Thông báo mời thầu

Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:55 30/10/2020
Số TBMT
20201083772-00
Công bố
17:53 30/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống đê biển, kè biển trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Chủ đầu tư
- Địa chỉ của Chủ đầu tư: + Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. + Địa chỉ: Địa chỉ Số 109 Phạm Ngũ Lão, phường 1 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. + Điện thoại: 02943.882005.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống đê biển, kè biển trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Trà Vinh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:53 30/10/2020
đến
16:00 20/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 20/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 71

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung
sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể,
ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của
thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành, cụ
thể: Có chứng chỉ năng lực của tổ chức Khảo sát địa hình hạng III; Khảo sát địa chất hạng
III; Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc thủy lợi: Hạng III theo
quy định của Chính phủ (có chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm
quyền); Có phòng thí nghiệm LAS-XD hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên
tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát
xây dựng được công nhận theo quy định. Trường hợp liên danh, thì các thành viên trong
liên danh phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III phù hợp với công việc
đảm nhận trong liên danh.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:

STT

Tiêu chuẩn

I

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
Điều kiện chung: Có chứng chỉ năng lực của tổ
chức Khảo sát địa hình hạng III; Khảo sát địa chất
hạng III; Thiết kế công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn hoặc thủy lợi: Hạng III; Có phòng
thí nghiệm LAS-XD hoặc có văn bản thỏa thuận
hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực
hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm
phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo
quy định.

Điểm
tối đa
20

Mức
Thang điểm
điểm
yêu
chi tiết cầu tối
thiểu
14

STT

Tiêu chuẩn

1

Kinh nghiệm về khảo sát, thiết kế
Đã thực hiện khảo sát xây dựng, lập dự án hoặc
thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn được thực hiện từ
năm 2011-2020 có tính chất tương tự với gói thầu
đang xét (công trình kè có giá trị hợp đồng từ 2,25
tỷ đồng trở lên trong đó tối thiểu phải có 01 công
trình kè biển có kết cấu tương tự).
Đối với nhà thầu liên danh: Tỷ lệ % của các thành
viên liên danh được xét dựa theo tỷ lệ % giá trị hợp
đồng tương tự của thành viên liên danh đề xuất trên
giá trị của 1 công trình tương tự (công trình thủy
lợi kè có giá trị hợp đồng từ 2,25 tỷ đồng trở lên).
8 hợp đồng (có tối thiểu phải có 01 công trình kè
biển)
6 hợp đồng (có tối thiểu phải có 01 công trình kè
biển)
4 hợp đồng (có tối thiểu phải có 01 công trình kè
biển)
2 hợp đồng (có tối thiểu phải có 01 công trình kè
biển)
1 hợp đồng (có tối thiểu phải có 01 công trình kè
biển)
Không có hợp đồng
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện
các hợp đồng tương tự (Có xác nhận của Chủ đầu
tư)
Các hợp đồng tương tự (Khoản 1 Mục I về kinh
nghiệm của nhà thầu) đạt chất lượng, tiến độ đáp
ứng yêu cầu của chủ đầu tư.
- Tất cả các hợp đồng tương tự có xác nhận của
Chủ đầu tư
- Hợp đồng tương tự có xác nhận của Chủ đầu tư
nhưng không đủ (ít nhất 05 công trình)
- Hợp đồng tương tự không có xác nhận của Chủ
đầu tư
Giải pháp và phương pháp luận

1.1

2

II

Điểm
tối đa
15

Mức
Thang điểm
điểm
yêu
chi tiết cầu tối
thiểu
10,5

15

15
12
9
6
3
0
5

3,5

5
3,5
0
30

21

STT

1

2

3

4

5

6

Tiêu chuẩn

Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án đã nêu
trong điều khoản tham chiếu
Đã tiến hành đi khảo sát thực địa công trình đang
xét, có xác nhận của Chủ đầu tư.
Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự án nêu
trong điều khoản tham chiếu
Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả chi tiết
công việc
Phương pháp luận
Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình
Nêu được các giải pháp thiết kế phù hợp, phân tích
đúng điều kiện tự nhiên (sóng, dòng chảy, nền
móng)
Có tính toán sơ bộ và chứng minh tính khả thi của
từng giải pháp
Cách trình bày đề xuất
Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, dễ
theo dõi
Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục
Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để thực
hiện dự án. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân
tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng
- Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và
tiến độ dự kiến
- Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công
việc và tiến độ nộp báo cáo
Bố trí nhân sự
- Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ mời
thầu.
- Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp
với kế hoạch triển khai.
Đáp ứng về máy móc, thiết bị, phần mềm chủ yếu
để thực hiện gói thầu:
1. Máy định vị vệ tinh (>2 cái);

Điểm
tối đa

Mức
Thang điểm
điểm
yêu
chi tiết cầu tối
thiểu

5
3
1
1
10
4
3
3
4
2
2
3
1
1
1
4
2
2
4

STT

III
1

a

b

c

2

a

Tiêu chuẩn

2. Máy toàn đạt điện tử (> 2 cái);
3. Máy thủy bình (> 2 cái);
4. Các phần mềm: Phần mềm thể hiện bản vẽ khảo
sát, thiết kế trên máy tính; Phần mềm tính dự toán;
Phần mềm tính kết cấu.
- Tất cả các máy móc, thiết bị chủ yếu thuộc sở hữu
của nhà thầu (kèm theo tài liệu chứng minh máy
móc, thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu).
- Nhà thầu có thuê máy móc, thiết bị (kèm theo
hợp đồng thuê và tài liệu chứng minh máy móc,
thiết bị thuộc sở hữu của đơn vị cho thuê).
- Nhà thầu không có máy móc, thiết bị
Nhân sự
Chủ trì khảo sát địa hình
Trình độ chung (Chuyên ngành trắc địa hoặc kỹ
thuật xây dựng có chứng chỉ hành nghề khảo sát
địa hình)
Bằng cấp
Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương
khác
Không có bằng trung cấp, cao đẳng, kỹ sư hoặc các
bằng cấp tương đương khác
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
≥ 10 năm
< 10 năm
Kinh nghiệm đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì khảo sát
các công trình kè biển
≥ 3 công trình
2 công trình
1 công trình
Không có công trình
Chủ trì khảo sát địa chất
Trình độ chung (Chuyên ngành địa kỹ thuật hoặc
địa chất công trình có chứng chỉ hành nghề khảo
sát địa chất)
Bằng cấp

Điểm
tối đa

Mức
Thang điểm
điểm
yêu
chi tiết cầu tối
thiểu

4

2
0
50
5

35
3,5

2
2
1
0
1
1
0
2
2
1,5
1
0
5

2

3,5

STT

b

c

3

a

b

c

Tiêu chuẩn

Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương
khác
Không có bằng trung cấp, cao đẳng, kỹ sư hoặc các
bằng cấp tương đương khác
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
≥ 10 năm
< 10 năm
Kinh nghiệm đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì khảo sát
các công trình kè biển
≥ 3 công trình
2 công trình
1 công trình
Không có công trình
Chủ nhiệm thiết kế
Trình độ chung (Chuyên ngành thủy lợi hoặc xây
dựng công trình thủy có chứng chỉ hành nghề thiết
kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
hoặc thủy lợi)
Bằng cấp
Thạc sỹ công trình biển hoặc tương đương
Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác thuộc
chuyên ngành thủy lợi
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương
khác khác thuộc chuyên ngành thủy lợi
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
≥ 10 năm
5 - < 10 năm
3 - < 5 năm
< 3 năm
Kinh nghiệm đã làm chủ trì, chủ nhiệm lập dự án
hoặc thiết kế các công trình tương tự (công trình
thủy lợi kè biển)
≥ 5 công trình
4 công trình
3 công trình
2 công trình

Điểm
tối đa

Mức
Thang điểm
điểm
yêu
chi tiết cầu tối
thiểu
2
1
0

1
1
0
2
2
1,5
1
0
15

10,5

5
5
3
1
5
5
3
2
0
5
5
4
3
2

STT

4

a

b

c

5

a

b

Tiêu chuẩn

1 công trình
Chủ trì thiết kế
Trình độ chung (Chuyên ngành thủy lợi có chứng
chỉ hành nghề thiết kế công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn hoặc thủy lợi)
Bằng cấp
Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác thuộc
chuyên ngành thủy lợi
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương
khác thuộc chuyên ngành thủy lợi
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
≥ 10 năm
5 - < 10 năm
3 - < 5 năm
< 3 năm
Kinh nghiệm đã làm chủ trì thiết kế các công trình có
kết cấu quy mô tương tự như gói thầu đang xét (công
trình thủy lợi kè)
≥ 5 công trình
3 công trình
2 công trình
Không có công trình
Cán bộ tham gia thiết kế
Điều kiện chung : Tổng số Cán bộ tham gia thiết
kế ≥ 5 người có chứng chỉ hành nghề thiết kế công
trình nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc
thủy lợi.
Tiêu chuẩn đánh giá của các cán bộ tham gia
thiết kế
Bằng cấp
Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương
khác
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
≥ 5 năm
3 - < 5 năm
< 3 năm

Điểm
tối đa

10

Mức
Thang điểm
điểm
yêu
chi tiết cầu tối
thiểu
1
7

3
3
0
3
3
2
1
0
4
4
2
1
0
10

7

10

3
3
0
4
4
2
0

STT

c

6

a

b

Tiêu chuẩn

Kinh nghiệm tham gia thiết kế các công trình có kết
cấu tương tự như gói thầu đang xét (công trình thủy
lợi kè)
≥ 3 công trình
2 công trình
1 công trình
Không có công trình
Nhân sự khác
Điều kiện chung: Tổng số Nhân sự khác ≥ 6 người,
trong đó:
- Cán bộ phụ trách khảo sát địa hình (Có chứng chỉ
hành nghề khảo sát địa hình) ≥ 02 người
- Cán bộ phụ trách khảo sát địa chất (Có chứng chỉ
hành nghề khảo sát địa chất) ≥ 02 người
- Cán bộ lập dự toán xây dựng công trình (Có
chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng) ≥ 02 người
Tiêu chuẩn đánh giá của các nhân sự khác
Bằng cấp
Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác.
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương
khác
Không có bằng trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp
tương đương khác
Kinh nghiệm thực hiện các công trình có tính chất
tương tự
≥ 3 công trình
2 công trình
1 công trình
Không có công trình
Tổng cộng (100%)

Điểm
tối đa

Mức
Thang điểm
điểm
yêu
chi tiết cầu tối
thiểu

3
3
2
1
0
5

3,5

5

2
2
1
0
3
3
2
1
0
100

70

- Mức điểm yêu cầu tối thiểu đánh giá về mặt kỹ thuật không được thấp hơn 70%
tổng số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm đạt bằng hoặc lớn hơn mức yêu cầu tối
thiểu, đồng thời số điểm chi tiết của từng mục chi tiết không nhỏ hơn mức quy định tối
thiểu và nhân sự: chủ trì khảo sát, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải đáp ứng về
chứng chỉ hành nghề theo yêu cầu của HSMT sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ
thuật và chuyển sang đánh giá về mặt tài chính.

- E- HSDT có tổng số điểm kỹ thuật nhỏ hơn 70 điểm hoặc số điểm của một trong
từng mục chi tiết nhỏ hơn mức quy định tối thiểu hoặc không đáp ứng 01 trong những
nhân sự chủ chốt sau: chủ trì khảo sát, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế thì được đánh giá
là không đáp ứng theo yêu cầu của HSMT thì HSDT sẽ bị loại không xét tiếp.
- Nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà
thầu.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x 100]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số
các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang
xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
70%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 30%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5777 dự án đang đợi nhà thầu
  • 642 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 554 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15190 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13337 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây