Thông báo mời thầu

Cung cấp cây giống phục vụ trồng, trồng dặm rừng trồng năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 22:26 16/10/2020
Số TBMT
20201044844-00
Công bố
22:20 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất năm 2020 thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng huyện Phù Yên
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung cấp cây giống phục vụ trồng, trồng dặm rừng trồng năm 2020
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Theo QĐ số 3111/QĐ - UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La.
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KH LCNT Gói thầu: Cung ứng cây giống phục vụ trồng, trồng dặm rừng trồng năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
22:20 16/10/2020
đến
14:30 24/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 24/10/2020
Mở thầu tại
Phòng họp Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Phù Yên. Địa chỉ Tiểu khu 6,Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp cây giống phục vụ trồng, trồng dặm rừng trồng năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp cây giống phục vụ trồng, trồng dặm rừng trồng năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 30

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

CONG HOAxÅ Hol cHONGHIAVIET NAM

UY BAN NIIAN DAN
HUYEN PHU YEN

Doc lap― Tr do― IIlnh phic

S6:2707/QD… UBND

Phil Y€n, ngdy 15 thdng 10 ndm 2020

QUYЁ T DINH
ng g6ithau:
va viec phe duyet hふ sσ yOu cau ch】 O hang canh tranh thOng th口 む
g dinl rきng trδ ng n】 n12020
cung ing cay gi6ng phlc vl trう ng,trう 五
T‐

huoc chTσng trinh dT in bio ve va phittri6n rhg
huyOn]Phi YOn n】 n12020

UY BAN NHAN DAN HUYttN PHU YEN
″ 二″ ′″ ι力虎 磁 加乃 9η ('η ■4カ ′乃
ca″ θ

"切

ノ9%6/2θ ゴ5メ

gsび 77″ θ万/2灯 13_4g妙


3″ θ

3/2灯F3“gaッ 26/″ /2θ
θ
′zγ ″Dメ″励 sび ィ
`,″
"∫

イι
tt C乃 物
力′力
所9η ″″

力sび 63を θ


劇D― CP“g″ 26/6″ θ
Ca″
Ⅳg力′″″
`″
ttρ ″
z θ 五 ′
Dメ ″滋∂ ど′
ασ


a ttδ z∫
θ
励′

a″ ヵ θ

sび d賜δ
″′
η
"′
"ッ

Ca″ ε″ 動 ∂″g′″ sび θイル θノ〃77-BコGIDr″g″ ノ5/″ /2θ ノ7θ ′αBθ Kど 力ο σ乃
ca″

ttα

σ

gO″ び
どg″ノ″″
乃′′
だ′

どみ
ασ

″″

a′乃

ttθ ′
%″g“ σ

σgた 2

aD′ %ヵリッ
ヵι
´
σ
"gzα
Ctt ε′2η ´ ″κtt sび 2%9%2D― υBⅣD″gaッ 3ノ ″θ/2θ ノイιttα C滋 ′
″乃こ
ろ夕らαη
ε′乃∂グ″
ηPヵ ク
滋 ′″グ´″だ″乃soИ I五 αッどッ′

′ッa′笏 ′″Jど,r)2gヵ ″ノ′
ノθ′Dィ メ″Btto ν
膨″厖 η滋″ 2θ 20
θ′ oη 駒 昴 滋 sび 2″ f/2D― じBⅣD″g″ ″ /9β θf9磁α l観鍋 り 力η
P力 物

妥物 厖 ッ′
οtt νん 乃J″ σ ttν 妙
″ ′力ιグ勿″′乃δ sσ 物りだ′ 滋Й 励励 歴 り 励 ″ ′憾 ″ ′


″て g′ 物 g sd″ χz励 ″グ″ 2θ ノ9′力 θ Dグ 湧″ Bあ ツ′ 憾 ′笏 ′″′
ん rれg力 η ′ P励I′ 診
″J
C″

働 ″θ″ 2η 湯 ″ 乃 sび 3″ 4D― 協 ⅣD″g″ ノン 2/2θ f9開 α 協 ⅣD′ 協
二ら ッ∂ップ
∂θg′αολ∂乃οクθカッ∂″グリ″′
″″gα ″s``乃
Ca″
`″

g″″ ag ηα

7ン ク″

2θ 2θ

,・


″乃 sび 2イ 3θ42E卜 ιttνVD″ gaソ θZ/9/2θ 2θ θ′α こ圧,ⅣD ttηθη」
P励
0″ソ渉 グ′

滋 a滋
′漏 zr cγ ″g ttg εク
み。″ ″ ″ 磁
`,"♂
ッγ″ど力g,″ δ″g″ ″ r)″lg″δ力を″渤 2θ“
2o
形 ″厖

S"

,Jθθ′乃∂励 ν′
′″

g′乃7σ

g′ ∂


P励

″2η ´′浦″力sδ ノ∂イ5/gD― こ
Cグ″θ
″ⅣD″ gaン 2ン 72θ 2θ ttα じBⅣD力 ″ノ

K物 ッどッ′
″乃滋′
凌 λびり ′
力″ ′ツaJィ ゎd“ ッび″乃J″ σ膚 ッ″
″ ′み∂グη θ′乃δsσ 励 ッι′ ′

“ “
g脇

rδ″ ル
4g sd“ χ
z′ ′
滋 2θ2θ ′

zθ θD″ d″ Btt。 ッ
a′ 乃
d′ ′
r′ ん r)zgヵ クθ Pヵ )
′ν

K,″ メ


影′″ ″gヵ ′ιttα Bα ″g"蒻
″ィル bd。 ″ ッa′ヵど′″だ ″
ル2g ttη
Pヵ )K物

″乃 sび 2″コ
l動・
32LBア&PTR″ g″ ノ2/1θttθ2θ tt B`ο
め ″〕
οsび ″ 2お CrD―

JJ′

`グ

″乃淵δ
g動 ′θ力加Й一Kび 力οクσカカツθ″νどツ形を訪ごzグ′
ε
′αP%δ″
α
C%″g ttg θ
g励 笏滋ggび ′励ど笏 “
ど%σttaoヵ a″ g σ
οz θ
sσ ッ
ッgο ″g′ 力7σ
ση乃″α滋 腸∂″
a′ んケ

″乃″ グ″bttο ツ′ツ
カリ
ル g房昭 ″翻 2θ2θ ―ル クθθσ

γ房 鶴 ″て g″″″
"g″
″Pヵ )膨 ″夕″ 2θ2a
″′
´
″rttg ttγ'″ッ′

rCコ Gr″gaァ 12/1θ/2θ2θ

QUYET Dコ N:H:
DiOu lo Phe duy∝ HO SC yeu cau chao hang cmh tranh thOng muぬ g goithau:
cmg血 g cay gi6ng phvc w廿 もng,trも ng d独 lr流g trふ ng nttm 2020-ThuOc chlrmg
t血 血dv m btt ve va phit饉 6n rmg huyen Pht Yennam 2020 gさ mc“ nOi dung chi
yeu sau:

chumgI:chi d猛 血a

th諭

chumgII:Tieu chutt ditt gMhふ so
chu(mg III:Bi6u mh
chuttg lv:Yeu c猫 ivd“ i■加
Chumg V:DV饉おh"dさ ng

dさ xuΔtDiau 2.Ban qum ll夕 dv m baO ve va ph農 廿i6nittg huyen Pm Yen ch ci

Qwet ditt nけ d6廿 i6n hai cac bu6cti“ theO dlToc quy ditt tai Luat Dh thh,va
clic quy dinh Ы hhh da Nhanu6cvさ 堵a chOn ihathh.
Diさ u3e Chmh Vttn phё ng HDND… UBND huyen,T則 街lg phδ ng TM chinh―

K(S hooch huyen;GMim d6c Btt quan ll夕 dv an bお ve va ph乱 ■ 6n rき ng huyen;Gittn
dOc Kho boc Nha ntF6C huyen;Thi trtF翫 lg C`C dOm Vi C6 1ien quan chiu trich nhiem
thi ha血 quy6t ditt nけ・

Qw6t dinh c6 h飩 lVC k16億 ngけ け 。

ノ多

A● ■″Йa″

―CT,PCT

=

UBND)huyOn;


こlr diau 3;(d6プ h)
―Lvu VT,TCKH;

KT.CHU TICII

PHO CHU TICH

1■m

Vin Ddng

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5237 dự án đang đợi nhà thầu
  • 229 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 160 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15187 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây