Thông báo mời thầu

Gói thầu 20TBT-G56: Cung cấp LBS và Recloser

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:47 16/10/2020
Số TBMT
20200970171-00
Công bố
20:31 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm VTTB phục vụ ĐTXD và SCL đợt 1 năm 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu 20TBT-G56: Cung cấp LBS và Recloser
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn ĐTXD và SXKD
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp LBS và Recloser thuộc chương trình Mua sắm VTTB phục vụ ĐTXD và SCL đợt 1 năm 2021
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Đà Nẵng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
20:31 16/10/2020
đến
10:00 09/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 09/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
131.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm ba mươi mốt triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu 20TBT-G56: Cung cấp LBS và Recloser". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu 20TBT-G56: Cung cấp LBS và Recloser" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 52

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

EVNCPC

Ha sa mdi thou mua sam VTTB

Phan 2. YEU CAU VE KS( THUAT
Chuang V. YEU CAU VE KY THUAT

A. TONG QUAN:
I. Tem tat ve thy an:
- Ten chtrcrng trinh: Mua sam VTTB phijc vu DTXD va SCL dgt 1 nam 2021.
- Quy me ciia chtrang trinh: Mua sam VTTB phijc vu DTXD va SCL dot 1 nam 2021
cho QBPC, TTHPC, QNPC va PYPC.
- Thai gian thtrc hqn di an: Nam 2020-2021.
- Dia diem thtyc hien dtr an: Tai cac tinh Quang Binh, Thira Thien Hue, Quang NO,
Phil Yen.
II. Ten Ara not dung chit yeu cfia gai than
- Ten va so hqu g6i than: Goi thau 20TBT-G56: Cung cap LBS va Recloser.
- Ni dung chit yeu cua goi than: Cung cap LBS va Recloser.
1. Pham vi cung cap:
TT Ten Nit to thiet bi va quy
Dvt QBPC TTHPC QN
QNrC
PC PYPC
cach
CONG
Recloser 24kV (bao Om
1
BO
2
1
1
4
MBA cap ngu6n)
Recloser 24kV (khong bao
2

BO
2
2
Om MBA cap ngu0n)
Recloser 35kV (khong bao
3
,
BO
1
1
Om MBA cap nguon)
LBS 24kV (bao Om MBA
4


BO
21
17
1
39
cap nguon)
LBS 24kV (khong bao Om
5
BO
1
1
MBA cap nguon)
2. ThCri gian giao hang: Trong Ong 14 than ke -Ur ngdy 147 h9p clang.
3. Dia diem giao hang: Tai kho cua cac Cong ty Dien hyc Quang Binh, Thira Thien Hu&
Quang Ngai, Phil Yen.
B. YEU CAU YE KY THUAT
I. Thu4t ngt-r va dinh nghia
Trong lieu chuan nay, cac thuat ngcr duai day dugc hieu nhu sau:
1. LBS (Load break swich): Dao cat có tai. Recloser: May cat to dOng &mg lai
2. He thiing SCADA (Supervisory Control And Data Acquysition): la he th0ng
thu thap s0 lieu de phvc vu viec giam sat, dieu khien va van hanh he th0ng
dien.
3. IEC (International Electrotechnical Commission): Uy ban ky thuat dien Que)c
4. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Vien cac ky su dien va
dien tir Hoa
5. Cap chill dung xung set co ban dm each dien (BIL): La mot cap each dien xac dinh
dugc biL dign bang kV cila gia tri dinh cua mot xung set tieu chuAn.
Goi thelu 20TBT-G56

Trang 22

EVNCPC

Ho sce mdi thdu mua sain VTTB

6. RTU/Gateway: la thiet bi dat tai tram dien hoac nha may dien phvc \fu cho viec
thu thap va truyan du lieu ve trung tam diau khien caa N thong SCADA.
II. Cfic dieu kien chung
1. Dieu kien moi truro'ng lam viec ciia thih b
Nhiet d6 moi truong lan nhat
45°C
Nhiet d6 moi trung nho nhat

0°C

Nhiet d6 moi truang trung binh narn

25°C

Khi hau

Nhiet dai, nong am

D6 am cac dai

100%
85%

D6 am trung binh
D6 cao lap dat thiet bi so vai muc nuac bien
V4n the gi6 lan nhat

160 km/h

2. Dieu kien van hanh cim he thong dien
Dien ap danh dinh dm ltrai
35
dien (kV)
Su de) not
Che d6 not dat trung tinh
Dien ap lam viec lan nhat dm
thiet bi (kV)

Den 1000m

22

Trung tinh each ly hoac
not dat qua tra khang

3 pha 3 day
hoac 3 pha 4 day
Noi dat true tiep hoac not
dat lap lai

> 38

> 24

3 pha 3 day

Tan so (Hz)
50
3. Chling chi chat hilyng
- Nha san xuat phai co chung chi va he thOng quan Vi chat luqng (ISO-9001 hoac
tuung dtrcmg) dugc ap dung vao nganh nghe san xuat LBS, Recloser. Nha san xuat phai
c6 phong thir nghiem xuat xuang vai cac trang thief bi phvc vu thir nghiem dugc kiem
chuan bai ca quan quail VT chat lugng Nha nuac.
- Nha san xuat phai tuan dal cac quy dinh cua Nha nuac ve ti& kiem nang Wong,
an toan chay no, moi truemg, so hitu tri tue, nhan mac v.v.
- De dam bao thiet bi lam viec &mg b6, yeu cau thief bi dong cat va to diau khian
phai ding Hang san xuat, ding Ntrac san xuat.
- Bien ban thir nghiem dm dun vi thir' nghiem d6c lap chung minh thiet bi dap ang
chuan giao thac IEC 60870-5-101 va IEC 60870-5-104.
4. Yeu eau ve thir nghiem:
- Bien ban thir nghiem dien hinh cua thiet bi phai do don vi thi nghiem d6c lap, dat
tieu chuan ISO/IEC 17025, thu6c hiep h'Oi STL phat hanh cho hang hoa chao thau.
- Bien ban thir nghiem dien hinh cua thiet bi chao thau phai dugc cap cho san pham
san xuat tai nuac san xuat san pham do. Khong xem xet type test caa VTTB san xuat
nuac nay ap dung cho thiet bi san xuat a nuac khac.
- Va hang 'we thir nghiem:
G6i thdu 20TBT-G56

Trang 23

EVNCPC

Ho sa mai thdu mua sam VTTB

+ Doi vii

bien ban thfr nghiem dien hinh cita LBS: yeu cdu bien ban thi nghiem co
cac hgng myc thi nghiem cltrac neu a myc 4.1. b clap irng cac yeu cdu kj7 thudt.
+ Dai vii bien ban thin nghiem dien hinh cila Recloser: yeu cdu bien ban thi
nghiem co cac hgng myc thi nghiem chew neu a myc 4.2. b dap ting cac yeu cdu ky thud t.
4.1. D6i
LBS:
a. Y'du cau ve thi nghiem xuat xtrong (Routine test): Cac thi nghiem phai doge
thlic hien theo cac tieu chuan IEC 62271-103:2011 hoac Wang throng, gom cac hang
mvc sau:
- Thi nghiem dien moi mach dien chinh (Dielectric test on the main circuit).
- Do dien troy mach chinh (Measurement of the resistance of the main circuit).
- Kiem tra thiet ke va quan sat bang mat (Design and visual checks)
b. Yeu cau ve tin nghiem dien hinh (Type test): Cac thi nghiem nay phai doge
thirc hien theo cac tieu chan IEC 62271-103:2011 hoac tuong throng, gom cac hang
mpc sau:
- Thi nghiem dien moi (Dielectric tests) (*)
- Do luOrng dien trer mach (Measurement of the resistance of circuits) (*)
- Thi nghiem kha nang chin dirng clang dien ngan mach va dOng dien dinh (Short
time withstand current and peak current withstand tests). (*)
- Thi nghiem co khi va moi truOng (Mechanical and environmental tests) (*)
Ghi cha: dau (*) hgng myc tiler nghiem CO yeu cdu bien ban thi nghiem dien hinh
do cac clan vi thi nghiem thu6c hiep h6i STL thin nghiem.
4.2. D6i voi Recloser:
a. Yeu cau ve thi nghiem xuat xtrowg (Routine test): Cac thi nghiem phai duoc
thtrc hien theo cac tieu chuAn IEC 62271-111:2012, IEEE Std C37.60-2012 hoac tuong
duang, gom cac hang muc sau:
- Thi nghiem dien moi mach dien chinh (Dielectric test on the main circuit).
- Chun hoi dong lap lai va cat qua clang (Reclosing and overcurrent trip
calibration).
- Do dien tra mach chinh (Measurement of the resistance of the main circuit).
- Thir thao tic co khi (mechanical operating tests).
b. Yeu cau ve du' nghiem dien hinh (Type test): Cac thi nghiem nay phai &roc
dive hien theo cac tieu chuAn IEC 62271-111:2012, IEEE Std C37.60-2012 hoac tuong
duong, gom cac hang muc sau:
- Thi nghiem dien moi (Dielectric tests) (*)
- Do luting dien tr6. mach (Measurement of the resistance of circuits) (*)
- Thi nghiem kha nang chiu ding dong dien ngan mach va dong dien dinh (Short
time withstand current and peak current withstand tests) (*)
- Thi nghiem &rig gian doan doi xung dinh mire (Rated symmetrical interrupting
current test)
Ghi chi: dau (*) hgng myc the,. nghiem c6 yeu cdu bien ban thi nghiem dien hinh
do ate clan vi thi nghiem thu6c hiep h6i STL thir nghiem.
III. Yeu cau cua dao cat có tai loci chin khong ho4c SF6 thing cho hrifri 22 kV va phu
kien
G6i thdu 20TBT-G56

Trang 24

EVNCPC

TT
I

Ha sa mdi thd'u mua sam VTTB

Thong s6 kST thu4t

Don vi do

Nha thAu
chao

Yeu cAu

Dao cat có fah

1.1

Nam san xuat

Tir nam 2019 ve sau

1.2

Nu& san xudt

Neu cg the

1.3

Nha san xuat

Neu cg the

1.4

Ma hi'eu
LBS 24kV

1.5

Neu Cu the
Ngoai trot
nhiet doi Ma

Dieu kien lap dat

2

Bung dap 116 quang

3

SO pha

4

Dien ap dinh mire

kVrins

> 22

5

Tan s6 dinh mire

Hz

50

6

Dien ap chiu dung tan se;
ding nghiep, cho ca. 2
truiing hgp (Kho, 1 phut va
U'at, 10s):

kV

50

Dien ap chiu dung xung set
1,2/50
1,2/50µs (BIL):

kV

125

8

Dong dien lam viec va (long

dien
en cat tai dinh mire

A

630

9

Kha nang chiu dung (long
ngan mach (1s)

kArrns

> 16

10

Dong dien cat cap khong
tai
(cable-charging
breaking current)

A

> 16

11

So chu ky (tong cat dong
tai dinh mire

lan

> 100

12

SO lan thao tac ca khi

lan

> 2000

13

Co. eau truyen dOng

Bang tay va bang dien
tir

14

Bien clang do luong (136
sung)

Bien &mg tich hgp ben
trong cho 3 pha

15

Bien dien ap do luting (1)46
sung)

G6i thdu 20TBT-G56

Chan khong hoac SF6
3

Bien dien ap tich hgp
ben trong cho 3 pha

Trang 25

EVNCPC

Ho sa mth thdu mua sdm VTTB

Nha than
chao

TT

Thong so k5T" thu4t

16

Vat lieu the tao vo LBS
,
(bo sung)

Hgp kim khong gi va
dugc xcr VT be mat
chemg an mon

17

Dau not (terminal)

Dugc thiet ke de dau
not bang cosse ep

18

Thanh truyen dgng clang
cat

Don vi do

Yeu au

Co
31 mm/kV cho 15 LBS
giao cho QBPC;
25 mm/kV cho cac
LBS con lai.

19

Chieu dai dung ro be
- .•
mat toi thieu

II

Tit dieu khien:

1.1

Nam san xuat

Ttr nam 2019 ve sau

1.2

Nuac san xuat

Neu o' the

1.3

Nha san xuat

Neu cu the

1.4

Ma hieu

Neu Cu the

mm/kV

1.5

Ngugn cung carp cho mach

dieu khie, n

Trang bi trong to dieu
khien: may nap, bg
acquy phai dam bao duy
tri van hanh (bao Om
A
X
cung cap
nguon
cho
mach diet' khien ,va.
&lig, cal it nhat 10 lan)
trong trugng hgp mat
nguon cap tell thieu 24h

2

Ngugn cung cap cho to
t
dieu khie, n.

May bin ap cap ngugn
rgi hoac ngugn ha ap
tai ch8

3

Dien ap dinh mac cap
dien cho to dieu khien.

4

C.p bag 17'

5

Vat lieu the tao vO to dieu
khien

6

Khoa bao ve to

III

VAC

220 (+5% + -10%)
— IP 43 v(yi vo to
— IP 65 voi cac thiet bi
dien tir ben trong
Hgp kim khong gi va
dugc xi 1y be mat
chgng an mon
Co

Yeu can ket n6i SCADA:

Got thdu 20TBT-G56

Trang 26

Cji-V

EVNCPC

TT

Ho scr m61 thdu mua sam VTTB

Thong sok'ST thu4

Dan vi do

Nha thdu
chko

Yeu cau

1

Tit dieu khien duoc trang
bi RTU co chirc nang
SCADA

Co

2

TA dieu khien phai co du
khong gian de lap dat them
thiet bi truyen dan (Switch,
Modem v.v.).

CO

3

Chuan giao thirc cita
SCADA:
IEC 60870-5-101 va IEC
60870-5-104 (bdt buOc);
So cong,giao tiep truyen
du lieu ve trung tam tir xa:
— Serial: > 01
— Ethernet: > 01
CO cOng cau hinh LBS tai
ch8 (RS232/RS485/USB
v.v.).
Nha thdu phai cung cap
catalog va bien ban thir
nghiem de chirng minh
chirc nang SCADA dm to
dieu khien dam bao giao
tilde nhu quy dinh neu
tren.

4

BO dieu khien có cac den
LED có the lap trinh de
hien thi canh bao va van
hanh; man hinh de hien thi
cac gia tri do Wong.
Cac tin hieu su co duoc
reset tai ch8 va tir xa.

CO

5

PhAn mem, ban quyen sir
dung (khong giai han thoi
gian) cho cac giao thirc
theo yeu cau teen va tai lieu
huang an call hinh giao
thuc IEC 60870-5-101 va
IEC 60870-5-104; tai lieu
huang dan thir nghiem ke't
not SCADA.

CO

G6i thdu 20TBT-G56

Co

Trang 27

EVNCPC

Ha sa meri thdu mua sam VTTB

TT

Thong soky thOt

6

Danh sach du lieu SCADA
t6i thiL:
+ Tin hieu trang thai 02
bit: vi tri dong/cat cila
LBS.
+ Tin hieu canh bao 01
bit:
• Mdt ngulin AC
• Ac quy bi lOi
• Vi tri khOa: Tic
xa/Tai cho
• Hu hOng not bO
• Chi thi six di tic 130
Fault Indicator (tirng
pha).
• Canh bao ap sudt khi
SF6 (neu sir dung
buong dap ho quang
SF6)
+ Tin hieu dieu khien 02
bit: dong/c'dt LBS.
+ Tin hieu dieu khien 01
bit: Reset tic xa tin hieu
sic co.
+ Tin hieu do ltrng
(analog):
• Dong dien 03 pha.
• Dien ap 03 pha.
Cac gia tri P, Q, cow.

Don vi do

NU. thAu
chao

Yeu cau

CO

IV

May bien ap cap nguon: CO dung hrong dam bdo cap nguon cho
LBS van hanh day dii cac tinh nang dm tii dieu khien truyen Ong

1.1

Nam san xudt

Tic nam 2019 ve sau

1.2

Nu& san xudt

Neu cu the

1.3

Nha san xudt

Neu ca the

1.4

Ma hieu
May bien ap 22/0,22

1.5
2

Dieu kien khi hau
SO pha

Goi thou 20TBT-G56

Neu cu the
Nhiet dai hod
1 pha 2 sir
Trang 28
1

EVNCPC

Hd sa mai thdu mua sam VTTB

TT

Thong s6 kS, thulat

Dun vi do

3

Dien ap dinh mirc

kV-ms

4

Cap dien ap
(ch9n theo vi tri lap dat)

kV,-

5

Tan so dinh mirc

6

Nha than
chao

Yen eau
> 22
22/0,22

Hz

50

Dien ap chiu diyng tan so
;, 1 phdt
nguon,

kVn-ns

50

Dien ap chiu dung xung
set 1,2/50µs(BIL)

kVpe ak

125

mm/kV

25

8

Chieu dai dung ro be
mat thi thieu

V

Thiet bi, phta ki0 di kern

1

Sao thao tac

Co

2

Gia,lap LBS, to dieu
khien

CO

Gia lap may bien ap cap
x
nguon

Co

4

Cap not (bao Om ca cac
dL n6i),giira LBS va tii.
dieu khien

Co

5

Cap cap ngu'On dieu khien

Co

6

06 dL cosses
dan vao LBS

3

a lap day

CO

VI

Tai lqu di kern thiet bi
Catalogue, ban ve ky thuat, tai lieu twang clan lap d4t, van hanh,
bao tri, bao throng thiet bi

VII

Tieu chucin ap dung: IEC 62271-103:2011

IV. Yeu c'au ctia Recloser dung cho luo'i 22 kV 35kV va phu ki n
- - TT
I-14ng muc
Dun vi
Yeu cau
I
1.1
1.2
1.3
1.4

Recloser
Nam san xuAt
Nixac san xuat
Nha san xuat
Ma hieu
Recloser 24kV

G6i thdu 20TBT-G56

Nha thau
chao

Tir nam 2019 ve sau
Neu cu the
Neu cu the
Neu cu the
Trang 29

EVNCPC

Ho so. meri thdu mua sam VTTB

Dan
vi

Hang nay

TT

Recloser 35kV
1.5

Neu cu the
Ngodi trot
nhiet dai. hoa
Cach dien ran
hoac SF6
Chan khong

Dieu kien lap Bat

2

Cach dien trung gian

3

4

Bung dap 116 quang
Nha san xuatinuOv san xuat
Ma hieu
S6 pha

5

Dien ap dinh mire

6

Tan s6 dinh mire ,
Dien ap chlu dirng tan s6 cong
nghiep, cho ca. 2 truang hop
(KM, 1 phut va trot, 10s):

7

8
9
10
11
12
12.1
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
13
14

Neu cu the
Neu cu the
3
kV,ins
Hz

> 38 —vai luoi 35 kV
50
50 ___ vai luai 22 kV

kV,,,is
kVpeak

Dong dien lam viec va &mg dien
cat tai dinh mire

A

Kha nang chiu dtrng dong nga'n
kArms
mach (1s).
Dieu khien cac chirc nang cila
Recloser
S6 lan dong cat truerc khi bao du'ung:
So chu kS/ thao tac (long cal có
Chu
tai ma khong can bao tri
IcS/
Kha nang Cat dOng ng''an mach:
(15 - 20%) &g
m cal danh dinh
L'an
(minimum X/R = 4)
(45 - 55%) dong cat danh dinh
Lan
(minimum X/R = 8)
(90 — 100%) &g
m cat danh dinh
Lan
(minimum X/R = 14)
Ca eau dong, cat dong thoi 3 pha

G6i thdu 20TBT-G56

> 24 — vai tired 22 kV

70 — vai luai 35 kV
125 — vai Wed 22 kV

Dien ap chlu dung xung set
1,2/50µs (BIL)

Chieu dai throng re)b6 mat
dual

;,Nha thAu
reu cu
Chao

t6i

170 — vai luai 35 kV
630
> 16
Vi x0:1)"7

>10.000

> 44
> 56
> 16

CO
31 mm/kV cho 01 Recloser
mm/k 24kV(QBPC);
V
25 mm/kV cho cac
Recloser con lai.
Trang 30

Ho sa mdei thdu mua selm VTTB

EVNCPC

TT

HangInty

15

Bien &Ong do l treeng

16

Bien dien ap do Wang

17

Vat lieu the tao vo
Recloser

18
II
1.1
1.2
1.3
1.4

Dau not thiet bi (Terminal)
Tfi dieu lihi&i:
Co phan mem cai dat san va
cap 01 bO phan mem co ban
quyen de du. phong
Nam sari xuat
Nu& san xuat
Nha sari xudt
Ma hieu

1.5

NguOn cung cap cho to
dieu khien

2

Ngtain cung cap cho mach
dieu khien

3
4
5
6

6.1

Dun vi

Dien ap dinh mac cap dien
VAC
cho to dieu khien
Dien ap chiu dung tan so
kVrms
cong nghiep, 1 phin
Dien ap chiu dung xung set ,_, ,
K V peak
1,2/50µs (BIL)
Chirc nang bao ve va canh bao:

Bao ve

Goi thou 20TBT-G56

Yeu cau

Nha thAu
chat)

Bien &mg tich hgp
ben trong cho 3 pha
Bien dien ap tich hgp
ben trong cho 3 pha.
Hqp kim khong gi va
dugc xir ly be rot
chong an mon
CO
Vi xir ly
Tir narn 2019 ve sau
Neu cu the
Neu cu the
Neu cu the
May bin ap cap
nguon red hoac nguOn
ha ap tai chti
Trang bi trong to dieu
khien: may nap, 1)0
acquy phai dam bao
duy tri van hanh (bao
gOm cung cap nguOn
cho mach ,dieu khien
va thing, cat it nhat 10
lan) trong truerng hgp
mat nguon cap toi
thieu 24h
220 (+5% + -10%)
2
5

— Qua clOng cat nhanh —
pha/dat (50P/50N)
— Qua dong co thed
gian pha/dat
(51P/51N)
Trang 31

EVNCPC

Ho so' mdi thdu mua sam VTTB

TT

6.2
6.3
7

H4ng 'my

Don vi

S6 nh6m bao ve cai at
Canh bao trang thai
Cai at chirc nang

8

Tin hieu cap cho bao ve va
do luting

9

Dac tuyen bac) ve

10
11

S6 ran dong 14 lai t6i da
lan
Khoang tiled gian &mg 14p lai:
Lan 1
s
LAn 2
s
Can 3
s
D6 phan gial tiled gian
s
Thai gian tra ve (reset
s
time)

12
13

Do luting

G6i thdu 20TBT-G56

Yeu au

Nha thAu
chao

— Qua (long c6 htrang
pha/dat (67P/67N)
— Qua dong diln ti.x
nghich (46NPS)
— Tan se) th'ap/cao
(81)
— Dien ap thap/cao
(27/59)
— Cham chat nhay
(SEF) (64)
— Khai dOng tai ngu6i
(Cold Load Pickup)
— Mat pha (46BC)
— Tu dOng lai (79)
— Kh6a dOng khi
clang lan (High
Current Lockout)
— Hoa d6ng b6
— Dinh vi sy co
>2
Acquy
TO cht; va tir xa
Bien dong va bien
dien tip chan sir
D6 d6c tieu chuan
(Standard inverse)
Rat d6c
(Very inverse)
(Circ d6c)
Extremely inverse
3
0,5 - 180
2 - 180
2 - 180
0,1
5 — 180
Ding dien pha, dong
dien trung tinh a the
Trang 32

EVNCPC

116 sa moi thdu mua sam VTTB

TT

Hang nine

Dun vi

Yeu can

Nha than
chao

di) binh thuang; Dong
dien pha, dung dien
trung tinh a che da sir
c6; Dien ap m8i pha
va trung ,tinh; He so
cong suat dm m8i
pha; Cong suat him
ding, ding silk vo
cong; Dien nang lieu
thu hitu cong; Dien
nang tieu thv vo cong;
Gia tri do luting dirge
luu lai sau m8i
khoang thai gian dime
lap trinh truac do
14

Luu to dit lieu:

14.1

Gia tri luu tr ir

14.2

S6 gia tri luu trt

15

Luu till su kien:

Cac gia tri do luting
tai mix 13
Do luting: Thai gian
toi thieu la 02 thang,
Ung vai tan suat lay
mail 60 phut. Tan so
lay mau có the lap
trinh dirge (30 phdt,
60 phut v.v.)

Thai diem xay ra su
kien: Ngay, thang,
gib, phut, giay
15.1

Cac su k*1 luu MI

DOng dien su co cac
pha va trung tinh
S6 thao tac to dOng
lai khi lockout xay ra

15.2

So su kiOn luu tru

G6i thdu 20TBT-G56

Ti
e thieu 50 sly kien
gan nhat

Trang 33

EVNCPC

Ho so' mdri thciu mua sam VTTB

TT

15.3

Hang muc

Thong tin van hanh may cat

16

Cap bap ve

17

Vat lieu the tao vei to dieu khien

18
III

Ithod bao v'e to
Yeu eau litt not SCADA
Tit dieu khien duqc trang bi RTU
c6 chirc nang SCADA.
Tit dieu khien phai co dit kitting
gian, de lap dat them thiet bi
truyen dan (Switch, Modem v.v.)

1
2

3

Chan giao thirc dm SCADA: IEC
60870-5-101 va IEC 60870-5-104
(bat bu0c)
S6 c6ng giao tiep truyen dit lieu ve
trung tam tir xa:
— Serial: > 01
— Ethernet: > 01
Co c6ng cau hinh Recloser tai cho
(RS232/RS485/USB v.v.)
Nha than phai cung cap catalog
va bien ban thir nghiem de chimg
minh chirc nang SCADA dm tit
dieu khien dam bao giao Mire nhu
quy dinh neu tren.

4

B6 dieu khien c6 cac den LED có
the lap trinh de hien thi canh bac,
va van hanh; man hinh de hien thi
cac gia tri do ltremg.
Cac tin hieu su c6 duqc reset tai
cho va ter xa.

Goi thou 20TBT-G56

Dun vi

Yeu cau

lsilia thAu
chao

SO l'an da cat ngan
mach
— IP 43 vai vo to

— IP 65 voi cac thiet
bi dien tir ben
trong
Hop kim khong gi va
duvc xirVT be mat
cho'ng an mem
Co

Co
Co

Co

CO

Trang 34
71(1/

EVNCPC

Hd so. mol thdu mua sam VTTB

TT

Hang Inv

5

B6 dieu khien c6 tinh nang "Phat
hien" (detect overcurrent) cho
tirng pha (A, B, C) va ddt (N). Gia
tri qua dOng tirng pha (A, B, C) va
cidt (N), thin gian hien, thi tl va
thOi gian reset t2 c6 the dat theo
yeu cau dm nguOi sir dung.

Co

6

Phan m'em, ban quyen sir dung
(khong giai Ilan thoi gian) cho
cac giao thirc theo yeu cau tren va
tai lieu twang dan cau hinh giao
thirc IEC 60870-5-101 va IEC
60870-5-104; tai lieu huong clan
thin nghi'em ket not SCADA.

Co

7

Danh sach du lieu SCADA t6i
thiL:
+ Tin hieu trang thai 02 bit: vi tri
dong/cat caa Recloser.
+ Tin hieu canh bao 01 bit:
• MAI nguOn AC
• Ac quy bi 16i
• Vi tri kh6a: Tit xa/Tai ch8
• Hu hOng not b '6
• Chi thi sir CO tirng pha
• Canh bao ap sudt khi SF6
(neu sir dung bung dap hO
quang SF6)
+ Tin hieu dieu khien 02 bit:
dOng/cat Recloser
+ Tin hieu dieu khien 01 bit:
Reset tit xa tin hieu su co.
+ Tin hieu do 11d:frig (analog):
• Wag dien 03 pha.
• Dien ap 03 pha.
Cac gia tri P, Q, cosy.

CO

IV

Don vi

Yeu cau

Nha that'
chao

May bin AI] Cap nguein: Co dung hrong dam bao cdpnguOn cho
Recloser van hanh day du cac tinh nang caa b6 dieu khien

Got thdu 20TBT-G56

Trang 35

Ha sa mdi thdu mua sam VTTB

EVNCPC

Hang muc

TT
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
4
5

Dun vi

Neu cu the

kVrms

kVrms
Hz

Nhiet dui hod
1 pha 2 sir
> 22
22/0,22
50

Tan se) dinh mire
Dien ap chiu citing tan so nguon,
1 phirt

"T
t% v rms

50

7

Dien ap chiu dung xung set
1,2/50µs(BIL)

kVpeak

125

8

Chieu dai dugng rO be matthi
thieu

mm/kV

25

V

Thik bi, phu kin di kern

1

Can dong cat bang tay tai ch6

2

Gia lap cheing set

3

Gia lap Recloser, tii dieu khien

Co

4

Gia lap may bien ap cap ngu6n

CO

5

06 dau cosses de lap day dan vac)
Recloser

Co

6

Cap not (bao g6m ca cac dau
noi) gift Recloser va to dieu
khien

Co

7

Cap cap nguOn dieu khien

Co

6

Gal thdu 20TBT-G56

NU thau
chao

Tir nail). 2019 ve sau
Neu cu the
Neu cu the

Nam san xuat
Mick san xuat
Nha san xuat
Ma hieu
May bien ap 22/0,22
Dieu kien khi hau
S6 pha
Dien ap dinh mire
Cap dien ap

Yeu cau

CO
Co
(D6i voi loai lap tich
hap ch6ng set)

Trang .3(6ik
(

EVNCPC

Ho sor meri thdu mua sdrn VTTB

TT

Hang muc

Dun vi

Yeu au

VI

Tai HO di kern thiit bi
Catalogue, ban ve,ky thuat, tai lieu ht.reeng clAn lap crat, 4n hanh, No
tri, bao dung thiet bi

VII

Tieu chucin cap dung: IEC 62271-111:2012/IEEE C37. 60-2012

Nha than
chao

Ghi chti:

- Nha thau phai chao day du cac thong so vao cac bang yeu au ky thuat tren.
- Nha thau chi dirge chao mot (01) phuong ye ky thu4t (mOt ma hieu hang Ma,
mot nha san xuat, mot nu& san xuat). Neu chao hon mot phuung an HSDT se bi loai.

G6i thdu 20TBT-G56

Trang 37

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4904 dự án đang đợi nhà thầu
  • 603 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 675 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13153 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15083 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây