Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Mua vật tư tiêu hao thông dụng, chỉ phẫu thuật

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:14 16/10/2020
Số TBMT
20201043652-00
Công bố
16:45 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01: Mua vật tư tiêu hao thông dụng, chỉ phẫu thuật
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
100% từ nguồn thu khám chữa bệnh hợp pháp của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:45 16/10/2020
đến
08:00 07/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 07/11/2020
Mở thầu tại
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
222.557.996 VND
Bằng chữ
Hai trăm hai mươi hai triệu năm trăm năm mươi bảy nghìn chín trăm chín mươi sáu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Mua vật tư tiêu hao thông dụng, chỉ phẫu thuật". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Mua vật tư tiêu hao thông dụng, chỉ phẫu thuật" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 37

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG DAĨ HỌC Y DƯỢC Dôc lĩìp - Tự do - Hanh plnìc
Số:2i5b/QĐ-ĐHYD Thừa Thiên Huế, ngày Cữ tháng 10 năm 2020
QUYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt 1IỒ SO' mòi thầu Gói thầu số 01: “Mua vật tir tiêu hao thông dụng, chỉ phẫu thuật” thuộc Dụ'án: Mua hàng hóa vật tu y tê, vật tu' thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trưòìig Đại học Y - Dưọc Huê
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC HƯÉ
Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tô chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giảo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 20/OĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 cùa Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đạt học ■: Huê;
Căn cứ Quyết định số 473/OĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 3 năm 2016 của \ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược ban hành Quy chế tô chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huê;
Căn cứ Quyết định sổ Ỉ245/QĐ-ĐHH ngày 28 thảng 8 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục dự toán và Ke hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua hàng hóa vật tư.y tể, vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế;
Căn cứ Quyết định số 2221/QĐ-DHYD ngày' 01 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế về việc thành lập Bên mời thầu thực hiện 04 gói thầu thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bênh viên Trường Đại học Y - Dược Huế;
Căn cứ Quyết định sổ 2222/QĐ-ĐHYD ngả))' 01[ tháng 9 năm 2020 cùa Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Dại học Huế về việc thành lập Tổ thấm định đấu thầu tham định 04 gói thầu thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tưy tế vật tư thay thê, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế;
Căn cứ Báo cáo thắm định Hồ SO' mời thầu Gói thầu số 01: “Mua vật tư tiêu hao thông dụng, chỉ phân thuật" thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tưy tế vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-202ỉ tại Bênh viện Trường Đại học Y- Dược Huế ngày oỗ tháng JỜ năm 2020 của Tổ thấm định đâu thâu;
Scanned with CamScanner
Theo đề nghị cùa Bên mời thầu theo Tờ trình sổ 1062/TTr-BVYD ngày 29 tháng 9 năm 2020 về việc xin phê duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thâu thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tưy tể, vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám va điều trị năm 2020-2021 tại Bệniì viện Trường Đại học Y - Dược Huê,
QUYÉT ĐỊNH:
Hiểu 1. Phê duyệt Iiồ sơ mời thầu Gói thầu số 01: “Mua vật tư tiêu hao thông dụng, chỉ phẫu thuật” thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thê, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế.
Điều 2. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đau thầu theo dúng các quy định hiện hành của Nhà nưó'c về đấu thầu và mua sắm hàng hoá.
Điều 3. Ban Giám đốc Bệnh viện Trường, Bên mời thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VTTTB.
IIIỆU TRƯỞNG
Scanned with CamScanner

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5098 dự án đang đợi nhà thầu
  • 559 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 651 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13585 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15702 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây