Thông báo mời thầu

Gói thầu số 02: Mua vật tư tiêu hao chuyên khoa

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:11 16/10/2020
Số TBMT
20201043676-00
Công bố
16:46 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 02: Mua vật tư tiêu hao chuyên khoa
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
100% từ nguồn thu khám chữa bệnh hợp pháp của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:46 16/10/2020
đến
08:00 07/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 07/11/2020
Mở thầu tại
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
500.801.081 VND
Bằng chữ
Năm trăm triệu tám trăm lẻ một nghìn không trăm tám mươi mốt đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 02: Mua vật tư tiêu hao chuyên khoa". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 02: Mua vật tư tiêu hao chuyên khoa" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 45

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

\
ĐẠI MỌC HUẾ
TRƯỞNG DAI HỌC Y Dược SỔ:%5Ĩ/QĐ-ĐHYD
CỘNG IIÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ftflr liìp - Tư do - Hanh pliúc
Thừa Thiên Huế, ngày 09 thảng 10 nám 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt IIỒ SO’ mòi thầu Gói thầu sô 02: “Mua vật tư ticu hao chuyên khoa” thuộc Dự án: Mua hàng hóa vật tư y te, vật tư thay thê, dụng cụ phục vụ công tác khám và diều trị nãni 2020-2021 tại Bệnh viện Trưòng Đại học Y - Dưọc Huê
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ
Căn cứ Thông tư sổ ỉ0/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 cua Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ouy chê Tô chức và hoạt động của đại học vừng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày Sỉ tháng 7 năm 2020 của Hội dồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tẻ chức và hoạt động của Đại học Huế;
Căn cứ Quyết định sổ 473/QĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trưòng Đại học Y Dược ban hành Ouy chê tô chức và hoạt động của Truông Đại học Y Dược, Đại học Huế;
Căn cứ Quyết định số Ỉ245/OĐ-ĐHH ngày 28 tháng 8 năm 2020 cìta Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục dự toán và Kê hoạch lụa chọn nhà thầu các gói thầu Mua hàng hỏa vật tư y tế, vật tư thay thê, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế;
Căn cứ Quyết định số 2221/OĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế về việc thành lập Bên mời thầu thực hiện 04 gói thầu thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tưy tế vât tu thay thê, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế;
Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-ĐHYD ngàiy 01 thảng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thâu thẩm định 04 gói thầu thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tưy tế vật tư thay thê, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-202ỉ tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế;
Căn cứ Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02: “Mua vật tư tieu hao chuyên khoa ’ thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tưy tế vật tư thay thế dụng cụ phục vụ công tác khám và diều trị năm 2020-2021 tai Bênh viên Trương Đại học Y - Dược Huế ngày 02 tháng iO năm 2020 cùa Tô 'thấm định đau tháu;
Scanned with CamScanner
\ 2 ọ
Theo đề nghị cùa Bên mời thầu theo Tờ trình sô ị062/TTf' Bĩ Y tháng 9 năm 2020 về việc xin phê duyệt Hô sơ mời thau cac got a • \
án: Mua hàng hóa vật tưy tế, vật tư thay thể, dụng cụ phục vụ COÌJê, điều trị năm 2020-202 ỉ tại Bệnh viện Trường Đại học 1 - tiợc
QUYÉT ĐỊNH:
Đieu 1. Phê duyệt Hồ sơ mời.thầu Gói thầu số 02: “Mua vật tư tiêu hao chuyên khoa” thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều tri năm 2020-2021 tai Bênh viên Trường Đại học Y - Dược Huế.
, Đicu 2. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đau thâu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và mua sắm hàng hoá.
Điêu 3. Ban Giám đốc Bệnh viện Trường, Bên mòi thầu và các đơn vị hên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VTTTB.
HIỆU TRƯỞNG 'V-
Scanned with CamScanner

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5217 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 56 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12636 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây