Thông báo mời thầu

Phụ tùng xe nâng 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:04 19/10/2020
Số TBMT
20201046974-00
Công bố
08:55 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Lô 09-1
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Phụ tùng xe nâng 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Lô 09-1
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua phụ tùng xe nâng 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
08:55 19/10/2020
đến
10:00 03/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:30 03/11/2020
Mở thầu tại
Phòng họp tầng 8, Tòa nhà Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo sát và sửa chữa các công trình Dầu Khí, số 67, đường 03/4, TP Vũng Tàu
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
2.800.000 VND
Bằng chữ
Hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Phụ tùng xe nâng 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Phụ tùng xe nâng 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

LIÊN DOANH VIỆT - NGA
VIETSOVPETRO
XÍ NGHIỆP XÂY LẮP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 141-20-XL/KHLCNT
Ngày: 14/10/2020

“THỎA THUẬN”

“PHÊ DUYỆT”

“СОГЛАСОВАНО”

“УТВЕРЖДАЮ”

Phó Giám Đốc Vật tư

Giám Đốc XNXLKS&SC

Заместитель Директора ПСОРОНГД

Директор ПСОРОНГД
Signed by: Đặng Đức Phong
Date: 16/10/2020 16:28:25
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Гарифулин Флорид
Вадимович
Date: 16/10/2020 13:46:15
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

ГАРИФУЛИН Ф.В.
Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020
Phó Giám Đốc Sản Xuất
Заместитель Директора ПСОРОНГД

ĐẶNG ĐỨC PHONG
Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020
Chánh Kỹ Sư
Главный инженер ПСОРОНГД
Signed by: Столяр Дмитрий
Иванович
Date: 16/10/2020 15:59:18
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Phạm Thanh Bình
Date: 16/10/2020 15:57:26
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

PHẠM THANH BÌNH
Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

СТОЛЯР Д. И
Vũng Tàu, ngày tháng
năm 2020

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
ПЛАН ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА
Gói thầu: Phụ tùng xe nâng 2020
На приобретение: Запчасти для погрузчиков 2020г
Đơn vị đặt hàng/ Заказчик: Xưởng Điện - Máy xây dựng/ ЦЭСМ.
Đơn hàng số/ Заявка No: VT-492/20-XL, ngày/ Дата 24/09/2020.
Gói thầu này áp dụng theo “Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ để đảm bảo
tính liên tục cho sản xuất và duy trì hoạt động thường xuyên của Liên doanh Việt-Nga
Vietsovpetro số VSP-000-TM-238 ngày 10/04/2018
Данный тендерный пакет применяет «Положение о порядке приобретения товаров и услуг для
обеспечения непрерывность хозяйственно-производственной деятельности и поддержания
постоянной работы СП «Вьетсовпетро» № VSP-000-TM-238 от 10/04/2018г.
Ngày nhận đơn hàng/ Дата получения заявки отделом исполнителем:

14/10/2020.

Ngày bắt đầu thực hiện/ Дата начала реализации:

14/10/2020.

Phòng thực hiện/ Исполнитель: Phòng Thương Mại/ OK.
Tên hàng hóa/dịch vụ: Phụ tùng xe nâng 2020
На приобретение: Запчасти для погрузчиков 2020г
Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
Вид тендерного пакета: на приобретение товаров
Giá gói thầu/ Стоимость тендерного пакета:
Trong đó bao gồm/ Включая:
TH:Hiểu VV (3991)

8.265,05 USD

~

Trang 1/5

190.839.958 VNĐ

- Giá trị hàng hóa/ Стоимость товаров:
7.513,68 USD
~
173.490.871 VNĐ
- Dự phòng/ Запас:
0,00 USD
~
0 VNĐ
- Giá trị thuế GTGT/НДС:
751,37 USD
~
17.349.087 VNĐ
Quy mô gói thầu/ Тендерный пакет: Quy mô nhỏ/ малой стоимости.
Dự án/ Проект: Lô 09-1 / Блок 09-1
Nguồn tài chính: Mục 03.04.12.00 – Phụ lục 22.1 Kế hoạch mua sắm VTTB năm 2020.
Источник финансирования: Пункты № 03.04.12.00 - Приложения 22.1 – План приобретения
МТР СП «Вьетсовпетро» на 2020г.
Kế hoạch thanh toán theo năm 2021/
7.513,68 USD
~
173.490.810 VNĐ
План выполнения оплат 2021г:
1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đăng báo Đấu thầu)
Форма выбора подрядчика: Расширенный и внутренний тендер (Опубликовало в Тендерном
бюллетене).
2. Quy trình lựa chọn nhà thầu: Quy trình bình thường
Процедура выбора подрядчика: Стандартная.
3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
Способ выбора подрядчика: Одноэтапный, однопакетный.
4. Kế hoạch thực hiện (39,5 ngày làm việc):
График исполнения (39,5 рабочих дней):

Các bước
Этапы исполнения

Thời gian thực
hiện (ngày)
Срок
исполнения
(день)

1.

Lập, trình ký tắt kế họach lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), Hồ sơ mời thầu
(HSMT).
Составление и визирование Плана выбора подрядчика и
Документов приглашения на тендер.

3,0

2.

Trình Phó Giám đốc Vật Tư và Phó GĐ SX thỏa thuận; Chánh kỹ sư phê
duyệt KHLCNT, HSMT.
Утверждение руководством ПСОРОНГД - Плана выбора
подрядчика и Документов приглашения на тендер.

1,0

3.

Trình Giám Đốc XNXLKS&SC phê duyệt KHLCNT, HSMT.
Утверждение Директором ПСОРОНГД - Плана выбора подрядчика
и Документов приглашения на тендер.

0,5

4.

Thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu
thầu. Nhà thầu nhận HSMT và chuẩn bị nộp Hồ sơ dự thầu (HSDT), mở
thầu.
Опубликование информации и приглашение участия в тендере в
Национальной Тендерной сети и газете “Тендер”. Получение
тендерных предложений, готовка поставки предложений и
вскрытие тендерных предложений.

12,0

Stt
№.

TH:Hiểu VV (3991)

Trang 2/5

5.

Đánh giá sơ bộ HSDT.
Предварительная оценка тендерных предложений.

0,5

6.

Đánh giá kỹ thuật HSDT.
Оценка тендерных предложений по технике.

5,0

7.

Đánh giá thương mại HSDT và lập báo cáo đánh giá HSDT, trình ký tắt
tổ chuyên gia.
Оценка тендерных предложений по коммерции, составление и
визирование отчета оценки тендерных предложений.

2,0

8.

Trình Phó Giám đốc Vật Tư và Phó GĐ SX thỏa thuận; Chánh kỹ sư phê
duyệt báo cáo đánh giá HSDT.
Утверждение руководством ПСОРОНГД отчета оценки
тендерных предложений.

1,0

9.

Trình Giám Đốc XNXLKS&SC phê duyệt báo cáo đánh giá HSDT.
Утверждение руководством ПСОРОНГД отчета оценки
тендерных предложений.

0,5

10.

Họp đàm phán thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất và lập
báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu, trình ký tắt tổ chuyên gia.
Переговоры с поставщиками по проекту контрактов. Составление
и визирование отчета о результатах выбора подрядчика.

3,0

11.

Trình Phó Giám đốc Vật Tư và Phó GĐ SX thỏa thuận; Chánh kỹ sư phê
duyệt báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu.
Утверждение руководством ПСОРОНГД отчета о результатах
выбора подрядчика.

1,5

12.

Trình Giám Đốc XNXLKS&SC phê duyệt báo cáo kết quả lựa chọn nhà
thầu.
Представление Директором ПСОРОНГД отчета о результатах
выбора подрядчиков для утверждения.

0,5

13.

Thông báo kết quả đấu thầu cho nhà thầu và nhận bảo đảm thực hiện hợp
đồng.
Уведомление о результатах выбора подрядчика.

3,0

14.

Soạn thảo Hợp đồng và trình ký tắt.
Составление и визирование контракта.

2,0

15.

Trình Giám Đốc XNXLKS&SC ký hợp đồng và đóng dấu VSP.
Утверждение Директором ПСОРОНГД контракта и печать
«VSP».

1,0

16.

Giao hợp đồng cho nhà thầu và nhận lại hợp đồng.
Передать контракт подрядчикам а затем взять на себя.

3,0

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

TH:Hiểu VV (3991)

Trang 3/5

Вид контракта/договора: Под ключ.
6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày Kể từ ngày ký hợp đồng.
Срок поставки товара/выполнения контракта: 90 день cо дня подписания контракта.
7. Tổ chuyên gia đánh giá HSDT:
Рабочая группа экспертов:
Chức danh
Представитель
Отдела/
подразделения

Họ và tên
Фамилия, имя

Vị trí
Должность

Số chứng chỉ
NVĐT
№ NVĐT

Hứa Minh Tuấn

Tổ Trưởng Tổ xét thầu
Руководитель рабочей
группы

CĐDK/BDTX/201
1/1322

Xưởng trưởng XĐM
Начальник ЦЭСМ

Đặng Tiến Dũng

Tổ Phó phụ trách KT
Зам. Руководителя
рабочей группы по
тех.вопросам

149-2010
NVĐT/HNTC

Xưởng phó XĐM
Зам. Начальникa
ЦЭСМ

Миронов И.П.

Thành viên xét KT
Член рабочей группы по
тех.вопросам

062CB00215

Kỹ sư XĐM
Инженер ЦЭСМ

Bùi Trung Kiên

Thành viên xét KT
Член рабочей группы по
тех.вопросам

150-2010
NVĐT/HNTC

Kỹ sư PKT
Инженер ПТО

Bùi Đức Thưởng

Thành viên xét KT
Член рабочей группы по
тех.вопросам

135-2010
NVĐT/HNTC

Chánh kế toán PKTo
Гл. Бухгалтер Бух.

Nguyễn Thị Thanh Hà

Thành viên xét TM
Член рабочей группы по
ком.вопросам

CDĐDK/BDTX/2
009/869

Kỹ sư PTM
Инженер OK

Vũ Văn Hiểu

Thành viên xét TM
Член рабочей группы по
ком.вопросам

CĐDK/BDTX/20
11/136

Trưởng phòng PTM
Начальник OK

8. Lãnh đạo phòng, ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm về HSMT trên cơ sở dự thảo do phòng
thực hiện lập để trình Phó Giám Đốc Vật Tư và Phó Giám Đốc SX thỏa thuận, Chánh kỹ sư và Giám
đốc XNXLKS&SC phê duyệt.
Руководитель функциональных отдела и службы отвечает за тендерые документации на
основании проекта отделом для утверждения Зам. Директора по МТС, Глав Инженера и
Директора ПСОРОНГД.
9. Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong HSMT, tổ chuyên gia tổ chức đánh giá HSDT và
lập báo cáo đánh giá HSDT, Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trình Phó Giám Đốc Vật Tư và Phó
Giám Đốc SX thỏa thuận, Chánh kỹ sư và và Giám đốc XNXLKS&SC phê duyệt.
На основании утвержденных критериев в тендерном приглашении, рабочая группа
экспертов проводит рассмотрение тендерных предложений и дает оценку для
представления руководству ПСОРОНГД (Зам.Директора по МТС, Глав. Инженер и
Директор) на утверждение.

TH:Hiểu VV (3991)

Trang 4/5

10. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm về tiến độ xem xét, đánh giá HSDT. Phòng thực hiện chịu trách
nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu.
Рабочая группа экспертов отвечает за своевременное рассмотрение тендерных
предложений и их оценку. Отдел-исполнитель несет ответственность за осуществление
контроля за выполнением проведения тендера.
Ký tắt/Виза:

Trưởng phòng PTM/ Начальник OK

Xưởng trưởng XĐM/ Начальник ЦЭСМ

Signed by: Hứa Minh Tuấn
Date: 16/10/2020 09:41:20
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Đặng Tiến Dũng
Date: 16/10/2020 09:12:01
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Hứa Minh Tuấn

Đặng Tiến Dũng

Trưởng phòng PVT/Начальник ОМТС

Signed by: Nguyễn Hồng Nhật
Date: 15/10/2020 16:32:04
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Hồng Nhật

Chánh Kế toán/ Гл. Бухгалтер

Signed by: Nguyễn Thị Thanh Hà
Date: 16/10/2020 10:19:24
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Nguyễn Thị Thanh Hà

Tài liệu đính kèm: Đơn hàng VT-492/20-XL

TH:Hiểu VV (3991)

Trang 5/5

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5217 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 56 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây