Thông báo mời thầu

Xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:29 17/10/2020
Số TBMT
20201033411-00
Công bố
10:06 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đường nối từ cầu chui đường sắt (tại nút giao ĐT.575a với QL.1) đi ĐT.575b, huyện Gio Linh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng công trình
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, vốn an toàn giao thông, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đường nối từ cầu chui đường sắt (tại nút giao ĐT.575a với QL1) đi ĐT.575b, huyện Gio Linh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
- Chiều dài tuyến: 3.253,2m; điểm đầu: Đấu nối vào tuyến từ QL.1 đi đường sắt (hạng mục cải tạo nút giao ĐT.575a với QL.1); điểm cuối Km3+253,2 giao với đường tỉnh ĐT.575b tại Km2+228. - Cấp đường: Đường cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054-2005. - Vận tốc thiết kế: Vtt=60Km/h. - Độ dốc dọc lớn nhất: imax = 6,0%. - Bán kính đường cong nằm tối thiểu: R ≥ 125m - Mặt đường cấp cao A1, Eyc≥110Mpa. - Tải trọng thiết kế: Nền, mặt đường trục xe 100kN; cống: H30-XB80. - Tần suất thiết kế: P=4%. - Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường 9,0m, gồm: Mặt đường rộng 7,0m, lề đường đất rộng mỗi bên 1,0m. Dốc ngang mặt đường 2,0%; dốc ngang lề đường 4,0%; độ dốc mái taluy nền đắp 1/1,5, nền đào 1/1. - Hệ thống thoát nước dọc: bằng rãnh hỡ hình thang KT (40x40x120)cm. - Thoát nước ngang: Xây dựng mới 11 cống thoát nước các loại bao gồm 09 cống ngang trên tuyến chính và 02 cống trên đường ngang dân sinh cụ thể các cống như sau: 02 cống tròn đường kính 2ø1,25m; 01 cống tròn đường kính 0,75m; 01 cống tròn đường kính 0,5m ; 01 cống bản B=1,0m ; 05 cống bản B= 0,75m; 01 cống bản B=0,4m. - Công trình an toàn giao thông: bố trí đầy đủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41-2019/BGTVT.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
10:06 17/10/2020
đến
10:30 27/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:35 27/10/2020
Mở thầu tại
số 73 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
220.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIAO THỐNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:Ẳ-?\9v3/QĐ-SGTVT Quảng Trị, ngày J6 thảng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Hồ SO’ mòi thầu gói thầu: Xây dựng công trình
Công trình: Đường nối từ cầu chui đường sắt (tại nút giao ĐT.575a vói QL.1) đi ĐT.575b, huyẹn Gio Linh
GIÁM ĐỐC SỎ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chỉ tiết một so điểu của Luật Đấu thầu về ỉựa chọn nhà thầu;
c*n cứ Thông tư sỗ 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chỉ tiết lập hồ sơ mời thầu xây lap; 4
Căn cứ các Quyết định 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị: sỗ 1036/QĐ-ƯBND ngày 20/4/2020 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình; số Ỉ180/QĐ-ƯBND ngày 11/5/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình; số 2831/QĐ-ƯBND ngày 01/10/2020 về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thỉ công và dự toán xây dựng công trình: Đưòng nối từ cầu chui đường sắt (tại nút giao ĐT.575a với QL.l) đi ĐT.575Ò, huyện Gio Lỉnh;
Căn 'cứ Quyết định sổ 737/QĐ-SGTVT ngày 04/4/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Ban Quản lý Bảo trì giao thông tại Tờ trình số ỉ ỉ93/TTr-BTGT ngày 09/10/2020; Bảo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu số 126/BCTĐ-KHTC ngày 13/10/2020 của phòng Ke hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
s
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây dựng công trình, công trình: Đường nối từ cầu chui đường sắt (tại nút giao ĐT.575a với QL.l) đi ĐT.575b, huyện Gio Linh gồm các phần chính như sau:
Phần 1: Thủ tục đấu thầu:
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu;
Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu;
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu;
Chương IV: Biểu mẫu dự thầu;
Phần 2: Yêu cầu về xây lắp:
Chương V: Yêu cầu về xây lắp;
Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng:
1
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng;
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng;
Điều 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phát hành HSMT; tiếp nhận HSDT, tổ chức đóng thầu và mở HSDT, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các Phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Giám đốc Ban quản lý Bảo trì giao thông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./dí^
Nơi nhậniỴv/
- Như Điêu 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KCHTGT;
- Ban QLBTGT;
- Lưu: VT, KHTC.
KT. GIÁM ĐỐC ^^ạỘ GĩẢM ĐỐC
yên Đức Hà
\
2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 616 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13710 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15565 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây