Thông báo mời thầu

Giảng viên và cung cấp giáo trình tập huấn (Tập huấn Nội dung 1)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:49 16/10/2020
Số TBMT
20201037395-00
Công bố
19:34 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Giảng viên và cung cấp giáo trình tập huấn (Tập huấn Nội dung 1)
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Gia Lai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
19:34 16/10/2020
đến
16:00 29/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 29/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
2.700.000 VND
Bằng chữ
Hai triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Giảng viên và cung cấp giáo trình tập huấn (Tập huấn Nội dung 1)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Giảng viên và cung cấp giáo trình tập huấn (Tập huấn Nội dung 1)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
a. Tên Dự toán: Dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các
xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình
135 năm 2020.
b. Tên gói thầu: Giảng viên và cung cấp giáo trình tập huấn (Tập huấn Nội
dung 1)
c. Tên chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai.
d. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
e. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
f. Địa điểm thực hiện: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
g. Quy mô, phạm vi gói thầu: Tổng số lớp 09 lớp (số lượng 60 người/lớp, tập
huấn 03 ngày/lớp), trong đó: 08 lớp cộng đồng và 01 lớp cán bộ cơ sở.
* Quy mô tổ chức:
- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng: 08 lớp.
+ Số lượng: 480 học viên (8 lớp x 60 học viên/lớp).
+ Đối tượng: Trưởng thôn (hoặc Phó Trưởng thôn); Ban giám sát cộng đồng;
Bí thư chi bộ thôn và các ban, ngành đoàn thể thôn: Mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội
Nông dân, Hội Phụ nữ…; người uy tín, già làng trong cộng đồng liên quan đến thực
hiện Chương trình 135.
+ Thời gian tổ chức: 03 ngày/1 lớp tập huấn.
+ Địa điểm: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở: 01 lớp.
+ Số lượng: 60 học viên (1 lớp x 60 học viên/lớp).
+ Đối tượng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; cán bộ Văn phòng- Thống kê,
cán bộ Địa chính – Xây dựng, cán bộ Kế toán cấp xã; Thanh niên, Phụ nữ, Mặt trận
đoàn thể xã và các cán bộ liên quan đến thực hiện Chương trình 135.
+ Thời gian tổ chức: 03 ngày/1 lớp tập huấn.
+ Địa điểm: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai


Phạm vi cung cấp chi tiết

Danh mục
dịch vụ
(1)

STT

1

Chi phí đi lại cho giảng viên

2

Chi Thù lao cho giảng viên

3

Tiền phòng ngủ cho giảng viên

4

Giáo trình tập huấn

Đơn vị tính
(2)
Người/lượt/lớp
(02 người x 2 lượt x 9 lớp)
Ngày/lớp
(03 ngày x 9 lớp)
Người/đêm/lớp
(02 người x 2 đêm x 9 lớp)
Bộ/lớp
(60 bộ x 9 lớp)

Khối
lượng
(3)
36
27
36
540

2. Yêu cầu về kỹ thuật:
a. Yêu cầu về giáo trình tập huấn:
- Tài liệu tập huấn do nhà thầu biên soạn và cung cấp cho học viên nội
dung về các chuyên đề triển khai thực hiện Chương trình 135 (Nội dung 1) như
sau:
+ Công tác dân tộc và chính sách dân tộc ở các xã thuộc Chương trình 135.
Những nội dung theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030; các
kết luận của Trung ương về tiếp tục thực hiện công tác dân tộc.
+ Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo
và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135.
+ Thông tin về thị trường, tiêu thụ sản phẩm.
+ Lập kế hoạch thực hiện Chương trình 135 có sự tham gia của người dân.
+ Thực hiện Quy trình giám sát đối với Chương trình 135 thuộc Chương
trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
- Số lượng: Đảm bảo số lượng của E-HSMT.
- Quy cách: Đóng quyển khổ A4, đóng bìa, in hoặc photocopy rõ nét.
b. Yêu cầu về máy móc, thiết bị: Giảng viên tự trang bị máy vi tính cá nhân
phục vụ công tác giảng dạy (máy vi tính kết nối được với máy chiếu)
c. Yêu cầu nhân sự:
- Giảng viên:
+ Số lượng: 02 người.

+ Trình độ: Tiến sỹ
+ Kinh nghiệm giảng dạy tối thiểu 05 năm. Trong đó, ít nhất 03 năm kinh
nghiệm trong đào tạo, tập huấn thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.
- Tài liệu chứng minh: Nhà thầu chuẩn bị bản chụp chứng thực bằng tốt
nghiệp; bản gốc lý lịch của các nhân sự chủ chốt và các tài liệu liên quan khác
(nếu có).
Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận
để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực
hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5101 dự án đang đợi nhà thầu
  • 565 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 660 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13563 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15542 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây