Thông báo mời thầu

Gói thầu số 8: Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao thuộc nhóm: Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh; Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter; Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:32 18/11/2020
Số TBMT
20201151134-00
Công bố
11:30 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Cung ứng mặt hàng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho các đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021-2022
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 8: Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao thuộc nhóm: Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh; Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter; Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của các đơn vị khám chữa bênh trên địa bàn Nghệ An năm 2021-2022
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung ứng mặt hàng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho các đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021-2022
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
11:30 18/11/2020
đến
08:00 14/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 14/12/2020
Mở thầu tại
Hội trường tầng 3_Sở Y tế Nghệ An_18,Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
4.823.841.841 VND
Bằng chữ
Bốn tỷ tám trăm hai mươi ba triệu tám trăm bốn mươi mốt nghìn tám trăm bốn mươi mốt đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 8: Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao thuộc nhóm: Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh; Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter; Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 8: Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao thuộc nhóm: Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh; Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter; Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 67

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Ký bởi: Sở Y tế
Email:
yt@nghean.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Nghệ
An
Ngày ký: 17-11-2020
16:17:26 +07:00

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1458 /QĐ-SYT

Nghệ An, ngày 17 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu Vật tư tiêu hao:
Gói thầu số 8, số 9, số 10 và gói thầu hóa chất: gói thầu số 11
cho các đơn vị khám, chữa bệnh năm 2021-2022

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ NGHỆ AN
Căn cứ các quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số
63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy
định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 10/7/2020 về việc quy
định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày
23/02/2017 về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lí tổ chức bộ
máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày
11/07/2016 về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức bộ máy của Sở Y tế Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 4052/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 13/11/2020 về
việc phê duyệt Danh mục, danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng các
mặt hàng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho các đơn vị khám, chữa bệnh trên địa
bàn tỉnh Nghệ An năm 2021-2022;
Căn cứ Tờ trình số 4103/TTr-TCGĐT ngày 13/11/2020 của Tổ chuyên gia
đấu thầu về việc thẩm định HSMT các gói thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất,
vật tư y tế tiêu hao cho các đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
năm 2021-2022,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu cung ứng các mặt hàng vật tư
y tế tiêu hao, hóa chất cho các đơn vị KCB trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 20212022 với nội dung như sau:

+ Gói thầu số 7: Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao thuộc nhóm:
Bông; băng; gạc; vật liệu cầm máu, điều trị vết thương.
+ Gói thầu số 8: Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao thuộc nhóm:
Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người
bệnh; Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter; Kim khâu, chỉ
khâu, dao phẫu thuật.
+ Gói thầu số 9: Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao thuộc nhóm: Vật
tư y tế sử dụng tại một số chuyên khoa: Tim mạch và X- quang can thiệp; Lọc
máu, lọc màng bụng; Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt; Tiêu hóa; Tiết niệu;
Chấn thương, chỉnh hình và vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo.
+ Gói thầu số 10: Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao thuộc nhóm
chẩn đoán, điều trị khác.
+ Gói thầu số 11: Cung ứng các mặt hàng hóa chất
(Chi tiết Hồ sơ mời thầu tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Căn cứ nội dung Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Điều 1, Tổ
chuyên gia, Tổ thẩm định đấu thầu triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng
quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định đấu thầu, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng
Quản lý Dược, Thủ trưởng các đơn vị KCB trên địa bàn tỉnh và các đơn vị, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo SYT (để b/c);
- Lưu: VT, QLD.

GIÁM ĐỐC

Dương Đình Chỉnh

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6828 dự án đang đợi nhà thầu
  • 907 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 925 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16791 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14699 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây