Thông báo mời thầu

Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ cho phòng Nội vụ huyện Vị Thủy

Tìm thấy: 16:00 27/10/2020
Số TBMT
20201068031-02
Công bố
15:56 27/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ cho phòng Nội vụ huyện Vị Thủy
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ cho phòng Nội vụ huyện Vị Thủy
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ cho phòng Nội vụ huyện Vị Thủy
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hậu Giang
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:33 26/10/2020
đến
16:45 02/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:45 02/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.000.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ cho phòng Nội vụ huyện Vị Thủy". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ cho phòng Nội vụ huyện Vị Thủy" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 44

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Ph n 2. YÊU C U V K THU T
Ch

ng V. YÊU C U V K THU T

1. Gi i thi u chung v d án và gói th u
- Tên gói th u: Ch nh lý h s l u tr t i phòng N i v huy n V Th y.
- Ch
u t : Phòng N i v huy n V Th y.
- Ngu n v n: Ngân sách huy n.
- Hình th c l a ch n nhà th u: Chào hàng c nh tranh qua m ng.
- Ph ng th c l a ch n nhà th u: M t giai o n, m t túi h s
- Lo i h p ng: Tr n gói.
- Th i gian th c hi n h p ng: 45 ngày k t ngày bàn giao tài li u.
- Quy mô c a d án: Ch nh lý 40 mét tài li u l u tr và cung c p 10 giá s t l u tr
2. Yêu c u v k thu t
2.1. Yêu c u v d ch v ch nh lý
* Yêu c u chung:
H s , tài li u sau khi ch nh lý ph i áp ng yêu c u: Có M c l c h s ; c s d
li u và công c th ng kê, tra c u; Danh m c tài li u lo i ra c a phông ho c kh i tài
li u ch nh lý; H s b o qu n v nh vi n ph i biên m c h s ( ánh s t cho tài
li u b o qu n t 20 n m tr lên, vi t M c l c V n b n, vi t Bìa h s và Ch ng t
k t thúc); l a ch n và l p M c l c h s , tài li u l u tr có th i h n b o qu n v nh
vi n thu c danh m c thành ph n tài li u n p l u tr vào Trung tâm L u tr l ch s
t nh.
* V m c ích ch nh lý:
T ch c s p x p h s , tài li u c a phông ho c kh i tài li u a ra ch nh lý m t
cách khoa h c t o i u ki n thu n l i cho công tác qu n lý, b o qu n, khai thác và
s d ng tài li u; lo i ra nh ng tài li u h t giá tr
tiêu h y, qua ó, góp ph n nâng
cao hi u qu s d ng kho tàng và trang thi t b , ph ng ti n b o qu n.
* Yêu c u ch nh lý:
- Th c hi n ch nh lý tài li u theo h ng d n t i các quy nh c a Nhà n c.
- B o v , b o qu n an toàn, b o m t thông tin tài li u trong quá trình ch nh lý
- Tài li u sau khi ch nh lý hoàn ch nh ph i t
c các yêu c u sau:
+ Phân lo i và l p thành h s hoàn ch nh;
+ Xác nh th i h n b o qu n cho h s , tài li u; xác nh tài li u c n b o qu n
v nh vi n và tài li u h t giá tr c n lo i ra tiêu h y;
+ H th ng hóa h s , tài li u;
+ L p các công c tra c u; m c l c h s tài li u, c s d li u và công c tra c u
khác ph c v cho vi c qu n lý, tra c u s d ng;
76

+ L p danh m c tài li u h t giá tr lo i ra tiêu h y.
* Nguyên t c ch nh lý:
- Không phân tán phông l u tr . Tài li u c a t ng n v hình thành phông ph i
c ch nh lý và s p x p riêng bi t;
- Khi phân lo i, l p h s (ch nh s a hoàn thi n, ph c h i ho c l p m i h s ),
ph i tôn tr ng s hình thành tài li u theo trình t theo dõi, gi i quy t công vi c.
- Tài li u sau khi ch nh lý ph i ph n ánh
c các ho t ng c a c quan hình
thành tài li u; s liên h logic và l ch s c a tài li u.
* Quy trình ch nh lý:
- Tuân th nghiêm ng t tính chính xác và s an toàn c a tài li u trong ch nh lý
khoa h c tài li u l u tr theo úng trình t các b c sau:
1. Giao nh n tài li u và l p biên b n giao nh n tài li u
2. V n chuy n tài li u t kho b o qu n n a i m ch nh lý (kho ng cách ~100m)
3. V sinh s b tài li u
4. Kh o sát và biên so n các v n b n h ng d n ch nh lý
5. Phân lo i tài li u theo H ng d n phân lo i
6. L p h s ho c ch nh s a, hoàn thi n h s theo H ng d n l p h s .
b. Ch nh s a, hoàn thi n h s
i v i tài li u ã
c l p h s nh ng ch a
t yêu c u (tài li u ã l p h s s b ).
7. Biên m c phi u tin (các tr ng 1, 2, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 11, 13, 14)
8. Ki m tra, ch nh s a vi c l p h s và vi c biên m c phi u tin
9. H th ng hoá phi u tin theo
10. H th ng hoá h s theo phi u tin
11.Biên m c h s
a. ánh s t cho tài li u b o qu n t 20 n m tr lên và i n vào tr ng 10
c a phi u tin
b. Vi t m c l c v n b n i v i tài li u b o qu n v nh vi n
c. Vi t bìa h s và ch ng t k t thúc
12. Ki m tra và ch nh s a vi c biên m c h s
13. ánh s chính th c cho h s vào tr ng s 3 c a phi u tin và lên bìa h s
14. V sinh tài li u, tháo b ghim, k p, làm ph ng và a tài li u vào bìa h s
15. a h s vào h p (c p)
16. Vi t và dán nhãn h p (c p)
17. V n chuy n tài li u vào kho và x p lên giá
18. Giao, nh n tài li u sau ch nh lý và l p Biên b n giao, nh n tài li u
19. Nh p phi u tin vào c s d li u
20. Ki m tra, ch nh s a vi c nh p phi u tin
77

21. L p m c l c h s
a/ Vi t l i nói u
b/ L p b ng tra c u b tr
c/ T p h p d li u và in m c l c h s t c s d li u (03 b )
d/ óng quy n m c l c (03 b )
22. X lý tài li u lo i
a/ S p x p, bó gói, th ng kê danh m c tài li u lo i
b/ Vi t thuy t minh tài li u lo i
23. K t thúc ch nh lý
a/ Hoàn ch nh và bàn giao h s phông
b/ Vi t báo cáo t ng k t ch nh lý
2.2. Yêu c u v v t t , v n phòng ph m
V t t , v n phòng ph m ph c v ch nh lý tài li u quy nh t i Thông t s
03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 c a B N i v quy nh nh m c kinh t - k
thu t ch nh lý tài li u gi y.
V t t , v n phòng ph m ph i m b o các yêu c u sau:
Stt

1

2
3

4

5

Danh m c hàng hóa

Bìa h s ( ã bao
g m 5% t l sai
h ng)

T m c l c v n b n
( ã bao g m 5% t l
sai h ng)
Gi y tr ng làm s mi
khi l p h s
Gi y tr ng in m c l c
h s nhãn h p ( ã
bao g m 5% t l sai
h ng)
Gi y tr ng vi t th ng
kê tài li u lo i ( ã bao
g m 5% t l sai
h ng)

nh m c
cho 01 mét
tài li u

Yêu c u

T

126

- Theo Quy nh c a C c
V n th L u tr Nhà n c
v vi c ban hành tiêu chu n
ngành bìa h s .
(Nhà s n xu t ph i có ch ng
nh n qu n lý ch t l ng ISO
9001:2015)

T

190

Lo i gi y tr ng kh A4

T

126

Lo i gi y tr ng kh A4

T

40

Lo i gi y tr ng kh A4

T

18

Lo i gi y tr ng kh A4

v

n

78

Stt

Danh m c hàng hóa

6

Phi u tin ( ã bao g m
5% t l sai h ng)

7

Bút vi t bìa

v

n

nh m c
cho 01 mét
tài li u

Yêu c u

T

126

Chi c

5

Lo i t t, ch t l

ng cao

8

Bút vi t phi u tin,
Chi c
th ng kê tài li u lo i

1

Lo i t t, ch t l

ng cao

9

Bút chì

Chi c

0,5

Lo i t t, ch t l

ng cao

10

M c in m c l c h s
nhãn h p

H p

0,01

Lo i t t, ch t l

ng cao

ánh s t

11

C p, h p

ng tài li u

Chi c

7

12

H dán nhãn h p

L

0,25

13

VPP khác (Dao, kéo
c t gi y, ghim k p,
Tr n
dây bu c, bút xóa,
gói
ch i lông, các v n
phòng ph m khác …)

1

Lo i gi y tr ng kh A5

- Theo Quy nh c a C c
V n th L u tr Nhà n c
v vi c ban hành tiêu chu n
ngành h p b o qu n tài li u
l u tr .
(Nhà s n xu t ph i có ch ng
nh n qu n lý ch t l ng ISO
9001:2015)
H ch t l ng cao,
bám
dính t t, có hóa ch t ch ng
chu t và các côn trùng
Lo i t t, ch t l

ng cao

Nhà th u ph i nêu rõ ngu n g c, xu t x , ký mã hi u, nhãn mác (n u có) c a
s n ph m, c tính k thu t và các tài li u kèm theo ch ng minh.
2.3 Yêu c u v thi t b l u tr (Giá s t)
- Xu t x : Vi t Nam
- Kích th c: Dài 1.084 x R ng 400 x Cao 2.000mm;
- Ch t li u b ng s t
- Khung s t V dày 1,7mm, c l d p nh hình, có chân cân ch nh t ng
gi m, có 2 thanh gi ng chéo b ng s t
- Có 6 t m t b ng s t dày 0,7mm, d p g p c nh, có gân t ng c ng, ch u t i
tr ng 45kg/t m
- Giá
c s n t nh i n 2 l p (1 l p ch ng g , 1 l p m màu ghi)
79

- Giá l p t n gi n, k t c u v ng ch c, b n p.
2.4. Yêu c u v ph n m m nghi p v L u tr
Nhà th u cung c p cho n v th h ng ph n m m nghi p v l u tr ph i
m b o nh ng yêu c u sau:
- B o m t 3 l p: L p CSDL, l p ng d ng và l p ng i dùng.
c ng ký b n quy n s h u c a nhà th u.
- Ch c n ng cho phép qu n lý toàn b tài li u l u tr trong kho.
- Có th t o ra danh m c các kho l u tr , các giá, k trong kho.
- Có th xem chi ti t giá k (s l ng h p trên k , s l ng h s trên k ,...).
- Qu n lý dung l ng h p, giá, k .
- Cho phép nh p d li u m i v h s , tài li u t file excel (theo c u trúc).
- Cho phép phân quy n chi ti t trên phông l u tr .
- Ph n m m
c b o m t, mã hóa ch t ch , m b o an toàn tài li u cho t t
c các n v s d ng ph n m m:
+ M t kh u tài kho n mã hóa b ng gi i thu t MD5.
+ B o m t recapcha b ng hình nh, ch ng dò recapcha.
+ B o m t qua email v i SSO.
- Ch c n ng qu n lý m n tr h s , tài li u.
-T
ng thông báo th i gian th c v m n tr h s , tài li u.
-T
ng c nh báo tài li u h t th i h n b o qu n b ng email.
- Cung c p các báo cáo th ng kê phong phú, a d ng và chính xác v tình
hình m n, tr tài li u.
- Cung c p các báo cáo th ng kê phong phú, a d ng và chính xác v tình
hình hi n tr ng tài li u theo nhi u tiêu chí nh phông, khung, phòng ban.
- Cho phép th ng kê d ng dashboard tr c quan, d nhìn theo nhi u tiêu chí
(s l ng h s , s l ng tài li u, theo khung, phòng ban, n m…)
- Công c tìm ki m và tìm ki m nâng cao, cho phép tìm ki m n i dung tài li u.
- Ch c n ng ph n m m tuân th theo Quy t nh s 458/Q -TTg ngày 03
tháng 4 n m 2020 c a Th t ng chính ph v phê duy t
án “L u tr tài li u
i n t c a các c quan nhà n c giai o n 2020 – 2025”.
- Tiêu chu n d li u ph n m m: Tiêu chu n d li u thông tin u vào c a
ph n m m theo Thông t 02/2019/TT-BNV v vi c quy nh tiêu chu n d li u
thông tin u vào và yêu c u b o qu n tài li u l u tr i n t .
- Có API k t n i n các ph n m m th 3 (Ph n m m qu n lý v n b n và
i u hành, ph n m m khác).
- Ph n m m th c b n quy n c a nhà th u (có tài li u ch ng minh).
80

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5989 dự án đang đợi nhà thầu
  • 675 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 853 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15922 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14444 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây