Thông báo mời thầu

Gói thầu XL-01: Xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:35 16/10/2020
Số TBMT
20201044803-00
Công bố
19:16 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, sửa chữa doanh trại đoàn 338 năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu XL-01: Xây dựng công trình
Bên mời thầu
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Quốc phòng khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
1. Cơ quan đoàn bộ a) Cải tạo nhà phòng chính trị cũ thành nhà kho b) Cải tạo nhà phòng hậu cần cũ thành nhà khách 2. Nông lâm trường 196 a) Nhà bếp(cải tạo) b) Nhà ăn(cải tạo) c) Nhà khám bệnh, nhà ở cán bộ(cải tạo) d) Nhà hội trường(cải tạo) 3. Nông lâm trường 461 a) Khu nhà bếp, nhà ăn (cải tạo) b) Nhà đa năng(cải tạo) c) Nhà đội 5 nông lâm trường 461(cải tạo) d) Nhà đội 6 nông lâm trường 461(cải tạo) 4. Xxây mới a) Cơ quan đoàn bộ * Xây mới nhà chòi * Các hạng mục phụ trợ: b) Nông lâm trường 196 * Nhà vệ sinh xây mới + Giải pháp cấp điện: * Các hạng mục phụ trợ: c) Nông lâm trường 461 * Nhà bếp, nhà ăn b) Nhà kho 1 * Nhà kho 2 tổng hợp: * Các hạng mục phụ trợ:
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
19:16 16/10/2020
đến
08:00 27/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 27/10/2020
Mở thầu tại
Phòng họp: Đoàn 338/QK1. Thôn Pò Lọi, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
150.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu XL-01: Xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu XL-01: Xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 54

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

BTL QUÂN KHU 1 ĐOÀN 338
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc ỉâp - Tư do - Hanh phủc
Số: 942 /QĐ-Đ Lạng Sơn, ngày 16 tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt hồ SO’ mời thầu Góỉ thầu XL-01: Xây dựng công trình Công trình: Cải tạo, sửa chữa Doanh trại Đoàn 338 năm 2020
ĐOÀN TRƯỞNG ĐOÀN 338
Căn cứ Luật Xảy dựng so 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đấu thầu so 43/2013/QHỈ3 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định so 63/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chỉnh phủ về việc quv định chỉ tiết thỉ hành một so điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định so 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đâu tư xảy dựng;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đâu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Ke hoạch và Đâu tư Quy định chỉ tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;
Cãn cứ Thông tư số 88/2017/TT-BQP ngày 17/4/2017 quy định một sô nội dung vê đâu thâu lựa chọn nhà thầu trong Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Quyết định sổ 2464/QĐ-BTL ngày 28/9/2020 về việc phê duyệt Bảo cáo KTKT, DT và Kê hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa doanh trại Đoàn 338 năm 2020;
Căn cứ Tờ trình số 64/TTr-NM ngày 14/10/2020 của Công ty CPTV xây dựng Nhật Minh về việc đề nghị thâm định HSMT Gói thầu: Gỏi thầu XL-01: Xây dụng công trình thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa doanh trại Đoàn 338 năm 2020;
Căn cứ Báo cáo SÔ 52/BC-CT36 ngày 16/10/2020 của Công ty CPTV và xâỵ dụng 36 Báo cáo thâm định HSMT đề nghị thẩm định HSMT Gỏi thầu: Gói thâu XL-01: Xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa doanh trại Đoàn 338 năm 2020.
QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-01: Xây dựng công trình:
Công trình: Cải tạo, sửa chữa doanh trại Đoàn 338 năm 2020 do Công ty Cô phân tư vân xây dựng Nhật Minh lập, với những nội dung sau:
- Hồ sơ mời thầu được lập theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 38 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngay 26/11/2013; Khoản i, Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, bao gồm các phần:
+ Phần 1: Thủ tục đấu thầu;
+ Phần 2: Yêu cầu về xây lắp;
+ Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biếu mẫu họp đồng.
- Tiêu chuẩn, phương pháp đánh giá Hồ sơ dự thầu: Thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 4, Điều 12 Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ gồm:
+ Kiêm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của hồ sơ dự thâu;
+ Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của Nhà thầu: xét "đạt" hay "không
đạt";
+ Đánh giá về mặt kỹ thuật Hồ sơ dự thầu: xét "đạt" hay "không đạt";
+ Đánh giá về mặt tài chính;
+ xếp hạng Hồ sơ dự thầu theo giá thấp nhất.
- Điêu kiện được xem xét đề nghị trúng thầu.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Công ty Cô phẩn tư vấn xây dựng Nhật Minh có trách nhiệm tư vấn cho Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu, tổ chức đánh siá Hồ sơ dự thầu Gói thầu XL-01: Xây dựng công trình: Công trình: Cải tạo, sửa chữa doanh trại Đoàn 338 năm 2020, báo cáo kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu gửi Chủ đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của mình theo đúng quy định của Pháp luật;
Cán bộ kỹ thuật Ban được phân công phụ trách dự án có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Ban, tố chức quản lý, thực hiện công tác đấu thầu và báo cáo kêt quả lựa chọn Nhà thầu, trình thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.
Điều 4. Ban Quản lý dự án, cán bộ được phân công phụ trách dự án, Ke toán Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cải tạo, sửa chữa Doanh ừại Đoàn 338 năm 2020, cơ quan có liên quan và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhật Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.ầisẬẩ *
Nơi nhận:
- T2 Đoàn;
- Như điều 4;
- Kho Bạc NN tỉnh Lạng Sơn:
- Lưu: BM, BQLDA.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5046 dự án đang đợi nhà thầu
  • 546 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 575 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13722 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15548 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây