Thông báo mời thầu

Mua sắm cáp ngầm, dây dẫn, thiết bị và phụ kiện

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:05 19/10/2020
Số TBMT
20201043085-01
Công bố
09:02 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
“Mua sắm cáp ngầm, dây dẫn, thiết bị và phụ kiện” thuộc 02 Dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2020 của Công ty Điện lực Lào Cai (1. Dự án: Xuất tuyến trung áp lộ 372, 376 sau TBA 110kV Văn Bàn; 2. Dự án: Xuất tuyến trung áp lộ 374 sau TBA 110kV Văn Bàn)
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Mua sắm cáp ngầm, dây dẫn, thiết bị và phụ kiện
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn vay tín dụng thương mại và Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm cáp ngầm, dây dẫn, thiết bị và phụ kiện”
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
11:38 16/10/2020
đến
09:00 29/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 29/10/2020
Mở thầu tại
Tầng 4/Phòng Họp B - Công ty Điện lực Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai, T. Lào Cai
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
130.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm cáp ngầm, dây dẫn, thiết bị và phụ kiện". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm cáp ngầm, dây dẫn, thiết bị và phụ kiện" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI
Số: 1606
1606/QĐ-PCLK
Số:
/QĐ-PCLK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai,
10 năm
20202020
Lào
Cai,ngày
ngày1616tháng
tháng
10 năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Gói thầu: Mua sắm cáp ngầm, dây dẫn, thiết bị và phụ kiện thuộc thuộc 02
Dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2020 của Công ty Điện lực Lào Cai
(1. Dự án: Xuất tuyến trung áp lộ 372, 376 sau TBA 110kV Văn Bàn; 2. Dự
án: Xuất tuyến trung áp lộ 374 sau TBA 110kV Văn Bàn)
GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;
Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá;
Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-EVN ngày 24/5/2018 của Tập đoàn
Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp
dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-EVN NPC ngày 08/03/2019 của Tổng
công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành quy định điều chỉnh mức phân
cấp, phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho Chủ tịch/Giám đốc các Đơn vị
thành viên thuộc EVN NPC trong công tác chuẩn bị dự án và thực hiện dự án
đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-PCLK ngày 16./10/2020 của Giám
đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
gói thầu: “Mua sắm cáp ngầm, dây dẫn, thiết bị và phụ kiện” thuộc 02 Dự án
đầu tư xây dựng bổ sung năm 2020 của Công ty Điện lực Lào Cai;
Căn cứ Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu số 2945/BC-PCLK ngày
16/10/2020 của Tổ thẩm định - Công ty Điện lực Lào Cai;

2

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: "Mua sắm cáp ngầm, dây
dẫn, thiết bị và phụ kiện" thuộc 02 Dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2020
của Công ty Điện lực Lào Cai (1. Dự án: Xuất tuyến trung áp lộ 372, 376
sau TBA 110kV Văn Bàn; 2. Dự án: Xuất tuyến trung áp lộ 374 sau TBA
110kV Văn Bàn) với nội dung chính như sau:
1. Nội dung Hồ sơ mời thầu:
a) Thủ tục đấu thầu
- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
b) Yêu cầu về phạm vi cung cấp
- Chương V. Phạm vi cung cấp
c) Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng
d) Phụ lục
2. Hiệu lực của hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
3. Bảo đảm dự thầu:
- Giá trị của bảo đảm dự thầu: 130.000.000 VNĐ;
- Hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày kể từ ngày đóng thầu;
- Hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng
hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp
đặt cọc).
4. Tổ chức thực hiện:

3

- Hồ sơ mời thầu được phát hành ngay sau khi đăng tải thành công thông
báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Khi đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
phải đính kèm tệp tin (file) Hồ sơ mời thầu;
- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu
tiên phát hành hồ sơ mời thầu;
- Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu: Tối đa là 25 ngày, kể từ ngày mở
thầu đến khi có báo cáo về kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (bao gồm cả thuế).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng các phòng trực thuộc Công ty Điện lực Lào Cai thi
hành quyết định này theo đúng chức năng, nhiệm vụ Quản lý xây dựng
được phân công./.
Nơi nhận:
- EVNNPC (B/c);
- PGĐ Hà Văn Anh (c/đ);
- P5, P6 - PCLK;
- Lưu: VT, QLĐT (ĐQK 5b).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4919 dự án đang đợi nhà thầu
  • 615 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 683 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13162 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15089 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây