Thông báo mời thầu

Gói thầu thi công xây dựng công trinh

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:00 25/10/2020
Số TBMT
20201052091-02
Công bố
15:55 25/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu thi công xây dựng công trinh
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn ngân sách trung ương, nguồn vốn Chương trình 30a năm 2020, nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Chi phí xây lắp hệ thông kè, các hạng mục cống, điện chiếu sáng hạ tầng kỹ thuật
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:04 20/10/2020
đến
07:15 10/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
07:20 10/11/2020
Mở thầu tại
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tu Mơ Rông, Địa chỉ: Thôn Kon Tun, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
1.000.000.000 VND
Bằng chữ
Một tỷ đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu thi công xây dựng công trinh". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu thi công xây dựng công trinh" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 121

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Tu Mơ Rông, ngày 20 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá
Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình
thuộc dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh
Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TU MƠ RÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đấu thầu
năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ
kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập
Hồ sơ mời thầu xây lắp;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND, ngày 12/8/2020 của
UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn
nhà thầu xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối
Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-UBND, ngày 15/10/2020 của
UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản
vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Kè chống sạt
lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng công
trình thuộc dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;

Xét Tờ trình số 125/TTr-BQL, ngày 19/10/2020 của Ban QLDA ĐTXD
huyện và Báo cáo thẩm định số /BCTĐ-TCKH-ĐT, ngày
20/10/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh
giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công
trình thuộc dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, với các nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: UBND huyện Tu Mơ Rông.

2. Đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn
đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng
công trình thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk
Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum do Công ty TNHH MTV Nguyên
Khoa Kon Tum lập.

3. Các nội dung gói thầu:

3.1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

*

,

n

p

r

$

R

T

^

n

p

Ь

T

␱怀킄愂̤摧缰z଀^

đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, năm trăm mười một
triệu, không trăm linh tám ngìn đồng chẵn).

3.3. Nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn ngân sách trung ương (Dự phòng chung kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020): 20.000 triệu
đồng.

+ Nguồn vốn Chương trình 30a năm 2020 (tại Quyết định
số 1386/QĐ-UBND, ngày 10/12/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh):
20.578 triệu đồng.

+ Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp
pháp khác: 8.922 triệu đồng.

3.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
trong nước.

3.5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, 02 túi hồ
sơ.

3.6. Hình thức hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh.

3.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.

4. Nội dung Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá Hồ
sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc
dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ
Rông, tỉnh Kon Tum, như sau:

Phần 1: THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. Yêu cầu về xây lắp

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phần 4. PHỤ LỤC

(Có Hồ sơ mời thầu kèm theo)

Điều 2. Giao Ban QLDA ĐTXD huyện Tu Mơ Rông có trách nhiệm
triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà
nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài
chính - Kế hoạch; Giám đốc: Kho bạc nhà nước huyện, Ban
QLDA ĐTXD huyện, Công ty TNHH MTV Nguyên Khoa Kon Tum và Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Lưu VT-TH. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

PAGE \* MERGEFORMAT 2

PAGE

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5777 dự án đang đợi nhà thầu
  • 643 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 557 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15190 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13338 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây