Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:30 16/10/2020
Số TBMT
20201044587-00
Công bố
17:04 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
San nền Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng
Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc - Địa chỉ: Số 38 đường Nguyễn Thái Bình, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - Điện thoại: (02723) 893.322 – Fax: (02723) 741.648
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
San nền Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Long An

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:04 16/10/2020
đến
17:10 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:10 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
50.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 54

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
- Tên công trình: San nền Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV.
- Địa điểm xây dựng: xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc.
1. Quy mô dự án: (Xem chi tiết tại Báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo HSMT).
3. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật: (Tuân theo chỉ dẫn kỹ thuật trong BCKTKT
đính kèm HSMT)
1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
-

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng;

-

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

-

Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN hiện hành:

Caùc tieâu chuaån veà an toaøn:
o TCVN 2287  2293 - 1978. Heä thoáng tieâu chuaån an toaøn lao ñoäng.
o TCVN 4086 – 1985. An toaøn ñieän trong xaây döïng.
o TCVN 3146 – 1986. An toaøn haøn ñieän.
o TCVN 5308 – 1991. Qui phaïm kyõ thuaät an toaøn trong xaây döïng
o TCVN 3254 – 1989. An toaøn chaùy trong xaây döïng
o TCVN 4244 – 1986. An toaøn thieát bò naâng
Yeâu caàu kyõ thuaät thi coâng vaø nghieäm thu:
o TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công.
o TCVN 9398-2012: Công tác trắc địa trong công trình – Yêu cầu chung.
o TCVN 4447-2012: Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
o 22 TCN 346 -2006: Xác định độ chặt nền móng bằng phễu rót cát.
o TCVN 9361-2012: Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng.
o TCVN 9259-1:2012: Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ
bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật.
o TCVN 4252-2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi
công.
o TCVN 7957-2008: Thiết kế thoát nước trong và ngoài công trình.
o TCVN 4506-2012: Hệ thống bảo dưỡng và kỹ thuật sửa chửa máy xây dựng
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1

o TCVN 4087-2012: Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung
o Tuaân theo kyõ thuaät thi coâng, giaùm saùt trong phaàn yeâu caàu kyõ thuaät.
o Caùc tieâu chuaån kyõ thuaät, qui trình qui phaïm thieát keá hieän haønh khaùc cuûa Vieät
Nam.
o Tuaân thuû quy trình, quy phaïm trong hoà sô thieát keá.
2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a. Yêu cầu chung:
-

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng
hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và
theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp
đồng.

-

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả
các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình
và trong giai đoạn bảo hành công trình.

-

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật
liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình
kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công
trình.

-

Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào
đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu
phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.

-

Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi
công công trình.

-

Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn
hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

-

Cung cấp Danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm
bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.

-

Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong
suốt quá trình thi công.

-

Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý
kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực
hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở
công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.

-

Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài
công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà
thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

-

Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà
thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch
sẽ.

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

2

b.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng
yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

Giám sát thi công:
-

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị
trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ
giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

-

Toàn bộ vật liệu, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có
văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán
thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi
công trường.
- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công
trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có
biện pháp xử lý.
- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và
phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào
công trường.
- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu
không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà
thầu chịu.
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi
bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những
trường hợp sau:
o Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
o Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu.
2. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:
- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ
thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ
thuật của vật tư để tư vấn giám sát phê duyệt.
- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định
kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian
và sản phẩm cuối cùng.
- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần
thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng,
chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm
định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu
chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
- Yêu cầu về vật liệu: Theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

TT
1

Danh mục vật tư
Cát san lấp

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Quy cách

Xuất xứ – nhà sản
xuất (đề xuất của
nhà thầu)

Theo HSTK

3

TT

Danh mục vật tư

Quy cách

2

Cát xây tô

Theo HSTK

3

Xi măng

Theo HSTK

4

Gạch xây

Theo HSTK

5

Thép tròn các loại

Theo HSTK

Xuất xứ – nhà sản
xuất (đề xuất của
nhà thầu)

3. Các yêu cầu về trình tự thi công: theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế
4. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

-

Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người,
thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dựng thiết bị cơ
giới phục vụ thi công phải có bằng cấp.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiện pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc
không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường.
- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn.
- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, an
toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và
trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn.
- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho người trong quá trình thi công.
- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che đậy cách ly phù hợp.
- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các qui định về phòng cháy chữa cháy đối với
các phương tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn.
5. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Trước khi dự thầu, nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên
cứu, đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối
ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, và các yếu tố
liên quan ảnh hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu không được đòi
hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công
trường và công trình gây nên.
- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần
thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn
thành công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải sinh ra
trong thi công và sinh hoạt.
- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra từ
đầu như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công.
- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích
hợp.
- Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên đường. Khi
bốc dỡ, công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động.
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

4

-

Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và nhà dân
xung quanh, Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi công hợp lý.
6. Các yêu cầu về an toàn giao thông, an toàn lao động:
- Nhà thầu phải có rào chắn và tổ chức hướng dẫn giao thông để đảm bảo giao thông
tuân theo qui định.
- Bố trí hệ thống thông tin liên lạc thông suốt.
- Có các biện pháp đảm bảo cho việc lưu thông của nhân dân đi lại bằng phương
tiện cá nhân hoặc thô sơ.
- Phải đặt các biển báo hướng dẫn giao thông theo quy định.
- Khi thi công cần phải triển khai theo từng phân đoạn.
- Tuân thủ các nội quy về an toàn toàn lao động.
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn
thành, nhà thầu cần có:
- Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác thi công xây lắp.
- Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ thuật
phải lành nghề.
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Thực hiện theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu
xây dựng, trong đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng lực
theo qui định.
- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật liệu,
cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát.
- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị công
trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình.
- Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp giai đoạn hạng mục công trình
hoàn thành và công trình hoàn thành.
- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm
thu sản phẩm các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục công trình
hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ.
- Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây lắp theo định
kỳ.
10. Các yêu cầu khác:
- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế.
III. Các bản vẽ
Toàn bộ các bản vẽ của HSTK được đính kèm HSMT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

5

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 594 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 610 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13715 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15562 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây