Thông báo mời thầu

Gói thầu PAR-2020: Xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:35 17/10/2020
Số TBMT
20201042243-00
Công bố
12:32 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu PAR-2020: Xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách quận Cầu Giấy năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
12:32 17/10/2020
đến
09:00 24/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 24/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
8.000.000 VND
Bằng chữ
Tám triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu PAR-2020: Xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu PAR-2020: Xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên gói thầu: Xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng với các cơ
quan chuyên môn và UBND các phường thuộc Quận Cầu Giấy năm 2020.
- Bên mời thầu: Văn phòng HĐND & UBND quận Cầu Giấy.
b) Địa điểm: Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
c) Mục tiêu gói thầu:
*Xác định chỉ số CCHC cấp phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2020:
+ Điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số CCHC
+ Tổng hợp kết quả chấm điểm khối phường
* Xác định chỉ số CCHC cấp phòng thuộc quận Cầu Giấy năm 2020:
+ Tổng hợp kết quả chấm điểm khối phòng
d) Thời hạn hoàn thành: 60 ngày
II. Phạm vi công việc gói thầu:
Nhà thầu được lựa chọn sẽ thực hiện và hoàn thành các công việc với khối
lượng và yêu cầu như sau:
STT

Danh mục dịch vụ

(1)

(2)

Đơn vị

A

Xác định chỉ số CCHC khối
phường

I

Điều tra xã hội học phục vụ
xác định chỉ số CCHC

1

Phương án điều tra, lập mẫu Phương
phiếu điều tra
án

2

Phô tô phiếu hỏi

3
Điều tra viên đi điều tra

Phiếu
Ngày
công

Khối
lượng

Mô tả dịch vụ

Yêu cầu kết
quả đầu ra

(3)

(4)

(5)

1

Lập phương án khoa Phương án
học
tổng thể
Cách thức
lấy mẫu
Chọn
đối
tượng,
số
lượng điều
tra

1,800

225

Tập huấn điều tra ĐTV trung
viên.
thực,
ĐTV có chuyên nghiêm túc
khi
thực
ngành XHH
69

STT

Danh mục dịch vụ

(1)

(2)

Đơn vị

Khối
lượng

Mô tả dịch vụ

Yêu cầu kết
quả đầu ra

(3)

(4)

(5)
hiện
sát

4

Tổng hợp số liệu khảo sát

a

Nghiệm thu, kiểm tra, đánh mã
số, làm sạch và hoàn thiện
phiếu Điều tra thống kê

b

Nhập dữ liệu

Phiếu
1,800
Phiếu
Bộ số
liệu

c
Xử lý thông tin định lượng bằng
chương trình SPSS (05 bộ số
liệu theo 05 mẫu phiếu)

5

1,800

5

Báo cáo điều tra xã hội học

Báo cáo tổng hợp, phân tích kết
quả điều tra khảo sát

Báo
cáo
1

II

Tổng hợp kết quả chấm điểm
khối phường

1

Báo cáo phân tích theo lĩnh vực
(5 lĩnh vực)

Báo
cáo

5

2

Báo cáo phân tích cho từng đơn
vị

Báo
cáo

8

3
Báo cáo tổng hợp chung khối
phường

Báo
cáo

1

B

Xác định chỉ số CCHC khối
phòng

I

Tổng hợp kết quả chấm điểm
khối phòng

1

Báo cáo phân tích theo lĩnh vực
(7 lĩnh vực)

Báo
cáo

7

2

Báo cáo phân tích cho từng đơn
vị

Báo
cáo

12

khảo

Số liệu được làm
sạch, đánh mã, nhập
liệu theo bảng mã
SPSS.
Dữ liệu có thể truy
vấn, kiểm tra sau khi
nhập liệu

Bộ số liệu
đầy đủ được
làm sạch.
Truy
vấn
được dữ liệu
đã nhập

Xử lý các thông tin
thống
kê(Mean,
Mode, Median, and
Standard Deviation)
và kiểm định thống

(Independent
sample
T-test;
Oneway
anova;
tương quan r…)

01 Bộ dữ
liệu chung
và 05 bộ dữ
liệu
bảng
theo
lĩnh
vực

Báo cáo phân tích
các kết quả thống kê,
mối tương quan giữa
các biến và hệ số

Báo cáo mô
tả phân tích
tổng hợp và
phân
tích
tương quan
cụ thể từng
đơn vị

Tổng hợp, phân tích 05 báo cáo
thông tin thống kê
điều tra Xã hội học
08 báo cáo
và kết quả điểm tự
chấm, điểm thẩm
định theo qui định 01 báo cáo
Phân tích mạnh yếu
của đơn vị và so
sánh giữa các đơn vị

Tổng hợp, phân tích 07 báo cáo
thông tin thống kê
điều tra Xã hội học
12 báo cáo
và kết quả điểm tự
70

STT

Danh mục dịch vụ

(1)

(2)

3

Báo cáo tổng hợp chung khối
phòng

C

Báo cáo tổng hợp

1

Báo cáo tổng hợp

III
1

2

Báo
cáo

1
1

Module

1

Chức năng tổng hợp điểm tự
chấm

Chức
năng

1

Module Thẩm định điểm tự
chấm

Module

Mô tả dịch vụ

Yêu cầu kết
quả đầu ra

(4)
(5)
chấm, điểm thẩm 01 báo cáo
định theo qui định.
Phân tích mạnh yếu
của đơn vị và so
sánh giữa các đơn vị 01 báo cáo

Thuê hệ thống công nghệ
thông tin hỗ trợ
Module tự chấm điểm

Module Theo dõi điểm chấm
qua điều tra xã hội học

Module Theo dõi điểm tổng
hợp
Chức năng Theo dõi điểm tự
chấm và điểm thẩm định (sơ bộ)

5

(3)

1

Chức năng tổng hợp điểm chấm
qua điều tra xã hội học
4

Khối
lượng

Báo
cáo

Chức năng tổng hợp điểm thẩm
định
3

Đơn vị

Module Tổng hợp kết quả
Chức năng hệ thống báo cáo
động

Chức
năng
Module
Chức
năng
Module

1
1
1
1
1

Chức
năng

1

Module

1

Chức
năng

1

-Có Demo hệ thống 01 hệ thống
chấm điểm (Bản
trial)
- Hệ thống phải tích
hợp các tính năng:
Tự chấm, thẩm định
điểm tự chấm; Theo
dõi điểm chấm qua
điều tra xã hội học,
Theo dõi điểm tổng
hợp hoàn toàn tự
động và tự update
khi cập nhật dữ liệu
- Hệ thống tích hợp
kết xuất các mẫu,
bảng, biểu phục vụ
báo cáo

III. Kế hoạch thực hiện
Yêu cầu về thời gian thực hiện và trình nộp các báo cáo như sau:
STT

Nội dung dịch vụ

A

Xác định chỉ số CCHC khối
phường

I

Điều tra xã hội học phục vụ xác
định chỉ số CCHC

1

Phương án điều tra, lập mẫu phiếu
điều tra

2

Phô tô phiếu hỏi

Đơn vị

Khối
lượng

Phương
án

1

7 ngày

1,800

1 ngày

Phiếu

Tiến độ
thực hiện

Địa điểm thực
hiện

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

71

Tiến độ
thực hiện

Địa điểm thực
hiện

Thời gian đi điều tra

30 ngày

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

4

Tổng hợp số liệu khảo sát

20 ngày

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

a

Nghiệm thu, kiểm tra, đánh mã số,
làm sạch và hoàn thiện phiếu Điều
tra thống kê

Phiếu

1,800

10 ngày

b

Nhập dữ liệu

Phiếu

1,800

10 ngày

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

c

Xử lý thông tin định lượng bằng
chương trình SPSS (05 bộ số liệu
theo 05 mẫu phiếu)

Bộ số
liệu

5

10 ngày

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

Báo
cáo

1

60 ngày

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

STT

3

Nội dung dịch vụ

Đơn vị

Khối
lượng

Điều tra viên

5

Báo cáo điều tra xã hội học

-

Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả
điều tra khảo sát

II

Tổng hợp kết quả chấm điểm
khối phường

1

Báo cáo phân tích theo lĩnh vực (5
lĩnh vực)

Báo
cáo

5

60 ngày

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

2

Báo cáo phân tích cho từng đơn vị

Báo
cáo

8

60 ngày

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

3

Báo cáo tổng hợp chung khối
phường

Báo
cáo

1

B

Xác định chỉ số CCHC khối
phòng

I

Tổng hợp kết quả chấm điểm
khối phòng

60 ngày

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

1

Báo cáo phân tích theo lĩnh vực (7
lĩnh vực)

Báo
cáo

7

60 ngày

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

2

Báo cáo phân tích cho từng đơn vị

Báo
cáo

12

60 ngày

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

3

Báo cáo tổng hợp chung khối phòng

Báo
cáo

1

60 ngày

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

C

Báo cáo tổng hợp

Báo
cáo

1

1

Báo cáo tổng hợp

Báo
cáo

1

60 ngày

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

D

Thuê hệ thống công nghệ thông
tin hỗ trợ

60 ngày

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội
72

STT
1

2

Đơn vị

Khối
lượng

Module

1

Chức năng tổng hợp điểm tự chấm

Chức
năng

1

Module Thẩm định điểm tự chấm

Module

1

Chức
năng

1

Module

1

Chức
năng

1

Module

1

Chức
năng

1

Module

1

Chức
năng

1

Nội dung dịch vụ
Module tự chấm điểm

Chức năng tổng hợp điểm thẩm
định
3

Module Theo dõi điểm chấm qua
điều tra xã hội học
Chức năng tổng hợp điểm chấm qua
điều tra xã hội học

4

Module Theo dõi điểm tổng hợp
Chức năng Theo dõi điểm tự chấm
và điểm thẩm định (sơ bộ)

5

Module Tổng hợp kết quả
Chức năng hệ thống báo cáo động

Tiến độ
thực hiện

Địa điểm thực
hiện

60 ngày

Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội
Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

60 ngày
Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội
60 ngày

60 ngày

60 ngày

IV. Các yêu cầu khác
1. Điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số CCHC
Nội dung phiếu khảo sát căn cứ được xây dựng căn cứ Quyết định số
2557/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc ban hành
Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính áp dụng đối với UBND các phường
thuộc quận Cầu Giấy giai đoạn 2018 - 2020;
Phiếu điều tra xã hội học đối với UBND các phường:
- Mẫu phiếu 01_Phuong: Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của Đại biểu
HĐND phường về công tác CCHC của UBND Phường;
- Mẫu phiếu 02_Phuong: Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của Tổ trưởng
tổ dân phố về công tác CCHC của UBND Phường;
- Mẫu phiếu 03_Phuong: Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của cán bộ,
công chức phường về công tác CCHC của UBND Phường;
- Mẫu phiếu 04_Phuong: Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của Người dân
về công tác CCHC của UBND Phường;
- Mẫu phiếu 05_Phuong: Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của Tổ chức
chính trị - xã hội, các đoàn thể/tổ chức về công tác CCHC của UBND Phường.
2. Xác định chỉ số CCHC
Nội dung Xác định chỉ số CCHC của khối phòng chuyên môn, khối
73

Phường căn cứ Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND
quận Cầu Giấy về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính áp
dụng đối với UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy giai đoạn 2018 – 2020 cụ
thể:
Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ thực hiện chấm điểm công
tác CCHC của khối Phường, khối Phòng chuyên môn (có Demo hệ thống chấm
điểm khi trúng thầu). Hệ thống phải tích hợp các tính năng: Tự chấm, thẩm định
điểm tự chấm; Theo dõi điểm chấm qua điều tra xã hội học, Theo dõi điểm tổng
hợp hoàn toàn tự động và tự update khi cập nhật dữ liệu. Hệ thống tích hợp kết
xuất các mẫu, bảng, biểu phục vụ báo cáo
Hệ thống xây dựng trên cơ sở khung chỉ số đánh giá kết quả công tác
CCHC của khối Phường, khối phòng chuyên môn cụ thể:
a) Chỉ số CCHC đối với khối phường
1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và thực hiện các nhiệm
vụ do UBND, chủ tịch UBND quận giao
2. Thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế 1 cửa liên thông
3. Hoạt động của UBND cấp phường và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức
cấp phường
4. Cải cách tài chính công
5. Hiện đại hóa hành chính
b) Chỉ số CCHC đối với khối phòng
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật (vbqppl), văn bản chỉ
đạo, điều hành của cấp trên
3. Cải cách thủ tục hành chính
4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
6. Cải cách tài chính công
7. Hiện đại hóa hành chính
Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp
luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:

74

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực
hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;

75

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5158 dự án đang đợi nhà thầu
  • 521 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 693 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13600 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15555 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây