Thông báo mời thầu

Cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy (bao gồm cả bảo hiểm công trình)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:16 16/10/2020
Số TBMT
20201044954-00
Công bố
18:45 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa cụm công trình TT tổ chức hội nghị, trụ sở liên cơ quan số 2, nhà khách và xây dựng mới hệ thống nhà cầu kết nối các trụ sở liên cơ quan với trụ sở UBND tỉnh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy (bao gồm cả bảo hiểm công trình)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy (bao gồm cả bảo hiểm công trình), dự án Sửa chữa cụm công trình Trung tâm tổ chức hội nghị, trụ sở liên cơ quan số 2, nhà khách và xây dựng mới hệ thống nhà cầu kết nối các trụ sở liên cơ quan với trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy (bao gồm cả bảo hiểm công trình)
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
18:45 16/10/2020
đến
09:00 27/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 27/10/2020
Mở thầu tại
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
200.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy (bao gồm cả bảo hiểm công trình)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy (bao gồm cả bảo hiểm công trình)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 37

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND TỈNH QUẢNG NINH

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI,

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 666/QĐ-VP.UBND Quảng Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 05: Cung
cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy (bao gồm
cả bảo hiểm công trình) thuộc dự án Sửa chữa cụm
công trình Trung tâm tổ chức hội nghị, trụ sở liên cơ
quan số 2, nhà khách và xây dựng mới hệ thống nhà cầu
kết nối các trụ sở liên cơ quan với trụ sở Ủy ban
nhân dân tỉnh.

CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời
thầu xây lắp;

Căn cứ Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh số
58/QĐ-HĐND ngày 11/9/2018, Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày
05/7/2019 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh
chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa cụm công trình Trung
tâm tổ chức hội nghị, trụ sở liên cơ quan số 2, nhà
khách và xây dựng mới hệ thống nhà cầu kết nối các
trụ sở liên cơ quan với trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh: số
4389/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 “Về việc phê duyệt dự án
Sửa chữa cụm công trình Trung tâm tổ chức hội nghị,
trụ sở liên cơ quan số 2, nhà khách và xây dựng mới hệ
thống nhà cầu kết nối các trụ sở liên cơ quan với
trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh”; số 3373/QĐ-UBND ngày
31/8/2020 “Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu
tư Sửa chữa cụm công trình Trung tâm tổ chức hội nghị,
trụ sở liên cơ quan số 2, nhà khách và xây dựng mới hệ
thống nhà cầu kết nối các trụ sở liên cơ quan với
trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh”;

Căn cứ Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao chi tiết kế
hoạch đầu tư công, vốn ngân sách tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh “Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa
chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị
phòng cháy chữa cháy bao gồm cả bảo hiểm công trình, dự
án Sửa chữa cụm công trình Trung tâm tổ chức hội nghị,
trụ sở liên cơ quan số 2, nhà khách và xây dựng mới hệ
thống nhà cầu kết nối các trụ sở liên cơ quan với
trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh”;

Căn cứ Quyết định số 665/QĐ-VP.UBND ngày 15/10/2020 của
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân
và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt
dự toán gói thầu số 05: Cung cấp, lắp đặt thiết bị
phòng cháy chữa cháy (bao gồm cả bảo hiểm công trình)
thuộc dự án Sửa chữa cụm công trình Trung tâm tổ chức
hội nghị, trụ sở liên cơ quan số 2, nhà khách và xây
dựng mới hệ thống nhà cầu kết nối các trụ sở liên
cơ quan với trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh”;

" hк3

* hк3

" hк3

* hк3

hк3

hк3

$ hк3

Њ

$

,

.Љ

Њ

ༀ lý dự án, dự án Sửa chữa cụm công trình Trung tâm
tổ chức hội nghị, trụ sở liên cơ quan số 2, nhà khách
và xây dựng mới hệ thống nhà cầu kết nối các trụ
sở liên cơ quan với trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu số 05: Cung cấp, lắp
đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy (bao gồm cả bảo
hiểm công trình) thuộc dự án Sửa chữa cụm công trình
Trung tâm tổ chức hội nghị, trụ sở liên cơ quan số 2,
nhà khách và xây dựng mới hệ thống nhà cầu kết nối
các trụ sở liên cơ quan với trụ sở Ủy ban nhân dân
tỉnh;

Căn cứ Tờ trình số 542/TTr-BDD&CN ngày 15/10/2020 của Ban
quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng
và công nghiệp “Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu
gói thầu số 05: Cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy
chữa cháy (bao gồm cả bảo hiểm công trình) thuộc dự án
Sửa chữa cụm công trình Trung tâm tổ chức hội nghị,
trụ sở liên cơ quan số 2, nhà khách và xây dựng mới hệ
thống nhà cầu kết nối các trụ sở liên cơ quan với
trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 05: Cung
cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy (bao gồm
cả bảo hiểm công trình) thuộc dự án Sửa chữa cụm
công trình Trung tâm tổ chức hội nghị, trụ sở liên cơ
quan số 2, nhà khách và xây dựng mới hệ thống nhà cầu
kết nối các trụ sở liên cơ quan với trụ sở Ủy ban
nhân dân tỉnh, với các nội dung sau:

1. Nội dung của hồ sơ mời thầu:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về xây lắp

Chương V. Yêu cầu về xây lắp

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phần 4. Phụ lục

(Chi tiết theo hồ sơ mời thầu kèm theo)

2. Điều kiện phát hành Hồ sơ mời thầu:

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: Ban quản lý dự
án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công
nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ: Tầng 4, trụ sở liên cơ quan số 3, phường
Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Giá bán của Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu
đồng chẵn).

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu từ 09 giờ 00 phút,
ngày 17 tháng 10 năm 2020 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 27
tháng 10 năm 2020 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: Đúng 09 giờ 00 phút, ngày 27
tháng 10 năm 2020.

3. Hồ sơ dự thầu:

- Địa điểm nộp Hồ sơ dự thầu: Ban quản lý dự án
đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ: Tầng 4, trụ sở liên cơ quan số 3, phường
Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Hồ sơ dự thầu dự kiến sẽ được mở công khai vào
đúng 09 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2020 tại Ban quản
lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và
công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Các Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn đại
biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ
quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp;

- HCQT, GTCNXD;

- Lưu: VT, XD4.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Văn Hợp

PAGE \* MERGEFORMAT 3

PAGE

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5041 dự án đang đợi nhà thầu
  • 515 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 642 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13536 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15512 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây