Thông báo mời thầu

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Tân Hà, xã Tân Xuân huyện Hàm Tân

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:02 24/10/2020
Số TBMT
20201064335-00
Công bố
11:59 24/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Tân Hà, xã Tân Xuân huyện Hàm Tân
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách địa phương và vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Đo đạc bản đồ, Cấp giấy chứng nhận, Xây dựng Cơ sở dữ liệu
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
11:59 24/10/2020
đến
14:00 13/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:05 13/11/2020
Mở thầu tại
15 Nguyễn Tất Thành, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
280.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Tân Hà, xã Tân Xuân huyện Hàm Tân". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Tân Hà, xã Tân Xuân huyện Hàm Tân" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 59

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 362 /QĐ-STNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 23 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính
và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Tân Hà, xã Tân Xuân huyện Hàm Tân
thuộc Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất
đai tỉnh Bình Thuận
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Căn cứ Luật đấu th u s
- Căn cứ Ngh đ nh s
Ch nh ph

20
ngày 2
20
20 -N -C ngày 2 tháng

c
u ch i
năm 20 c

- Căn cứ Thông tư s 0 20 5 TT-BK T ngày
02 20 5 c
và T quy đ nh chi tiết lập hồ sơ mời th u d ch vụ tư vấn

B K

- Căn cứ uyết đ nh s 22 20 5
-UBND ngày 0 tháng 0 năm 20 5
c UBND tỉnh Bình Thuận về việc uy đ nh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
cơ cấu tổ chức c Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận
- uyết đ nh s 2 97
-UBND ngày 02 tháng 08 năm 20 7 về việc điều
chỉnh dự án tổng thể Xây dựng hệ th ng hồ sơ đ ch nh và cơ sở dữ liệu quản lý
đất đ i tỉnh Bình Thuận (l n 2)
- Căn cứ uyết đ nh s 2057
-UBND ngày 25 8 2020 c UBND tỉnh
về việc phê duyệt Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán xây dựng hệ th ng hồ sơ đ ch nh
và cơ sở dữ liệu quản lý đất đ i xã Tân Xuân, huyện àm Tân
- Căn cứ uyết đ nh s 2059
-UBND ngày 25 8 2020 c UBND tỉnh
về việc phê duyệt Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán xây dựng hệ th ng hồ sơ đ ch nh
và cơ sở dữ liệu quản lý đất đ i xã Tân à, huyện àm Tân.
- Căn cứ uyết đ nh s 2558
-UBND ngày 9 0 2020 c UBND tỉnh
về việc phê duyệt kế hoạch lự chọn nhà th u các gói th u thu c Dự án Xây
dựng hệ th ng hồ sơ đ ch nh và cơ sở dữ liệu quản lý đất đ i tỉnh Bình Thuận
Xét đề ngh c B n uản lý dự án tại Tờ trình s
/TTr-B LDA ngày
21 tháng 10 năm 2020; Báo cáo thẩm đ nh hồ sơ mời th u c Tổ thẩm đ nh
ngày 22 tháng 10 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính
và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Tân Hà, xã Tân Xuân huyện Hàm Tân thuộc

2
Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh
Bình Thuận, với các nội dung chính như sau:
1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản
lý đất đai tỉnh Bình Thuận.
2. Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu
quản lý đất đai xã Tân Hà, xã Tân Xuân huyện Hàm Tân.
3. Nội dung gói thầu: xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu
quản lý đất đai.
4. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương.
5. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
7. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
9. Thông qua nội dung hồ sơ mời thầu cầu: Thống nhất với báo cáo thẩm
định hồ sơ mời thầu ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Tổ thẩm định đã thẩm định
hồ sơ mời thầu của gói thầu xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu
quản lý đất đai xã Tân Hà, xã Tân Xuân huyện Hàm Tân thuộc Dự án xây dựng
hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.
Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ
sở dữ liệu quản lý đất đai Bình Thuận, Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định tổ chức
lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng hệ
thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Bình Thuận, Kế toán
trưởng Sở, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên
quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BQLDA.

GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Thành

Người ký: Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Bình
Thuận
Email:
stnmt@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban Nhân
dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 24.10.2020
11:36:26 +07:00

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6020 dự án đang đợi nhà thầu
  • 680 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 844 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15852 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14305 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây