Thông báo mời thầu

Mua sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao chẩn đoán nhiễm vi rút SARS-CoV-2

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:07 18/11/2020
Số TBMT
20201144535-02
Công bố
11:30 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Vốn ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Tên dự án
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và vi rút học bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona mới 2019 (Covid-19) tại Việt Nam
Gói thầu
Mua sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao chẩn đoán nhiễm vi rút SARS-CoV-2
Bên mời thầu
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Nguồn vốn
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn tài trợ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính

- Tên gói thầu: Mua sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao chẩn đoán nhiễm vi rút SARS-CoV-2 (Chi tiết danh mục tại phụ lục kèm theo).

- Giá gói thầu: 2.646.050.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm bốn mươi sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).).

- Nguồn vốn: Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn tài trợ.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (Hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup – Viện Nghiên cứu Dữ liệu).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh rút gọn
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tham dự thầu:

Hình thức
Không qua mạng
Nhận HSDT từ
15:00 16/11/2020
đến
16:30 23/11/2020
Mua hồ sơ
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao chẩn đoán nhiễm vi rút SARS-CoV-2". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao chẩn đoán nhiễm vi rút SARS-CoV-2" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 5 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

B0YTEC0NGHOAXA HOI CHUNGHIA VI^TNAM
VIEN VE SINH DICH TE TRUNGUONGDqc lap - T^ do - Hanb phuc
Sd:^J/QB-VSDTTU'Hd Nqi, ngdy^^ thdng 11 ndm 2020.

QUYET DINH
PHE DUYET YCCG
goi thau Mua sinh pham, hoa chat, vat tir tieu hao
chan doan nhilm vi rut SARS-CoV-2

VIEN TRIT^NG VIEN VE SINH DICH TE TRUNG ITONG
Can cu Quyit dinh sd 558/QD-BYT ngdy 23/01/2018 cua Bq trudng Bq Y te vi viec
ban hdnh Quy chi td chuc vd hoqt dqng cua Viqn Vq sinh Dfch te Trung uang;

Can cuLuqt ddu thdu sd 43/2013/QH13 ngdy 26/11/2013;
Can cu Thdng tusd 04/2017/TT-BKHDT ngdy 15 thdng 11 ndm 2017 cua Bq Ke hoqch
vd Ddu tu quy dinh chi tiit vi lua chqn nhd thdu qua mqng ddu thdu qudc gia;
Can cu Hqtp ddng thyc hien di tdi khoa hqc vd cong nghq sd 32/20-DTDL.CN-CNN
ngdy 14/02/2020 giua Van phdng cdc chuang trinh trong diem cdp Nhd nude, Vy Khoa
hqc vd cong nghq cdc ngdnh kinh doanh kinh te-ky thudt, Bq Khoa hqc vd Cong nghq vd

Viqn Pasteur Thanh phd Hd Chi Minh (trong do Viqn Vq sinh dfch ti Trung uang la dan
vf ddng thuc hiqn di tdi su dung ngudn kinh phi ngodi ngdn sdeh nhd nude tu ngudn tdi
trq cua Quy ddi mdi sang tqi Vingroup -Viqn Nghien cuu du liqu Idn);
Can cu hap ddng tdi trqt nghien cuu khoa hqc, ma VINIF.2020.COVID-19.DA01 ky

ngdy 20/02/2020 giua Viqn Nghien cuu Du lieu Idn vd Viqn Vq sinh dfch ti Trung uang
viec tdi tra nghien cuu khoa hqc thuc hien nhiqm vy "Nghien cuu dqc diem dfch te hqc
vi rut hqc bqnh viem dudng ho hdp cdp do chung vi rut corona mdi 2019-(Covid-19) t
Viqt Nam " ma sd: 32/20-DTDL. CN-CNN;

Can cu Td trinh sd 1447/TTr-VSDTTlf ngdy 7 thdng 10 ndm 2020 cua Viqn Vq sh
dfch ti Trung uang vi viqephe duyqt ki hoqch lira chqn nhd thdu goi thdu mua sinh pha
hda chat, vat tuphyc vy di tdi "Nghien cuu dqc diem dfch ti hqc vd vi rut hqc bqnh viem
dudng hd hdp cdp do chung vi rut corona mdi 2019 (Covid-19) tqi Viqt Nam" do Viqn
Nghien cuu Du lieu Idn tdi trq;

Can cu Cong van sd 36/2020/CV-VINIF ngdy 14/10/2020 cua Quy Ddi mdi sang tqo
Vingroup, Viqn Nghien cuu Du liqu Idn tra lai vi hd sa trinh phi duyqt Ki hoqch lua chqn
nhd thdu cdc gdi thdu mua sinh pham, hda chat, vqt tuphyc vy di tdi "Nghien cuu dqc
diim dfch ti hqc vd vi rut hqc bqnh viem dudng hd hdp cdp do chung vi rut corona mdi
2019 (Covid-19) tqi Viqt Nam " do Viqn Nghien cuu Du liqu Idn tdi trqr tqi Td trinh sd

1447/TTr-VSDTTlf ngdy 7 thdng 10 ndm 2020;

A

Quyet dinh sd^^y/QD-VSDTTlfngdy^^ thdng 11 ndm 2020 cua Vi?n truang Vien V?
sinh dich te Trung uang vi viecphe duyet Ke hoach lua chgn nhd thdu goi thau mua sinh
phdm, hod chdt, vat tu tieu hao chdn dodn nhilm vi rut SARS-Co V-2phyc vy di tdi Nghien
cuu dac diem dich te hoc va vi rut hoc b^nh viem duang ho hap cap do chung vi rut corona

mdi 2019 (Covid-19) tgi Viet Nam, ma sS 32/20-DTDL. CN-CNN do Vi?n Nghien cuu die
li$u Ian tdi trp;
Xet de nghf cuaphong Ke hogch - Hop tdc quoc ti,

QUYET DINH:
Dieu 1: Phe duyet YCCG goi thau mua sinh pham, hoa chat, vat tu tieu hao chan

doan nhiem vi nit SARS-CoV-2 phuc vy dk tai Nghien cuu dac dilm dich tl Iiqc va vi nit
hoc benh viem duong h6 h^p c^p do chiing vi nit corona moi 2019 (Covid-19) tai Viet
Nam, ma so 32/20-DTDL.CN-CNN do Vi$n Nghien ciiu dft li^u \6n tai try (co ban YCCG
chi tiet kem theo).
Dieu 2: T6 chuyen gia va T6 tham dinh d^u thau co trach nhi?m to chiic lua chon
nha thau cung cap dich vy dam bao chat luong, diing tien do, theo diing cdc quy dinh ciia
Luat Dau thau va cac van ban phap quy hien hanh.

Dieu 3: Quydt dinh nay co hieu luc thi hanh ke tir ngay ky ban hanh.
Dieu 4: Cac thanh vien To chuyen gia, To tham dinh din thau va cac dou vi, ca nhan
co lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.
Nai nhan:
-Nhu Dieu 4;
-Liru VT, KHQT.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6828 dự án đang đợi nhà thầu
  • 906 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 926 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16791 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14700 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây