Thông báo mời thầu

Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường công lập thuộc quận năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:42 17/10/2020
Số TBMT
20201042203-00
Công bố
08:52 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường công lập thuộc quận năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường công lập thuộc quận năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách quận
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường công lập thuộc quận năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
08:52 17/10/2020
đến
09:00 06/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 06/11/2020
Mở thầu tại
Phòng giáo dục và đào tạo Quận Tây Hồ, số 655 Đường Lạc Long Quân - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
214.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm mười bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường công lập thuộc quận năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường công lập thuộc quận năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 36

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND QUẬN TÂY HỔ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOẢ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc
____ ___ ___ ____ Tây Hồ, ngày 16 tháng 10 năm 2020
Số: yg /QĐ-GDĐT
QUYẾT ĐỊNH
về viêc Phc duyệt Hồ so mời thầu gói thầu Mua sam trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trưòng công lập thuộc quận
năm 2020.
PHÒNG GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 cuả Bộ Tài Chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước đế mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, dơn vị sự nghiệp công lập, to chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội, tố chức chính trị xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-ƯBND ngày 18/12/2019 của ƯBND quận Tây Hồ về việc giao chỉ tiêu Ke hoạch kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Quận Tây Hồ;
Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND quận Tây Hồ về việc bố sung danh mục, bố trí kinh phí cho phòng Giáo dục và Đào tạo quận để thực hiện công tác thẩm định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các truồng công lâp thuộc quận năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của ƯBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt dự toán chi tiết, bố sung kinh phí cho phòng Giáo dục và Đào tạo quận để thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường công lập thuộc quận năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-ƯBND ngày 01/10/2020 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường công lập thuộc quận năm 2020;
Căn cứ Hợp đồng số 03/HĐTV-QT ngày 05/10/2020 giữa Phòng giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ và Công ty CP Tư vấn thiết kế Dự án Quốc tế về việc tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trưòng công lập thuộc quận năm 2020;
Căn cứ Hợp đồng số 07/HĐTV-PTNT ngày 05/10/2020 giữa Phòng giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ và Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng và Phát triển nông
thôn về việc tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị, dồ dùng dạy học cho các trường công lập thuộc
quận nămJ2020;_________________________________________
Căn cứ vào hồ sơ moi thầu do Công ty CP Tư vấn thiết kế Dự án Quốc tế lập tháng 10/2020;
Căn cứ vào báo cáo thẩm định số 66/TĐ-HSMT ngày 15/10/2020 của Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn.
QUYÉT DỊNII:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường công lập thuộc quận năm 2020 với nội dung chủ yếu sau:
1. Hồ sơ mời thầu: Duyệt nội dung hồ sơ mời thầu, gói thầu mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường công lập thuộc quận năm 2020 do Công ty CP Tư vấn thiết kế Dự án Quốc tế lập tháng 10/2020.
2. Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu: Theo nội dung tiêu chuấn đánh giá Hồ SO' dự thầu nêu trong Hồ SO' mời thầu.
Điều 2. Công ty CP Tư vấn thiết kế Dự án Quốc tế chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về nội dung Hồ SO' mời thầu.
Hồ sơ mời thầu là CO' sỏ' để Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Tây Hồ và Công ty CP Tư vấn thiết kế Dự án Quốc tế tổ chức thực hiện mời thầu và lựa chọn Nhà thầu theo đúng quy định của Luật đấu thầu và các văn bản pháp luật vê đấu thầu có liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu live kế tù' ngày ký.
Các Ông (Bà) thuộc Bộ phận Văn phòng và Tổng Giám đốc Công ty CP vấn thiết kế Dự án Quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. HÒNG xi-
0 DỤC và)?Ị
Nơi Itliận:
- UBND quận;
- Phòng TC-KH;
- Kho bạc NN Tây Hồ;
- Như điều 3 (để T/H);
- Lưu VT.
XTTrvtTv
Tông Vũ
- 2 -

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5128 dự án đang đợi nhà thầu
  • 592 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 612 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13716 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15565 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây