Thông báo mời thầu

Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:36 19/10/2020
Số TBMT
20201047298-00
Công bố
10:23 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thuỷ, thị xã Phước Long
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
Chủ đầu tư
UBND thị xã Phước Long. Địa chỉ: Phường Long Thủy, thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thuỷ, thị xã Phước Long
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Phước

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:23 19/10/2020
đến
09:00 09/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 09/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 15

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau
đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ
thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách
nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự
thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu
có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm (100 điểm), bao gồm các nội dung sau đây:
Thang
Điểm
Điểm
điểm
TT
Tiêu chuẩn đánh giá
tối
tối
chi
đa
thiểu
tiết
1
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
20
14
Kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng
công trình của nhà thầu độc lập hoặc từng thành viên
1.1 liên danh (Trường hợp là nhà thầu liên danh).
4
Tài liệu chứng minh:
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

1.2

Số năm kinh nghiệm > 10 năm.

4

Số năm kinh nghiệm 05 đến 10 năm.

3

Số năm kinh nghiệm < 05 năm.
Kinh nghiệm tư vấn Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi
công - dự toán các công trình tương tự về tính chất, quy
mô với gói thầu (Các hợp đồng có các hạng mục tương
tự: Giao thông, cây xanh, điện chiếu sáng, nạo vét hồ và
xây kè.

0

6

1

1.3

1.4

Tài liệu chứng minh:
- Hợp đồng kèm theo biên bản nghiệm thu hoặc biên
bản thanh lý hợp đồng hoặc xác nhận hoàn thành công
trình của Chủ đầu tư; Quyết định phê duyệt dự án hoặc
xác nhận của Chủ đầu tư về quy mô, tính chất công
trình
Tất cả các tài liệu ở trên phải là Bản gốc hoặc bản phô
tô có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy
định thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm
đóng thầu.
Không có hợp đồng.
1-2 hợp đồng
>=3 hợp đồng
Đã thực hiện các hợp đồng Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ
thi công - dự toán công trình về giao thông, thủy lợi,
cảnh quan có điều kiện địa lý tương tự tại các tỉnh Miền
Đông Nam Bộ.
Tài liệu chứng minh:
- Hợp đồng kèm theo biên bản nghiệm thu hoặc biên
bản thanh lý hợp đồng hoặc xác nhận hoàn thành công
trình của chủ đầu tư; Quyết định phê duyệt dự án hoặc
xác nhận của Chủ đầu tư về quy mô, tính chất công
trình
Tất cả các tài liệu ở trên phải là Bản gốc hoặc bản phô
tô có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy
định thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm
đóng thầu.
Không có hợp đồng
1-2 hợp đồng
>=3 hợp đồng
Doanh thu bình quân hàng năm từ dịch vụ tư vấn thiết
kế xây dựng công trình tối thiểu là: 1.970.000.000
VND. Trường hợp liên danh Doanh thu bình quân hàng
năm phải tương ứng với phần công việc đảm nhận.
Tài liệu chứng minh:
- Báo cáo tài chính các năm, kèm theo Hóa đơn thanh
toán hợp lệ của các dịch vụ tư vấn xây dựng công trình
do Nhà thầu đã thực hiện trong năm đó.
Tất cả các tài liệu ở trên phải là Bản gốc hoặc bản phô
tô có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy
định thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm
đóng thầu, Đối với hóa đơn nhà thầu cung cấp bản phô
tô).
<1 năm hoặc không đáp ứng
1-2 năm

0
4
6

4

0
3
4

5

0
3
2

1.5

>=3 năm
Uy tín thông qua các hợp đồng tương tự
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp
đồng tương tự với gói thầu
Tài liệu chứng minh:
Cam kết của nhà thầu về việc không có hợp đồng chậm
tiến độ, không hoàn thành và Thông qua các hợp đồng
mà nhà thầu nộp tại Mục 1.2, Mục 1.3 của phần này

5

1

Không đáp ứng yêu cầu
Có cam kết hợp lệ và các hợp đồng mà nhà thầu nộp tại
Mục 1.2, Mục 1.3 của phần này không bị chậm tiến độ,
không hoàn thành
2
Giải pháp và phương pháp luận
Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án đã nêu
2.1
trong điều khoản tham chiếu
Am hiểu chung về phạm vi, quy mô, đặc điểm, địa hình,
2.1.1
địa chất và bối cảnh quy mô và vị trí của dự án.
Đề xuất về kỹ thuật có các nội dung mô tả về vị trí, đặc
2.1.2
điểm của các dự án hợp phần
Khảo sát hiện trường dự án (đề xuất về kỹ thuật có các
2.1.3
hình minh họa vị trí cụ thể của dự án)
2.2 Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục công việc
quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục
2.2.1 công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể
một cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân công
cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho dự án.
2.2.2 Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ.
Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực hiện tốt
2.2.3 được công việc (đặc biệt là những công việc mang tính
đặc thù, phức tạp của dự án)
2.3 Sáng kiến cải tiến
Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn các
2.3.1
công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án
Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu chuyên
2.3.2
nghiệp và tiên tiến
Đề xuất sơ bộ giải pháp thiết kế kỹ thuật cho công trình
2.3.3
để đẩy nhanh tiến độ khi triển khai nếu trúng thầu.
2.4 Cách trình bày đề xuất
Đề xuất có kết cấu logic và trình bày một cách hợp lý,
2.4.1
dễ theo dõi

0
1
30

21

6
2
2
2
4

2

1
1
3
1
1
1
2
1
3

2.4.2 Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục
2.5 Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ để
thực hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được
2.5.1
phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ
ràng.
Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và
2.5.2
tiến độ dự kiến
Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và
2.5.3
tiến độ nộp báo cáo
2.6 Bố trí nhân sự
2.6.1 Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu
Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp với kế
2.6.2
hoạch triển khai
2.7 Phương tiện làm việc
Có văn phòng làm việc: 01 văn phòng làm việc diện
tích >100m² trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
* Tài liệu chứng minh:
- Văn phòng làm việc diện tích >=100m2 là sở hữu của
nhà thầu hoặc thuê mướn có đầy đủ giấy tờ chứng minh
sau:
 Trường hợp sở hữu: Có Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất và giấy phép xây dựng hoặc có giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất có thể hiện diện tích văn phòng
2.7.1
làm việc trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Trường hợp đi thuê: Có Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất và giấy phép xây dựng hoặc có giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất có thể hiện diện tích văn phòng
làm việc trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm
theo hợp đồng thuê mướn
(Tài liệu chứng minh: Bản phô tô có chứng thực của
cơ quan có thẩm quyền thời hạn không quá 06 tháng
tính đến thời điểm đóng thầu).
Có văn phòng làm việc đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
Không có văn phòng làm việc hoặc có văn phòng làm
việc nhưng không đáp ứng yêu cầu của HSMT
Có máy móc thiết bị tối thiểu phục vụ công tác tư vấn:
02 bộ máy vi tính, 01 xe ô tô 04 hoặc 7 chỗ, 01 máy
thủy bình, 01 máy toàn đạc điện tử, 01 máy định vị.
Tài liệu chứng minh:
2.7.2
- Máy móc thiết bị là sở hữu của nhà thầu hoặc thuê
mướn có đầy đủ giấy tờ chứng minh sau:
+ Trường hợp sở hữu: Có tài liệu xác nhận quyền sở
hữu theo quy định.

1
7
5

1
1
2
1
1
6

3

3
0

3

4

+ Trường hợp đi thuê: Có hợp đồng thuê mướn thiết bị
kèm theo tài liệu xác nhận quyền sở hữu của bên cho
thuê.
* Đối với xe ô tô: Phải có giấy đăng ký xe và giấy đăng
kiểm còn hiệu lực
* Đối với máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử, máy
định vị phải có hóa đơn VAT .
Tài liệu chứng minh: Bản phô tô có chứng thực của
cơ quan có thẩm quyền thời hạn không quá 06 tháng
tính đến thời điểm đóng thầu).
Máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
Không có máy móc thiết bị đáp ứng theo yêu cầu của EHSMT
3
Nhân sự
3.1 Chủ trì thiết kế: 01 người
Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành giao thông hoặc
thủy lợi
3.1.1 Tài liệu chứng minh: Bằng cấp - Bản phô tô có chứng
thực của cơ quan có thẩm quyền thời hạn không quá 06
tháng tính đến thời điểm đóng thầu)
Trình độ Đại học trở lên

3
0
50
10
4

4

Trình độ Cao đẳng
Trình độ Trung cấp hoặc không đáp ứng yêu cầu
Năng lực chuyên môn (Tài liệu chứng minh: Chứng
chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông hoặc thủy
3.1.2 lợi (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) - Bản
phô tô có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thời
hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm đóng thầu)

3
0
4

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông
hoặc thủy lợi hợp lệ và kinh nghiệm ≥ 05 năm (Được
tính từ thời điểm ghi trên văn bằng tốt nghiệp)
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông
hoặc thủy lợi hợp lệ và kinh nghiệm <05 năm (Được
tính từ thời điểm ghi trên văn bằng tốt nghiệp)
Không có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao
thông hoặc có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
giao thông nhưng không hợp lệ hoặc không đáp ứng
yêu cầu tại mục 3.1.1
3.1.3 Kinh nghiệm làm chủ trì thiết kế công trình tương
tự về giao thông hoặc thủy lợi (Tài liệu chứng minh:
Hợp đồng kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành có
tên chủ trì thiết kế hoặc xác nhận tham gia chủ trì thiết
kế của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu - Bản phô tô có

35
7

4

3

0

2

5

chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thời hạn không
quá 06 tháng tính đến thời điểm đóng thầu)
>=3 hợp đồng
1-2 hợp đồng
Không có hợp đồng
3.2 Chủ trì khảo sát địa hình: 01 người
Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành giao thông hoặc
thủy lợi
3.2.1 (Tài liệu chứng minh: Bằng cấp - Bản phô tô có
chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thời hạn không
quá 06 tháng tính đến thời điểm đóng thầu)
Trình độ Đại học trở lên
Trình độ Cao đẳng
Trình độ Trung cấp hoặc không đáp ứng yêu cầu
Năng lực chuyên môn (Tài liệu chứng minh: Chứng
chỉ hành nghề khảo sát công trình giao thông hoặc công
trình thủy lợi (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng
3.2.2
thầu) - Bản phô tô có chứng thực của cơ quan có thẩm
quyền thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm
đóng thầu)
Có chứng chỉ hành nghề khảo sát công trình giao thông
hoặc công trình thủy lợi hợp lệ và kinh nghiệm ≥ 05
năm (Được tính từ thời điểm ghi trên văn bằng tốt
nghiệp)
Có chứng chỉ hành nghề khảo sát công trình giao thông
hoặc công trình thủy lợi hợp lệ và kinh nghiệm <05
năm (Được tính từ thời điểm ghi trên văn bằng tốt
nghiệp)
Không có chứng chỉ hành nghề khảo sát công trình giao
thông đường bộ hoặc công trình thủy lợi hoặc có chứng
chỉ hành nghề khảo sát công trình giao thông đường bộ
hoặc công trình thủy lợi nhưng không hợp lệ hoặc
không đáp ứng yêu cầu tại mục 3.2.1
3.2.3 Kinh nghiệm làm chủ trì khảo sát công trình tương
tự về giao thông hoặc thủy lợi (Tài liệu chứng minh:
Hợp đồng kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành có
tên chủ trì khảo sát hoặc xác nhận tham gia chủ trì khảo
sát của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu - Bản phô tô có
chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thời hạn không
quá 06 tháng tính đến thời điểm đóng thầu)
>=3 hợp đồng
1-2 hợp đồng
Không có hợp đồng

2
1
0
10
4

7

4
3
0
4

4

3

0

2

2
1
0
6

Chủ trì lập dự toán: 01 người
Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành kinh tế xây
dựng hoặc giao thông hoặc thủy lợi.
3.3.1 (Tài liệu chứng minh: Bằng cấp - Bản phô tô có
chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thời hạn không
quá 06 tháng tính đến thời điểm đóng thầu)
Trình độ Đại học trở lên
Trình độ Cao đẳng
Trình độ Trung cấp hoặc không đáp ứng yêu cầu

10
4

Năng lực chuyên môn (Tài liệu chứng minh: Chứng
chỉ kỹ sư định giá - Bản phô tô có chứng thực của cơ
3.3.2
quan có thẩm quyền thời hạn không quá 06 tháng tính
đến thời điểm đóng thầu)

4

3.3

4
3
0

Có chứng chỉ kỹ sư định giá hợp lệ và kinh nghiệm ≥
05 năm (Được tính từ thời điểm ghi trên văn bằng tốt
nghiệp)
Có chứng chỉ kỹ sư định giá hợp lệ và kinh nghiệm <05
năm (Được tính từ thời điểm ghi trên văn bằng tốt
nghiệp)
Không có chứng chỉ kỹ sư định giá hoặc có chứng chỉ
kỹ sư định giá nhưng không hợp lệ hoặc không đáp ứng
yêu cầu tại mục 3.3.1
3.3.3 Kinh nghiệm làm chủ trì lập dự toán (Tài liệu chứng
minh: Hợp đồng kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn
thành có tên chủ trì lập dự toán hoặc xác nhận tham gia
chủ trì lập dự toán công trình của chủ đầu tư hoặc của
nhà thầu - Bản phô tô có chứng thực của cơ quan có
thẩm quyền thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời
điểm đóng thầu)
>=3 hợp đồng
1-2 hợp đồng
Không có hợp đồng
3.4 Thiết kế phần cảnh quan – cây xanh: 01 người
Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành cảnh quan và kỹ
thuật hoa viên hoặc chuyên nghành về cây xanh (Tài
3.4.1 liệu chứng minh: Bằng cấp - Bản phô tô có chứng thực
của cơ quan có thẩm quyền thời hạn không quá 06
tháng tính đến thời điểm đóng thầu)
Trình độ Đại học trở lên

4

3

0

2

2
1
0
5

3,5

2
2
1

Trình độ Cao đẳng
Trình độ Trung cấp hoặc không đáp ứng yêu cầu
3.4.2 Năng lực chuyên môn (Tài liệu chứng minh: Chứng

7

0
2
7

chỉ hành nghề thiết kế cảnh quan - Bản phô tô có chứng
thực của cơ quan có thẩm quyền thời hạn không quá 06
tháng tính đến thời điểm đóng thầu)
2

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế cảnh quan hợp lệ và
kinh nghiệm ≥ 05 năm (Được tính từ thời điểm ghi trên
văn bằng tốt nghiệp)
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế cảnh quan hợp lệ và
kinh nghiệm <05 năm (Được tính từ thời điểm ghi trên
văn bằng tốt nghiệp)
Không có chứng chỉ hành nghề thiết kế cảnh quan hoặc
có chứng chỉ hành nghề thiết kế cảnh quan nhưng
không hợp lệ hoặc không đáp ứng yêu cầu tại mục 3.4.1
3.4.3 Kinh nghiệm thiết kế cảnh quan - cây xanh (Tài liệu
chứng minh: Hợp đồng kèm theo biên bản nghiệm thu
hoàn thành có tên tham gia thiết kế cảnh quan hoặc xác
nhận tham gia thiết kế cảnh quan của chủ đầu tư hoặc
của nhà thầu - Bản phô tô có chứng thực của cơ quan có
thẩm quyền thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời
điểm đóng thầu)
1-2 hợp đồng
Không có hợp đồng
3.5 Thiết kế phần thủy lợi: 01 người
Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành thủy lợi (Tài
liệu chứng minh: Bằng cấp - Bản phô tô có chứng thực
của cơ quan có thẩm quyền thời hạn không quá 06
3.5.1 tháng tính đến thời điểm đóng thầu)
Trình độ Đại học trở lên
Trình độ Cao đẳng
Trình độ Trung cấp hoặc không đáp ứng yêu cầu
Năng lực chuyên môn (Tài liệu chứng minh: Chứng
chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi - Bản phô tô
3.5.2
có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thời hạn
không quá 06 tháng tính đến thời điểm đóng thầu)
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi hợp
lệ và kinh nghiệm ≥ 05 năm (Được tính từ thời điểm ghi
trên văn bằng tốt nghiệp)
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi hợp
lệ và kinh nghiệm <05 năm (Được tính từ thời điểm ghi
trên văn bằng tốt nghiệp)
Không có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy
lợi hoặc có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
thủy lợi nhưng không hợp lệ hoặc không đáp ứng yêu
cầu tại mục 3.5.1`

1,5

0

1

1
0
5

3,5

2
2
1
0
2

2

1,5

0

8

3.5.3 Kinh nghiệm tham gia thiết kế công trình thủy lợi
(Tài liệu chứng minh: Hợp đồng kèm theo biên bản
nghiệm thu hoàn thành có tên tham gia thiết kế công
trình thủy lợi hoặc xác nhận tham gia thiết kế công trình
thủy lợi của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu - Bản phô tô
có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thời hạn
không quá 06 tháng tính đến thời điểm đóng thầu)
1-2 hợp đồng
Không có hợp đồng
3.6 Thiết kế phần đường giao thông: 01 người
Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành giao thông (Tài
liệu chứng minh: Bằng cấp - Bản phô tô có chứng thực
3.6.1
của cơ quan có thẩm quyền thời hạn không quá 06
tháng tính đến thời điểm đóng thầu)
Trình độ Đại học trở lên
Trình độ Cao đẳng
Trình độ Trung cấp hoặc không đáp ứng yêu cầu
Năng lực chuyên môn (Tài liệu chứng minh: Chứng
chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông - Bản phô
3.6.2
tô có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thời hạn
không quá 06 tháng tính đến thời điểm đóng thầu)

1

1
0
5
2
2
1
0
2

2

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông
hợp lệ và kinh nghiệm ≥ 05 năm (Được tính từ thời
điểm ghi trên văn bằng tốt nghiệp)
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông
hợp lệ và kinh nghiệm <05 năm (Được tính từ thời điểm
ghi trên văn bằng tốt nghiệp)
Không có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao
thông hoặc có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
giao thông nhưng không hợp lệ hoặc không đáp ứng
yêu cầu tại mục 3.6.1
3.6.3 Kinh nghiệm làm tham gia thiết kế công trình giao
thông (Tài liệu chứng minh: Hợp đồng kèm theo biên
bản nghiệm thu hoàn thành có tên tham gia thiết kế
công trình giao thông hoặc xác nhận tham gia thiết kế
công trình giao thông của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu
- Bản phô tô có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền
thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm đóng
thầu)
1-2 hợp đồng
Không có hợp đồng
3.7 Thiết kế phần điện: 01 người
3.7.1 Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành điện (Tài liệu

3,5

1,5

0

1

1
0
5
2

3,5

9

chứng minh: Bằng cấp - Bản phô tô có chứng thực của
cơ quan có thẩm quyền thời hạn không quá 06 tháng
tính đến thời điểm đóng thầu)
Trình độ Đại học trở lên
Trình độ Cao đẳng

2
1

Trình độ Trung cấp hoặc không đáp ứng yêu cầu

0

Năng lực chuyên môn (Tài liệu chứng minh: Chứng
chỉ hành nghề thiết kế điện - Bản phô tô có chứng thực
3.7.2
của cơ quan có thẩm quyền thời hạn không quá 06
tháng tính đến thời điểm đóng thầu)
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế điện hợp lệ và kinh
nghiệm ≥ 05 năm (Được tính từ thời điểm ghi trên văn
bằng tốt nghiệp)
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế điện hợp lệ và kinh
nghiệm <05 năm (Được tính từ thời điểm ghi trên văn
bằng tốt nghiệp)

2

2

1,5

0
Không có chứng chỉ hành nghề thiết kế điện hoặc có
chứng chỉ hành nghề thiết kế điện nhưng không hợp lệ
hoặc không đáp ứng yêu cầu tại mục 3.7.1
3.7.3 Kinh nghiệm tham gia thiết kế điện (Tài liệu chứng
minh: Hợp đồng kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn
thành có tên tham gia thiết kế điện hoặc xác nhận tham
1
gia thiết kế điện của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu - Bản
phô tô có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thời
hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm đóng thầu)
1
1-2 hợp đồng
0
Không có hợp đồng
Tổng cộng (100%)
100
70
Lưu ý: Nhà thầu chuẩn bị sẵn bản gốc các tài liệu chứng minh, trong trường hợp
cần thiết bên mời thầu có thể yêu cầu cung cấp bản gốc để đối chiếu.
b) Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các
tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
- E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh
giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Mục 3.1. Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
10

Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giá đang xét = [G thấp nhất x (100)]/G đang xét
Trong đó:
- Điểm giá đang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- G thấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số
các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- G đang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang
xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợp đang xét = K x Điểm kỹ thuật đang xét + G x Điểm giá đang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuật đang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giá đang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 70%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 30%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ
nhất.

11

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5248 dự án đang đợi nhà thầu
  • 518 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 541 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13481 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15477 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây