Thông báo mời thầu

Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình

Tìm thấy: 11:24 24/10/2020
Số TBMT
20201064137-00
Công bố
11:14 24/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Đường Lại Yên - Vân Canh ( từ đường liên khu vực 2 đến đường vanh đai 3.5), huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức. Địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố bố trí 50% tổng mức đầu tư, Ngân sách huyện Hoài Đức bố trí 50% tổng mức đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất của Huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Lại Yên – Vân Canh (từ đường liên khu vực 2 đến đường vành đai 3,5), huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:14 24/10/2020
đến
14:30 02/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 02/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
8.000.000 VND
Bằng chữ
Tám triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 69

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1. Tên dự án: Đường Lại Yên – Vân Canh (từ đường liên khu vực 2 đến
đường vành đai 3,5) huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức
Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức
3. Địa điểm xây dựng: huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
4. Nguồn vốn:
5. Quy mô đầu tư xây dựng:
STT
1

Hạng mục công việc

Số tiền bảo hiểm (VNĐ)

Chi phí xây dựng
TỔNG CỘNG

231.583.895.000
231.583.895.000

6. Gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình
- Phạm vi công việc của gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình và bảo
hiểm trách nhiệm bên thứ ba.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 845 ngày
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Giá trị xây lắp được bảo hiểm: 231.583.895.000 đồng.
- Yêu cầu cung cấp dịch vụ:
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất
của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro theo Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro
xây dựng do nhà thầu đã đăng ký với Bộ Tài chính.
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phát sinh đối với

thiệt hại tính mạng, thương tật thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản của bên thứ ba
trong quá trình thi công các hạng mục được bảo hiểm theo phần 1 và trong thời hạn
bảo hiểm.
Doanh ngiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bảo hiểm đảm bảo tuân thủ
quy định tại:
+ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12;
+ Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ Quy định
bảo hiểm bắt buộc trong hoạt đồng đầu tư xây dựng và
+ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định
chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
+ Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Hưỡng
dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
+ Thông tư 01/2019/TT-BTC ngày 02/01/2019 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ
sung một số điều cua Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài
chính Hưỡng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Loại hình bảo hiểm
Bảo hiểm mọi rủi ro trong quá trình xây dựng, bảo hành công trình và bảo
hiểm trách nhiệm với bên thứ ba.
2.2. Đối tượng bảo hiểm
Bao gồm tất cả các hạng mục công trình, vật tư, thiết bị liên quan đến việc
đầu tư xây dựng cho gói thầu Đầu tư xây dựng Đường Lại Yên – Vân Canh (từ
đường liên khu vực 2 đến đường Vành đai 3,5) huyện Hoài Đức.
2.3. Người được bảo hiểm
Chủ đầu tư là: Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức và/hoặc các nhà thầu chính
và/hoặc các nhà thầu phụ và/hoặc bên khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
2.4. Địa điểm xây dựng:

Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
2.6. Thời gian bảo hiểm:
Thời gian bảo hiểm Theo thời gian thực hiện dự án, dự kiến 785 ngày kể từ
ngày khởi công cho đến khi hoàn thành toàn bộ dự án bàn giao đưa vào sử dụng,
cộng thêm 12 tháng cho thời gian bảo hiểm cho công tác bảo hành mở rộng dự án.
Trong trường hợp thời gian thi công bị chậm trễ so với tiến độ, Người được
bảo hiểm dự án sẽ thông báo cho Người bảo hiểm dự án bằng văn bản và Người
bảo hiểm dự án sẽ gia hạn thời gian bảo hiểm dự án theo yêu cầu của Người được
bảo hiểm. Việc thay đổi này không làm phát sinh chi phí cho Người được bảo
hiểm.
2.7. Phạm vi bảo hiểm:
Phần 1: Thiệt hại vật chất, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
Nếu trong thời hạn bảo hiểm, bất kỳ một hạng mục tài sản nào có tên trong
hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất vật chất
bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những
nguyên nhân bị loại trừ dưới đây gây ra tới mức cần phải sửa chữa hoặc thay thế
thì doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm
tổn thất đó theo quy định tại Quy tắc bảo hiểm bằng cách trả tiền. Mức bồi thường
đối với từng hạng mục tài sản ghi trong hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền
bảo hiểm của hạng mục tài sản đó và trong phạm vi hạn mức trách nhiệm bồi
thường đối với mỗi sự kiện bảo hiểm (nếu có). Tổng số tiền bồi thường không vượt
quá tổng số tiền được bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm.
Bảo hiểm sẽ bồi thường mọi thiệt hại vật chất bất ngờ cho công trình do
những nguyên nhân không bị loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm đối với toàn bộ các
hạng mục công trình của dự án, máy móc/thiết bị trong quá trình lưu kho cùng với
nguyên vật liệu, trang thiết bị kèm theo theo giá trị được kê khai trong phần giá trị
bảo hiểm,
Chi phí chuyên gia, tư vấn, và chi phí cho kiến trúc sư, giám định viên, kỹ
sư, chủ nhiệm Điều hành dự án, Điều phối viên dự án, chi phí pháp lý và các chi
phí khác phát sinh cho Người được bảo hiểm sau khi xảy ra tổn thất thuộc trách
nhiệm bảo hiểm (bao gồm cả chi phí khảo sát, thiết kế, thay đổi thiết kế…để khôi
phục các hạng mục bị tổn thất).
Chi phí giám định tổn thất đối với những tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ
do Nhà bảo hiểm chịu.

Phần 2: Trách nhiệm đối với bên thứ ba:
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phát sinh đối với
thiệt hại tính mạng, thương tật thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản của bên thứ ba
trong quá trình thi công các hạng mục được bảo hiểm và trong thời hạn bảo hiểm
được nêu tại phần chương này.
2.8. Giá trị bảo hiểm/hạn mức trách nhiệm:
Phần 1: Thiệt hại vật chất:
Tổng giá trị sau thuế của công trình là: 231.583.895.000 VNĐ, trong đó giá
trị trước thuế của từng công việc cụ thể như sau:
STT
1

Hạng mục công việc
Chi phí xây dựng
TỔNG CỘNG

Số tiền bảo hiểm (VNĐ)
231.583.895.000
231.583.895.000

Phần 2: Trách nhiệm đối với bên thứ ba:
Giới hạn trách nhiệm: 30.000.000.000 VNĐ/mỗi vụ/ mỗi công trình tổn thất
và trong toàn bộ thời gian bảo hiểm (không giới hạn số vụ tổn thất trong thời gian
bảo hiểm)
Trong đó:
+ Mức trách nhiệm về người là 10.000.000.000 VNĐ/người/vụ tổn thất
+ Mức trách nhiệm về tài sản: Tối thiểu 20.000.000.000 VNĐ/vụ và cho cả
thời gian bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất trong suốt thời hạn bảo hiểm.
2.9. Điều kiện, điều khoản bảo hiểm:
Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng do nhà thầu đã đăng ký
với Bộ Tài chính và các điều khoản bổ sung sau:
1.
MR 001: Bảo hiểm cho các tổn thất gây ra bởi đình công, bạo động,
bạo lọan quần chúng (Giới hạn trách nhiệm: 5.000.000.000 đồng/vụ tổn thất
/ mỗi công trình và cho toàn bộ thời gian bảo hiểm)
2.
MR 002: Bảo hiểm trách nhiệm chéo
3.
MR 004: Bảo hiểm bảo hành mở rộng
4.
MR 005: Điều kiện đặc biệt liên quan đến tiến độ xây lắp (45 ngày)
5.
MR 006: Bảo hiểm đối với các chi phí phụ về làm thêm giờ, làm đêm,
làm ngày lễ, cước phí vận chuyển tốc hành (Giới hạn trách nhiệm:

5.000.000.000 đồng/vụ tổn thất/ mỗi công trình và cho toàn bộ thời gian bảo
hiểm)
6.
MR102: Điều kiện đặc biệt liên quan tới các đường cáp, ống ngầm và
các thiết bị ngầm khác có sẵn trên công trường (Giới hạn trách nhiệm:
5.000.000.000 đồng/vụ tổn thất / mỗi công trình và cho toàn bộ thời gian bảo
hiểm; khấu trừ 10% tổn thất thực tế, tối thiểu 50.000.000 đồng/vụ tổn thất /
mỗi công trình)
7.
MR 109: Cam kết liên quan đến vật liệu xây dựng (20 năm).
8.
MR 110: Điều kiện đặc biệt về các biện pháp an toàn đối với mưa, lũ
và lụt (20 năm)
9.
MR 111: Các điều kiện đặc biệt liên quan đến việc di chuyển các đống
đổ nát khỏi khu vực đất trượt.
10. MR115: Rủi ro thiết kế
11. MR 116: Bảo hiểm các hạng mục được bảo hiểm được bàn giao đưa
vào sử dụng.
12. MR 119: Bảo hiểm những tài sản có sẵn của chủ đầu tư hoặc thuộc
quyền sở hữu, trông coi của người được bảo hiểm(Giới hạn trách nhiệm:
5.000.000.000 đồng/vụ tổn thất/ mỗi công trình và cho toàn bộ thời gian bảo
hiểm; khấu trừ 10% tổn thất thực tế).
13. MR 120: Chấn động, dịch chuyển hoặc suy yếu các bộ phận chống đỡ
(Giới hạn trách nhiệm: 5.000.000.000 đồng/vụ tổn thất / mỗi công trình và
cho toàn bộ thời gian bảo hiểm, khấu trừ 10% tổn thất thực tế, tối thiểu
50.000.000 đồng/vụ).
14. MR 121: Điều khoản đặc biệt liên quan đến đóng móng cọc và tường
chắn bảo vệ công trình.
15. Bảo hiểm cho thiệt hại trực tiếp do bom, mìn nổ chậm hoặc chưa nổ
phát nổ gây ra trong quá trình thi công (Giới hạn trách nhiệm: 5.000.000.000
đồng/vụ tổn thất/ mỗi công trình và cho toàn bộ thời gian bảo hiểm).
16. Điều khoản cam kết tạm ứng bồi thường (50% tổn thất ước tính)
17. Điều khoản về chi phí dọn dẹp hiện trường (Giới hạn trách nhiệm:
5.000.000.000 đồng/vụ tổn thất/ mỗi công trình và cho toàn bộ thời gian bảo
hiểm)
18. Điều khoản chỉ định nhà giám định tổn thất độc lập (được các bên
thỏa thuận)
19. Bảo hiểm chi phí bản vẽ và tài liệu thiết kế (Giới hạn: 5.000.000.000
đồng/vụ tổn thất/ mỗi công trình và cho toàn bộ thời gian bảo hiểm)
20. Bảo hiểm chi phí chuẩn bị hồ sơ bồi thường (Giới hạn: 5.000.000.000
đồng/vụ tổn thất/ mỗi công trình và cho toàn bộ thời gian bảo hiểm)
21. Bảo hiểm chi phí kiến trúc sư, giám định viên, tư vấn, kỹ sư (Giới
hạn: 5.000.000.000 đồng/vụ tổn thất/ mỗi công trình và cho toàn bộ thời gian
bảo hiểm)
22. Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh và khủng bố - NMA2919.
23. Điều khoản điều chỉnh thời gian (72 giờ).

24. Điều khoản tự động khôi phục số tiền bảo hiểm
25. Điều khoản loại trừ chất Amiăng.
26. Điều khoản loại trừ rủi ro ô nhiễm nhiễm bẩn – NMA1685
27. Điều khoản cấm vận thương mại quốc tế - LMA3100)
28. Điều khoản cam kết thanh toán phí bảo hiểm - LSW 3001 – 90 ngày
29. Điều khoản loại trừ dữ liệu điện tử NMA 2915
30. MR 106: Cam kết thi công theo từng đoạn (Chiều dài tối đa mỗi đoạn
300m và không quá 5 đoạn liền kề)
31. MR114: Tổn thất hàng loạt
Các điều khoản mở rộng khác do nhà thầu đề xuất phù hợp với quy định của
pháp luật.
2.10. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm:
Theo Quy tắc bảo hiểm nhà thầu đã đăng ký với Bộ Tài chính.
2.11. Mức tiền miễn thường có khấu trừ (mức khấu trừ):
- Đối với rủi ro thiên tai là: 5% giá trị tổn thất hoặc 30.000.000 VNĐ/vụ tổn
thất, tùy theo số nào lớn hơn.
- Đối với rủi ro khác là: 5% giá trị tổn thất hoặc 20.000.000 VNĐ/vụ tổn
thất, tùy theo số nào lớn hơn.
- Trách nhiệm đối với bên thứ ba
+ Đối với thiệt hại tài sản bên thứ ba: 30.000.000 VNĐ/vụ tổn thất. (Chỉ áp
dụng đối với thiệt hại về tài sản)
Các đề xuất khác của nhà thầu (nếu có):
Nhà thầu (doanh nghiệp bảo hiểm) có đề xuất thêm các điều khoản khác có
lợi cho chủ đầu tư hoặc các điều kiện khác theo quy định về kinh doanh bảo hiểm
của nhà thầu phù hợp và tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện
hành.

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để
thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ
XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch
vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6781 dự án đang đợi nhà thầu
  • 838 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 810 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16754 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14592 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây