Thông báo mời thầu

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công gói thầu hỗn hợp số 01

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:39 17/10/2020
Số TBMT
20201029187-03
Công bố
09:27 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp Cơ sở làm việc Công an các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Lắk thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công gói thầu hỗn hợp số 01
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn vốn xây dựng trong Ngân sách chi an ninh và trật tự an toàn xã hội của Bộ Công an
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, nâng cấp Cơ sở làm việc Công an các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Lắk thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đăk Lăk
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:51 12/10/2020
đến
14:00 01/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 01/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công gói thầu hỗn hợp số 01". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công gói thầu hỗn hợp số 01" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 17

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

1

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính
(nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh
sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư
số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu
kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì
căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Stt

1

1.1

a

Tiêu chuẩn
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu:
(Trong trường hợp liên danh, kinh nghiệm
của nhà thầu liên danh bằng tổng kinh
nghiệm của các thành viên trong liên danh.
Từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu
cầu đáp ứng tối thiểu hoàn thành các Hợp
đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công
trình tương tự (1))
Kinh nghiệm của nhà thầu:
Đã có kinh nghiệm thực hiện hoàn
thành các gói thầu tư vấn giám sát thi công
xây dựng công trình tương tự (1) trong vòng
05 năm gần đây (Tính từ ngày 01/01/2015
đến thời điểm đóng thầu) phải đảm bảo các
yêu cầu sau:
- Tương tự về quy mô, tính chất, giá trị
công việc(1):

Điểm
tối đa

20

15

8

Thang
điểm
chi tiết
(nếu
có)

Mức
điểm
yêu cầu
tối
thiểu

14

2

Stt

b

c

Tiêu chuẩn
- Yêu cầu chứng minh bằng các tài liệu
sau (bản sao được công chứng hoặc chứng
thực):
+ Hợp đồng kinh tế.
+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công
trình.
+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công
tác tư vấn và thanh lý hợp đồng.
+ Bản sao tài liệu chứng minh: Các tài
liệu chứng minh về quy mô, bản chất, độ phức
tạp.
- Số lượng hợp đồng là: ≥ 03 hợp đồng
- Số lượng hợp đồng là: 01 ÷ 02 hợp
đồng
- Không có hợp đồng
Đã thực hiện công trình có đầy đủ các
hạng mục tương tự như gói thầu
- Yêu cầu chứng minh bằng các tài liệu
sau (bản sao được công chứng hoặc chứng
thực):
+ Hợp đồng kinh tế.
+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công
trình.
Trong 5 năm gần đây đã thực hiện giám
sát ít nhất 01 công trình thi công công trình
trụ sở cơ quan quản lý nhà nước (có danh
sách hợp đồng, chi tiết hợp đồng và biên bản
nghiệm thu hoàn thành để chứng minh)
Trong 5 năm gần đây đã thực hiện giám
sát ít nhất 01 công trình thi công cải tạo,
nâng cấp mở rộng (có danh sách hợp đồng,
chi tiết hợp đồng và biên bản nghiệm thu
hoàn thành để chứng minh)
Uy tín của nhà thầu thông qua việc
thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó
- Tất cả hợp đồng tư vấn giám sát nhà
thầu thực hiện trước đó đảm bảo hoặc vượt
yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện (đạt
100% số điểm)

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết
(nếu
có)

8
4
0

6

3

3

1

1

Mức
điểm
yêu cầu
tối
thiểu

3

Stt

1.2

a

b

2
a

Tiêu chuẩn
- Có ít nhất 01 hợp đồng tư vấn giám sát
nhà thầu thực hiện trước đó không đảm bảo
về chất lượng, trễ tiến độ thực hiện hợp đồng
(đạt 0% số điểm)
Năng lực của nhà thầu
Doanh thu trung bình từ hoạt động tư
vấn giám sát thi công xây dựng của Nhà
thầu trong 03 năm gần đây (2017, 2018,
2019):
- Yêu cầu minh chứng bằng Báo cáo tài
chính đã được kiểm toán hoặc Biên bản kiểm
tra quyết toán thuế của nhà thầu hoặc Tờ khai
quyết toán thuế điện tử và tài liệu chứng minh
thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (công chứng
hoặc chứng thực).
- Trong trường hợp liên danh, doanh thu
trung bình của cả liên danh được tính bằng
tổng doanh thu trung bình của các thành viên
trong liên danh.
- Nhà thầu kê khai hợp đồng tư vấn giám
sát trong 3 năm (2017, 2018, 2019) và cung
cấp hóa đơn GTGT để chứng minh minh
doanh thu.
> 1,0 tỷ đồng
Từ 0,6 tỷ ÷ 1,0 tỷ đồng
< 0,6 tỷ đồng
Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (Yêu cầu
chứng minh văn bản cơ quan quản lý thuế về
việc xác nhận nghĩa vụ thuế của nhà thầu đến
nay: Thời điểm xác nhận là trong thời gian 06
tháng tính đến thời điểm đóng thầu)
Xác nhận của cơ quan thuế không còn nợ
thuế.
Không có xác nhận của cơ quan quản lý
thuế hoặc còn nợ thuế phải nộp theo quy
định.
Giải pháp và phương pháp luận
Hiểu rõ mục đích, yêu cầu của gói
thầu; nhiệm vụ của nhà thầu tư vấn đã nêu

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết
(nếu
có)

Mức
điểm
yêu cầu
tối
thiểu

0
5

3

3
1
0

2

2
0
30
10

21

4

Stt

a.1

a.2

b
b.1

b.2

c

d

Tiêu chuẩn
trong điều khoản tham chiếu.
Hiểu biết chung về dự án nêu trong điều
khoản tham chiếu, trình bày:
- Cụ thể, rõ ràng, chi tiết
- Tương đối rõ ràng, chi tiết
- Không cụ thể, không hiểu biết chung dự
án hoặc trình bày không rõ ràng, sai sót
nhiều hoặc không trình bày
Hiểu rõ mục đích, yêu cầu của gói thầu;
nhiệm vụ của nhà thầu tư vấn giám sát trong
quá trình thực hiện hợp đồng, trình bày:
- Rõ ràng, chi tiết
- Tương đối rõ ràng, chi tiết
- Trình bày không rõ ràng, sai sót nhiều
hoặc không trình bày
Cách tiếp cận và phương pháp luận
Phương pháp thực hiện gói thầu đảm bảo
chất lượng, khối lượng, tiến độ nhằm đáp ứng
yêu cầu của dự án, trình bày:
- Cụ thể, đầy đủ, chi tiết
- Tương đối đầy đủ, chi tiết
- Trình bày không rõ ràng, không đầy
đủ, sai sót nhiều hoặc không trình bày
Phương pháp thực hiện gói thầu đảm bảo
an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy
định hiện hành, trình bày:
- Cụ thể, đầy đủ, chi tiết
- Tương đối đầy đủ, chi tiết
- Trình bày không rõ ràng, không đầy đủ,
sai sót nhiều hoặc không trình bày
Sáng kiến cải tiến: Đề xuất các sáng
kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn các công
việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công
trình:
- Rõ ràng, chi tiết và phù hợp với gói
thầu
- Không phù hợp hoặc không trình bày
Cách trình bày hồ sơ đề xuất:

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết
(nếu
có)

6
6
4
0

4
4
2
0
6
3
3
1,5
0
3
3
1,5
0

2

2
0
2

Mức
điểm
yêu cầu
tối
thiểu

5

Stt

đ

e
e1

e2

e3

3

Tiêu chuẩn
- Hợp lý, dễ theo dõi
- Tương đối hợp lý
- Không hợp lý
Kế hoạch triển khai, trình bày:
Bao gồm tất cả các nhiệm vụ để thực hiện
gói thầu. Mỗi nhiệm vụ cụ thể phải được phân
tích, mô tả hoàn chỉnh, hợp lý, báo cáo theo
quy định tại mục 3 phần hai: Điều khoản tham
chiếu trong HSMT
- Chi tiết, hợp lý theo quy định
- Không hợp lý hoặc chưa rõ ràng, thiếu
sót, không có báo cáo định kỳ tiến độ thực
hiện hoặc không trình bày
Bố trí nhân sự
Thuyết minh, tổ chức thực hiện và kế
hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu của dự
án, trình bày:
- Đầy đủ, chi tiết và hợp lý
- Không đầy đủ, không chi tiết hoặc chưa
rõ ràng, thiếu sót hoặc không trình bày
Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ
sơ mời thầu, trình bày:
- Đầy đủ, chi tiết, phù hợp với yêu cầu
của dự án, có danh sách cán bộ và phân công
công việc cụ thể
- Không đầy đủ, không chi tiết hoặc chưa
rõ ràng, thiếu sót hoặc không trình bày
Thời điểm và thời gian huy động nhân sự,
trình bày
Đầy đủ, chi tiết và rất hợp lý
Không trình bày hoặc không hợp lý
Nhân sự: Mỗi nhân sự chỉ đáp ứng cho
01 vị trí
(Trong trường hợp liên danh, nhân sự
của nhà thầu liên danh bằng tổng của các
thành viên trong liên danh)
- Nhà thầu phải lập danh sách các
chuyên gia trong đoàn tư vấn có xác nhận của
nhà thầu và kèm theo các tài liệu để chứng

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết
(nếu
có)
2
1
0

Mức
điểm
yêu cầu
tối
thiểu

4

4
0
6
2
2
0
2
2
0
2
2
0

50

35

6

Stt

a

a.1

a.2
b

b.1

Tiêu chuẩn
minh nhân sự huy động cho gói thầu.
+ Khi cần thiết Bên mời thầu sẽ yêu cầu
Nhà thầu cung cấp một số văn bản gốc và có
các văn bản liên quan khác để xác minh, đối
chiếu năng lực Nhân sự huy động của Nhà
thầu.
+ Trường hợp nhà thầu không có tài liệu
chứng minh hoặc tài liệu chứng minh không
phù hợp với từng vị trí thì coi như không đạt
yêu cầu tại tiêu chí đánh giá tương ứng (Tiêu
chí tại vị trí đó không được điểm).
Giám sát trưởng: 01 người
Phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên
ngành kiến trúc hoặc xây dựng công trình dân
dụng;
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi
công xây dựng công trình dân dụng từ hạng II
trở lên còn hiệu lực;
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực
tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình ≥
10 năm;
- Đã có kinh nghiệm đã làm giám sát
trưởng ≥ 01 (một) gói thầu tư vấn giám sát thi
công công trình tương tự (1).
Không có tài liệu chứng minh hoặc tài
liệu chứng minh không đáp ứng một trong các
nội dung tại điểm a.1
Giám sát viên thường trú ≥ 02 người
Phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên
ngành kiến trúc hoặc xây dựng công trình dân
dụng;
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi
công xây dựng công trình dân dụng từ hạng II
trở lên còn hiệu lực;
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực
tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
dân dụng ≥ 5 năm;

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết
(nếu
có)

16

16

0
16

16

Mức
điểm
yêu cầu
tối
thiểu

7

Stt

b.2
c

c.1

Tiêu chuẩn
- Đã có kinh nghiệm giám sát ≥ 01 (một)
gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình (1).
Không có tài liệu chứng minh hoặc tài
liệu chứng minh không đáp ứng một trong các
nội dung tại điểm b.1 thì bị trừ 8 điểm cho
mỗi vị trí nhân sự không đáp ứng
Chuyên gia các lĩnh vực ≥ 06 người
Phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Chuyên gia giám sát điện ≥ 01 người.
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên
ngành điện;
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực
tư vấn giám sát lắp đặt phần điện và thiết bị
công trình ≥ 5 năm;
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt
phần điện và thiết bị từ hạng III trở lên còn
hiệu lực.
2. Chuyên gia giám sát khối lượng,
thanh toán: 01 người
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên
ngành kinh tế xây dựng hoặc chuyên ngành
xây dựng dân dụng trở lên;
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực
tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
dân dụng ≥ 5 năm.
3. Chuyên gia giám sát an toàn lao
động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy
nổ ≥ 01 người
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên
ngành ATLĐ hoặc chuyên ngành xây dựng
dân dụng;
- Chứng chỉ hoặc chứng nhận nghiệp vụ
an toàn lao đông, vệ sinh môi trường;
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực
tư vấn giám sát thi công xây dựng ≥ 03 năm.
4. Chuyên gia giám sát về hạ tầng kỹ
thuật ≥ 01 người
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên
ngành hạ tầng kỹ thuật công trình;

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết
(nếu
có)

18

3

3

3

3

Mức
điểm
yêu cầu
tối
thiểu

8

Tiêu chuẩn

Stt

c.2

- Có chứng chỉ hành nghề giám sát hạ
tầng kỹ thuật từ hạng III trở lên còn hiệu lực,
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực
tư vấn giám sát thi công xây dựng ≥ 03 năm
5. Chuyên gia giám sát về Hệ thống cấp
thoát nước ≥ 01 người.
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên
ngành Cấp thoát nước;
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát công
tác thi công công trình nước từ hạng III trở
lên còn hiệu lực.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực
tư vấn liên quan ≥ 03 năm.
6. Chuyên gia giám sát về Hệ thống
phòng cháy chữa cháy ≥ 01 người
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên
nghành xây dựng;
- Có chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ
phòng cháy chữa cháy còn hiệu lực.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực
tư vấn liên quan ≥ 03 năm.
Không có tài liệu chứng minh hoặc tài liệu
chứng minh không đáp ứng một trong các nội
dung tại điểm c.1 thì bị trừ 3 điểm cho mỗi vị
trí nhân sự
Tổng cộng (100%)

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết
(nếu
có)

Mức
điểm
yêu cầu
tối
thiểu

3

3

100

70

Ghi chú:
- (1) Khái niệm Hợp đồng hoặc gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình
tương tự là: Đã thực hiện công việc giám sát thi công công trình từ khi bàn giao
mặt bằng đến khi nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng;
có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm:
+ Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Có cùng loại và cấp công trình
tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định
của pháp luật về xây dựng, bao gồm đầy đủ các nội dung như sau:
* Loại công trình: Là công trình dân dụng, cấp III.
* Lĩnh vực: An ninh quốc phòng.
* Có tổng diện tích sàn xây dựng hạng mục chính ≥ 2.500 m2.

9

+ Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị hợp đồng >= 380.000.000
VND.
- Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao
động ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không
thuộc quản lý của nhà thầu (bao gồm cả thời gian nhân sự chủ chốt đó công tác
tại đơn vị khác không thuộc quản lý của nhà thầu) thì phải có tài liệu chứng
minh kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn giám sát và đã thực hiện công
trình tương tự theo yêu cầu của E-HSMT.
- Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của
nhà thầu thì phải nêu rõ lý do và giải trình khả năng huy động có tính khả thi khi
tham gia gói thầu, nếu không đảm bảo thì Nhân sự đó sẽ không đáp ứng yêu cầu.
+ Khi cần thiết Bên mời thầu sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp một số văn bản
có liên quan khác để xác minh, đối chiếu năng lực Nhân sự huy động chủ chốt
của Nhà thầu.
- Các HSĐXKT có điểm ≥ 70% tổng số điểm và mức điểm yêu cầu của các
tiêu chí tại khoản 1,2,3 quy định tại mục 2 tiêu chuẩn đánh giá HSDT không
thấp hơn mức điểm tối thiểu thì được trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách các
nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật.
- HSĐXKT có điểm < 70% tổng số điểm hoặc có điểm thấp hơn mức điểm
yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu chí tại khoản 1,2,3 quy định
tại mục 2 tiêu chuẩn đánh giá HSDT được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về
kỹ thuật.
- Các nhà thầu có trong danh sách được Chủ đầu tư phê duyệt đáp ứng về
mặt kỹ thuật mới được tiếp tục đánh giá E-HSĐXTC.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá: Sử dụng thang điểm 100.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x 100]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của
HSĐXTC đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

10

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ
thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm
tỷ lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
20%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp
hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5073 dự án đang đợi nhà thầu
  • 568 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 592 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13737 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15562 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây