Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:08 18/11/2020
Số TBMT
20201150472-00
Công bố
11:15 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô (Hạng mục: Kè chống sạt lở)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng công trình
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách Trung ương là 21,7 tỷ đồng. Trong đó: Giai đoạn 2016 - 2020 là 11,7 tỷ đồng, giai đoạn sau năm 2020 là 10 tỷ đồng
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch LCNT bổ sung
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Kè hai bên bờ sông đoạn sau từ sau cầu Đắk Nang khoảng 40m về phía thượng lưu hồ khoảng 400m, với tổng chiều dài kè hai bên là L=700m; + Kè chống sạt lở bằng rọ đá với chiều dài hai bên L=496m trong đó (bên trái L=165,0m; bên phải L=331,0m), chiều cao trung bình H=4,0 – 5,0, chiều rộng B=4,0m, kích thước rọ đá 2x1x1m, đổ bê tông M200 đá 1x2 dày 1m, rộng 2m, dài 4m, đóng cọc thép I200 cao 4m, cứ 2m đóng một cọc I200 được liên kết bằng giằng thép V100. Gia cố hai bên bờ đoạn từ K1+200,63m – K1+240,63, kết cấu bằng đá chẻ lát khan KT=20x20x25cm, rộng 2,7m – 3,7m, dài mỗi bên L=40m. + Kè chống sạt lở đoạn sau tràn xả lũ với chiều dài hai bên L=204m, kết cầu bằng tường bê tông trọng lực M200 đá 1x2, chiều cao trung bình H=3,5m, lót đá 4x6 vữa M50 dày 8cm và gia cố mái ta luy m=2 bảo vệ đường bằng kết cấu BTCT đá 1x2 dày 15cm, lót vữa M50 dày 3cm.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
11:15 18/11/2020
đến
09:00 30/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
200.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND TINH DAK NONG
eTY-TNIIITMTVIKHAI THAC CTTL

S6:37P/QD-KTTL

CQNG HOAXA HQI :Ht-NGHIA-V10"---N-AM
DOc 14 - Tv do - Hanh pink
Dak Nong ngily_1012ang 11 nam-2020
QUYET DINH

V/v phe duyet HO so' mOi thau Goi thAu so 01 - Thi cong xay dt.rng

cong trinh: Ke cheing sat 16 song DAk Nang, than Phti Tan, x5 DAk Nang,
huyen KrOng No, tinh Dak Nong (Hang 'nue: Ke chOng sat 16)
GIAM DOC LONG TY TNHH MTV KHAI THAC CTTL OAK NONG

Can Luat Doiu thdu ngay 26/11/2013;
Can cu Luat Xay dyng ngay 18/6/2014;
Can cis Nghi clinh so 63/2014/ND-CP n?ay 26/6/2014 cfia Chinh 471114 Qu
y
clinh chi tie't thi hanh mot so clieu cfia Luat Dau thau ve ly.a ch6n nha thciu;
Can cir Nghi clinh so 46/2015/ND-CP ngay 12/5/2015 cfia ChinhphU
ve
Quan chdt lu.ang ya Bao tri cong trinh xay dyng;
CON(
Can cir Nghi clinh 68/2019/ND-CP ngay 14/8/2019 cz:ta Chinh ph 1,
c.
TCH NHO
t1 ve Qu
MT THAI
ly dy• an dciu tu' xay dung;
* KHAI THAC Ci
THU Y LO
Can at. Thon? tu. so 04/2017/TT-BKHDT ngay 15/11/2017 cfic,1 BO Ke
Diik
hoach va Dju tu. Quy clinh chi tie
chon nha thau qua He thng mgng,
clau hou Qu(fc gia; ThOng
t
05/2020/TT-BKHDT ngay 30/6/2020 cfia
BO Ke
hoach ya Ddu tur v"‘
e Siva c[Si, b:d sung mot so clieu cfia Thong tu. 04/2017/TTBKHDT;
Can cit. Thong tu. 11/2019/TT-BKHDT ngay 16/12/2
019 cita B0 Ke hoach
ya Dciu ttcy - Quy clinh chi tie't ,
viec cung cap, clang tai thong tin ye clau thau, 10
trinh ap dung lya chon nha thau qua mgng va quan sz:t. dyng gia tri bdo dam
dif thau, bao dam thyr hien hop clang khOng cluvc hoan tra ;
Can cti. Quyet.sclinh so 1922/QD- UBND ngay 2
7/11/2019 cUa UBND tinh
Dak Nong v"d viec trq kink phi khcic phyc thiet hgi do thien
tai gay ra;
Can cit. Nghi quye't so 37/NQ-HDND ngay 11/12/2
019 cfia HOi clang Nhan
clan tinh DCik Nong
tru.ang cldu du. On Ke chang sgt song Dak Nang,
chon Phu Tan, xc7 Dak Nang, huyOzKrong NO, tinh Dak Nong (Hang myc.. Ke
chong sat lo);
Can cu., Nghi quy't so' 11/NQ-HDND ngay 2
3/4/2020 ata HOi clang Nhan
dein tinh Dak Nong
viec stia cloi, bo sung mot sor
tai Nghi quye't so
37/NQ-HDND ngay 11/12/2019 ata 11
0i ding Nhan clan tinh Dak NOng y" chi
tru-ang clau tic cly. an Ke chOng sat la song DakNang, than Phu Tan,
Dak
Nang, huyen Krong NO, tinh Dak Nc3ng (Han myc: Ke cho'ng sgt 16);
, Can cti.,Quye't clinh s 1
155/QD-UBND ngay 05/8/2020 cfia UBND tinh
Dak NOng ye viec phe duyet dyc an clay tu• xay dyng cong trinh: Ke chang sat
song Dak Nang, thou Phu Tan, xcl Dak Nang, huyen Kr Ong NO, tinh Dak Nong
(Hang myc: Ke ehOng
- sgt 16);

Can cirQuye'l clinh so 1209/QD-UBND ngay 13/8/2020 ctia UBND tinh
Dak Nong ye viec giao thong bcio sau keho
gch von ciciu tu. ph& triin ngu van
,
ngan sach trung yang nam 2020 va nguon der phong ngan Rich trung wang nam
2019;
, Can cir, QuyEt clinh so 1675/QD-UBND ngay 10/11/2020 ctia UBND tinh
Dak Nong ve viec phe duyet bo sung ki hogch Iva chon nha thdu cong trinh: Ke
chong sgt la song Diik Nang, then Phil Tan, Dak Nang, huyen Krong NO, tinh
Dak Nong (Hgng muc: Ke chong sgt la);
Can cir Quyet clinh so 593/QD-SNN ngay 20/10/2020 ceta Sc3. Nong nghiep
va Phat trien Nong then tinh Dak, NOng viec phe duyet thieft ld ban thi
cong — du. town cong trinh: Ke chong sgt la song Dak Nang, then Phu Tan, xa
Dak Nang, huyen Krong NO, tinh Da* Nong (Hgng muc: Ke chong sgt la);
Xet Tee trinh so 110/TTr-QLDA ngay 11/11/2020 ceia Ban Quan ly clu an ve
viec tham clinh va phe duyet Ho so' mai thau Goi thau so 01 - Thi cong xay dung
ding trinh: Ke chong sgt la song Dak Nang, then Phii Tan, xa Dak Nang, huyen
Krong No, tinh Dal( Nong (Hgng muc: Sera china cid!, slat, clicang quan
Theo cle nght cua Phong Quart ly cong trinh pi Bao cao ket qua tham clinh
Hj so. mai thilu so 86/TD-QLCT ngay 13/11/2020.
QUYET DINH:
Dieu 1. Phe du)* H.1!, so tiled thAu Goi thAu s6 01 - Thi cong xay dung cong
trinh: Ke ch6ng sat for song DAlc Nang, then Phu Tan, xa Dak Nang, huy'n
Krong No, tinh Dak Ming (Hang muc: Ke chong sat ler), cu the nhu sau:
1.Ten cong trinh: Ke ch6ng sat to song Dak Nang, thee Phu Tan, xa Dak
Nang, huyen Krong NO, tinh Dak Yong (Hang muc: Ke chong sat lo.).
2. Ten goi thAu: Goi thAu s6 01 - Thi cong xay dung cong trinh.
3. Dia diem xay'dung: Xa Dak Nang, huyn Krong NO, tinh Dak Ming.
4. Chu dku tu: COng ty TNHH MTV Khai thac CTTL D41c Ming.
5. Gia goi thau: 18.054.328.000 ang (B'ang chic: Mudd tam 0), khong tram
nam mu.ai ban trieu, ba tram hai muyi tam nghin clong).
6. Ngu'on von dAu tu: Ngutm ngan sach Trung uong la 21,7 CS/ do'ng, trong
do: Giai doan 2016 — 2020 la 11,7 tS, dtmg; giai doan sau nam 2020 la 10 tS,
7. Hinh thirc lua chon nha thAu: DAu thAu rang rai trong nuoc.
8.Phuong thirc lira chon nha thau: Mot giai clop, mot tui ho so.
9. Then gian Iva chon nha thAu:
9.1. Phat hanh H43 soy mai thAu: Tir 11 giar 00 phut, ngay 18/11/2020
9.2. NOp H6 so du thAu: Trueic 09 gier 00 phut, ngay 30/11/2020
Vao lac 09 gib 00 phut, ngay 30/11/2020
9.3. Th6i di6'm
10.Hinh thirc hop d6ng. Hop dZing tron DM.
11.Thad gian thuc hi'n hop dang: 730 ngay (Bay tram ba mu.ai ngay).

••.8 I

, Dieu 2
.
MTV__Khaithac_CTTL
Dak Ming la d4i d*i Chu d'au tu, chiu trach nhiem thgc hien cac not dung tai
Dieu 1 dm quyet dinh nay, quan ly dau to va xay dung theo dung phap lulat hien
hanh cuaNhl-nuorc.
Dieu 3. Quye't dinh nay có h*,11,rc thi hanh ke to ngay
Truang cac phong: Quail VT cong trinh, K" hoach Tai chinh; Giam d6c Ban
Quan ly du an va Trtrong cac don vi lien quan chiu trach nhiem thi hanh quye't
dinh nay./.
No'i nhOn:
- Nhu di&I 3;
- Chu tich, KSV Cong ty;
- Ban Giam doe Cong ty;
- Lulu VT, QLCT, Ban QLDA.

guyen Thira Anh

TY It
1.11.1 HAN
VIEN
TRINH *
NH

ot•

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6496 dự án đang đợi nhà thầu
  • 771 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 837 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16255 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14223 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây