Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Mua vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong phẫu thuật kết hợp xương

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:09 16/10/2020
Số TBMT
20201043685-00
Công bố
16:47 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Mua vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong phẫu thuật kết hợp xương
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
100% từ nguồn thu khám chữa bệnh hợp pháp của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:47 16/10/2020
đến
08:00 07/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 07/11/2020
Mở thầu tại
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
636.043.575 VND
Bằng chữ
Sáu trăm ba mươi sáu triệu không trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm bảy mươi lăm đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Mua vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong phẫu thuật kết hợp xương". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Mua vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong phẫu thuật kết hợp xương" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG IIÒA XÃ IIỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐAI HOC Y l)ược Dộc lâp - Tu- do - Hanh phúc
SÔ:K)SẴ/QĐ-ĐHYD Thừa Thiên Huế, ngày Cữ tháng Yò năm 2020
QUYỂT ĐỊNH
Vê việc phê duyệt Iĩồ SO’ mòi thầu Gói thầu số 03: “Mua vật tu* y tế tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong phẫu thuật kết họp xương” thuộc Dự án: Mua hàng hỏa vật tư y tế, vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trưòìig Đại học Y - Dưọc Huế
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC HƯÉ
Cản cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày' 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giảo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định sổ 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồnạ Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Hue;
Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược ban hành Quy chê tô chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế;
Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 8 năm 2020 củaỴ Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục dự toán và Kê hoạch ỉựa '■ chọn nhà thầu các gói thầu Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Hue;
Căn cứ Quyết định số 2221/QĐ-ĐHYD ngày 01^ tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế về việc thành lập Bên mời thầu thực hiện 04 gói thầu thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tưy tế, vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám và điểu trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế;
Căn cứ Quyết định sổ 2222/QĐ-ĐHYD ngày 01 thảng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu thẩm định 04 gói thầu thuộc dự án: Mua hảng hóa vật tưy tế, vật tư thay thể, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế;
Căn cứ Báo cáo tham định Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 03: “Mua vật tưy tê tiêu hao, vật tư thay thệ dùng trongphău thuật kết hợp xương” thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tư y tê, vật tư thay thể, dụng cụ phục vụ công tác khám và điêu trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế ngày^Ẳ thảng năm 2020 của Tổ thẩm định đấu thầu,
Scanned with CamScanner
Theo đề nghị của Bên mời thầu theo Tờ trình sổ 1062/TTr-BVYD ngày 29 tháng 9 năm 2020 vê việc xin phê duyệt Hồ sơ mòi thầu các gói thầu thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tưy tê, vật tư thay thể, dụng cụ phục vụ công tác khám và điêu trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế,
QUYÉT ĐỊNH:
Diều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 03: “Mua vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong phẫu thuật kết hợp xương” thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tư y tê, vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám và điêu trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế.
Điều 2. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đâu thâu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước vê đâu thầu và mua săm hàng hoá.
Điều 3. Ban Giám đốc Bệnh viện Trường, Bên mời thầu và các đon vị hên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- 'Nhu' Điều 3;
- Lưu: VT, VTTTB.
HIỆU TRƯỜNG -Ut
GS.TS. Nguyễn Vfi Quốc Huy
Scanned with CamScanner

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5217 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 56 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây