Thông báo mời thầu

UIU-USTH GDS 008 “Thiết bị thí nghiệm gói số 4”

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:36 16/10/2020
Số TBMT
20201038203-01
Công bố
16:11 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Vốn ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Tên dự án
Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Gói thầu
UIU-USTH GDS 008 “Thiết bị thí nghiệm gói số 4”
Nguồn vốn
Vốn đối ứng (cho phần thuế và phí) và Vốn vay ADB
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính

Thông báo mời thầu

Thời gian

20/10/2020

Số và tên khoản vay:

2750/2751-VIE: Dự án phát triển trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Trường Đại học mô hình mới)

Số và tên hợp đồng:

UIU-USTH GDS008 – Thiết bị thí nghiệm số 4

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu:

20/11/2020, 02:00 chiều (giờ địa phương)

1. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để hỗ trợ cho Dự án phát triển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Trường Đại học theo mô hình mới), và một phần của khoản tài trợ này được sử dụng để chi trả cho hợp đồng nêu trên. Đấu thầu được công khai cho các nhà thầu từ các nước đủ điều kiện hợp lệ của ADB.

2. Ban Quản Lý Dự Án Thành Phần của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) (“Bên mua”) hiện mời thầu từ các nhà thầu đủ tư cách cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm cho USTH.

3. Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước (NCB) sẽ được thực hiện theo phương thức Một giai đoạn – Một túi hồ sơ của ADB và được công khai cho tất cả các nhà thầu từ các quốc gia đủ điều kiện như được mô tả trong Hồ sơ mời thầu.

4. Chỉ các nhà thầu đủ tư cách với các tiêu chuẩn chính sau đây có thể tham dự đấu thầu:

(i) Nhà thầu phải hoạt động được ít nhất 3 năm, có giá trị thực dương với doanh thu bình quân hàng năm ít nhất là 255.970.000.000 đồng trong 3 năm gần nhất. Các nhà thầu sẽ được yêu cầu nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm tài chính gần nhất có xác nhận của kiểm toán viên được công nhận.

(ii) Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 01 hợp đồng đã được thực hiện thành công trong vòng 05 năm vừa qua về lĩnh vực khoa học hoặc công nghệ, và có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất, trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu lớn hơn 102.388.000.000 VNĐ. Tính chất tương tự cuả phần tham gia của nhà thầu phải dựa trên quy mô, độ phức tạp, phương pháp, công nghệ hoặc đặc tính khác như mô tả trong Chương VII (Phạm vi Yêu cầu) mà được coi là bao gồm các thiết bị khoa học hoặc công nghệ.

Tài liệu này chỉ tóm tắt một phần các yêu cầu về thông tin cho các nhà thầu tiềm năng. Các nhà thầu được yêu cầu tham khảo Hồ sơ mời thầu để biết đầy đủ các tiêu chí trước khi nộp hồ sơ dự thầu. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu này thì Hồ sơ mời thầu sẽ được ưu tiên áp dụng.

5. Để biết thêm thông tin và kiểm tra Hồ sơ mời thầu, các nhà thầu vui lòng liên hệ, từ 9:00 giờ sáng đến 02:00 giờ chiều, không kể ngày nghỉ và ngày lễ:

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ông Nguyễn Nam Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thành phần

Văn phòng Ban Quản lý Dự án Thành phần, Tòa nhà A21, 18 Hoàng Quốc Việt

Số tầng/phòng: Phòng 202, tầng 2, phòng họp Ban Quản lý Dự án Thành phần

Hà Nội 10000 Việt Nam

Điện thoại: (84) 4 3791 8510 / Số fax: (+ 84-4) 37 91 72 02

Email: uiu-procurement@usth.edu.vn

Tên tài khoản: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THÀNH PHẦN

Địa chỉ: A11, 18 HOÀNG QUỐC VIỆT, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI, VIỆT NAM

Số tài khoản: 1200 208 018 925

Tên ngân hàng: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Chi nhánh: TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH NGÂN HÀNG

Địa chỉ ngân hàng: SỐ 2 ĐƯỜNG LANG HÀ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI, VIỆT NAM.

Bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh được bán cho các nhà thầu đủ điều kiện quan tâm sau khi nộp đơn đăng ký bằng văn bản đến địa chỉ trên và khi thanh toán khoản phí không hoàn lại là 4.600.000 đồng. Phương thức thanh toán sẽ là tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng trên. Hồ sơ mời thầu có thể được nhận tại địa chỉ nêu trên hoặc gửi bằng đường chuyển phát nhanh theo yêu cầu bằng văn bản của Nhà thầu và thanh toán thêm 40 USD để chuyển phát ở nước ngoài hoặc 500.000 đồng để chuyển phát tại Việt Nam. Ban Quản lý Dự án Thành phần sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất mát hoặc giao hàng chậm trễ.

6. Nộp Hồ sơ dự thầu:

· Đến địa chỉ trên;

· Vào hoặc trước 2:00 chiều, ngày 20 tháng 11 năm 2020;

· Cùng với Bảo đảm Dự thầu như được mô tả trong Hồ sơ mời thầu.

7. Buổi họp tiền đấu thầu cho các nhà thầu đủ điều kiện sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 10 năm 2020 lúc 9:30 sáng tại địa chỉ trên.

8. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở ngay sau thời hạn nộp Hồ sơ dự thầu với sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu muốn tham dự.

9. Ban Quản lý Dự án Thành phần sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí hoặc chi phí nào mà Nhà thầu phải chịu liên quan đến việc chuẩn bị hoặc cung cấp Hồ sơ dự thầu.

Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tham dự thầu:

Hình thức
Không qua mạng
Nhận HSDT từ
09:00 20/10/2020
đến
14:00 20/11/2020
Mua hồ sơ
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "UIU-USTH GDS 008 “Thiết bị thí nghiệm gói số 4”". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "UIU-USTH GDS 008 “Thiết bị thí nghiệm gói số 4”" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 5 của DauThau.INFO.
Đã xem: 36

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢ NỘI
SỐ:^£/QĐ-ĐHKHCN
CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày Ẩ^thángAO năm 2020
QUYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu đấu thầu cạnh tranh trong nước Gói thầu: UIU-USTH GDS 008 “Thiết bị thí nghiệm gói số 4”
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI • • • • •
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Hiệp định Vay số 2750-VIE và Hiệp định Vay số 2751-VIE được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 10 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 139/2012/QĐ-CTN ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Hiệp định vay đã ký với ADB;
Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB);
Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB);
Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-VHL ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung văn kiện dự án “Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội”;
Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-ĐHKHCN ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc Thành lập Ban Quản lý Dự án Thành phần - Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Ban QLDA TP);
Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-VHL ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định về tổ chức đấu thầu các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, tư vấn, dịch vụ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 475/VHL-KHTC ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc thẩm định, phê duyệt và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ kế hoạch đấu thầu tổng thể được ADB phê duyệt phiên bản lần thứ 7 và ban hành ngày 31 tháng 5 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-VHL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-ĐHKHCN ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội vê việc phê duyêt đề xuất đấu thầu mua sắm gói thầu ƯIƯ-ƯSTH GDS 008 “Thiết bị thí nghiệm gói số 4”;
Căn cứ Quyết định sổ 457/QĐ-ĐHKHCN ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Hiệu H?*GHj trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc phê duyệt dự toán gói u * *
Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-VHL ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu UIU-USTH GDS 008 “Thiết bị thí nghiệm gói số 4” thuộc dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;
Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 14 tháng 10 năm 2020 về hồ sơ mời thầu đấu thầu cạnh tranh trong nước gói thầu UIU-USTH GDS 008 “Thiết bị thí nghiệm gói số 4”;
Xét Tờ trình ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ban QLDA TP về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu đấu thầu cạnh tranh trong nước gói thầu UIU-USTH GDS 008 “Thiết bị thí nghiệm gói số 4”;
Căn cứ Báo cáo thẩm định Hồ sơ yêu cầu gói thầu ƯIU-ƯSTH GDS 008 “Thiết bị thí nghiệm gói số 4” ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Tổ thẩm định gói thầu UIU-USTH GDS 008,
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu đấu thầu cạnh tranh trong nước cho gói thầu UIU-ƯSTH GDS 008 “Thiết bị thí nghiệm gói số 4” với nội dung chi tiết theo văn bản kèm theo.
thầu UIƯ-USTH GDS 008 “Thiết bị thí nghiệm gói số 4”;
QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 2. Ban QLDA TP có trách nhiệm thực hiện quy trình đấu thầu cạnh tranh trong nước theo đúng các quy định của nhà tài trợ và quy đinh liên quan của Nhà nước Việt Nam
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Giám đốc, Kế toán trưởng Ban QLDA TP chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. ỉ/>-Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BQLDATP.MH.03.
Đinh Thi Mai Thanh

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5243 dự án đang đợi nhà thầu
  • 518 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 542 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13487 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15478 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây