Thông báo mời thầu

Thi công xây lắp, thiết bị

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:39 17/10/2020
Số TBMT
20201025733-00
Công bố
17:31 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp trụ sở làm việc UDND xã Điện Minh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây lắp, thiết bị
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thị xã hỗ trợ 4,23 tỷ đồng và ngân sách xã 8,27 tỷ đồng
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng cấp trụ sở làm việc UDND xã Điện Minh, Dãy nhà làm việc chính, khu lưu niệm đình làng La Qua; Kè mở rộng - San nền và sân nền; Tường rào - Cổng ngõ; Mương thoát nước; Điện Ngoại thất; Nhà để xe; Cây xanh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công xây dựng, thiết bị DỰ ÁN Nâng cấp trụ sở làm việc UBND xã Điện Minh
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
17:31 17/10/2020
đến
08:00 28/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 28/10/2020
Mở thầu tại
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐIỆN MINH, QL 1A XÃ ĐIỆN MINH THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỈNH QUẢNG NAM
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
120.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây lắp, thiết bị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây lắp, thiết bị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 44

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐIỆN MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V1ẸT NAM
Đôc lập - Tụ do - Hạnh phúc
Số: b tiị/QĐ-UBND Điện Minh, ngày /\J> tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH Phe duyệt E - Hồ SO’ mòi thầu Gói thầu: Thi công xây dụng, thiết bị Công trình: Nâng cấp trụ sở làm việc UBND xã Điện Minh
Hạng mục: Dây nhà làm việc chính, khu lưu niệm đình làng La Qua; Kè mớ rộng - San nền và sân nền; Tường rào - cổng ngõ; Mưong thoát nước; Điện
Ngoại thất; Nhà để xe; Cây xanh Địa đỉếm: Xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tính Quảng Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN XẢ ĐIỆN MINII
Cân cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đau thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Luật Xây dựng sổ 5 0/2 014/QLI13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cua Chính Phu quy định chi tiết thi hành một số điểu cua Luật Đáu thâu vê lựa chọn nhà thâu;
Cản cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 cua Chính phu vè việc quy định chi tiết vẻ hợp đỏng xãy dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 cua Chính Phu về quan lý chắt lượng và báo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 cua Chính Phu vẻ quan lý dự án đầu tư xảy dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2017 NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sưa đối bỏ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cùa Chính Phu quản lý dự án đầu tư xảy dựng; ỉ *( • A* _
, V*
Căn cứ Thông tư so 04/2017 Ĩ7-BK/ỈD7 ngay 15 11-2017 cua Bộ Kẻ ii()ạcr^yi^v* và Đầu tư về việc Quy định chi tiết vê lựa chọn nhà thau qua ỉ lự thong mạng dau^**^^~ thầu Quốc gia;
Thực hiện Công văn số 1628/SKHĐT-TĐDA ngay 24/12/2018 cua Sơ Kẻ hoạch và Đau tư tính Quang Nam vẻ việc hướng dan trièn khai thực hiện lộ trình đấu thau qua mạng trên địa bàn tinh;
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/02/2020 cua LBND tinh Ouang Nam vê việc Tăng cường công tác quan lý, chân chinh các hành vi vi phạm. /iâu cực trong hoạt dộng đau thâu các dự án đâu tư phát triẻn vả mua săm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tính Quang Nam;
Can cứ Nghị quyết so 08/NQ- HDND ngày 22 ổ 2020 cua 1ỈDND xă Diện Mình vẻ việc Thống nhớt chu trương dâu tư dự án; Nâng câp tru sơ lủm Vice

• - u 'nh khư lưu niệm đình CBND xã Điện Minh - Hạng mục: Dãy nhà làm việC c ’ cẠỵịg ngõ: Mương
long Ị.a Qua: Kè mớ rộng - San nền vù sân nén: Tương t no
thoát nước: Diện Ngoại that: Nhà đẻ xe: Cây xanh.
7' ’ 71 ' ĨIRND thi xã
Cân cứ Quyết định sổ 8555/ỌD-UBND ngày
Diện Bàn vỏ việc phô duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuậ
làm việc UBND xã Diện Minh - Hạng muc: Day }
niệm đình lòng ngò; Mương thoát
_ Căn cứ Ọuyct clịnh sổ 8846/ỌD-UBND ngày 28/9/2020 cua UBND thị xã ị - U1VC Vlp’c, hhc duyẹt kê hoạch lựa chọn nhà thầu cóng trình Nâng cáp trụ Qua T ■ xa Đi(’n Minh; Địa diêm: Xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tinh
Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 cua UBND xã Điện Minh về việc Phê duyệt kết qua chi định thầu đơn vị Tư vắn lập hô sơ mời thau và đảnh giá hô sơ dự thâu thi công xây dựng công trình: Nâng cáp trụ sơ làm việc UBNDxà Diện Minh.
QUYÉT ĐỊNH:
Diêu 1. Phê duyệt K - Hồ sơ mời thâu, gói thâu: Thi công xây dựng, thiêt bị Công trình Nâng cấp trụ sờ làm việc UBND xã Điện Minh, với các nội dung sau:
I. Tóm tắt gói thầu:
1. l ên gói thầu: Thi công xây dựng, thiết bị.
2. rên công trình: Nâng cấp trụ sớ làm việc UBND xã Điện Minh.
3. Nguồn vốn: Ngân sách thị xã hồ trợ 4,23 tỷ đồng và ngân sách xã 8,27 tý đồng.
4. Giá gỏi thầu: 10.686.284.000 đồng.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi không qua mạng.
6. Thời gian thực hiện hợp dồng: 150 ngày.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
II. Hồ SO' mòi thầu:
1- Dơn vị lập H - Hồ sư mời thầu: Công Ty cổ Phần Tư vấn T.D.T.
2- Người chu trì lập E - Hồ sơ mời thầu: Ông Dương Hiên Hội Giám đốc.
Xây Dựng
- Chức vụ:
3- Những nội dung chủ yếu cùa Hồ sơ mời thầu: Phần 1. Thủ tục đấu thầu
Chương I. Chi dần nhà thầu
Chương II. Bảng dữ liệu dấu thầu
Chương III. Tiêu chuấn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV. Biếu mầu mời thầu và dự thầu Phân 2. Yêu cầu về kỹ thuật c lurorng V. Yêu cầu về kỳ thuật I han 3. Đicu kiện họp đồng vả biểu mẫu họp đồng
( hương VI. Điều kiện chung cua hợp đồng
t huong VII. Dicu kiộn cụ thẻ cua hợp đồng
t hương VIII. Biêu mầu hợp dồng.
Bicti 2. lo chức thực hiộn:
t hu dau lu clìịu trách nhiệm thực hiện đầv đủ, đúng trình tự thủ tục đầu tư dụng co ban, trình cấp có thẩm quyền phẻ duyệt, quản lý thi công đám bao v'hat iu\>ng cong trình và quyết toán vốn đầu tư khi công trình hoàn thành theo v]u\ dịuh hign hành của Nhà nước
Oìcti 3. Công chức Văn phòng Thống kê xă, Kố toán ngân sách xã, và Thu tvuơng các dơn vị liên quan cãn cứ quyết định thi hành.
Quyòt định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
\«>i nhận:
\!m Oicu 3;
TM. ỦY BAN NHẢN DÂN ___ Cllủ TÍCH

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4769 dự án đang đợi nhà thầu
  • 518 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 549 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13095 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15129 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây