinh nghiệm trong việc thực hiện các Hợp
đồng quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, lập
kế hoạch sử dụng đất (Bản xác nhận của
chủ đầu tư hoặc quyết định thành lập của
nhà thầu có tên nhân sự huy động hoặc tài
liệu có tính pháp lý tương đương)
>= 3 dự án (đạt 100% số điểm)

5

4

4
2

1

1

3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

< 3 dự án (đạt 0 điểm)
Chuyên gia môi trường: 01 người
Bằng cấp chuyên ngành Kỹ thuật Môi
trường - chứng minh thư nhân dân hoặc
thẻ căn cước công dân kèm theo - Bản sao
có chứng thực
Thạc sỹ (đạt 100% số điểm)
Kỹ sư, cử nhân đại học (đạt 50% số điểm)
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp
tương đương khác (đạt 0 điểm)
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có
liên quan (căn cứ theo văn bằng tốt
nghiệp) - Kê khai theo Mẫu số 06: Lý lịch
chuyên gia tư vấn
>= 3 năm (đạt 100% số điểm)
< 3 năm (đạt 0 điểm)
Kinh nghiệm trong việc thực hiện các Hợp
đồng quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, lập
kế hoạch sử dụng đất (Bản xác nhận của
chủ đầu tư hoặc quyết định thành lập của
nhà thầu có tên nhân sự huy động hoặc tài
liệu có tính pháp lý tương đương)
>= 3 dự án (đạt 100% số điểm)
< 3 dự án (đạt 0 điểm)
Chuyên gia kinh tế: 01 người
Bằng cấp chuyên ngành Kinh tế hoặc quản
trị kinh doanh - chứng minh thư nhân dân
hoặc thẻ căn cước công dân kèm theo Bản sao có chứng thực
Thạc sỹ (đạt 100% số điểm)
Kỹ sư, cử nhân đại học (đạt 50% số điểm)
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp
tương đương khác (đạt 0 điểm)
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có
liên quan (căn cứ theo văn bằng tốt
nghiệp) - Kê khai theo Mẫu số 06: Lý lịch
chuyên gia tư vấn
>= 3 năm (đạt 100% số điểm)
< 3 năm (đạt 0 điểm)
Kinh nghiệm trong việc thực hiện các Hợp
đồng quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, lập
kế hoạch sử dụng đất (Bản xác nhận của

4
2

1

1

4
2

1

1

chủ đầu tư hoặc quyết định thành lập của
nhà thầu có tên nhân sự huy động hoặc tài
liệu có tính pháp lý tương đương)
>= 3 dự án (đạt 100% số điểm)
< 3 dự án (đạt 0 điểm)
3.5
Chuyên gia Nông nghiệp: 01 người
3.5.1 Bằng cấp chuyên ngành hoặc nông học chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn
cước công dân kèm theo - Bản sao có
chứng thực
Thạc sỹ (đạt 100% số điểm)
Kỹ sư, cử nhân đại học (đạt 50% số điểm)
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp
tương đương khác (đạt 0 điểm)
3.5.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có
liên quan (căn cứ theo văn bằng tốt
nghiệp) - Kê khai theo Mẫu số 06: Lý lịch
chuyên gia tư vấn
>= 3 năm (đạt 100% số điểm)
< 3 năm (đạt 0 điểm)
3.5.3 Kinh nghiệm trong việc thực hiện các Hợp
đồng quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, lập
kế hoạch sử dụng đất (Bản xác nhận của
chủ đầu tư hoặc quyết định thành lập của
nhà thầu có tên nhân sự huy động hoặc tài
liệu có tính pháp lý tương đương)
>= 3 dự án (đạt 100% số điểm)
< 3 dự án (đạt 0 điểm)
Tổng cộng (100%)

4
2

1

1

100

70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân
sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong
các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự
được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;
Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm kỹ thuật cao nhất và có giá dự thầu
sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)không vượt giá gói thầu tại 13.3 E-CDNT
được xếp hạng thứ nhất

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6020 dự án đang đợi nhà thầu
  • 680 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 844 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15852 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14305 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây