Thông báo mời thầu

Lập Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:12 18/10/2020
Số TBMT
20201046733-00
Công bố
23:10 18/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí Lập Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Lập Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu của Công ty và nguồn chi phí quản lý (10%) theo Quyết định 963/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Kon Tum
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lập Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Kon Tum

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
23:10 18/10/2020
đến
09:00 08/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 08/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Lập Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Lập Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 35

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói
thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh
sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư
số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên
danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh
giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành (nếu có)
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
TT

Tiêu chuẩn đánh giá

I
I.1

Kinh nghiệm, năng lực nhà thầu tư vấn
Số năm kinh nghiệm thành lập và hoạt động về
lĩnh vực điều tra, quy hoạch lâm nghiệp
> 15 năm

Mức
Thang
Điểm
điểm yêu
điểm chi
tối đa
cầu tối
tiết
thiểu
20
12
6
6

Từ 10 đến 15 năm

4,5

Từ 5 < 10 năm

3,6

< 5 năm

0

Ghi chú:
- Nhà thầu chứng minh bằng: bản sao được công
chứng/chứng thực Quyết định thành lập/Quyết
21

định chức năng nhiệm vụ/Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh.
- Đối với nhà thầu liên danh: Điểm đánh giá được
xác định trên điểm của mỗi thành viên liên danh
và tỷ lệ phần trăm của thành viên liên danh đó
trong thỏa thuận liên danh, cụ thể như sau:
; trong đó:

I.2

I.3

+ KN là điểm đánh giá của nhà thầu liên
danh;
+ KNi là điểm đánh giá của thành viên liên
danh (i);
+ TLi là tỷ lệ % của thành viên liên danh (i)
trong thỏa thuận liên danh.
- Số năm kinh nghiệm được tính từ khi nhà thầu
được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
lần đầu/Quyết định thành lập/Các tài liệu khác
chứng minh thời gian hoạt động của nhà thầu.
Nhà thầu đã thực hiện công trình/dự án về Xây
dựng phương án Quản lý rừng bền vững từ
năm 2017 trở lại đây (tính từ ngày ký hợp đồng)
≥ 5 hợp đồng/dự án
4 hợp đồng/dự án
3 hợp đồng/dự án
< 3 hợp đồng/dự án
Ghi chú:
- Đối với nhà thầu liên danh: Số lượng hợp
đồng/dự án của nhà thầu liên danh là tổng số
hợp đồng/dự án của từng thành viên liên danh và
từng thành viên liên danh phải đáp ứng tối thiểu
01 hợp đồng/dự án về Xây dựng phương án
Quản lý rừng bền vững trong 5 năm gần đây với
tư cách dự thầu là Nhà thầu chính và phải tương
ứng với phần công việc thực hiện trong liên
danh.
- Bản sao công chứng, chứng thực:
hợp đồng/dự án, biên bản nghiệm vụ công việc
hoàn thành hoặc thanh lý hợp đồng.
Nhà thầu đã thực hiện công trình/dự án về Quy
hoạch 3 loại rừng và có giá trị >= 2 tỷ đồng từ
năm 2015 trở lại đây (tính từ ngày ký hợp đồng)
≥ 3 hợp đồng/dự án
2 hợp đồng/dự án
1 hợp đồng/dự án

8
8
6
4,8
0

6
6
4,5
3,6
22

II
II.1

II.2

II.3

II.4

0 hợp đồng/dự án
- Đối với nhà thầu liên danh: Số lượng hợp
đồng/dự án của nhà thầu liên danh là tổng số
hợp đồng/dự án của từng thành viên liên danh và
từng thành viên liên danh phải đáp ứng tối thiểu
01 hợp đồng/dự án về Quy hoạch 3 loại rừng
trong 5 năm gần đây với tư cách dự thầu là Nhà
thầu chính và phải tương ứng với phần công việc
thực hiện trong liên danh.
- Bản sao công chứng, chứng thực:
hợp đồng/dự án, biên bản nghiệm vụ công việc
hoàn thành hoặc thanh lý hợp đồng.
Giải pháp và phương pháp luận
Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án đã
nêu trong điều khoản tham chiếu
+ Hiểu đúng và đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ nội
dung của dự án và các sản phẩm phải bàn giao
+ Hiểu đúng nhưng chưa hoàn toàn đầy đủ mục
tiêu, nhiệm vụ nội dung của dự án và các sản
phẩm phải bàn giao
+ Hiểu chưa đúng hoặc hiểu sai mục tiêu, nhiệm
vụ nội dung của dự án và các sản phẩm phải bàn
giao
Cách tiếp cận
+ Cách tiếp cận thực hiện dự án có tính khả thi
hợp lý và hoàn chỉnh
+ Cách tiếp cận thực hiện dự án có tính khả thi
hợp lý nhưng chưa hoàn chỉnh
+ Cách tiếp cận thực hiện dự án không đúng,
không hợp lý
Phương pháp điều tra, cập nhật hiện trạng
vùng dự án
+ Nhà thầu có đầy đủ thiết bị bay chụp có độ
chính xác cao, được cấp phép bay chụp khu vực
vùng dự án trong thời gian thực hiện gói thầu
+ Nhà thầu có đầy đủ thiết bị bay chụp có độ
chính xác cao, chưa được cấp phép bay chụp khu
vực vùng dự án trong thời gian thực hiện gói thầu
nhưng có thể chứng minh khả năng xin phép bay
chụp vùng dự án trong thời gian thực hiện gói
thầu
+ Các trường hợp khác
Cách trình bày

0

30

18

5
5
3

0
5
5
3
0
10
10

6

0
3
23

II.5

II.6

III

+ Trình bày đề xuất rõ ràng, hợp lý và dễ theo dõi
+ Trình bày đề xuất chưa được rõ ràng, hợp lý
+ Các trường hợp khác
Kế hoạch triển khai
+ Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm
vụ để thực hiện dự án được bố trí một cách hợp
lý và rõ ràng
+ Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm
vụ để thực hiện dự án được bố trí một cách hợp
lý và rõ ràng nhưng chưa hoàn chỉnh
+ Không có hoặc kế hoạch công việc bao gồm tất
cả các nhiệm vụ để thực hiện dự án được phân
công chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ gói thầu
Bố trí nhân sự
+ Có sơ đồ tổ chức nhân sự, kế hoạch làm việc cụ
thể cho từng nhân sự; bố trí nhân sự có trình độ
tham gia phù hợp với yêu cầu và tiến độ thực
hiện gói thầu;
+ Có sơ đồ tổ chức nhân sự, có sơ đồ tổ chức, kế
hoạch tương đối hợp lý
+ Không bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu và
tiến độ thực hiện gói thầu
Nhân sự của nhà thầu

Tư vấn trưởng/Chủ nhiệm công trình
III.1 Yêu cầu: số lượng 1 người (chuyên ngành lâm
nghiệp, lâm học, lâm sinh)
a
Trình độ đào tạo chuyên môn
+ Từ thạc sỹ trở lên
+ Đại học
+ Dưới đại học
b
Kinh nghiệm làm Tư vấn trưởng/Chủ nhiệm công
trình
>= 2 hợp đồng/dự án về Xây dựng phương án
Quản lý rừng bền vững và đã từng tham gia >=2
công trình về Quy hoạch 3 loại rừng trong 5 năm
gần đây
1 hợp đồng/dự án về Xây dựng phương án Quản
lý rừng bền vững và đã từng tham gia 1 công
trình về Quy hoạch 3 loại rừng trong 5 năm gần
đây
Trường hợp khác
c
Năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tư vấn
lâm nghiệp (tính từ khi có tốt nghiệp đại học)

3
1,8
0
4
4

2,4

0
3
3

1,8
0
50

30

15
4
4
2,4
0
6
6

3,6
0
5
24

Từ 15 năm trở lên kinh nghiệm trong ngành tư
vấn lâm nghiệp
Từ 10 đến < 15 năm kinh nghiệm trong ngành tư
vấn lâm nghiệp
< 10 năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn lâm
nghiệp
III.2 Tổ trưởng
Yêu cầu: số lượng 2 người (chuyên ngành lâm 15
nghiệp, lâm học, lâm sinh)
Điểm đánh giá tối đa tương ứng cho 01 Tổ
7,5
trưởng theo các tiêu chí dưới đây
a

Trình độ đào tạo chuyên môn

1,2

+ Dưới đại học

0
2,5

Từ 15 năm trở lên kinh nghiệm trong ngành tư
vấn lâm nghiệp

2,5

Từ 10 đến < 15 năm kinh nghiệm trong ngành tư
vấn lâm nghiệp

1,5

< 10 năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn lâm
nghiệp
c

Kinh nghiệm làm việc với vị trí tương đương:

0
3

+ Đã từ tham gia >= 02 công trình tư vấn lâm
nghiệp về Xây dựng phương án Quản lý rừng bền
vững và đã từng tham gia >= 2 công trình về Quy
hoạch 3 loại rừng trong 5 năm gần đây

3

+ Đã từ tham gia 01 công trình tư vấn lâm nghiệp
về Xây dựng phương án Quản lý rừng bền vững
và đã từng tham gia 1 công trình về Quy hoạch 3
loại rừng trong 5 năm gần đây

1,8

+ Trường hợp khác

III.3

0

2

+ Đại học

Năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tư vấn
lâm nghiệp (tính từ khi có tốt nghiệp đại học)

3

2

+ Từ thạc sỹ trở lên

b

5

Cán bộ kỹ thuật
Yêu cầu: số lượng 16 người (chuyên ngành lâm
nghiệp, lâm học, lâm sinh, quản lý tài nguyên
rừng)

0

20

25

a

b

c

Điểm đánh giá tối đa tương ứng cho 01
Cán bộ kỹ thuật theo các tiêu chí dưới đây
Trình độ đào tạo chuyên môn
+ Từ đại học trở lên
+ Cao đẳng
+ Dưới cao đẳng
Kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành
phù hợp với vị trí đề xuất (tính từ khi tốt
nghiệp đại học)
Từ 5 năm trở lên
Từ 4 đến dưới 5 năm
Dưới 4 năm
Kinh nghiệm tham gia gói thầu tương tự
+ Đã từ tham gia ít nhất 02 công trình tư vấn lâm
nghiệp về Xây dựng phương án Quản lý rừng bền
vững
+ Đã từ tham gia ít nhất 01 công trình tư vấn lâm
nghiệp về Xây dựng phương án Quản lý rừng bền
vững
+ Trường hợp khác
Tổng cộng

1,25
0,35
0,35
0,21
0
0,4
0,4
0,24
0
0,5
0,5

0,3
0
100

70

- Nhà thầu cung cấp các bằng cấp còn hiệu lực kèm theo (bản sao công
chứng/chứng thực).
- Nhà thầu phải cung cấp bản sao công chứng hoặc chứng thực các hợp đồng và
biên bản nghiệm thu hoặc biên bản thanh lý để chứng minh năng thực hiện hợp đồng
tương tự.
- Nhà thầu phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự tham gia
thực hiện gói thầu bằng các tài liệu hợp pháp được công chứng/chứng thực.
- Nhà thầu không được bổ sung, thay thế nhân sự đã kê khai trong HSDT trong
quá trình đánh giá HSDT. Nhà thầu đề xuất không đủ nhân sự cần thiết theo yêu cầu
của HSMT sẽ được đánh giá không đáp ứng tại tiêu chí về nhân sự tương ứng (điểm
đánh giá = 0). Trường hợp nhà thầu đề xuất tại một vị trí nhân sự chủ chốt nhiều hơn
theo yêu cầu tối thiểu của E-HSMT, điểm đánh giá nhân sự của nhà thầu được xác
định trên điểm đánh giá của số nhân sự yêu cầu tối thiểu có số điểm thấp nhất.
- Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng bản gốc các tài liệu để bên mời thầu
kiểm tra, xác minh các thông tin nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT (nếu cần thiết)
- Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh
nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận,
trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp
ứng yêu cầu của E-HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh
b) Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau:
26

- Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực,
giải pháp và phương pháp luận, nhân sự không được thấp hơn 60% điểm tối đa của
tiêu chuẩn đó. E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một
trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự
được nêu trong bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thì được đánh giá là không đáp
ứng yêu cầu về kỹ thuật.
- Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được thấp hơn 70% tổng số điểm
về kỹ thuật. HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100)]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong
số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC
đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, K chiếm tỷ
lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, G chiếm tỷ lệ
20%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng
thứ nhất.

27

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5182 dự án đang đợi nhà thầu
  • 623 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 644 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13386 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15854 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây