Thông báo mời thầu

Kiểm tra,giám sát chất lượng nước trên địa bàn các xã về đích nông thôn mới năm 2020

Tìm thấy: 11:26 18/11/2020
Số TBMT
20201151119-00
Công bố
11:25 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Kiểm tra, giám sát chất lượng nước trên địa bàn các xã về đích nông thôn mới năm 2020.
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Kiểm tra,giám sát chất lượng nước trên địa bàn các xã về đích nông thôn mới năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2020.
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lựa chọn nhà thầu xét nghiệm chất lượng nước trên địa bàn các xã về đích nông thôn mới năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Tuyên Quang

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:25 18/11/2020
đến
11:45 25/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:45 25/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
6.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Kiểm tra,giám sát chất lượng nước trên địa bàn các xã về đích nông thôn mới năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Kiểm tra,giám sát chất lượng nước trên địa bàn các xã về đích nông thôn mới năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 34

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
a) Giới thiệu chung về dự án
- Tên dự án: Kiểm tra, giám sát chất lượng nước trên địa bàn các xã về đích
nông thôn mới năm 2020.
- Tổng dự toán: 512.000.000 đồng.
- Bên mời thầu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng
nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2020.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
- Địa điểm: Tại các xã về đích nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn các huyện,
thành phố, tỉnh Tuyên Quang.
- Quy mô thực hiện: Xét nghiệm chất lượng nước của 515 hộ gia đình sử dụng
nước sạch tại các xã về đích nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn các huyện,
thành phố, tỉnh Tuyên Quang theo QCVN 02/2009/BYT.
a) Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên gói thầu: Kiểm tra, giám sát chất lượng nước.
- Giá gói thầu: 511.835.000 đồng. (Bằng chữ: Năm trăm mười một triệu, tám
trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
tỉnh Tuyên Quang năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước,
qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Tóm tắt thông số kỹ thuật các chỉ tiêu phân tích phải tuân thủ các thông số kỹ
thuật, phương pháp phân tích và các tiêu chuẩn sau đây:
TT

1

Tên chỉ tiêu

Màu sắc

Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn
- TCVN 6185:2015 (ISO 7887:2011) - Chất lượng
nước - Kiểm tra và xác định độ màu.
- Hoặc SMEWW 2120 B,C,D:2012 - Xác định màu
sắc bằng phương pháp so màu hoặc phương pháp
trắc phổ đơn hoặc đa bức sóng
73

Tên chỉ tiêu

TT

Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn
- Hoặc SMEWW 2120 C 2017

Mùi vị

- SMEWW 2150:2012 - Xác định mùi bằng phương
pháp thử ngưỡng mùi
- SMEWW 2160:2012 - Xác định vị bằng phương
pháp thử ngưỡng vị (FTT) hoặc đánh giá tỷ lệ vị
(FRA)
- Hoặc SMEWW 2150 2017

Độ đục

- TCVN 6184 -1996 (ISO 7027 - 1990) - Chất lượng
nước - Xác định độ đục
- Hoặc SMEWW 2130 :2012 - Xác định độ đục
bằng phương pháp đo tán xạ ánh sáng.
- Hoặc SMEWW 2130 B 2017

pH

- TCVN 6492 - 2011 (ISO 10523-2008) - Chất
lượng nước - Xác định pH.
- Hoặc SMEWW 4500-H+ 2012)

5

Hàm lượng Amoni

- SMEWW 4500 - NH3:2012 - Xác định amoni bằng
phương pháp chưng cất, chuẩn độ hoặc phương
pháp phenol hoặc phương pháp điện cực lựa chọn.
- Hoặc TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984) Chất lượng nước - Xác định amoni phần 1: Phương
pháp trắc phổ thao tác bằng tay;
- Hoặc TCVN 6660:2000 (ISO 14911:1988) - Chất
lượng nước - Xác định Li+ Na+, NH4+, K+, Mn2+,
Ca2+, Mg2+, Sr2+ và Ba2+ hòa tan bằng sắc ký ion.
Phương pháp dùng cho nước và nước thải;
- Hoặc TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984) - Chất
lượng nước - Xác định amoni. Phương pháp chưng
cất và chuẩn độ.
- Hoặc EPA 350.2 - Xác định amoni. Phương pháp
chưng cất và chuẩn độ hoặc so màu.

6

Hàm lượng Sắt tổng
số (Fe2+ + Fe3+)

- TCVN 6177: 1996 - Chất lượng nước - Xác định
sắt bằng phương pháp trắc phổ.
- Hoặc SMEWW 3500 B 2017

Chỉ số Pecmanganat

- TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) Chất
lượng nước - Xác định chỉ số Pemanganat.
- Hoặc ISO 8467:1993

2

3

4

7

74

TT

8

9

10

Tên chỉ tiêu

Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn

Hàm lượng Asen
tổng số

- TCVN 6626:2000 - Chất lượng nước - Xác định
asen bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên
tử (kỹ thuật hydrua)
- Hoặc SMEWW 3114 B:2017: Xác định asen bằng
phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử, kỹ thuật
hydrua hóa,
- Hoặc SMEWW 3125 B:2017: Xác định asen bằng
phương pháp phổ cảm ứng khối phổ plasma
(ICP/MS).
- Hoặc US EPA 200.8 - Xác định hàm lượng vết
kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ
Plasma (ICPMS).
- Hoặc SMEWW 3120B:2017 - Xác định hàm
lượng vết kim loại bằng phương pháp quang phổ
phát xạ plasms (ICP/OES).
- Hoặc SMEWW 3030E:2017

Coliform tổng số

- TCVN 6187-1:2009 Chất lượng nước - Phát hiện
và đếm Escherichia Coli và vi khuẩn coliform Phần 1: Phương pháp lọc màng.
- Hoặc SMEWW 9222D - Xác định Conliform chịu
nhiệt bằng phương pháp màng lọc
- Hoặc ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016

E.coli hoặc Coliform
chịu nhiệt

- TCVN 6187-1:2009 Chất lượng nước - Phát hiện
và đếm Escherichia Coli và vi khuẩn coliform Phần 1: Phương pháp lọc màng.
- Hoặc SMEWW 9222D - Xác định Conliform chịu
nhiệt bằng phương pháp màng lọc
- Hoặc ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016

75

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện
dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;

76

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6495 dự án đang đợi nhà thầu
  • 764 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 837 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16254 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14227 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây