Thông báo mời thầu

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường nối cầu Tuần Quán với đường Âu Cơ

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:19 17/10/2020
Số TBMT
20201021874-01
Công bố
09:48 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường nối cầu Tuần Quán với đường Âu Cơ
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường nối cầu Tuần Quán với đường Âu Cơ
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường nối cầu Tuần Quán với đường Âu Cơ
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường nối cầu Tuần Quán với đường Âu Cơ.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
21:21 08/10/2020
đến
10:00 29/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:15 29/10/2020
Mở thầu tại
Số 366 đường Thanh Niên, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
250.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường nối cầu Tuần Quán với đường Âu Cơ". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường nối cầu Tuần Quán với đường Âu Cơ" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 18

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

ƯỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU Tư XÂY DựNG CÁC Độc lập - Tụ do - Hạnh Phúc
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ---1----------------
sV.2.1C /QĐ-BQLDA
Yên Bái, ngàyyX tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt sửa đổi Hồ SO' mòi thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đuòng nối cầu Tuần Quán vói
đirò ng Âu Co’
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ Dự ÁN ĐẦU Tư XÂY DựNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH YÊN BAI
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiêt thi hành một sô điểu của Luật đẩu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Ke hoạch và Đâu tư quy định chỉ tỉêt lập hồ sơ mời thâu xây lăp;
Căn cứ Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định một sô nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tâng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường nối cầu Tuần Quán với đường Âu Cơ, thành phổ Yên Bái;
Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của Chủ tịch ƯBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dụng công trình Hạ tầng ỉ(ỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường nối cầu Tuần Quán với đường Âu Cơ;
Căn cứ Quyết định sỗ 217/QĐ-BOLDA ngày 08/10/2020 của Giám đôc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái phê duyệt Hô sơ mời thầu Gói thầu số 04: Thỉ công xây dựng công trình Hạ tâng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường nối cầu Tuần Quán với đưòngẢu Cơ;
Căn cứ Tờ trình số 232./TTr-BMT ngày 15/10/2020 của Bên mời thầu về việc thẩm định, phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04: Thỉ công xây dụng công trình Hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường noi cầu Tuần Quán với đường Âu Cơ;
Cần cứ Báo cáo thẩm định số 57/BC-TTĐ ngày 15/10/2020' của Tổ thẩm định báo cảo kết quả thẩm định sửa đổi Hồ sơ mời thầu Gói thầu so 04: Thỉ công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường noi cầu Tuần Ouán với đường Âu Cơ.
2
Theo đề nghị của phòng Quản lý dự án.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang hành lang đường nối cầu Tuần Quán vói đường Âu Cơ với những nội dung như sau:
1. Tại Mục CDNT 18.2, Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu (trang 27 của HSMT) trong Tập I - HSMT (Chỉ dẫn nhà thầu):
STT Nội dung HSMT đã phê duyệt tại Quyết định số 217/QĐ-BQLDA ngày 08/10/2020 Nội dung sửa đổi là
CDNT 18.2 Nội dung bảo đảm dự thầu : - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 400.000.000 VND (Bốn trăm triệu đồng). - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: > 150 ngày, kể từ ngày đóng thầu. Nội dung bảo đảm dự thầu : - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 250.000.000 VND (Hai trăm năm mươi triệu đồng). - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: > 150 ngày, kể từ ngày đóng thầu.
2. Các nội dung khác giữ nguyên theo như HSMT Gói thầu số 04 đã được Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 217/QĐ-BQLDA ngày 08/10/2020.
Điều 2. Căn cứ vào các nội dung được phê duyệt sửa đổi tại Điều 1, Bên mòi thầu có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Các phòng chức năng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: yJL*'
- Như điều 3;
- Tổ Thẩm định, Bên mời thầu;
- Lưu: VT, QLDA.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5134 dự án đang đợi nhà thầu
  • 584 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 681 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13586 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15574 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây