Thông báo mời thầu

Gói số 2: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 140 danh mục thuốc)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:06 24/10/2020
Số TBMT
20201064341-00
Công bố
12:01 24/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm thuốc năm 2020 - 2021 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói số 2: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 140 danh mục thuốc)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung cấp thuốc năm 2020 - 2021 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
12:01 24/10/2020
đến
08:00 24/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
200.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 24/11/2020
Mở thầu tại
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng: 18/383 Lán Bè, Lê Chân, Hải Phòng
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
2.709.498.325 VND
Bằng chữ
Hai tỷ bảy trăm lẻ chín triệu bốn trăm chín mươi tám nghìn ba trăm hai mươi lăm đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói số 2: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 140 danh mục thuốc)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói số 2: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 140 danh mục thuốc)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 38

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SAO Y; Sở Y tế; 21/10/2020; 10:00:18 +07:00

UBND THANH PHO HAl PHONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
S€% Y TE
Dc lip - Tir do - Hanh phüc
Sé:A9 /QD-SYT

Hal Phông, ngày O tháng 10 nãm 2020

QUYET D!NH
Ye vic phê duyt Ho so' mô'i thiii
Gói so 2: Gói thiu thuc Bit du'ç'c gc hoc tuo'ng du'o'ng diêu tr (grn 140
danh muc thuôc) thuôc Dir an: Mua sm thuôc närn 2020 - 2021
cho các co s& y t trên dia bàn thành pliô Hãi Phông
GIAM DOC S Y TE HA! PHONG
Can cu Luçt Dá'u thcu ngày 26 tháng 11 nárn 2013;
Can c& Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày 26 tháng 6 nám 2014 ctha
Chinh phi quy djnh chi tièt thi hành mt s6 diu cua Luçt Dá'u thu v lca chQn
n/ia thcu;
Can th Thông tu sc 19/2015/TT-BKHDT ngày 27/11/2015 cia Bó ICe'
hogch và Du tu' ban hành Thông tw quy djnh chi tiêt vic lçp báo cáo thám dinh
trong qua trinh to2 ch&c 4ca chQn nhà thu;
Can ci Thông tu' se' 15/TT-BYTngày 11/7/2019 cãa 136 Yte' quy d/nh vic
dáu thdu thue'c tqi các cci say te' cong 1p,•
Can ci Quye't djnh se' 25/2018/QD-UBND ngày 04/9/2018 cia U); ban
nhán dan thànhpho2 Hái Phông v vic Ban hành quy djnh v chc náng, nhim
v quyn hgn và cc' ct4u te' chic cza So Y t
Can cii' các Quylt djnli cüa L'Jy ban nhán dan thành phd: S6 376/QDUBND ngày 21/2/2017 v vic giao Trung tam Kie'm nghim du'o'c phdin - ni9
phdm thu3c SO Y te' là dan vj mua sm tp trung theo mô hInh kiê,n nhiçm de'i
vó'i thue'c, vt twy t hóa cMt xCt nghim, sinh pMm chdn doán invitro cia
ngành Y te'; Quyé't djnh s 47/QD-UBND ngày 09/01/2018 cia ('Jy ban nhán dan
thành pM Hái Phông v vic ddi ten Trung tam Kie'm nghim du'Qc phdin - in9
phdm thành Trung tam Kie'm nghiém thue'c, m9 phdm, thy'c phdm Hal Phông
thu6c SO Yte'Hai Phông,
Can ci Quye't djnh se' 223 0/QD- UBND ngày 27 tháng 7 nám 2020 cua Uy
ban nhân dan thành phd v vic phC duyt Danh myc thudc bd sung vào Danh
muc thudc ddu t/uu t4p trung cdp dia phu'ctng näin 2020-2021 cho các cci say te'
cOng lap trên dia bàn thành phd Hdi Phông;

Can cá Quyé't djnh sd 3031/QD-UBND ngày 01/10/2020 cza Ly ban n/ian
dan thành ph6 Hái PhOng v vic phê duyit dr toán, ngun v6n rnua sm thudc
näm 2020 - 2021 cho các cci sóy t trên d,ia bàn thành ph Hal Phông;
Can c& Quyé't djnh s 3079/QD-UBND ngày 05/10/2020 cza Uy ban
nhdn dan thành pM Hái Phông v vic phê duyt ki hogch lu'a chQn nhà thu
cung cdp thuc nàm 2020 - 2021 cho the Co. S y té' trên dja bàn than/i phó' Hái
Phông;
Theo d nghj cla Trung tam Kie2m nghim thuc, m9 pha2m, thy'c phdin
Hái Phông (Ben m&i thcu,) tgi T& trInh 214T/TTr-TTKJ'/ ngày 14/10/2020 v viçc
phé duyt Hd so' mài thdu Gói 5 2: Gói thu thuc Bitt du'Qc góc hoac two'ng
duv'ng diu trj

140 danh myc thuc,) thuç5c Dy' an: Mua scm thu6c nám

2020 - 2021 cho các cci so' y te' trén dia bàn thành pM Hái Phông; cza H3i dng
thdm djnh 4a chQn n/ia thc4u mua scin thuc tap trung nám 2020 - 2021 cho các
cc' sO' y te' trên dja bàn thành pM Hái PhOng (sau day gpi là Hal dông thám
djnli) tgi Báo cáo sá 675/B C-SYT ngày 20/10/2020 v viêc Thá'm djnh Ho so ,nO'i
thcu Gói sd 2: GOi thu thuc Bitt dwcrc gc hoac turing during diu tr (gain
140 danh myc thuc,) thuç5c Du an: Mua sm thuó'c nàm 2020 - 2021 cho các cci
thy tl trên dja bàn thành pM Hdi PhOng.
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt H so m&i thu Gói s 2: Gói th.0 tiiuc Bit dixçic gc
hoc tirong duong diu trj (grn 140 danh rniic thu&) thuc Dii an: Mua sm
thuc närn 2020 - 2021 cho các Co s& y t trên dja bàn thành ph Hâi Phông, cii
th nhu' sau:
1. Ten gói thu: Gói s6 2: Gói thu thu& Bit duqc gc hoc tucing
throng diu trj (gm 140 danh mllc thuc)
2. Ten dir an: Mua sm thuc närn 2020 - 2021 cho các Co s& y tê trén
dja bàn thành ph Hãi Phàng
3. Ni dung H so mon thu: B H so môi thu bao gm 01 tp h so
myi thu dóng btng giy kh A4, trong do:
Phn 1- THU TUC DAU THAU
Chuong I. Chi dn nhà th.0
Chinmg II. Bang dtt 1iu d.0 thu
Chuong III. Tiêu chun dánh giá HSDT
Chircrng IV. Biu mu dr th.0

icu

Phin 2- YEU CAU VE PHAM VI ClING CAP
Chuang V. Phm vi cung c.p
Phn 3- DIEU KI1N H€%P BONG VA BIEU MAU HP BONG
Chuong VI. Diu kin chung cüa hgp dng
Chtrcmg VII. Diu kin cii th cüa hcip dng
Chirorng VIII. Biu rnu hçip dàng
PIimn 4- PHI) LUC
1.Phii 1iic I: Bang tiéu chutn dánh giá v k thut.
2. Phu luc II: Mu bàn cam kk
3. Phii 1iic III: Bang phm vi cung c.p, tin d cung cap và yêu cu k
thut cüa thuc
(Kern theo H so' mài thdu Gói so' 2: GOi thu thuo'c Bitt dwQc gdc hoic
two'ng duv'ng diu trj (gcrn 140 danh myc thuo'c,) dâ dup'c thdrn d,inh,)
Biu 2. Giao Trung tam Kirn nghirn thuc, m phm, thic phtm Hâi
Phông (Ben man th.u), Hi ding thtm djnh tin hânh trin khai các bu'âc tip
theo dung quy djnh hin hành.
Biu 3. Các ông (bà): Chánh van phông S& Y t, Ben môi thu, Hi dông
th.m djnh và các don vj, cá nhân có lien quan can cü Quy& djnh thi hânh./.
Quyt djnh nay dugc thi hành k tir ngày k.
No'i nit (in:
- Nhtr 4iu 3 (De thuc hin);
- Ban Giám doe SYT;
- TTKH T-MP-TP;
- BHXH TP;
- Luu: VP, NVD.
!/

t•

'0. C'r(

*

BOC

i..,

r

/

ç'j'/r_ -

P1iim Thu Xaiih

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5970 dự án đang đợi nhà thầu
  • 658 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 857 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15916 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14438 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây