Thông báo mời thầu

Trang bị và Xây dựng hạng mục phụ trợ trụ sở đóng quân Thủy đoàn I tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:25 19/10/2020
Số TBMT
20201043474-01
Công bố
10:18 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hỗn hợp
Tên dự án
hạng mục phụ trợ trụ sở đóng quân Thủy đoàn I tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Trang bị và Xây dựng hạng mục phụ trợ trụ sở đóng quân Thủy đoàn I tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Bộ cấp cho Cục Cảnh sát giao thông
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
hạng mục phụ trợ trụ sở đóng quân Thủy đoàn I tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Trang bị và Xây dựng hạng mục phụ trợ trụ sở đóng quân Thủy đoàn I tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:45 16/10/2020
đến
09:00 30/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 30/10/2020
Mở thầu tại
112 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
40.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Trang bị và Xây dựng hạng mục phụ trợ trụ sở đóng quân Thủy đoàn I tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Trang bị và Xây dựng hạng mục phụ trợ trụ sở đóng quân Thủy đoàn I tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 18

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Bộ CÔNG AN A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC CẢNH SẤT GIAO THỐNG ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
số:4$9i /QĐ-C08-P3 Hà Nội, ngậy /kị tháng Ạồ năm 2020
QUYỂTĐỊNH
Phê duyệt giá gói thầu, hồ SO’ mòi thầu gói thầu hỗn họp số 01:
Trang bị và Xây đựng hạng mục phụ trợ trụ sỏ’ đóng quân Thủy đoàn ĩ tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG
Can cứ Quyết định số 3998/QĐ-BCÁ ngày 06/8/2018 của Bộ frưởỉĩg Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cành sát giao thông;
Căn cứ Luật Xây dựng số 5Ồ/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu sẻ 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013; Nghị định sổ 59/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 4303/QĐ-C08-P3 ngày 15/9/2020 của Cục Cảnh sát giao thông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình hạng mục phụ trợ trụ sở đóng quân Thủy đoàn ỉ tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quàng Ninh;
Căn cứ Quyết định số 4420/QĐ-C08-P3 ngày 22/9/2020 của Cục Cảnh sát giao thông phê duyệt Ke hoạch ỉựa chọn nhà thầu công trình hạng mục phụ trợ frụ sở đổng quân Thủy đoàn I tại phường Quảng Yên, thị xã Quàng Yên, tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu hon họ'p sẻ 01: Trang bị và Xây dựng hạng mục phụ trợ trụ sở đổng quân Thủy đoàn ỉ tại phường Quàng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Công ty cỏ phần tư vấn kỹ thuật và đầu tư xây dụng Đổng Ả, địa chỉ: số 625 ngõ 68 đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ỉập;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Hậu cần tại Tờ trình sé 1116/TT-P3 ngày 09/10/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá gói ứiầu, hồ sơ mời thầu gói thầu hỗn hợp số 01: Trang bị và Xây dựng hạng mục phụ trợ ừụ sở đóng quân Thủy đoàn I tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với các nội dung sau:
1. Giá gói thầu:
Giá gói thầu hỗn hợp số 01: Trang bị và Xây dựng hạng mục phụ trợ trụ sở đóng quân Thủy đoàn ĩ tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tĩnh Quảng Ninh
1
là giá gói thầu đã được duyệt tại Quyết định số 4420/QĐ-C08-P3 ngày 22/9/2020 của Cục Cảnh sát giao thông phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trinh hạng mục phụ trợ trụ sở đóng quân Thủy đoàn I tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh: 3.014.3Ố4.928 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm mười bốn triệu, ba trăm sáu mươi bôn nghìn, chỉn trăm hai mươi tám đồng).
2. Hồ sơ mời thầu:
Hồ sơ mời thầu gói thầu hỗn hop số 01: Trang bị và Xây dựng hạng mục phụ trợ trụ sở đóng quân Thủy đoàn I tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Công ty CP tư vấn kỹ thuật và đầu tư xây dựng Đông Á, địa chỉ: số 625 ngõ 68 đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội lập.
Nội dung chính của Hồ sơ mời thầu:
Phần 1. Thủ tục đấu thầu:
. - Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
“ Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Chương IV: Biểu mẫu dự thầu.
Phần 2. Yêu cầu về xây lắp:
- Chương V: Yêu cầu về xây lắp.
Phần 3. Yêu cầu về họp đồng:
- Chương IV: Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của họp đồng.
- Chương VIII: Biểu mẫu Hợp đồng.
Phần 4. Phụ lục và tiên lượng.
(Kềm theo hồ sơ mời thầu)
Điều 2. Giao cho Trưởng phòng Hậu cần, Tổ chuyên gia đấu thầu và Hội đồng thẩm định đấu thầu gói thầu hỗn hợp số 01: Trang bị và Xây dựng hạng mục phụ trợ trụ sở đóng quân Thủy đoàn I tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh triển khai các bước tiếp theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đồng chí Trưởng phòng Hậu cần, Hội đồng thẩm định đấu thầu và Tổ chuyên gia đấu thầu căn cứ vào các quy định về công tác đấu thầu để thực hiện các công việc tiếp theo.^^
Noi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cục ừưởng (để b/c);
- Lưu: VT, P3.
Thiếu 'tương Trần Quốc Trung
2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5168 dự án đang đợi nhà thầu
  • 520 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 699 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13598 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15550 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây